Dato for udgivelse
24 Nov 2006 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2006 16:50
SKM-nummer
SKM2006.709.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-148306
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktier, LL § 7 A, ansatte, moderselskab, hjemmehørende, Færøerne
Resumé

Skatterådet bekræfter, at det er muligt, at etablere en ordning efter ligningslovens § 7 A, hvor der tildeles ansatte i et selskab, beliggende i Danmark aktier i selskabets moderselskab, beliggende på Færøerne selvom ordningen ikke står åben for de ansatte i moderselskabet. Skatterådet bekræfter endvidere, at det er muligt, at etablere en ordning efter ligningslovens § 7 H, hvor der tildeles ansatte i et selskab, beliggende i Danmark aktier i selskabets moderselskab, beliggende på Færøerne, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 3, da selskabet på Færøerne er koncernforbundet med selskab beliggende i Danmark, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Hjemmel
06-107843
Reference(r)

Ligningsloven § 7 A

Spørgsmål  

Kan en medarbejderaktieordning, jf. Ligningslovens § 7 A (gratis aktier samt aktier til favørkurs) eller § 7 H (tildeling af aktier til udvalgte medarbejdere), omfatte aktier i moderselskabet (hjemmehørende på Færøerne) til alle ansatte i det 100% ejede datterselskab (hjemmehørende i Danmark), uden at de ansatte i moderselskabet bliver omfattet i ordningen?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er et dansk selskab. Selskabets moderselskab er beliggende på Færørne. Moderselskabet ejer 100% af aktierne i datterselskabet.

Oplysninger om dispositionen

Ledelsen i selskabet påtænker at etablere en medarbejderaktieordning, jf. Ligningslovens § 7 A eller § 7 H, for medarbejderne. Årsagen til overvejelserne er de særdeles positive økonomiske resultater, som medarbejderne i høj grad har været med til at skabe.

Dog er man usikker på, om man, i henhold til ovennævnte paragraffer, dels kan undlade at give tilbuddet om medarbejderaktier til de ansatte i moderselskabet, og dels om man må tilbyde aktier i moderselskabet. Årsagen til forespørgslen er således, at spørgeren er usikker på egen tolkning af lovgivningen og ønsker en endelig afklaring inden ledelsen tager beslutning om en introduktion af ordningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vores argument for at svaret på ovennævnte spørgsmål er bekræftende, er vores tolkning af Ligningslovens § 7 H, stk. 2, 3. punkt idet datterselskabet og moderselskabet er koncernforbundet.

Et andet argument er Skatterådets afgørelse i en lignende sag refereret i Dagbladet Børsen side 22, d. 29/8-2006.

SKATs indstilling og begrundelse

Medarbejderaktieordninger omfattet af ligningslovens § 7 A.

Det følger af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, at værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til egne ansatte eller ansatte i selskabets datter- eller datterdatterselskaber i form af aktier ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Et af formålene med bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, er som det fremgår af forarbejderne til Lov nr. 286 af 9. juni 1971, gennem et vilkår om båndlæggelse af aktierne mv. i et vist åremål, at knytte medarbejderne nærmere til selskabet.

Dette formål tilgodeses også i en situation, hvor medarbejderne i et selskab tildeles aktier i selskabets moderselskab.

Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.

I den konkrete situation omfatter ordningen alle medarbejdere i datterselskabet. De ansatte i selskabets moderselskab, hjemmehørende på Færøerne ønskes ikke omfattet af ordningen.

Begrebet "ansatte i virksomheden" er ikke defineret i bestemmelsen eller forarbejderne til loven.

Det er nødvendigt at fastlægge, hvorledes begrebet "ansatte virksomheden" som anvendes i ligningslovens § 7 A, stk. 2 skal fortolkes.

Det hensyn der ligger bag betingelsen om, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer mv. står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2., er som det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven, pkt. 3.4, at ingen gruppe af ansatte bliver favoriseret.

I bindende svar af 22. august 2006 (SKM2006.514.SR) har Skatterådet bekræftet, at der er valgfrihed med hensyn til om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets udenlandske datter og datterdatterselskaber at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Det fremgår af afgørelsen, at det er SKATs opfattelse, at bestemmelsens nuværende ordlyd, efter ophævelsen af definitionen af selskabets ansatte i forbindelse med lovændringen i 2003, giver mulighed for, at begrebet "ansatte i virksomheden" kan fortolkes på flere måder.

I SKM2001.464.LR (TfS 2001.906) godkendte Ligningsrådet en medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne i to danske selskaber blev tildelt aktier i selskabernes udenlandske moderselskab. I den omhandlede situation skete der ikke nogen tildeling til moderselskabets egne ansatte. Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling om, at der ikke var noget til hinder for, at medarbejdere i de to danske datterselskaber modtager aktier i det udenlandske moderselskab efter ligningslovens § 7 A.

Det er SKATs vurdering, at hensynet bag betingelsen ikke tilsidesættes, når en ordning alene tilbydes de ansatte i det danske selskab, uden at de ansatte i selskabets moderselskab, hjemmehørende på Færøerne er omfattet af ordningen.

Det er derfor SKATs opfattelse, at det er muligt, at etablere en ordning, hvor der tildeles ansatte i et selskab aktier i selskabets moderselskab, selvom ordningen ikke står åben for de ansatte i moderselskabet hjemmehørende på Færøerne.

Medarbejderaktieordninger omfattet af ligningslovens § 7 H.

Skattefriheden efter ligningslovens § 7 H, stk. 1. er betinget af at aktierne, køberetterne eller tegningsretterne ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 3.

Det er endvidere en betingelse, at de modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 4.

Efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2. nr. 1 anses selskaber hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab for koncernforbundne selskaber.

Det er oplyst, at moderselskabet, hjemmehørende på Færøerne ejer 100% af aktierne i datterselskabet, hjemmehørende i Danmark.

Det er på baggrund af de fremlagte oplysninger SKATs vurdering at betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2 nr. 3 og 4 er opfyldt.

Det indstilles at spørgsmålet besvares med ja.

Det skal bemærkes, at der ikke i øvrigt er taget stilling til den påtænkte medarbejderaktieordning.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.