SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2006.806.SKATOm ændring af ejendomshandler, hvor betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke er opfyldt22-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.805.SRBetingelserne for skattefritagelse ikke opfyldt ved frivillig deltagelse i vådområdeprojekt22-12-0619-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.804.SRAfgift af elektricitet - Spørgsmål om afgiftsgodtgørelse for elforbrug i materiel, der udlejes22-12-0621-11-06Afgifter + Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2006.803.SRLandbrugsstøtte - enkeltbetalingsordningen - beskatningstidspunkt22-12-0619-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.802.SRMoms - opkrævning af yderligere betaling for leveret ydelse - erstatning22-12-0621-11-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.801.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2006. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200722-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.800.SRBeskatning af firmabil ført af chauffør22-12-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.799.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med en skattefri fusion - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation21-12-0619-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.797.LSROverskridelse af frist for ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse21-12-0627-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.794.LSRLandbrugsejendom - udbetalinger fra EU-enkeltbetalingsordning21-12-0603-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.793.LSRKontraktansat ved Forsvaret - civiluddannelse til bygningskonstruktør - differencefradrag21-12-0608-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.792.LSRAndelsboligforening - ikke medlemsudleje af viceværtlejlighed - opgørelse af avance21-12-0625-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.791.LSRFastsættelse af den forsikringstekniske rente ved opgørelsen af driftskontoen21-12-0609-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.790.LSRDecentralt kraftvarmeværk - indekstillæg - fradrag21-12-0620-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.789.LSRIndskud på ophørspension - anmodning om omgørelse - erklæring for sent indsendt21-12-0622-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.788.LSRAnmodning om godtgørelse af CFC- afgift - eksport af brugte kølemøbler21-12-0623-11-06Afgifter Kendelse
SKM2006.787.LSRVærdiforøgelse ved ansættelse af grundværdien efter byggemodning - fradrag for forbedringer ved vurderingerne21-12-0621-11-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.786.LSRTinglysningsafgift - overdragelse af fast ejendom mellem to selskaber21-12-0629-11-06Afgifter Kendelse
SKM2006.785.SRObligation i fremmed valuta, hvor indfrielseskursen blev reguleret med udviklingen på fremmede valutaer21-12-0619-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.784.SROvergangsreglen for små aktiebeholdninger - efterlevende ægtefælle21-12-0619-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.783.LSRMomsfritagelse af kopikort, telekort, sponsorater og undervisningsmateriale21-12-0609-10-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.782.SRNational sambeskatning - omlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.781.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.780.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.779.SROmlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.778.SROmlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.777.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.776.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.775.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.774.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.773.SKATSkatterådets praksis i sager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 b21-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.772.SRSambeskatning - acontoskat - skatteafregning og fordeling af rentegodtgørelse og restskattetillæg samt underskudsfremførsel20-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.771.SRAndelshaver kunne skattefrit overtage en ejendom, der i civilretlig henseende var ejet af en andelsboligforening20-12-0619-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.770.SRAndelshaver ikke skattepligtig af beløb udbetalt i forbindelse med likvidation af andelsboligforening20-12-0619-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.769.SROmdannelse af andelsboligforening til ejerboligforening ville ikke få skattemæssige konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaverne20-12-0619-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.768.SRMedarbejderaktier - ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer20-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.767.LSRForsyningsselskab - efterfølgende pris- og avancereduktioner - fradrag20-12-0616-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.766.LSRElnetvirksomhed - underdækning20-12-0616-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.765.LSRObjektiv lejeværdi for ejendom i sameje - fraseparerede - bodeling20-12-0603-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.764.LSRFagforeningskontingent - tandlæge/hovedanpartshaver - fradrag - genoptagelse20-12-0608-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.763.LSROpgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil for nye leasede biler20-12-0624-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.762.LSRAfskrivning og straksafskrivning på tilbygning - kontorlokaler20-12-0609-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.761.LSREU-bod betalt af koncerns moderselskab - konkurrencebegrænsende aftaler20-12-0608-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.760.LSREjerlejlighed beboet af fraflyttet ægtefælle anset for have tjent til bolig for klageren20-12-0612-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.759.LSRHæderspris fra fond - arkitekt - kunstnerisk virke20-12-0613-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.756.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser20-12-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.750.VLRMomstilbagebetalingskrav - kantinedrift - erhvervsskole med skolehjemskantine13-12-0604-12-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.749.HRAktieoverdragelse - udstedende selskab13-12-0607-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.748.ØLRMomsfradrag - reparationer - finansieret ved tredjemands lån - misligholdt kontrakt - tidspunkt for ejendomsretten13-12-0601-12-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.747.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang13-12-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.746.VLRAktiehandel - næringsdrivende - uprofessionel aktør - forventningsprincippet12-12-0627-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.745.VLRModregning - overskydende skat - udjævnelige og afviklingsmodne - gensidige og retskraftige - tvangsbeneficiet - afdragsordning12-12-0617-11-06Inddrivelse Dom
SKM2006.742.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-12-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.741.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og en anciennitet på 9 måneder07-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.739.SRRette indkomstmodtager05-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.738.ØLRAfståelse af leasingportefølje - afståelsesår - underskudsselskab05-12-0620-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.737.SRByggeforenings subjektive skattepligt05-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.736.SRAfståelse af grund med ejendom nedrevet efter beskadigelse05-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.735.VLRAfgiftsfritagelse - kraftvarmeværk - stipuleret referenceværk04-12-0622-09-06Afgifter Dom
SKM2006.734.HRUdlæg - tinglyst skadesløsbrev - flere ejere - fordeling - salgsprovenu04-12-0628-11-06Inddrivelse Dom
SKM2006.733.SRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse og løn i opsigelsesperiode ved fraflytning01-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.732.SRStille kommanditselskab var rette indkomstmodtager01-12-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.731.HREjendomsvurdering - militære flyvestationer - befæstningsanlæg01-12-0621-11-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom30-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.729.SRBetingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt - ændring af kendelse fra skatteankenævn30-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.728.SRAfgiftspligt ved anvendelse af flydende vegetabilske biobrændsler i en kraftcentral - mineralolieafgift mv.30-11-0621-11-06Afgifter Bindende svar
SKM2006.727.SRBetingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt - ændring af kendelse fra skatteankenævn29-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.726.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang29-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.725.SRMedarbejderaktieordninger - opgørelse af årslønnen29-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.724.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang29-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.723.SREkspropriation29-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.722.SRFortjeneste ved afståelse af landbrugsejendom ikke fritaget for beskatning28-11-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.721.SRVirksomhedsordningen - indskud af fast ejendom28-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.719.SROvernatning i egen hotelejerlejlighed forbindelse med arbejde28-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.718.SRAndelsboligforenings "salg" af viceværtbolig28-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.717.SRSkyggesambeskatning - likvidation28-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.716.SRObligation - indfrielsen reguleret af udviklingen på guld og afgrøder27-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.715.SRObligation - investering i udenlandsk statsgæld27-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.714.SRObligation - investering i ejendomme27-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.713.SRSendelektor omfattet af Lektoratsordningen ikke anset for udsendt af den danske stat27-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.712.SRAktieoverdragelse, likvidation og genbeskatning27-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.711.HRRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt - overvæltning27-11-0623-11-06Afgifter Dom
SKM2006.710.SRMedarbejderaktier - ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.709.SRMedarbejderaktier - ansatte i moderselskab - hjemmehørende på Færøerne24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.708.SRMedarbejderaktier - ansatte i en dansk filials udenlandske hovedkontor og hovedkontorets udenlandske filialer24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.707.SRMedarbejderaktier - ansatte i selskabets udenlandske moderselskab og selskabets danske datterselskaber24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.706.SRObligationer med variabelt afkast, der fulgte et vindindeks eller el-produktion24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.705.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter - ingen risiko for anden indfrielsen end kurs pari24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.704.SREkstraordinær indfrielse af garantibeviser24-11-0621-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.703.SRTildeling af tegningsretter24-11-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.701.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200723-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.700.VLRKonkursbegæring - personlig skyldner - skatteansættelsen indbragt for Landsskatteretten23-11-0612-09-06Inddrivelse Kendelse
SKM2006.699.HRModregning - overskydende skat - skatterestance - børnebidrag - rette klageinstans23-11-0613-11-06Inddrivelse Dom
