Dato for udgivelse
16 feb 2006 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 dec 2005 08:16
SKM-nummer
SKM2006.76.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0485
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anparter, værdi, datterselskab, fradragsbegrænsning,
Resumé
Ved fastansættelsen af værdien af selskabets datterselskabs anparter i et anpartsselskab til brug ved opgørelse af fradragsbegrænsningen efter selskabsskatteloven § 13, stk. 8-13, skulle anvendes værdien i handel og vandel, idet der heri skulle indgå udskudt skat svarende til årets indkomstpåvirkning.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 13, stk. 8-13

Sagen drejer sig om fastsættelse af værdien af et datterselskabs anparter i selskabet A ApS ved udgangen af indkomståret til brug for opgørelsen af fradragsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 13, stk. 8 - 13.

 

Landsskatterettens afgørelse

Told- og Skattestyrelsen har forhøjet værdireguleringen af datterselskabets anparter i A ApS til 2.017.586 kr. ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 8 - 13

 

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

 

Sagens oplysninger

Selskabet tegner livrenter, kapital- og rateforsikringer samt livs- og invaliditetsforsikringer på individuel basis eller på gruppebasis gennem B's filialnet.

 

Selskabet ejer et datterselskab ved navn C ApS, der den 13.7.1998 anskaffede samtlige anparter i selskabet A ApS. Der er enighed om, at værdien af datterselskabets anparter i A ApS skal indgå ved opgørelsen af selskabets fradragsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13.

 

Af overdragelsesaftalen af 13.7.1998 om overdragelsen af anparterne i A ApS fra D A/S og C ApS fremgår det bl.a., at værdien af og vederlaget for anparterne var 26.085.932 kr. I efteråret 1998 blev A ApS' egenkapital udvidet med 165.000.000 kr. Den samlede anskaffelsessum er således opgjort til 191.085.932 kr.

 

A ApS har som formål at foretage investeringer i fast ejendom, og selskabet ejede ved overdragelsen den 13.7.1998 en ejendom. I overdragelsesaftalen blev værdien af denne ejendom sat til 162.200.000 kr. Ejendommens bogførte værdi den 30.3.1998 var 141.142.462 kr. og i årsregnskabet for 1998 indgår ejendommen med en værdi på 165.170.000 kr. ved opgørelsen af balancen pr. 31.12.1998. Selskabet ejede ikke andre ejendomme i 1998.

 

Ved opgørelsen af selskabets balance pr. 31.12.1998 i årsregnskabet for 1998 er egenkapitalen opgjort til 194.092.000 kr. Udskudt skat indgår ikke i årsregnskabet.

 

Told- og Skattestyrelsens afgørelse

Told- og Skattestyrelsen har medtaget værdien af anparterne i A ApS ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen med i alt 2.017.586 kr., idet anparternes værdi ultimo 1998 er ansat til 193.103.518 kr.

 

Styrelsen er enig med selskabet i, at udskudt skat skal medregnes ved opgørelsen af aktiernes værdi ved udgangen af året, men er af den opfattelse, at der var en tilsvarende udskudt skat ved købet af anparterne den 13.7.1998 på 32 % af reguleringen af ejendommens værdi 23.057.538 kr. = 6.738.412 kr. Selskabet kan således kun få fradrag for årets indkomstpåvirkning for udskudt skat, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og dette beløb er opgjort til 988.064 kr., der skal trækkes fra den selvangivne værdi af anparterne, 194.091.582 kr.

 

Når der skal tages hensyn til udskudt skat ultimo 1998, skal der også tages hensyn til udskudt skat pr. 13.7.1998, og værdierne ifølge overdragelsesaftalen med tillæg af kapitalforhøjelsen skal reduceres med ikke bogført udskudt skat 6.738.412 kr. = 184.347.520 kr. Da anskaffelsessummen imidlertid er 191.085.932 kr., betaler selskabet for tilsvarende ikke bogførte aktiver på 6.738.412 kr. i selskabet A ApS. Der er således ikke tale om, hvad selskabet kalder en "merværdi ved prisfastsættelsen af anparterne", men om betaling for ikke bogførte aktiver. Dette er en konsekvens af, at der nu skal reduceres for en udskudt skat pr. 13.7.1998 foranlediget af selskabets påstand om reduktion for en udskudt skat ultimo 1998.

 

Efter omstændighederne kan det godkendes, at beregningen kan ske med 32 %. Procenten skulle dog formentlig være lavere, når der tages hensyn til den rentefordel, der er ved, at skatten skal betales på et senere tidspunkt samt, at selskabet oparbejder ejertidsnedslag, der fragår i det skattegrundlag, der vil komme senere.

 

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at værdireguleringen af anparterne i datterdatterselskabet A ApS skal opgøres til - 4.720.826 kr. Dette beløb fremkommer som forskellen ved værdien ved indkomstårets udløb, 186.365.106 kr., og anskaffelsessummen, 191.085.932 kr.

 

Værdien af anparterne i A ApS skal tage udgangspunkt i selskabets indre værdi, der ifølge årsregnskabet udgjorde et beløb på 194.091.582 kr. ultimo 1998. I årsregnskabet for 1998 er der imidlertid ikke bogført udskudt skat, idet der alene er bogført aktuel skat. Det gøres gældende, at der ved værdiansættelsen af anparterne i A ApS skal foretages en reduktion af selskabets indre værdi med den udskudte skat, som hviler på de aktiver og passiver, hvor der er en forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Den udskudte skat ultimo 1998 er opgjort til et beløb på 7.726.476 kr., og den herefter reducerede værdi af anparterne udgør et beløb på 186.365.106 kr.

