Dato for udgivelse
20 Jun 2007 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. maj 2007
SKM-nummer
SKM2007.412.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-096983
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, gavegiver, løbende ydelser, forpligtelseserklæring
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en forenings gavegivere kan få fradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring efter ligningslovens § 12, stk. 2.

Reference(r)

Ligningsloven § 12

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 A.F.4.4
Spørgsmål

Vil foreningens gavegivere få fradrag for den i "Gavebrev og Forpligtelseserklæring" formulerede aftalte 11 årige ydelse efter ligningslovens § 12, stk. 2?

Svar

Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningen F blev i januar 2007 godkendt som berettiget til at modtage gaver og løbende ydelser med ligningsmæssige fradrag for bidragydere, såvel efter ligningslovens § 8 A som efter ligningslovens § 12, stk. 2.

Foreningen har til formål at drive almennyttig virksomhed ved at yde bistand til børn, navnlig fattige og forældreløse børn. Bistanden ydes uanset børnenes nationalitet, race, religion eller politiske tilhørsforhold. Bistanden ydes først og fremmest i barnets hjemland.

Det første projekt foreningen skal involveres i er etablering og drift af børnehjem i udlandet.

Foreningen har allerede på nuværende tidspunkt sikret sig gavegivere (betingede), som vil gøre det muligt at opføre og drive 5 børnehjem.

Foreningens formand vil i februar 2007 rejse til udlandet for at tale med de involverede myndigheder.

Som følge af, at foreningens første projekt omfatter såvel etablering som drift af børnehjemmene i udlandet, er det ønskværdigt, at betalingen af gavebeløbet ikke er lineær, men med større betalinger i etableringsåret.

Grunden til, at der ønskes et bindende svar er, at i alle de forpligtelseserklæringer spørger har fået forelagt fra andre institutioner som er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 2, er de årlige betalinger lige store.

Udkast til gavebrev har følgende ordlyd:

"GAVEBREV OG FORPLIGTELSESERKLÆRING

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnummer

yder herved som gavegiver nedenstående gave til

Foreningen F

...

...

Den xx februar 2007 erlægges DKK XX, den xx april 2007 erlægges DKK XX, den xx juni 2007 erlægges DKK XX. Herefter erlægges hver den xx februar DKK XX, første gang den xx februar 2008 og sidste gang den xx februar 2017

Ydelsen skal anvendes til etablering og drift af børnehjem i udlandet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Gavegiver indtræder samtidig hermed som B-medlem i Foreningen F.

Nærværende forpligtelseserklæring er ensidig og bindende. Pligten til at erlægge ydelsen er uopsigelig fra gavegivers side, dog ophører pligten til at erlægge ydelsen, hvis medlemskabet ophører af de i vedtægtens § 2.3 anførte grunde.

Det er en betingelse for pligten til at erlægge ydelsen, at ligningslovens § 12, stk. 2, eller den hertil i den til enhver tid gældende skattelovgivning svarende bestemmelse om skattemæssigt fradrag for ensidigt påtagne forpligtelser, finder anvendelse for forpligtelsen.

Sted:                    Dato:

___________________________

For gavegiver

Foreningen F kvitterer hermed for modtagelsen ovennævnte gavebrev (forpligtelseserklæring).

den  Januar 2007

___________________________

Foreningen F

v/Formand FF"

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter rådgivers opfattelse bør spørgsmålet besvares med ja, da der er tale om en ydelse af mindst 10 års løbetid.

Rådgiver anfører, at i den skattelitteratur de har kunnet fremskaffe, er der ikke noget sted anført, at en erklæring om påtagelse af en ensidig forpligtigelse til en løbende ydelse skal forpligte gavegiveren til at yde lige store årlige beløb.

En forpligtelse som den der fremgår af det vedlagte gavebrev bør derfor kunne betinge en fradragsret hos gavegiveren, naturligvis inden for de grænser om egne indkomstforhold, som loven beskriver.

Dette bør gælde, hvad enten gavegiver er en person eller et selskab.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ligningslovens § 12, stk. 1 kan udgifter til løbende ydelser, som den skattepligtige ensidigt har forpligtet sig til at udrede, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 2-6.

Løbende ydelser

Ved løbende ydelser forstås, at yderen påtager sig en ensidig forpligtelse for en periode af ubestemt varighed (fx yderens eller nyderens livstid). Forpligtelsen kan dog tidsbegrænses, men normalt ikke til en periode, der er kortere end 10 år, jf. Ligningsvejledningen, afsnit A.F.4.4 

Det fremgår af "Gavebrev og forpligtelseserklæring", at ydelserne erlægges på følgende måde:

"den xx februar 2007 erlægges DKK XX, den xx april 2007 erlægges DKK XX, den xx juni 2007 erlægges DKK XX. Herefter erlægges hver den xx februar DKK XX, første gang den xx februar 2008 og sidste gang xx februar 2017."