SKM2006.698.VLRSyn og skøn - ejendoms handelsværdi - oplysninger og bilag til skønsmanden23-11-0606-11-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.697.VLRRette indkomstmodtager - skattemæssigt underskud - koncernintern gæld23-11-0608-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.696.VLRMarkedsføringstilskud - retserhvervelsestidspunkt23-11-0613-10-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.695.ØLRVærdiansættelse - anparter - interesseforbundne parter - trippelbeskatning23-11-0602-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.694.ØLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - kost - fri bil og telefon - selskabs hæftelse - forsømmelighed23-11-0625-10-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.693.ØLRRette indkomstmodtager - rette fradragshaver15-11-0628-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.692.LSRAfståelse af goodwill ved optagelse af kompagnon i advokatinteressentskab14-11-0617-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.691.LSRVærdi af personbil til rådighed - hovedaktionær14-11-0619-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.690.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ombygninger mv. godkendt13-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.689.SRIkke udsættelse af det skatteretlige aftaletidspunkt - Fortjeneste ved afståelse ikke fritaget for beskatning13-11-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.688.SREn lejlighed kunne ikke sælges skattefrit som fritidsbolig13-11-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.687.SRFortjeneste ved afståelse af et jordareal ikke fritaget for beskatning13-11-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.686.SRArbejdsgiverbetalt bredbånd10-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.685.SRSkattefri rejsegodtgørelse - modregningsforbud10-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.684.LSROpgørelse af ejendomsavance - dokumentation for forbedringsudgifter09-11-0606-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.683.LSRForudbetalt husleje - fradragstidspunkt09-11-0605-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.682.LSRSalg af vindmølle - efterfølgende anskaffelse af ideelle anparter09-11-0605-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.681.LSRBeregning af betalingsevne ved fastsættelse af afdrag på skattegæld - hjemmeboende voksne børn - gebyrer09-11-06 Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.680.LSRKursgevinst på obligationer erhvervet for lånte midler i fremmed valuta.09-11-0606-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.679.LSRProcenttillæg ved beregning af indkomstskat09-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.678.LSRFradrag for udgifter til erstatning09-11-0621-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.677.HRUgyldighedsindsigelse - manglende partshøring - notat om skattearrangement - konkret væsentlighedsvurdering09-11-0617-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.676.LSRVederlag for danserinder i natklub - A- eller B-indkomst08-11-0625-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.675.LSRSalg af andelsbevis med brugsret til beboelseslejlighed08-11-0606-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.674.VLRFast ejendom - avanceopgørelse - forventningsprincippet08-11-0619-10-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.673.LSRErstatning for flytteomkostninger i forbindelse med salg af ejendom08-11-0606-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.672.VLRUdlejningsejendom - fradrag - driftsudgifter - afskrivninger - afvisning08-11-0616-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.671.LSRLønsumsafgift - afregningsmetode08-11-0619-04-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.670.LSRSelskab ikke anset berettiget til fradrag for moms på afregningsbilag08-11-0626-07-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.669.LSRBefordringsfradrag - valg af transportvej08-11-0625-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.668.LSRMomsfradrag - udgifter til tagkonstruktion - nyetableret etage08-11-0617-10-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.667.LSRAnmodning om betalingskorrektion vedrørende bogføringsassistance08-11-0607-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.666.LSRFradrag for moms af udgifter til børsintroduktion på Nasdaq i USA08-11-0611-09-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.665.LSRMedarbejderes konvertering af konvertible gældsbreve til aktier - fradrag for tab08-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.664.LSRUdstationering - Kina - AM-bidrag mv.08-11-0606-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.663.LSRUdstationering fra dansk universitet til Sydafrika - selvangivelse til Danmark - behandling af fradrag08-11-0612-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.662.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig08-11-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Straf + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.661.SKATPolen - OECD og Europarådets bistandskonvention - Ophævelse af reservation07-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.660.SKATItalien - tiltrædelse til OECD og Europarådets bistandskonvention07-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.659.SRFraflytterbeskatning efter pensionsbeskatningsloven06-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.658.SRSalg af jordareal fritaget for beskatning06-11-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.657.SRMedarbejderobligationer/kontantlønsnedgang06-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.656.SRSalg af landbrugsejendom ikke omfattet af sommerhusreglen06-11-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.655.SRSalg af ejendom fritaget for beskatning06-11-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.654.HRAfgiftsgodtgørelse - badelande - forlystelser - elafgift - vandafgift03-11-0620-10-06Afgifter Dom
SKM2006.653.HROverdragelse af goodwill - forpagtningskontrakt - domstolsforlig - sagsomkostninger - medholdsvurdering03-11-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Forlig
SKM2006.652.SRBeskatning af fratrædelsesvederlag - løn contra aktieavance03-11-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.651.HRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution03-11-0604-09-06Afgifter Dom
SKM2006.650.SRAfståelse af jordstykke fritaget for beskatning02-11-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.649.VLRKommanditist - projektomkostninger - rådgivningshonorar - udbyderhonorar - ejendomsanpartsprojekt - praksis om fradrag - sædvanlige handelsomkostninger01-11-0610-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.648.HRMoms - overtagelse - igangværende byggeentreprise - gældsforpligtigelse01-11-0605-10-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.647.VLRMomsfradrag - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - udlejning af fast ejendom - det momsretlige generalomkostningsprincip01-11-0603-10-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.646.ØLRMomsfritagelse - fitnesscentre - forelæggelse for EF-Domstolen01-11-0629-09-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.645.SRRette indkomstmodtager - bestyrelseshonorarer01-11-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.644.SRAfståelse af ejendom fritaget for beskatning01-11-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.643.SRKvadratmeterprisen ved salg af andelsbolig til andelshavere og ikke-andelshavere kan fastsættes til det samme beløb.31-10-0624-10-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.642.HRVærdi af egen bolig - udlejningsejendom - vedligeholdelse kontra forbedring30-10-0612-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.641.HROverdragelsestidspunkt - afskrivninger - goodwill - bindende aftale30-10-0610-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.640.HREjendomsavance - parcelhusreglen - over 1400 m2 - værdiforringelse30-10-0606-10-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.639.SRDen skattemæssige behandling af en tysk pensionsordning27-10-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.638.SRInvestering i unoterede kapitalandele27-10-0624-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.637.SRArbejdsgiverbetalt tyverialarm ikke omfattet af bagatelgrænsen26-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.636.SRMoms - konsulentydelser vedrørende u-landsbistand - primær udnyttelse udenfor EU26-10-0624-10-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.635.SKATGenoptagelse af sager om værdiansættelse af igangværende arbejder som følge af ændret praksis25-10-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.634.SRAfgørelse af anmodning om aktindsigt23-10-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.633.SRSalg af bevis til boligforening og efterfølgende køb og salg af den pågældende lejlighed som ejerlejlighed19-10-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.632.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang19-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.631.SRLikvidation af andelsboligforening18-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.630.ØLRMaskeret udlodning18-10-0627-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.629.HROmgørelse - betingelser18-10-0609-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.628.SRAktier - vedtægtsændring - afståelse17-10-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.627.SRAktier - generationsskifte - pengetankregel17-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.626.VLRSkatteopkrævning - indeholdte A-skatter - nulstilling17-10-0607-09-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.625.SRFaste driftssteder i udlandet - territorialbeskatning - undtagelser fra territorialbeskatningen17-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.624.ØLROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag16-10-0627-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.623.ØLRSkatteproces - søgsmålsfrist16-10-0605-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.622.VLRUdeholdt omsætning - maskeret udlodning - nyt regnskab16-10-0615-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.621.HRAkupunktør - indtægtskonti i Gibraltar - kursus - alternative behandlere - konsuletydelser fra England16-10-0606-09-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.619.VLRAnmodning om genoptagelse - Skatteankenævnets afgørelse - løn12-10-0614-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.618.SRAfskrivning - accessoriske bygninger11-10-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.617.SKATSKATs behandling af afgørelser der hjemvises til fornyet behandling hos SKAT11-10-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.616.VLRStraffesag - passiv skattesvig - momssvig - simpel uagtsomhed - frifindelse11-10-0609-03-06Straf Dom
SKM2006.615.ØLRStraffesag - momssvig - sandsynlighedsforsæt - nedsat tillægsbøde11-10-0624-01-06Straf Dom
SKM2006.614.VLRMomsfritagelse - udlejning af fast ejendom - nøglepenge - lejers afståelse af lejemål - tredjemand.11-10-0626-09-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.613.ØLRMomsfradrag - ejendomsmæglersalær - generalomkostning - forelæggelse for EF-Domstolen11-10-0625-09-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.612.HRSkatteproces - tilsidesættelse af afskrivningsgrundlag - forhøjelse af skatteansættelser - senere år - ansættelsesfrist10-10-0614-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.611.ØLRMaskeret udbytte - løn - markedsleje - direktør10-10-0606-09-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.610.ØLREjendomsavance - pristalsregulering - anskaffelsessum - før 1993 - genoptagelse - lighedsprincip10-10-0606-09-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.609.HRSkatteproces - domstolsprøvelse - udeblivelse09-10-0606-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.607.SKATSKAT-meddelelse erstatter TSS-cirkulære09-10-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.606.SRVindmølle - anpartsreglerne - driftsrisiko - produktion af elektricitet06-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.605.SRRette indkomstmodtager - honorarer/vederlag - selskab05-10-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.604.LR25%-beskatning ved arbejdsgiverens efterfølgende etablering af koncernforbundet virksomhed i Danmark05-10-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.602.DEPAdministration af sømandsbeskatningslovens bestemmelser for så vidt angår sandsugere og andre særlige fartøjer ("entreprenørskibe")03-10-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.601.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår02-10-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.600.SRBegrænset fradragsret for billeasing - ekstraordinær leasingydelse02-10-0626-09-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.599.SRMoms - byggeri for egen eller fremmed regning - købstilbud - bindende aftale02-10-0626-09-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.598.SKATDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering - genoptagelse af afgiftstilsvar02-10-06 Moms og lønsumsafgift SKAT-meddelelse