 

Ved opgørelsen af værdien af anparterne efter lagerprincippet, er det værdien i handel og vandel, som skal lægges til grund. Der kan næppe herske tvivl om, at en eventuel uafhængig køber af anparterne i sin vurdering ville lægge til grund, at der i selskabet forefindes en ikke bogført udskudt skat og følgelig ville begære købesummen reduceret med den udskudte skat. Af Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2001, s. 528, fremgår, at udskudt skat bør indgå som en faktor ved fastsættelsen af handelsværdien, hvilket Told- og Skattestyrelsen heller ikke er uenig i.

 

Anskaffelsessummen i henhold til overdragelsesaftalen kan der ikke rejses tvivl om, idet der er tale om en overdragelse i fri handel mellem uafhængige parter. Det fremgår direkte af loven, at ved køb i løbet af indkomståret indgår anskaffelsessummen ved opgørelsen af avancen.

 

Styrelsens synspunkt om, at der ved erhvervelsen af anparterne er en udskudt skat på 6.738.412 kr., har ikke nogen relevans i denne sammenhæng, idet det tydeligt af loven fremgår, at der er anskaffelsessummen på anparterne, som skal lægges til grund ved opgørelsen af avancen ultimo 1998. I overdragelsesaftalen tillægges ejendommen ganske vist en merværdi ved prisfastsættelsen af anparterne, men der er intet nævnt om, hvorvidt og i hvilket omfang, der i denne forbindelse er taget hensyn til udskudt skat. Der er således intet belæg for, at styrelsen har ret i disse betragtninger, ligesom styrelsen ikke skal forholde sig til hvilke mer- eller mindreværdier, der indgår i prisfastsættelsen, idet det udelukkende er anskaffelsessummen for anparterne, der skal indgå i avanceopgørelsen.

 

Der er intet belæg for styrelsens opfattelse om, at der på tidspunktet for erhvervelsen af anparterne var en udskudt skat på ca. 6 mio. kr. Der er ikke i aftalegrundlaget nævnt noget herom. Det kan heller ikke af overdragelsesaftalen udledes, om der ved opgørelsen af merværdien er taget hensyn til udskudt skat eller ej. Der er derfor heller ikke belæg for at antage, at selskabets øvrige aktiver har haft en merværdi svarende til en sådan udskudt skat. Det skal i den forbindelse bemærkes, at selskabets øvrige aktiver består af likvide midler og tilgodehavender, hvilke næppe kan tillægges nogen merværdi. Det må være styrelsens opfattelse, at den ikke nærmere definerede merværdi på selskabets øvrige aktier også må eksistere ved årsafslutningen pr. 31.12.1998.

 

Selskabet har i relation til spørgsmålet, om den udskudte skat, som knytter sig til selskabets aktiver ultimo året, alene skal indgå i det omfang, den afviger fra den udskudte skat, som indgik ved opgørelsen af værdien af anparterne ved overdragelsen den 13.07.1998, bemærket:

 

Man kender ikke den udskudte skat på overdragelsestidspunktet, idet det ikke af overdragelsesaftalen fremgår, om merværdien på ejendommen er reduceret med udskudt skat. Såfremt den anførte værdi af ejendommen er en nettoværdi, er ejendommens bruttoværdi altså højere. Dette vil på den anden side indebære, at ejendomsværdien ultimo 1998 er nedskrevet med et beløb, der svarer til den ukendte udskudte skat.

 

Opgørelsen af handelsværdien ultimo indkomståret er opgjort efter de retningslinier for opgørelsen af handelsværdien for unoterede aktier/anparter, der er angivet i ligningsvejledningen. Det strider mod ligningsvejledningens retningslinier at forhøje selskabets værdi med et ikke bogført aktiv, som er identisk med en beregnet hypotetisk skat pr. 13. juli 1998.

 

Det må også tages i betragtning, at der må være tale om en ændring af ejendommens bruttoværdi.

 

Værdien pr. 31.12.1998 reduceret med anskaffelsessummen er den avance / værdiregulering, som skal indgå på fradragskontoen. Det er ikke bevægelserne på den udskudte skat.

 

Told- og Skattestyrelsens indstilling

Styrelsen har indstillet afgørelsen stadfæstet.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelse af værdien af anparterne i A ApS efter lagerprincippet ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 8 - 13 skal anparterne medregnes med værdierne i handel og vandel.

 

Indgangsværdien må være den anskaffelsessum, der er konstateret dels ved aftalen af 13.7.1998, dels ved kapitalforhøjelsen i efteråret 1998. Ved aftalen af 13.7.1998, der er indgået mellem uafhængige parter med indbyrdes modstridende interesser blev værdien af anparterne opgjort til 26.085.932 kr. Der var også på dette tidspunkt en udskudt skat knyttet til selskabets aktiver. Den udskudte skat pr. 13.7.1998 indgår således i dette beløb.

 

Ved opgørelsen af anparternes handelsværdi ved udgangen af året skal der også tages hensyn til den udskudte skat, som knytter sig til selskabets aktiver, men den skal alene indgå i det omfang, den afviger fra den udskudte skat, som indgik ved opgørelsen af værdien af anparterne ved overdragelsen den 13.7.1998. Det er således med rette, at Told- og Skattestyrelsen har begrænset den udskudte skat til årets indkomstpåvirkning.

 

Der ses ikke at være grundlag for at ændre ved styrelsens opgørelse af dette beløb. Afgørelsen stadfæstes derfor.