Dato for udgivelse
09 okt 2006 10:24
SKM-nummer
SKM2006.607.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-117434
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Cirkulære, informationstype, SKAT-meddelelse, offentliggørelse, love og regler, Retsinformation
Resumé

SKAT-meddelelsen er en ny informationstype, der dels afløser cirkulæreformen, dels omfatter informationer, der tidligere blev udsendt af Told- og Skattestyrelsen under informationstypen "Meddelelser".

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning
Procesvejledningen 2006-3 A.1.2
Redaktionelle noter
SKAT-meddelelsen er ophævet, jf. SKM2008.1000.SKAT.

ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger fusionerede 1. november 2005, og hermed blev SKAT organiseret som en enhedsorganisation. Det tidligere over-/underordnelsesforhold mellem Told- og Skattestyrelsen og told- og skatteregionerne, og i et vist omfang de kommunale skatteforvaltninger, eksisterer derfor ikke længere.

På den baggrund er det besluttet ikke at anvende cirkulæreformen i SKAT, og der er ikke udsendt cirkulærer efter fusionen. I stedet udsendes enten en bekendtgørelse eller en SKAT-meddelelse.

Der er iværksat et arbejde med at gennemgå samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Arbejdet forventes tilendebragt i efteråret 2006. En del cirkulærer vil blive ophævet, en del er skrevet ind i de juridiske vejledninger, og enkelte er eller vil blive genudsendt som SKAT-meddelelser. Dog vil en række TSS-cirkulærer om genoptagelse være gældende frem til deres udløbsdato. Der er udsendt en SKAT-meddelelse herom den 21. december 2005 (SKM2005.517.SKAT).

SKAT-meddelelsen er således en ny informationstype, der dels afløser cirkulæreformen, dels omfatter informationer, der tidligere blev udsendt af Told- og Skattestyrelsen under informationstypen "Meddelelser".

En SKAT-meddelelse kan f.eks. indeholde

  • ny praksis på områder, hvor der ikke tidligere har været fastlagt en praksis
  • praksisændringer eller -præciseringer
  • genoptagelse af en bestemt type sager og de nærmere kriterier herfor
  • kommentarer fra SKAT til afgørelser truffet af Landsskatteretten, domstolene, Skatteministeriets departement eller SKAT.  

SKAT-meddelelsen bliver ligesom afgørelser, domme mv. tildelt et SKM-nummer og offentliggjort på SKATs hjemmeside under "Love og regler" og under "Afgørelser, domme mv." samt på en særskilt side, der alene indeholder SKAT-meddelelser. Samtidig bliver SKAT-meddelelsen lagt i Retsinformations regeldatabase.