SKM2006.597.SRAndelsbeskattet selskab - leverancebaserede ejerbeviser - udbetaling af henlæggelse02-10-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.595.SRMoms - Ideel andel af fællesarealer i ejerlejlighedsforeningen - Tidspunkt for påbegyndelse af byggeri29-09-0626-09-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.594.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug29-09-0607-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.593.SRByggeri på egen grund med henblik på salg - egen eller fremmed regning29-09-0626-09-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.592.HRDødsboskat - fordeling af skatteprovenu - mellemperiodeskat - boskat29-09-0613-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.591.SRSelskab - Salg af almindelige aktier28-09-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.590.SRUdbytte fra datterselskab til moderselskab ikke skattefrit - spørgsmål om kravet til ejertidsperioden var opfyldt i forbindelse med efterfølgende skattefri fusion28-09-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.589.SRBestyrelseshonorar der oppebæres af en fagforening28-09-0626-09-06Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.588.SRInvesteringsselskab - udenlandsk investeringsinstitut28-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.587.SRPersonselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom27-09-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.586.SRSkattepligt, tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom27-09-0626-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.585.SRSkattefri fusion - genbeskatning af underskud fra udenlandske datterselskaber27-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.584.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår27-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.583.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår27-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.582.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår27-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.581.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår27-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.580.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår27-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.578.DEPKommentar - forskudt indkomstår - omlægning26-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.577.SRA-skat - indeholdelse25-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.576.SRBegrænset skattepligt - arbejde her i landet25-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.575.LSROpgørelse af anskaffelsessum for en ejendom - successive erhvervelser og delafståelser22-09-0620-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.574.LSRTilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til datterselskab22-09-0617-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.573.LSRTimebank konceptet - skattefrie vennetjenester22-09-0618-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.571.SRAktier - næring - formueforvaltning22-09-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.569.LSRRette indkomstmodtager af et boksehonorar20-09-0628-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.568.LSRPeriodisering af indtægter20-09-0602-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.567.LSREngangsindskud på ratepension anset for forudbetalinger20-09-0623-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.566.LSRNægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr20-09-0615-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.565.LSRLøn og honorarindtægter for musikpædagog - fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.20-09-0628-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.564.LSRSalg af alle anparter i kommanditselskab fordelt over 3 år - skattemæssig avance20-09-0606-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.563.LSRAnmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg20-09-0628-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.562.LSRBeregning - ejendomsværdiskat - udstykning - tofamilieejendom20-09-0626-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.561.LSRFradrag for udgifter til lokaler der anvendes som kontor20-09-0621-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.560.LSRKapitalindskud fra polsk datterselskab til dette selskabs datterselskab uden kapitalforhøjelse - sambeskatning20-09-0628-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.559.LSRBidrag til politisk parti i forbindelse med en valgkampagne20-09-0630-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.558.LSRFastsættelse af afdrag efter betalingsevnevurdering19-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.557.LSRFakturabeløb indbefattet moms - indbetaling af afgiftsbeløb19-09-06 Moms og lønsumsafgift Afgørelse
SKM2006.556.LSREjerforening - lønsumsafgiftspligt - bestyrelse og vicevært19-09-0627-07-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.555.LSRVirksomhedsordning - udlån fra hovedaktionær til ApS - udlejningsejendom19-09-0617-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.554.SRAktier - investering - næring19-09-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.553.HRFri båd - forventningsprincippet - rådighedsbeskatning - hovedaktionær19-09-0601-09-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.552.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer18-09-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.551.SRGrenspaltning af datterselskab i sambeskatningskreds - spørgsmål om indkomstopgørelsen - anparternes anskaffelsessum - skattemæssig åbningsstatus18-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.550.ØLRNytteværdibeskatning - kunstgenstande - bevisbyrde15-09-0623-08-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.548.SRAktier - generationsskifte - dødsbo13-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.547.HRBegrænset skattepligt - arbejde i Danmark - bopæl i England - reel arbejdsgiver - koncernforbundne selskaber12-09-0623-08-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.546.ØLRSkønsmæssig forhøjelse12-09-0618-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.545.HRUdlæg - fremgangsmåde - ransagning - uretmæssig - tredjemand12-09-0624-07-06Inddrivelse Kendelse
SKM2006.544.SROperation Dagsværk - Cape Town - Sydafrika12-09-06 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.543.HRRepræsentationsudgifter - forhandlerrejser08-09-0630-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.542.VLREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg08-09-0615-08-06Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.541.VLREjendomsavance - parcelhusregel - beboelse i ejerperiode - flere boliger08-09-0611-08-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.539.SRVindmølle - anpartsreglerne - driftsrisiko - produktion af elektricitet06-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.538.SRMoms - ejerlejligheder - feriepark - byggeri på egen grund med henblik på salg - egen eller fremmed regning06-09-0622-08-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.537.ØLRFradrag for udgifter - erhvervsmæssig kørsel - egen bil06-09-0628-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.536.SRAdministration af fast ejendom05-09-0622-08-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.535.SRDen momsmæssige behandling af kontrolafgift udstedt ved ulovlig parkering på private pladser05-09-0616-05-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.534.SRFjernsalg - indirekte involvering i transporten04-09-0620-06-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.533.SRErhvervelse af kunst var intern uddeling og ikke en driftsomkostning for kunstfond04-09-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.532.SRAnpartsreglerne30-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.531.SRAnpartsreglerne30-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.530.SRGrænsehandel med campingvogne30-08-0620-06-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.529.SRSalg af aktier til det udstedende selskab29-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.528.ØLRIndberetning - fagforening - pensionistkontingent - fast administrativ praksis29-08-0618-08-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.527.ØLRIkke-erhvervsmæssig virksomhed - underskud - tab på fordring29-08-0618-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.526.SRSkattemæssig fusionsdato28-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.525.SRUdlodning - kapitalnedsættelse - beskatning28-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.524.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - udenlandsk registreret personbil25-08-0606-03-06Straf Dom
SKM2006.523.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - forsøg - momssvig - pizzeria - sagsbehandlingstid25-08-0622-02-06Straf Dom
SKM2006.522.ØLRStraffesag - skattekontrolloven - grov uagtsomhed - aktiesalg25-08-0624-01-06Straf Dom
SKM2006.521.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udokumenterede udgifter - bevis25-08-0625-01-06Straf Dom
SKM2006.520.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - A-skat - AM- og SP-bidrag - strafudmåling25-08-0613-01-06Straf Dom
SKM2006.519.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter25-08-0609-01-06Straf Dom
SKM2006.518.SKATUdenlandske firmabiler - lovændring p.g.a. EF-dom - Genoptagelse og tilbagebetaling af registreringsafgift25-08-06 Afgifter SKAT-meddelelse
SKM2006.517.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - socialt bedrageri25-08-0603-01-06Straf Dom
SKM2006.516.VLRStraffesag - momssvig - urigtige oplysninger25-08-0603-01-06Straf Dom
SKM2006.515.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - forsøg25-08-0602-01-06Straf Dom
