Dato for udgivelse
10 apr 2006 14:11
SKM-nummer
SKM2006.222.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0059
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, fritagelse, skattetillæg, sen indgivelse, selvangivelse
Resumé

På grund af sygdom hos klagers revisor blev selvangivelsen ikke indsendt rettidigt. Anmodning om fritagelse for procenttillæg blev ikke imødekommet.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 4, stk. 4, § 5, stk. 1, sidste pkt.

Klagen skyldes, at skattemyndigheden ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klagerens revisionsfirma, B A/S, har oplyst, at den medarbejder i revisionsfirmaet, som skulle foretage indsendelse af bl.a. klagerens selvangivelse for indkomståret 2004, har været sygemeldt på grund af hustruens sygdom og død.

Der er fremlagt lægeerklæring til dokumentation for medarbejderens sygemelding. Det fremgår af lægeerklæringen, at medarbejderen har angivet, at han har været uarbejdsdygtig fra den 17. juni 2005 til den 1. juli 2005. I perioden fra 1. juli til 18. juli er medarbejderen delvist sygemeldt.

Revisionsfirmaet indsendte klagerens selvangivelse for 2004 i juli 2004, og den blev modtaget i Skatteforvaltningen den 20. juli 2005. Med selvangivelsen indsendte klagerens revisor en anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Skatteforvaltningen pålagde klageren et skattetillæg på 3.200 kr. i medfør af skattekontrollovens § 5, stk. 1, svarende til at selvangivelsen var indleveret 16 dage for sent.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har afslået klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Der foreligger ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde fritagelse for skattetillæg.

Det ikke et anliggende for det offentlige, at en aftale mellem en borger og en erhvervsdrivende misligholdes. Dette er som udgangspunkt et mellemværende mellem aftaleparterne.

Endvidere er der henset til størrelsen af klagerens revisionsfirma. Praksis vedrørende fritagelse for skattetillæg på grund af revisors dokumenterede sygdom, finder kun anvendelse på mindre revisionsfirmaer, hvor det ikke vil være muligt at erstatte den sagkyndige.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg imødekommes.

Årsagen til den for sent indgivne selvangivelse var sygdom hos den ansvarlige medarbejder som følge af hans hustrus sygdom og efterfølgende død. Dette anses efter gældende retningslinier for særlige omstændigheder, der begrunder en fritagelse for skattetillæg.

I øvrigt har revisor fået fritagelse for skattetillæg i alle andre tilfælde.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt., kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Ved særlige omstændigheder forstås omstændigheder, der alene skyldes den skattepligtiges forhold og ikke tredjemands forhold. Dog kan f.eks. dokumenteret akut sygdom hos den skattepligtiges revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige ikke vil være i stand til at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, begrunde en fritagelse for betaling af skattetillæg.

Efter det foreliggende skyldes den sene indgivelse af selvangivelsen, at den ansvarlige medarbejder har været sygemeldt i perioden fra den 17. juni 2005 til den 18. juli 2005 på grund af ægtefællens sygdom. Selv om dette måtte kunne sidestilles med akut opstået sygdom hos klagerens revisor, er det ikke godtgjort, at klageren eller dennes revisionsfirma ikke var i stand til inden selvangivelsesfristens udløb at finde en anden revisor, der kunne forestå indsendelsen af selvangivelsen eller anmode om henstand med indsendelsen heraf, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 4.

Det er derfor med rette, at anmodningen om fritagelse for skattetillæg ikke er imødekommet, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.