Dato for udgivelse
03 apr 2006 15:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 okt 2005 09:51
SKM-nummer
SKM2006.202.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1681-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgift, uregistreret køretøj, menneskerettighedskonventionen, sagsbehandlingstid
Resumé

T blev tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved at have benyttet en personbil, der ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel på offentlig vej i Danmark, hvorved der blev unddraget 243.954 kr. i registreringsafgift. T blev endvidere tiltalt for dels ulovlig omgang med hittegods ved at have tilegnet sig et sæt nummerplader i en græsrabat, og dels for overtrædelse af færdselsloven ved at have ført sin personbil, selv om den ikke var registreret eller forsikret, ligesom han uberettiget havde påsat nummerplader, der rettelig tilhørte en anden personbil.

Byretten idømte T fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 100.000 kr. samt betaling af den unddragne registreringsafgift.

Landsretten stadfæstede dommen dog med den ændring, at tillægsbøden blev fastsat til 102.000 kr. Landsretten fandt ikke, at sagsbehandlingstiden var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 6, stk. 1, idet sagens efterforskning ikke havde været urimelig lang, og der alene var forløbet mindre end 1 år og 6 måneder fra ToldSkats tiltalebegæring til landsretsdommen.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3
Strafeloven § 277
Færselsloven § 72, stk. 1
Færselsloven § 105, stk. 1, jf. § 106
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 6

Vestre Landsrets dom af 5. oktober 2005, 4. afdeling, S-1681-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Johnny Norup)

Afsagt af landsdommerne

Sigrid Ballund, John Lundum og Kristin Bergh (kst.) med domsmænd

----------

Grindsted byrets dom af 2. juni 2005, SS 101/05

Denne sag er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 17. marts 2005.

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

lov om registreringsafgift af motorkøretøjer § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved i perioden fra den 11. maj 2002 til den 20. februar 2003 at have benyttet en personbil af mærket Ford Mondeo med stelnr. ..., der ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel på offentlig vej i Danmark, hvorved den danske stat blev unddraget 243.954 kr. i registreringsafgift.

2.

straffelovens § 277,

ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt forud for den 20. februar 2003 på ukendt sted at have tilegnet sig et sæt nummerplader ... i en græsrabat.

3.

færdselslovens § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, og færdselsstyrelsens bkg. nr. 1350 af 18. december 2000 § 131, stk. 1, nr. 1, jf. § 85, stk. 1,

ved torsdag den 20. februar 2003 kl. 04.00 .. at have ført sin uindregistrerede personbil af mærket Ford Mondeo med stelnr. ..., selv om køretøjet ikke var registreret eller forsikret, ligesom han på køretøjet uberettiget havde påsat nummerplader ..., der rettelig tilhørte en personbil af mærket Fiat Ducato.

Tiltale har erkendt sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han i maj 2002 købte bilen ved G1 Autohandel. Han afleverede herved en byttebil, og bilernes værdi blev fastsat som anført i fakturaen af 8. maj 2002. Det var meningen, at han i en længere periode skulle til udlandet. Han underskrev de relevante papirer i den anledning ved autohandleren. Han fik imidlertid en kæreste og tog derfor ikke til udlandet. Han fandt et sæt nummerplader i en rabat og satte dem selv på bilen. Han kan ikke huske, hvornår det skete. Han arbejdede som lastbilchauffør og var væk nogle dage ad gangen og brugte ikke bilen så meget. Den var ny, da han købte den, og den havde kørt 20.000 km., da det blev opdaget. Det er 1 3/4 år siden, bilen blev beslaglagt. Han er lastbilvognmekaniker, er gift og har 2 børn.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltaltes forklaring og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, har bestyrket den tilståelse, som tiltalte har afgivet. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 287, stk. 1, jf. § 277, registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, færdselslovens § 118, jf. § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 § 131, stk. 1, nr. 1, jf. § 85, stk. 1.