SKM2006.514.SRMedarbejderobligationer - udenlandske datterselskaber - garanti - mindsterente - kontantlønsnedgang25-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.513.SRAktieemission - værdiansættelse25-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.512.SRMedarbejderaktier - uopsagt stilling25-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.511.SRAnsættelse af dækningafgiftpligtig forskelsværdi25-08-06 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.510.SRRatepensionsmidler - unoterede anparter25-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.509.SRSkattefri omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere24-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.508.VLRGenvundne afskrivninger - ekspropriationslignende vilkår - nedrivning24-08-0610-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.507.SRTilflytning - fuld skattepligt - aktieoptioner - lempelse24-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.506.ØLRVærdi af fri bolig - administrerende direktør - partner24-08-0610-08-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.505.SRDen momsmæssige behandling af gavekort24-08-0620-06-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.504.SRFond - fradrag for hensættelser - skattemæssig anskaffelsessum på fast ejendom ved brug af hensættelse - tilbageførsel af uddeling24-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.503.SRGave - indsamlede bidrag - forurening24-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.502.SRIndskud på ophørspension ved salg af vindmølle24-08-0622-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.500.SRDen momsmæssige behandling af varer, der returneres/ombyttes ved fremvisning af tilbagekøbsbeviser23-08-0622-08-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.499.SRMoms - Leveringssted for konsulentbistand ydet i forbindelse med et påtænkt køb af fast ejendom i et 3. land23-08-0622-08-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.498.SRSkattemæssig spaltningsdato23-08-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.497.VLRTilførsel af aktiver - balancetilpasning - tilbagekaldelse af tilladelse - ugyldighed21-08-0603-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.496.HRSkatteproces - søgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse21-08-0609-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.495.SRAfskrivning på plejehjem beliggende i England17-08-0618-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.494.VLRNæringsaktier - lagerprincippet - tabsbegrænsning - skattefrit udbytte08-08-0613-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.492.SRTonnageskatteordningen, ejerandele, strategisk og forretningsmæssig drift01-08-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.491.HRSambeskatning - fremførsel af ubenyttede underskud - forsikringsselskaber - overgangsbestemmelse01-08-0630-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.490.SRRette indkomstmodtager31-07-0618-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.489.LSRFremførsel af underskud28-07-0620-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.488.ØLRUgyldighed - partshøring og begrundelse - ekstraordinær genoptagelse27-07-0606-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.487.VLRRentefradrag - bevisbyrde for gæld - familielån - indflydelse på privatforbrug - skønsmæssig forhøjelse27-07-0622-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.486.HRBeskatning - pension - FN organisation27-07-0608-02-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.485.SRDiscjockey virksomhed kunne ikke drives i selskabsform24-07-0618-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.484.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - manglende kasseafstemning - pizzeria17-07-0629-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.483.HRBegrænset skattepligt - beskatningsrettens omfang - pilot - dansk fly17-07-0620-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.482.ØLRRejse og befordringsgodtgørelse - ansat ved Forsvaret - midlertidig udstationering - max rejsetid 3 timer17-07-0616-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.481.HRFri bil - pick-up - tilkaldevagt - betalt moms - parkeret ved bopæl13-07-0630-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.480.HRAfgiftsgodtgørelse - CO2-afgift - rumopvarmning ved optøning13-07-0604-07-06Afgifter Dom
SKM2006.479.HRFamilelån - bevisførelse - betydning - lånedokumenter11-07-0609-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.478.ØLRMoms og Skat - forhøjelse - ikke dokumenteret fradrag og udlæg11-07-0630-06-06Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.477.ØLRNøglepersonforsikring - livsforsikring - arbejdsgiverselskab10-07-0623-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.476.ØLRTilskud - tabsinddækning - sambeskatning - udenlandske selskaber10-07-0630-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.475.ØLRTilskud - sambeskatning - udenlandske selskaber10-07-0630-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.474.ØLRMomsfradrag - udstedelse af afregningsbilag - manglende iagttagelse af undersøgelsespligten - leverandørers momsregistreringsforhold10-07-0630-06-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200607-07-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.472.SRKapitalindskud i svensk selskab - anskaffelsessum for aktier07-07-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.471.SRAktieoptioner - tilsagn om salg - supplerende udnyttelsesperiode, differenceafregning07-07-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.470.LSRFradrag for rejseudgifter07-07-0615-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.468.LSRSkattepligtig af værdi af fri sommerbolig06-07-0623-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.467.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse06-07-0624-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.466.LSRTransferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder06-07-0612-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.465.LSRSyntetisk indgangsværdi - beregning af avance - salg af børsnoterede aktier06-07-0624-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.464.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg06-07-0613-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.463.LSRTatovørvirksomhed momsfritaget som anden kunstnerisk virksomhed06-07-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.462.LSRSkatteberegning - pension fra Tyskland - lempelse efter creditmetoden eller exemptionmetoden06-07-0605-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.461.LSRLejer var berettiget til at klage over ejendomsvurderingen06-07-0613-06-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.460.LSRSalg af aktier - udstedende selskab - reelt anset for salg direkte til tredjemand06-07-0602-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.459.LSROverførsel af underskud mellem ægtefæller - personlig indkomst beskattet i Tyskland - lempelse efter creditmetoden06-07-0615-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.458.LSRAfslag på tilladelse til skattefri aktieombytning - kommanditselskab/kommanditister06-07-0622-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.457.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver eget selskab06-07-0620-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.456.ØLRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - dokumentation af kapitalkrav - sikkerhedsstillelse05-07-0615-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2006.455.VLROverdragelse af funktion - koncernforbundne selskaber - afskrivning goodwill - indtjeningsrettighed05-07-0609-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.454.SRKalkholdigt spildevandsprodukt - eksport - råstofafgift04-07-0620-06-06Afgifter Bindende svar
SKM2006.453.BRUdlæg - ejendomme - indestående på konto - erhvervsevneerstatning - udlægsbeskyttelse - skyldners dispositioner04-07-0603-04-06Inddrivelse Kendelse
SKM2006.452.ØLRGældseftergivelse - skattegæld - vurdering af boligudgift - værelse hos datter - påstand om sagsbehandlingsfejl04-07-0622-12-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.451.SRRenteswaps - finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed03-07-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.449.SRInteressentskab - selvstændigt skattepligtigt subjekt03-07-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.448.SRIndskud på ophørspension ved salg af patent03-07-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.447.SKATSkattefri aktieombytning - lempelse af vilkår03-07-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.446.SKATSkattefri aktieombytning - Tritel Media AB, Europe Vision Plc.03-07-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.445.SKATÆndringer i opkrævningslovens bestemmelser om sikkerhedsstillelse - frigivelse af sikkerhed stillet i medfør af opkrævningslovens § 11a03-07-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse + Straf SKAT-meddelelse
SKM2006.444.VLRTinglysningsafgift - vindmølle30-06-0615-06-06Afgifter Dom
SKM2006.443.ØLRUdbytte - indfrielse eller overdragelse af fordring30-06-0609-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.442.SRSambeskatning - koncernforbindelse29-06-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.441.SRDelvis arbejdsgiverbetalt MBA - Ændret vederlagsaftale29-06-0620-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.440.VLRDriftsomkostninger - repræsentation29-06-0611-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.439.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - momssvig - unddragelse29-06-0616-12-05Straf Dom
SKM2006.438.SKATPraksis vedrørende skattefritagelse ved overdragelse af fast ejendom i ekspropriationssituationer29-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.437.VLRStraffesag - momssvig - passiv skattesvig - dolus eventualis29-06-0619-12-05Straf Dom
SKM2006.436.ØLRStraffesag - toldloven - indsmugling29-06-0616-12-05Straf Dom
SKM2006.435.ØLRStraffesag - registreringsafgift - grænseplader29-06-0614-12-05Straf Dom
SKM2006.434.VLRStraffesag - urigtig momsangivelse - grov uagtsomhed - bødedom29-06-0630-11-05Straf Dom
SKM2006.433.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - grov uagtsomhed - faktura med urigtigt indhold - samfundstjeneste29-06-0630-11-05Straf Dom
SKM2006.432.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - dokumentfalsk - negativ momsangivelse29-06-0629-11-05Straf Dom
SKM2006.431.VLRStraffesag - momssvig - gentagelse29-06-0615-11-05Straf Dom
SKM2006.430.VLRStraffesag - momssvig - handel med biler - EU-handel - lang sagsbehandlingstid29-06-0602-11-05Straf Dom
SKM2006.429.HRMaskeret udbytte - mellemregning direktør - passeret hovedanpartshavers økonomi27-06-0630-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.428.ØLRUnderkendelse - erhvervsmæssig virksomhed27-06-0611-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.427.HREjendomsvurdering - fradrag for grundforbedring - oprensning af forurenet jord27-06-0609-06-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.426.SRMedarbejderaktier - beregning af årsløn27-06-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.425.VLRSkatteproces - søgsmålsfrist - fristoverskridelse27-06-0631-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.424.ØLRSøgsmålsfrist - overskridelse27-06-0626-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.423.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår26-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.422.HRAfskrivninger på skib - igangværende virksomhed23-06-0609-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.421.ØLRStraksfradrag - kyllingefarm - ibrugtagning år 1999 - færdiggørelse stald år 200023-06-0601-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.420.LSRModer- og datterselskab - gældeftergivelse22-06-0630-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.419.LSRTilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag22-06-0624-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.418.SRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning22-06-0622-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.417.LSRFond - driftsudgifter22-06-0623-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.416.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse22-06-0609-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.415.LSRSalg af ejendom - skattefritagelsesreglen22-06-0631-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.414.LSRUdgifter til kurser, kongresser og møder22-06-0618-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.413.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - revisor er tillige medarbejdende ægtefælle i klagerens selvstændige virksomhed22-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.412.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse22-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.411.LSRNLP kursus ikke anset for driftsudgift22-06-0623-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.410.SRDokumentet er udgået01-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning  
SKM2006.409.LSRPorteføljehonorarer22-06-0624-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.408.LSRBindende forhåndsbesked - næringsskattepligt for investorer i et kommanditselskab22-06-0628-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.407.LSRVindmølle - afskrivning på skrotbeviser og kompensationsbeløb i forbindelse med opførelse af ny vindmølle22-06-0624-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.406.LSRModregning i børnefamilieydelse - daginstitutionsbetaling22-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.405.LSRAnmodning om omgørelse - køb af aktier22-06-0605-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.404.LSROmgørelse - investeringsbeviser - virksomhedsordning22-06-0605-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.403.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning22-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.402.HRSkattearrangement - højtforrentede lån21-06-0618-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.401.HRToldkrav - forældelse af tilbagesøgningskrav - importafgifter - opkrævet med urette.20-06-0608-06-06Told Dom