Det fremgår således, at ydelserne til Foreningen F løber over 11 år. Som udgangspunkt er der derfor tale om løbende ydelser.

Den påtagne forpligtelse må ikke ensidigt kunne bringes til ophør af den forpligtede, jf. SKM2002.269.LR.

Følgende fremgår af "Gavebrev og forpligtelseserklæring":

"...Gavegiver indtræder samtidig hermed som B-medlem i Foreningen F.

Nærværende forpligtelseserklæring er ensidig og bindende. Pligten til at erlægge ydelsen er uopsigelig fra gavegivers side, dog ophører pligten til at erlægge ydelsen, hvis medlemskabet ophører af de i vedtægtens § 2.3 anførte grunde."

Af Foreningens vedtægt fremgår følgende:

"[...§] 2.3 B-medlemmer kan ikke melde sig ud med virkning fra et tidligere tidspunkt end udløbet af den periode, for hvilket B-medlemmet har påtaget sig pligt til at betale særligt bidrag. Dog bortfalder medlemskabet ved medlemmets død. Et medlems konkursbo kan opsige medlemskabet med sædvanligt eller rimeligt varsel i h.t. Konkurslovens § 61."

I tilfælde af gavegiverens død eller konkurs kan medlemskabet således bortfalde eller opsiges, hvorved pligten til at erlægge ydelsen ophører. Når yderens forpligtelse ensidigt kan ophøre, kan man stille det principielle spørgsmål, om der reelt eksisterer en forpligtelse.

Der er imidlertid tale om situationer (død og konkurs), hvor en uopsigelig løbende aftale som udgangspunkt vil ophøre eller kunne opsiges med hjemmel i eksisterende retsregler (bl.a. konkurslovens § 61). Vedtægternes § 2.3 samt den ovenfor citerede passage i "Gavebrev og forpligtelseserklæring", kan derfor ikke anses for at begrænse forpligtelsen ud over det, der sædvanligvis gælder for uopsigelige løbende aftaler.

Efter SKATs opfattelse er der således samlet set tale om en reel forpligtelse.

Ensidig forpligtelse

Det fremgår af "Gavebrev og forpligtelseserklæring", at ydelserne påtages ensidigt af yderen.

Godkendte foreninger

I henhold til bestemmelsens stk. 2 er det en betingelse at den modtagende forening mv. er godkendt i henhold til stk. 3.

Det fremgår af sagen, Foreningen F er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, fra 1. januar og indtil videre, således at den kan modtage gaver og løbende ydelser med den virkning, at yderne kan fratrække disse ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst inden for de i lovbestemmelsen fastsatte grænser.

Ydelser af varierende størrelse

Som det fremgår af "Gavebrev og forpligtelseserklæring" ydes der i det første år i alt XX kr., og i de følgende år XX om året.

Der sondres i skattelovgivningen mellem fradrag for gaver, som reguleres af ligningslovens § 8 A og fradrag for løbende ydelser, som reguleres af ligningslovens § 12. Der er bl.a. forskellige grænser for, hvor store beløb yderen kan fratrække. 

Man kan stille det principielle spørgsmål, om ydelser kan betragtes som løbende i henhold til ligningslovens § 12, når der er forskel på beløbenes størrelse i de forskellige år. Det kan således tænkes, at en ydelse, der i realiteten er tænkt som en engangsydelse, formelt opdeles i et eller få større og væsentlige beløb samt flere mindre beløb, hvorved den gives karakter af en løbende ydelse. Formålet kunne være at opnå et større skattefradrag, ved formelt at lade ydelsen være omfattet af ligningslovens § 12 frem for af ligningslovens § 8A. 

Det fremgår imidlertid ikke af ligningslovens § 12 eller af ligningsvejledningen, at det er en betingelse for at opnå fradrag efter denne bestemmelse, at de løbende ydelser hvert år har samme størrelse.

Der er heller ikke i den foreliggende sag omstændigheder der peger i retning af, at ydelsernes løbende karakter ikke er reel. Bl.a. kan de ydelser, der erlægges i årene 2008-17, ikke anses for uvæsentlige, hverken isoleret set eller sammenlignet med 2007, ligesom det forholdsmæssigt større beløb, der ydes i forpligtelsens første år, er begrundet i foreningens konkrete projekter (etablering af børnehjem).  

Efter SKATs opfattelse er ydelsernes varierende størrelse derfor ikke til hinder for, at yderen kan opnå fradrag efter ligningslovens § 12.

Beløbsmæssig begrænsning

Ifølge ligningslovens § 12, stk. 2, indrømmes fradrag kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15% af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber og andre skattepligtige institutioner indrømmes fradrag kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15% af yderens skattepligtige indkomst.

Fradragsretten afhænger således af størrelsen af de konkrete yderes skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 12, stk. 2.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med ja, dog med forbehold for at de beløbsmæssige grænser overholdes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i en periode på 5 år fra afgørelsens dato.