Efter det forhold sagen vedrører, herunder at tiltalte over en længere periode har tilsløret, at bilen ikke var afgiftsberigtiget, finder retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Påstanden om betaling af den unddragne registreringsafgift på 243.954 kr. tages til følge som anført nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Inden 14 dage skal tiltalte betale 243.954 kr. til statskassen

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 5. oktober 2005, 4. afdeling, S-1681-05

Retten i Grindsted har den 2. juni 2005 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 101/05).

Tiltalte T har påstået formildelse af såvel fængselsstraffen som bødestraffen.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, herunder således at tiltalte tillige idømmes en tillægsbøde i medfør af færdselslovens § 118 a, stk. 4.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse.

Om straffesagens tidsmæssige forløb er oplyst følgende:

Politiet anholdt tiltalte den 20. februar 2003, da politiet konstaterede, at bilen, tiltalte kørte i, var forsynet med stjålne nummerplader.

Den 23. marts 2004 anmodede ToldSkat politimesteren om, at der måtte blive rejst tiltale mod tiltalte.

Politimesteren fremsendte den 25. oktober 2004 retsmødebegæring til Retten i Århus.

Retten i Århus videresendte retsmødebegæringen til Retten i Grindsted, der modtog begæringen den 17. marts 2005.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han den 20. februar 2003, samme dag som han blev anholdt, erkendte, at han kørte i en uindregistreret bil. Han underskrev endvidere en erklæring, hvori han accepterede, at bilen blev beslaglagt. Han har ikke set bilen, siden han på politistationen anmodede om, at sagen blev behandlet hurtigt, så han kunne få den ud af verden. Han har ikke fortalt nogen om lovovertrædelsen. Han har ikke turdet fortælle sin kone om sagen, da han er bange for eftervirkningerne og konsekvenserne af den. Han er også flov over sagen. Han tænkte mange gange på, inden politiet stoppede ham, at få indregistreret bilen. Han fik dog ikke gjort noget ved det, så længe det gik godt. Han tænkte, at han ville lade den indregistrere, når den var et år gammel, så afgiften ville være mindre. Han er fuldt og helt indstillet på at afvikle samfundstjeneste. Det helt afgørende er, at han kan beholde sit job og sin familie.

Forsvareren har til støtte for påstanden om formildelse navnlig gjort gældende, at den lange sagsbehandlingstid er i strid med kravet i Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, om, at en straffesag skal afgøres inden en rimelig frist.

Anklagemyndigheden har bestridt, at der har foreligget en kritisabelt lang sagsbehandlingstid.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsbehandlingstiden i denne sag har ikke haft en varighed, der er i strid med kravet i menneskerettighedskonventionens artikel 6. stk. 1, og den har endvidere ikke haft en varighed, der giver grundlag for en mildere straffastsættelse end sædvanligt i sager af denne karakter.

Landsretten har herved lagt vægt på, at sagens efterforskning forud for forelæggelsen for ToldSkat ikke har været urimelig lang, at ToldSkats behandling af sagen ikke har været urimelig lang, og at der fra tiltalebegæringen af 23. marts 2004 fra ToldSkat til endelig ankedom i landsretten den 5. oktober 2005 alene er forløbet mindre end 1 år og 6 måneder.

Fængselsstraffen og bøden efter registreringsafgiftsloven er passende udmålt. Der skal endvidere fastsættes en tillægsbøde for overtrædelse af færdselslovens § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, samt for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 § 85, stk. 1. Denne tillægsbøde fastsættes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1 og § 131, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 til 2000 kr.

Der er i sager af den foreliggende karakter, hvor tiltalte forsætligt har unddraget sig registreringsafgift, og hvor tiltalte har forsynet bilen med nummerplader, tiltalte var kommet i besiddelse af ved en strafbar handling, som altovervejende udgangspunkt ikke grundlag for at bringe helt eller delvist betinget straf i anvendelse. Der foreligger ikke sådanne ganske særlige omstændigheder i denne sag, at der undtagelsesvist er grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden fastsættes til 102.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.