SKM2006.400.EFDMoms af registreringsafgift - beskatningsgrundlag - nye motorkøretøjer20-06-0601-06-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.399.ØLRMomsmæssig behandling - "Fleet Management" - leasingaftaler - karakter af aftaler - beskatningssted - levering af brændstof20-06-0617-05-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.398.HRMomsfradrag - sponsorkontrakter - sponsorbilletter20-06-0609-05-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.397.ØLR10-mands projekt - afskrivninger - plantning af juletræer - etableringsomkostninger19-06-0628-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.396.ØLRRentekrav - interesseforbundne parter19-06-0602-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.394.SKATRegistrering for indeholdelsespligt efter kildeskatteloven skal ske ved befuldmægtiget, såfremt den, der udbetaler A-indkomsten, ikke har hjemting her i landet19-06-06 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Kontrol og revision + Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.392.VLRFradragsret - revisor- og advokatudgifter - due diligence - køb af aktier15-06-0601-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.391.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - bødedom14-06-0627-10-05Straf Dom
SKM2006.390.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - uregistreret virksomhed - løn uden A-skat - strafudmåling14-06-0614-10-05Straf Dom
SKM2006.389.VLRStraffesag - momssvig - grov uagtsomhed - uregistreret virksomhed - urigtige momsangivelser14-06-0612-10-05Straf Dom
SKM2006.388.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - aktieudbytte14-06-0611-10-05Straf Dom
SKM2006.387.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse13-06-0608-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.386.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer13-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.385.VLRFri bil - anpartshaver og direktør13-06-0610-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.384.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - alle aktiver og passiver13-06-0608-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.383.LSRFradrag for advokatudgifter - sag om erstatning13-06-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.382.LSRFradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi13-06-0609-03-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.381.HRAfskrivninger - garage - privat udlejningsejendom09-06-0617-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.380.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse - ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse09-06-0609-05-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.379.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samtidig bolig i Grønland09-06-0604-05-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.378.LSRAnmodning - fritagelse - arbejdsmarkedsbidrag09-06-0628-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.377.LSRArbejdsmarkedsbidrag for ansat ved den østrigiske Handelsdelegation i Danmark09-06-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.376.LSRMomspligt i Danmark - både solgt via virksomhed i Tyskland09-06-0603-05-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.375.LSRAfskrivning - ikke igangværende virksomhed09-06-0615-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.374.LSRLandbrug med svineproduktion - værdi af fri varme fra biogasanlæg09-06-0611-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.373.LSRDifferencefradrag for ansat i Forsvaret under omskoling09-06-0622-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.372.LSRAfslag på anmodning - tilladelse til skattefri anpartsombytning09-06-0620-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.371.LSROpgørelse af erstatningsbeløb i forbindelse med stormskadebetaling09-06-0627-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.370.LSRMomspligt - kommunes indtægter fra betalingsparkering - ekstraordinær genoptagelse09-06-0610-05-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.369.SRArbejdsgiverbetalt færge-abonnement09-06-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.368.ØLREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretningsprojekt - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale08-06-0603-05-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Dom
SKM2006.367.ØLREtableringskontomidler - efterbeskatning - arbejdstidskrav - selvstændig erhvervsvirksomhed08-06-0603-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.366.LSRGodtgørelse - varmeværk08-06-0628-02-06Afgifter Kendelse
SKM2006.365.SKATSikkerhedsstillelse efter skatte- og afgiftslovgivningen08-06-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.364.LSRFradrag for A-kassebidrag - grænsegængerreglerne08-06-0606-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.363.SRLikvidation af andelsboligforening07-06-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.362.LSRAnmodning om toldgodtgørelse07-06-0623-02-06Told Kendelse
SKM2006.361.LSRUdenlandsk arbejdskraft - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-06-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.360.LSRAnsøgning om tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift07-06-0615-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.359.LSRHelårsomregning af delårsindkomst06-06-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.358.LSRNægtelse af genoptagelse af skatteansættelse06-06-0619-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.357.LSRUnderskud ved udlejning af driftsmidler06-06-0603-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.356.SRMedarbejderaktier - deltidsansatte - forholdsmæssig tildeling06-06-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.355.LSRPålæg af registreringspligt - opkrævning af lønsumsafgift06-06-0609-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.354.LSRMoms af kunstneriske arbejder udført på bestilling af Statens Kunstfond06-06-0613-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.353.LSRBegrænset skattepligt - lønindkomst under barselsorlov - bopæl USA06-06-0611-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.352.LSRAfgiftpligt af overskudsvarme, der ikke anvendes til proces - slagteri06-06-0603-05-06Afgifter Kendelse
SKM2006.351.LSRTilbagebetaling af moms vedr. tatovørvirksomhed06-06-0603-05-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.350.LSRAnmodning om udbetaling af moms06-06-0606-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.349.LSRAfgift af glødelamper - oplagshavers leverance til andre oplagshavere06-06-0611-04-06Afgifter + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2006.348.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg06-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.347.LSRAfskrivning - indretning af lejede lokaler06-06-0604-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.346.LSRKøb af bil ved fratræden - økonomisk fordel06-06-0611-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.345.LSRAnmodning om tilladelse til skattefri anpartsombytning06-06-0627-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.344.LSRKapitalforhøjelse - nytegning af anparter - overkurs - efterfølgende dispositioner06-06-0620-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.343.LSRFradragsbegrænsning for beholdning af aktier06-06-0620-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.342.LSRNedsættelse af anskaffelsessum med foretagne afskrivninger06-06-0603-03-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.341.LSRTilbagebetaling - lønsumsafgift - forældelse06-06-0627-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.340.LSRRejsegodtgørelse29-03-0629-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.339.LSRAfgiftspligt for kommanditselskab - fast ejendom06-06-0627-02-06Afgifter Kendelse
SKM2006.338.LSRSelskabets tilgodehavende - skiftet karakter til udlån06-06-0603-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.337.LSROmkostningsgodtgørelse godkendt med 50% i sag i skatteankenævnet01-06-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.336.LSRForeningsarrangementer ikke momsfritaget06-06-0622-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.335.SRSkattefri fusion - spørgsmål om egne aktier, udlodninger i mellemperioden, underskud - ændringer af vedtægter - spørgsmål om betydning for aktionærerne02-06-0631-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.334.SRLikvidation af andelsboligforening - udlodning af likvidationsprovenu01-06-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.333.SRVærdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed30-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.332.SRVærdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed30-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.331.SRIkke skattepligt af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til forenings andelshavere30-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.330.SRAnpartsreglerne - udlejning af driftsmidler - særlige omstændigheder - dispensation29-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.329.SKATSkattefri ombytning af aktier i Potagua FLS A/S med aktier i FLSmidth & Co. A/S29-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.328.SRKøberet - mere end to parter29-05-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.327.SRVindmøller - afskrivningsgrundlag - udgifter til rådgivning mv. - udgifter til vindstudier29-05-0624-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.326.SROptagelse af partnere ved etablering af produktionsdatterselskab24-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.325.SKATAnmodning om tilladelse til skattefri spaltning - afslag23-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.324.SKATSpaltning - tilladelse23-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.323.SKATSpaltning med henblik på frasalg23-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.322.SRAfkald på forfatterrettigheder23-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.321.SKATSkattefri spaltning, gren af en virksomhed, frasalg23-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.320.SREj genbeskatning af genbeskatningssaldo i forbindelse med fusion23-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.319.VLRDriftsomkostninger - etablering af leasingaftaler22-05-0626-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.318.TSSSkattefri ombytning af aktier i Aarhus United A/S med aktier i Aarhus Karlshamns AB19-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.316.SRVariabelt forrentet obligationslån - tabsfradragsbegrænsning for udstedelseskurstab18-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.315.SKATRettelse til Vurderingsvejledningen og Procesvejledningen 2006-218-05-06 Afgifter + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.314.SRKontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgiver finansiering af bøger til medarbejderne17-05-0616-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.313.ØLRSkibsassistent - fradrag kost - færge i rutefart - rejsens start og sluttidspunkt17-05-0621-04-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.312.VLREjendomssalg - næring - tømrer - udlejningsejendomme17-05-0621-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.311.SRRådgiver nægtet fradrag for betalt erstatning i selskabstømningssag - tilsyn16-05-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.310.VLRAfskrivningsgrundlag - ejendom - investeringsprojekt - projektudbyderhonorar15-05-0621-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.309.VLREscortvirksomhed - driftsomkostninger - telefon og kørsel - krav til dokumentation15-05-0606-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.308.ØLRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem15-05-0611-04-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.307.SRStrukturerede obligationer - modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen11-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.306.SRTilbagekøb af ejendom og driftsmidler m.m.11-05-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.305.LSRKurs på gældsbrev10-05-0606-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.304.SRObligation - blåstemplet - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter09-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.303.LSRNægtelse af fradrag for tab på fordringer09-05-0605-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.302.SKATLøntilskud skal ikke gøres til genstand for udlæg og modregning09-05-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.301.LSRBefordringsfradrag for skatteyder - befordring i ægtefællens fri bil09-05-0607-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.300.LSRAfslag på dispensation fra fristen til genopførelse af en brændt bygning09-05-0615-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.299.LSRFradrag for moms af udgifter til indretning af diskotek09-05-0623-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.298.LSRGodtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift09-05-0624-03-06Afgifter Kendelse
