Dato for udgivelse
02 May 2006 08:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2006 10:17
SKM-nummer
SKM2006.277.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 274/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, listesystemet, rubrik B, salg, eksport, EU-handel, dokumentation
Resumé

Sælger af skrot havde ikke godtgjort, at betingelserne for afgiftsfritagelse i medfør af momslovens § 34 var opfyldt i forbindelse med salg af skrot til tysk statsborger og tysk selskab. Skrotsælgeren havde ikke indsendt lister i henhold til momslovens § 54, ligesom momsangivelsens pkt. B vedrørende værdi af varesalg uden moms til andre EU-lande ikke var udfyldt. Der var heller ikke fremlagt fragtbreve eller lignende, der viste, at skrotsælgeren havde leveret skrot, der var forsendt eller transporteret til Tyskland.

 

Der var herefter ikke tale om afgiftsfri EU-salg, hvorefter dansk moms blev opkrævet.

 

Vestre Landsret frifandt ministeriet og Højesteret stadfæstede
Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 46, stk. 1
Momsloven § 27, stk. 1
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 54, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2006-2 I.1.1.1

Parter

H1 ApS
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Per Sørensen, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 26. juni 2003.

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at momsansættelsen for perioden 17. september 1996 til 11. februar 1998 hjemvises til fornyet administrativ behandling.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

H1 ApS har oplyst, at årsagen til den ændrede påstand for Højesteret er, at virksomheden nu anerkender, at ikke alle de i sagen omhandlede leverancer af skrot opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 34, stk. 1, nr. 1.

Supplerende sagsfremstilling

For Højesteret er der fremkommet yderligere oplysninger og afgivet forklaring af SV og af ML, der i perioden 1996 til februar 1998 drev skrotvirksomhed i Tyskland.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS betale 70.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.