SKM2006.297.LSRArbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst09-05-0610-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.296.LSRMidtpunkt for livsinteresser - nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst.09-05-0610-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.295.ØLRRåstofafgift - import af cement - afgiftspligtens omfang - forældelse og modregning08-05-0628-04-06Afgifter Dom
SKM2006.294.SKATInstruks om inddragelse af partsrepræsentanter ved korrespondance med en skattepligtig08-05-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.293.ØLRVirksomhedsophør - positiv driftsmiddelsaldo - successiv afhændelse - tidspunkt for fradrag05-05-0612-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.292.VLRGrundværdiansættelser - 5 etageejendomme - syn og skøn05-05-0605-04-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.291.SRPensionsbeskatning - 90 pct. ejendomsbesiddelse04-05-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.290.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - bestående virksomhed04-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.289.SRKontantlønnedgang i forbindelse med massage/zoneterapi04-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.287.VLRSkønsmæssig forhøjelse - lønmodtager - privatforbrug03-05-0608-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.286.VLRMomsfradrag - økonomisk virksomhed03-05-0626-04-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.285.SROmstrukturering - fremførsel af aktietab - udlodning - spaltning med tilbagevirkende kraft03-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.284.SRGoodwill i racerkørervirksomhed03-05-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.283.ØLRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt for sent03-05-0606-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.282.SRRenovering af fast ejendom - intern uddeling03-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.281.SRForening - ikke skattepligtig - eksterne bidrag - foreningens finansiering03-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.280.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto - indskud af fuldt ud privat benyttet personbil02-05-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.279.VLRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - efterskole - handicapbus02-05-0607-04-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.278.ØLRAfskrivning - golfanlæg - afkald ejendomsret - leasingkontrakt - interesseforbundne parter02-05-0603-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.277.HRMoms - listesystemet - rubrik B - eksport til EU-land - dokumentation - skrot02-05-0626-04-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.276.SKATLønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)01-05-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.275.SRFri kost - pædagogisk spisetræning28-04-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.274.SRFilmrettigheder - driftsudgifter28-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.272.SRBeskatning af en PDA27-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.271.ØLRForældelse af selskabsskat - henstand ved klage - forfaldstidspunkt27-04-0630-03-06Inddrivelse Kendelse
SKM2006.270.SR25 pct. skatteordning27-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.269.VLRMomsfritagelse - levering af varer - momsregistreret erhverver - EU-land27-04-0607-04-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.268.VLRMomsfradrag - leje af parkeringsplads - personkøretøj27-04-0614-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.267.SRFraflyttet folkepensionist fortsat fuldt skattepligtig pga. ejerskab af sommerhus i Danmark26-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.266.HRUnderskudsfremførsel - finansiel virksomhed26-04-0620-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.265.SRIndskud på ophørspension26-04-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.264.SRGevinster fra netpoker hos Ladbrokes ikke skattepligtige25-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.263.SRAfløsning af pensionstilsagn25-04-0625-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.262.SRGarantiperioden variabel efter alderspensioneringen25-04-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.261.SRAfhændelse aktier - underskudsbegrænsning25-04-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.260.SRKooperationsbeskatning - begrænsning udlodning - reservefondsandele25-04-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.259.SRKooperationsbeskatning - lån - kredit - sikkerhed banklån25-04-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.258.SRBenyttelseskode25-04-06 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.257.SRKooperationsbeskatning - personlige konti21-04-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.256.SRDen momsmæssige behandling af kontraktvilkår om ansvarsfraskrivelse for kendte og ukendte fejl og mangler ved det leverede19-04-0619-04-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.255.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - omdannelse af øjenlægeklinik uden samtidig omdannelse af landbrugsvirksomhed19-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.254.SRSundhedsforsikring - udlånte tjenestemænd18-04-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.253.LSRBeskatning af indtægter - færdigproducerede film18-04-0628-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.252.LSRFradrag for renteudgifter og kurstab på lån18-04-0623-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.251.LSRBeregning af ejendomsværdiskat18-04-0610-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.250.LSRUnderskudsbegrænsning18-04-0616-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.249.LSRTold - indførsel af varer fra Tyrkiet18-04-0614-03-06Told Kendelse
SKM2006.248.LSRVederlag vedrørende drift af turistbureauer - momsfritagelse18-04-0615-02-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.247.LSRLaserbehandling - hårfjerning mv. - momsfritagelse18-04-0622-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.246.LSRBeregning af registreringsafgift18-04-0621-09-05Afgifter Kendelse
SKM2006.245.LSRAnmodning om omgørelse18-04-0613-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.244.LSRFradrag for udgift til minirensningsanlæg18-04-0628-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.243.LSRKøb af landbrugsejendom - nullitet18-04-0616-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.242.LSROmgørelse - sambeskatning med datterselskab18-04-0606-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.241.VLRSalg ejendom - overdragelsessum - ApS til I/S - interesseforbundne parter18-04-0630-03-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.240.ØLRFradragsret - revisor- og advokatudgifter - due diligence - køb af aktieselskaber18-04-0620-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.239.ØLRLandbrug - erhvervsmæssig drift eller hobby - helforpagtning - syn og skøn18-04-0615-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.238.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst - salg af fast ejendom11-04-0607-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.237.LSRUdgifter til kursus og supervision11-04-0620-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.236.LSRErstatning11-04-0610-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Kendelse
SKM2006.235.LSRAnskaffelsessum for ejendom11-04-0610-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.234.LSRAnmodning om tilladelse til omgørelse11-04-0613-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.233.LSROverdragelsessum ved salg af aktier - konkurrenceklausul - tilskud11-04-0625-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.232.LSRAvance i forbindelse med opkrævning af forbrug - moms11-04-0618-01-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.231.LSRTinglysningsafgift - gaveafgift - overdragelse af landbrugsejendom11-04-0624-01-06Afgifter Kendelse
SKM2006.230.LSRUdlejning af driftsmidler11-04-0602-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.229.LSRUdbetalt rejsegodtgørelse i forbindelse med udstationering anset for skattepligtig som yderligere løn11-04-0607-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.228.LSRLigningsrådets afgørelse - tilvalg af ydelser11-04-0602-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.227.LSRForhøjet indkomst - tvungen sambeskatning10-04-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.226.LSREt selskabs selvangivne tab på fordring anset som ikke fradragsberettiget tilskud til anden virksomhed10-04-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.225.LSRTidsmæssig begrænsning - henstand - betaling af restskat10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.224.LSRAnmodning om tilbagebetaling af tillæg10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.223.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.222.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg - sen indgivelse af selvangivelsen10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.221.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.220.LSRAnsøgning om fritagelse for skattetillæg10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.219.ØLRUdeholdt omsætning - udokumenteret varekøb10-04-0606-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.218.ØLRUdlæg for skatter - tysk indkomst - forfaldstid og forældelse10-04-0623-02-06Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.217.LSRAnsøgning om omlægning af regnskabsår10-04-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.215.SROphørspension - efterfølgende indskud07-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.214.SROphørspension - passiv virksomhed - bortforpagtet landbrug07-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.213.SRCO2-kvoter - overdragelse af kraftværk07-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.212.SRFuld skattepligt ved ophold i forbindelse med varetagelse af gallerivirksomhed i sommerbolig her i landet - fast driftssted06-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.210.HRAfvisning - anke - overskridelse - frist for sagsanlæg05-04-0602-03-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.209.LSRAnmodning om ændring af lønindeholdelse - frivillig betalingsaftale05-04-06 Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.208.LSROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand - medholdsvurdering05-04-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.207.SRSelvstændig erhvervsdrivende - ophørspension - aktiv/passiv virksomhed04-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.205.ØLRTilskud - hovedaktionær - vederlagsfri arbejdskraft04-04-0617-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.204.VLRImportør - rå kaffebønner - registrering - varemodtager04-04-0620-02-06Afgifter Dom
SKM2006.203.VLRMoms - leveringssted - reklameydelser04-04-0624-03-06Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2006.202.VLRStraffesag - registreringsafgift - uregistreret køretøj - menneskerettighedskonventionen03-04-0605-10-05Straf Dom
SKM2006.201.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - uregistreret virksomhed - strafudmåling03-04-0603-10-05Straf Dom
SKM2006.200.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - sandsynlighedsforsæt03-04-0606-09-05Straf Dom
SKM2006.199.VLRStraffesag - momsloven - grov uagtsomhed - selvanmeldelse - ansvarsfordeling - strafudmåling03-04-0611-08-05Straf Dom
SKM2006.198.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - medvirken - bødedom - strafudmåling03-04-0609-08-05Straf Dom
SKM2006.197.ØLRStraffesag - skattesvig - passiv skattesvig03-04-0601-08-05Straf Dom
SKM2006.196.VLRStraffesag - revisor - momssvig - sagsbehandlingstid - strafudmåling03-04-0614-07-05Straf Dom
SKM2006.195.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - særlig grov karakter - afbrudt forældelse - strafudmåling - Menneskerettighedskonventionen - lang sagsbehandlingstid03-04-0630-05-05Straf Dom
SKM2006.194.VLRStraffesag - skrot - passiv skattesvig - momssvig - bedrageri - strafudmåling03-04-0623-05-05Straf Dom
SKM2006.193.VLRStraffesag - toldloven - passiv forædling - selskabsansvar - grov uagtsomhed - komplicerede regler03-04-0619-05-05Straf Dom
SKM2006.192.VLRStraffesag - momssvig - medvirken - sagsbehandlingstid03-04-0630-03-05Straf Dom
SKM2006.191.ØLROmkostningsgodtgørelse - eneaktionær - egen bistand03-04-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.190.HRFradrag - diverse udgifter - grov uagtsomhed - suspension af ansættelsesfristen03-04-0610-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.189.ØLRMaskeret udlodning - gaver - hovedaktionærs interesse03-04-0617-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.188.VLROmgørelse - sag af anpartskapital03-04-0613-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.187.SROphørspension - hovedaktionær - udlejning af ejendom - 10-årsreglen31-03-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.186.SRVederlag til forhandlers ansatte for gennemførelse af markedsføringskursus godkendt som driftsomkostning for grossist - skattepligtig værdi fastsat til forhandlerens kostpris30-03-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.185.SRMedarbejderbredbånd - prisfald - genforhandling af aftalen28-03-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.184.SRBredbåndsordning, ændret vederlagsaftale, funktionærer og timelønnede - lønnedgang vises på lønsedlen28-03-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.183.LSROmkostningsgodtgørelse - ikke sagkyndig bistand28-03-06 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.182.SROpfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende - genvundne afskrivninger - bygninger og staldinventar - beregningsgrundlaget28-03-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.181.SRBefordringsgodtgørelse - ansættelsesforhold - timeløn28-03-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.180.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer28-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.179.LSRTilgodehavende udbytte - spaltning28-03-0612-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.178.LSRFradragsbegrænsning - salg af aktier - herunder tab28-03-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.177.LSRFond - fradrag for legater28-03-0622-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.176.LSRKoncernbidrag modtaget fra et datterselskab - skattefrit udbytte28-03-0608-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.175.SRSelvstændig erhvervsdrivende - ophørspension - interessentskab - mosebrug28-03-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.174.LSREnergiafgifter - lysreklamer28-03-0622-06-05Afgifter Kendelse
SKM2006.173.LSRBeskatning af ejendomsavance28-03-0614-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.172.ØLRSkatteproces - søgsmålsfrist - landsretten28-03-0613-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.171.ØLRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning27-03-0603-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.169.SRMoms - fritagelse for udbud af interessentskabsandele - ejendomsinteressentskaber24-03-0621-03-06Moms og lønsumsafgift Bindende svar
SKM2006.168.SREfterlønsmodtagers skattepligt vil ophøre ved fraflytning til udlandet og overdragelse af sommerhusandel til ægtefælle24-03-0621-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.167.DEPKommentar - overspringelsesreglen - Landsskatterettens overtagelse af klagesager24-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.166.LSRFond - hensættelse24-03-0622-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.165.LSRArbejdsværelse i hjemmet24-03-0625-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.164.LSRSkævdeling af udbytte24-03-0625-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.163.LSRSkattefri ophørsspaltning24-03-0619-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.162.LSRBindende ligningssvar - skattemæssige konsekvenser af ændring af lånevilkår på et selskabs lån fra hovedanpartshaveren24-03-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.161.LSRRejse- og opholdsudgifter - brobizz - arbejdssted i Danmark og Sverige - kost og logi24-03-0620-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.160.LSRMaskeret udlodning - køb af aktiver24-03-0602-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.158.SKATAfdragsordning i stedet for lønindeholdelse - tilbagekaldelse af lønindeholdelse23-03-06 Inddrivelse + Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2006.157.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer23-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.156.ØLROmbygning af lejede lokaler - afskrivning og tabsfradrag - lejer interesseforbundet med udlejer23-03-0627-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.155.SKATHenstand med indregnet restskat23-03-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.154.VLRStraksafskrivning - vedligeholdelsesudgifter - udskiftning af minkbure21-03-0608-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.153.HRTilskud - suspension af ansættelsesfrist - grov uagtsomhed - ændret retlig vurdering - suspension af forældelsesfristen efter 1908-loven20-03-0616-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.152.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse - dækningsgrad20-03-0619-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.151.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige angivelser - dokumentfalsk16-03-0615-03-05Straf Dom
SKM2006.150.ØLRStraffesag - grov uagtsomhed - momsloven - bødedom16-03-0617-03-05Straf Dom
SKM2006.149.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - urigtige angivelser - medvirken - simpel uagtsomhed - let konstaterbart forhold - rådgiveransvar16-03-0618-03-05Straf Dom
SKM2006.148.VLRStraffesag - urigtige angivelser - uregistreret virksomhed - skattesvig - momssvig - forsøg16-03-0615-03-05Straf Dom
SKM2006.147.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - erhvervsmæssig eller privat befordring - medtagelse af 600 kg. stor maskine - upræcise kørselsregnskaber16-03-0628-02-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.146.VLRMaskeret udbytte - ejendom - byggeomkostninger16-03-0628-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.145.SKATSkattefri tilførsel af aktiver efterfulgt af skattefri ophørsspaltning - tilførsel af den samlede virksomhed - afslag16-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.144.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig14-03-0627-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.142.SRSpørgsmål om erhvervsmæssig anvendelse af dragster-racerbil - afslag13-03-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.141.SRSambeskatning - tilvalg af national sambeskatning fra 1. september 200413-03-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.140.SRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer10-03-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.139.SKATGrenspaltning - vederlæggelse ved fortsat ejerandel i indskydende selskab - afslag10-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.138.DEPStandardfradrag for udokumenterede rejseudgifter - ligningslovens rejsebegreb10-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.136.ØLRSyn og skøn - tilsidesat regnskab08-03-0616-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.135.VLRObjektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske - syn og skøn08-03-0608-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.134.SKATAngivelse af rekvirentnavn på udlægstilsigelser og udlægsblade/fogedbog08-03-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.133.VLROmgørelse - rette indkomstmodtager - skatteudskydelse07-03-0616-02-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.132.VLRFiskeres fradrag for rejseudgifter - rejsens start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted07-03-0616-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.131.VLRFiskeres fradrag for rejseudgifter - rejsens start og sluttidspunkt07-03-0616-02-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.130.SKATRemonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet06-03-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.129.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - for lavt angivet momsbeløb - manglende momsangivelser - indbetalte foreløbige fastsættelser03-03-0621-06-05Straf Dom
SKM2006.128.VLRStraffesag - mandatsvig - skattesvig - bevisvurdering - gerningsindhold - frifindelse03-03-0616-06-05Straf Dom
SKM2006.127.ØLRStraffesag - overtrædelse af skattekontrolloven - skattesvig - unddragelse af indtægter til dansk selskab - indtægter overført til udenlandsk selskab03-03-0615-06-05Straf Dom
SKM2006.126.ØLRStraffesag - overtrædelse - mineralvandsafgiftsloven - chokoladeafgiftsloven - regnskabsbestemmelser - skærpet ordensbøde - begrænset kumulation03-03-0608-04-05Straf Dom
SKM2006.125.ØLRStraffesag - urigtige angivelser - forsæt - rette indkomstmodtager - skøn - strafudmåling - gamle forhold - delvis frifindelse03-03-0608-03-05Straf Dom
SKM2006.124.VLRStraffesag - bødedom - grov uagtsomhed - skatteunddragelse - særlig viden03-03-0625-01-05Straf Dom
SKM2006.123.VLRStraffesag - urigtig momsangivelse - bilhandel03-03-0620-01-05Straf Dom
SKM2006.122.VLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - uregistreret virksomhed03-03-0612-01-05Straf Dom
SKM2006.121.VLRStraffesag - moms - selvanmeldelse - erstatning03-03-0611-01-05Straf Dom
SKM2006.120.VLRStraffesag - moms - A-skat - bedrageri - uregistreret virksomhed - sagsbehandlingstid03-03-0605-01-05Straf Dom
SKM2006.119.ØLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - A-skat - selskab - erstatning - sagsbehandlingstid03-03-0603-01-05Straf Dom
SKM2006.118.SKATTilladelse til skattefri spaltning - spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 502-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.117.LSRPublikationen "B" ikke momsfritaget - erstatter SKM2006.113.LSR31-01-0602-03-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.116.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagekaldelse af klagen til Landsskatteretten02-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.115.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand02-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.114.LSROmkostningsgodtgørelse02-03-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.113.LSRPublikation "B" ikke momsfritaget02-03-06 Moms og lønsumsafgift Afgørelse
SKM2006.112.LSRMoms - byggeri for egen regning02-03-0615-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.111.LSRMomspligt - kontingenter fra banker til markedsføringssamarbejde i forening02-03-0618-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.110.LSRVareleverancer til datterselskab - tilgodehavende eller udlån02-03-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.109.LSRFradrag for udgifter til logi - fastansættelse uden for hjemkommune02-03-0628-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.108.LSROmdannelse af fusionsbeskattet koncern - oparbejdet goodwill mv. - afskrivninger02-03-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.107.SRSambeskatning - koncernforbindelse - ret til at udnævne flertallet af medlemmerne af bestyrelsen01-03-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.106.SRTilladelse til skattefri spaltning - sambeskatning - spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 5 - spørgsmål om berettigede forventninger01-03-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.105.SRSambeskatning - spørgsmål om udeholdelse af ultimativt moderselskab - selvangivelsesfristen for et spaltet selskab - ophør af koncernforbindelse - opgørelse af delårsindkomst og udarbejdelse af perioderegnskaber01-03-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.104.LSRLønindkomst indtjent ved arbejde i udlandet - lempelse ved skatteberegningen01-03-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.103.LSREjendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom01-03-0619-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.102.LSRForening - erhvervsmæssig drevet - skattepligtig - bindende ligningssvar01-03-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.101.LSREktraordinær genoptagelse - beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag01-03-0623-12-05Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.100.LSRPvc - afgift01-03-0615-11-05Afgifter Kendelse
SKM2006.99.LSRSpeditionsvirksomheds indførsel af varer - momsfritagelse01-03-0618-01-06Moms og lønsumsafgift + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2006.98.LSRKoncern med selskaber i flere lande - leveringssted - moms01-03-0624-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.97.SKATGrenspaltning - mellemregningskonto - tilladelse28-02-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.96.LSRNedbringelse af lån - opgørelse af fradragskonto - regulering eller kautionsforpligtelse28-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.95.LSRBehandling af uafskreven primosaldo - tidligere indkomstår forældede - ekstraordinær genoptagelse28-02-0616-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.94.LSRLandbrug - ikke erhvervsmæssigt drevet28-02-0622-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.93.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse28-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.92.LSREtablering af 3,8 ha fredskov - fradrag - erhvervsmæssig virksomhed28-02-0611-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.91.ØLRSelskabs aktiesalg - til det udstedende selskab eller til tredjemand28-02-0613-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.90.SRBeskatning af firmabil der medbringes til den private bolig27-02-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.88.SKATEftergivelse af børnebidrag mv.24-02-06 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.87.SRGoodwill - syn og skøn24-02-0621-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.85.ØLRKonsulentvirksomhed - mindre omsætning - fleksjob i egen virksomhed - fradrag driftsudgifter24-02-0601-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.84.ØLRHensættelser - igangværende arbejder24-02-0603-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.83.ØLRAfvist landskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt klage24-02-0603-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.81.LSRArealoverførsel - forhøjelse af 10.000 kr.'s tillæg21-02-0620-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.79.SKATGrænseoverskridende skattefri fusion med stiftelse af svensk SE-selskab17-02-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.78.LSRSkattefri spaltning af virksomhed - anpartshaversalg af virksomhed16-02-0615-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.77.LSRGenbeskatning af underskud - koncernforbundne selskaber - bindende forhåndsbesked16-02-0616-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.76.LSRVærdistigning af datterselskabsanparter - fradragsbegrænsning16-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.75.LSRFusion af 2 søsterselskaber - udnyttelse af moderselskabs underskud fra tidligere år16-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.74.LSRAnskaffelse af aktier i 1993 ved apportindskud - bindende forhåndsbesked16-02-0613-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.73.LSRSKAL STÅ TIL IKKE VIST Fikseret lejeindtægt - virksomhedsejet ejendom16-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.72.LSRFradrag for moms - udgifter til oprydning efter forurening16-02-0617-01-06Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.71.LSRMaksimering af procentgodtgørelse - pålignede skatter for datterselskab16-02-0617-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.70.LSRSalg af afskrivningsberettiget ejendom af selskab stiftet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - genvundne afskrivninger16-02-0605-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.69.ØLRRette indkomstmodtager - overdragelse af virksomhed - til kommanditselskab fra komplementarselskabet - hovedaktionærs moder kommanditist13-02-0626-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.68.ØLRVirksomhedsskatteordning - låneoptagelse - virksomhedsomdannelse10-02-0624-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.66.LSRFrisørskole anset momspligtig ved salg af hårbehandlinger09-02-0619-08-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.65.LSRAvance ved tvangsindløsning af aktier - erhvervelsesår - ugyldighedsindsigelse09-02-0623-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.64.LSRKonsulenthonorar til hovedaktionær09-02-0620-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.63.LSROverførsel af dansk pension til EU-pensionsordning - tjenestemand - afgiftsprocent09-02-0616-01-06Afgifter Kendelse
SKM2006.62.LSRMomsfritagelse - potent laserudstyr - fjernelse af uønsket hårvækst09-02-0622-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.61.LSRMomsfritagelse - laserbehandling09-02-0622-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2006.60.LSRAnskaffelsestidspunkt for warrents09-02-0609-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.59.LSRKontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende09-02-0615-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.58.LSROverførsler koncernforbundet selskab - letter of support - tilskud - stiftelse af fordring eller kautionstab09-02-0608-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2006.57.ØLRDriftsudgifter - usædvanlige omstændigheder - skærpet bevisbyrde08-02-0620-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.56.ØLRSkønsmæssig indkomstforhøjelse - gave - bodeling - vederlagsfri benyttelse08-02-0618-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.55.HRDomstolssag - manglende påstandsdokument - udeblivelsesvirkning07-02-0627-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.54.ØLRKommanditist - renteudgifter - løbende ydelser07-02-0619-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.53.VLRMaskeret udbytte - udbetaling af løn - fratrædelse - arbejdsindsats - fradragsret07-02-0605-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.51.SRGoodwill - syn og skøn03-02-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.50.VLRSkattepligt - fraflytning fra Danmark - rådighed over lejlighed03-02-0610-01-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.49.HRGenoptagelse - vurdering - revision03-02-0609-01-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.48.DEPKommentar - omkostningsgodtgørelse - domstolssager02-02-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.47.DEPAfslag på dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse02-02-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2006.46.VLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse02-02-0623-01-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.45.ØLRGenoptagelse - selskabs skatteansættelse -underskudsfremførelse ved ejerskifte - rette indkomstmodtager - betalingskorrektion02-02-0620-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.44.SKATBeskrivelse af reglerne om bindende svar vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med fællesregistrering og delregistrering30-01-06 Moms og lønsumsafgift SKAT-meddelelse
SKM2006.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - lån og kursgevinst27-01-0616-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.41.SRSkattepligt på grund af ophold - tjenesterejse26-01-0624-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.40.SKATEF-voldgiftskonventionen - udpegning af nationale eksperter til rådgivende udvalg26-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2006.39.ØLRGenoptagelse - skatteankenævnet efter landsskatteretten26-01-0616-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.38.HRUdlodning - selvfinansiering - datterselskabsudbytte26-01-0609-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.37.VLRGodtgørelse - elforbrug - opvarmning af egne transformerstationer26-01-0615-12-05Afgifter Dom
SKM2006.36.VLRModregning - fortolkning af transporterklæring26-01-0616-11-05Inddrivelse Dom
SKM2006.34.HRMaskeret udlodning - køb og videre salg - overskudsselskab23-01-0609-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.33.HRUdlodning - handel med overskudsselskaber.23-01-0609-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.32.ØLRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af aktieselskaber18-01-0619-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.30.VLRStraffesag - momssvig - skat - AM-bidrag - bødedom13-01-0614-12-04Straf Dom
SKM2006.29.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skrot13-01-0609-12-04Straf Dom
SKM2006.28.VLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - grov uagtsomhed - strafudmåling13-01-0610-11-04Straf Dom
SKM2006.27.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - grov uagtsomhed - ansvarsfordeling mellem ansatte og selskab13-01-0603-11-04Straf Dom
SKM2006.26.ØLRStraffesag - momssvig - benzinafgifter - urigtige oplysninger13-01-0605-10-04Straf Dom
SKM2006.25.SRMedarbejderaktier - pensionsdepot - 100.000 kr.'s grænsen12-01-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.24.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser12-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2006.23.SRMedarbejderaktieordning12-01-0613-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2006.22.HRSkatte og momsarrangement - interessefællesskab - tilsidesættelse af transaktioner10-01-0615-12-05Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.21.VLRErhvervsmæssig udlejning - underskud - hobby10-01-0620-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.20.LRObligationer - variabel tillægsrente - finansielle instrumenter09-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.18.VLREmballageafgift - kondenseret mælk til kaffe09-01-0615-12-05Afgifter Dom
SKM2006.17.VLRBeskatning - privat benyttelse - demo og salgsbiler06-01-0615-12-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.16.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - 2 boliger - beboelse i ejerperiode05-01-0615-12-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.15.VLRHenstand - klage over skatteansættelse - sikkerhedsstillelse05-01-0608-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2006.14.VLRSkattepligtigt honorar - skattefri gældseftergivelse05-01-0606-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.13.ØLRAdvokat og revisorudgifter - afståelse af aktier - forretningsområder05-01-0630-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.12.HRLønindeholdelse - oplysninger - begrundelse05-01-0625-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2006.10.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - skattefritaget selskab - afslag på anmodning04-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.9.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - skatteundgåelse - afslag på anmodning04-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2006.6.LRObligationer - blåstemplede - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter04-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.5.LRObligation - blåstemplet - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter04-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.4.LRObligationer - fordringssiden omfattet af reglerne om finansielle instrumenter03-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2006.2.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst og momstilsvar - udeholdt omsætning - bageri02-01-0609-12-05Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2006.1.SKATGensidig aftale med Tyskland om visse tyske pensionsordninger der skal anses for omfattet af artikel 18, stk. 2 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningoverenskomst om sociale pensioner02-01-06 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse