Dato for udgivelse
25 aug 2006 13:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 jan 2006 12:37
SKM-nummer
SKM2006.516.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2397-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige, oplysninger, forsæt, sagsbehandlingstid, helbredsmæssige, forhold, strafudmåling
Resumé

T blev tiltalt for momssvig ved i perioden fra 1. oktober 1999 til den 31. august 2002 med forsæt til unddragelse at have angivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved der blev unddraget 399.646 kr.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 50 dage og en tillægsbøde på 375.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen, idet den omstændighed, at sagen havde "ligget død" hos Toldskat fra november 2002 til maj 2004, ikke er særlige omstændigheder, der giver grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk, 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 3. januar 2006, 10. afdeling, S-2397-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Per R. Andersen)

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Poul Hansen og Claus Larsen (kst.) med domsmænd

----------

Varde Byrets dom af 2. september 2005, SS 171/2005

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 19. maj 2005.

T er tiltalt for

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden 1. oktober 1999 til 31. august 2002 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved han unddrog det offentlige 399.646 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde på 375.000 kr.

Tiltalte har principalt nægtet sig skyldig, subsidiært nedlagt påstand om en betinget dom, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Til støtte for sin principale påstand har tiltalte gjort gældende, at han havde en berettiget forventning om at kunne betale momsen efterfølgende.

Til støtte for sin subsidiære påstand har tiltalte henvist til den lange sagsbehandlingstid samt tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold.

Der er under sagen fremlagt et internt notat udarbejdet af ToldSkat vedrørende den rent beløbsmæssige opgørelse af det unddragne beløb på 399.646 kr.

Tiltalte har i slutningen af oktober 2002 indgivet efterangivelser som følge af fejl ved momsangivelsen.

Det fremgår af sagen, at tiltalte på baggrund af manglende betaling af skatter og afgifter på i alt 129.024 kr. ved brev af 6. maj 1999 fra ToldSkat blev tilbudt en afdragsordning.

Ifølge et notat fra ToldSkat havde tiltalte i maj 2002 en restance i skatter og moms på i alt godt 400.000 kr., heraf en skatterestance på knap 100.000 kr. Ifølge notatet havde tiltalte i 2001 og 2002 i 4 tilfælde betalt med dækningsløse checks på i alt ca. 100.000 kr. Ifølge sit årsregnskab for 1998/99 havde tiltalte et negativt resultat på 120.513 kr. (året før -39.450), mens egenkapitalen var negativ med 975.396 kr. (året før -698.168)

Tiltalte blev den 20. december 2002 erklæret konkurs ved skifteretten.

I en forklaringsrapport dateret den 9. juni 2004 fra ToldSkat vedrørende et møde med tiltalte den 8. juli 2004 hedder det blandt andet:

"Der er ikke lavet regnskaber for virksomheden de sidste 2-3 år, da han ikke havde haft penge til en revisor. Virksomheden har ikke givet overskud de sidste 3 år, så han regner med, at han skal have penge tilbage i skat. Men da revisor skal betales forud, kan det ikke lade sig gøre, at få udarbejdet regnskaberne."

For så vidt angår spørgsmålet om, hvad der er passeret i sagen fra den 6. november 2002 til den 6. maj 2004 har ToldSkat i brev af 28. juni 2005 oplyst, at sagen indtil da indgik i den almindelige prioritering af afdelingens opgaver, hvorefter sagen har afventet behandlingen af andre bødesager. ToldSkat anmodede ved brev af 22. juni 2004 politimesteren om at rejse tiltale i sagen. På grundlag af en retsmødebegæring af 23. februar 2005 blev der afholdt et retsmøde den 10. maj 2005.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2.

Tiltalte har forklaret, at han har 25 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende, også i selskabsform, og han har herunder været momsregistreret. Han fik ikke udarbejdet regnskaber i gerningsperioden, idet han ikke havde råd til at antage en revisor. Han havde en kontordame til bogføring og til at foretage det praktiske med momsregnskaber. Han var selv ansvarlig for momsregnskaberne. Momsregnskaberne blev i første omgang udarbejdet efter et skøn og på baggrund af kassebeholdningen. Hans pengeinstitut havde desuden lukket for kassekreditten. Han forventede at kunne betale momsen senere. Han kan ikke huske, om kontrollen af hans momsregnskaber var iværksat, da han indsendte efterangivelserne i oktober 2002, men han havde besøg af V.1 fra ToldSkat forinden. Han har også forud for V.1s besøg indsendt efterangivelser. Han mener, at det var realistisk, at virksomheden senere ville komme til at gå bedre, og at han derved ville komme til at betale de manglende momsbeløb. Virksomheden giver nu overskud, efter at hans børn har overtaget virksomheden. På daværende tidspunkt var der blandt andet store etableringsomkostninger til ombygning m.v. og han havde problemer med en finansiering gennem kreditforeningen. For nogle år siden begyndte han på en månedsvis afregning af moms i modsætning til den normale kvartalsvise afregning. Dette skete efter aftale med ToldSkat med henblik på at få bedre styr på momsbeløbene. Det er nok rigtigt, at han under mødet den 8. juni 2004 med ToldSkat har udtalt sig som gengivet i forklaringsrapporten, men han vil fastholde, at der var et overskud i virksomheden. I den pågældende periode var tiltaltes skat skønsmæssigt fastsat, uden at afskrivninger mv blev taget i betragtning. Han har i hvert fald til dels betalt sine skatterestancer.

V.1 har forklaret, at han var på besøg hos tiltalte i september 2002 med henblik på en gennemgang af de bilag, der vedrørte tiltaltes momsangivelser. Tiltalte medvirkede frivilligt ved udlevering af de relevante bilag, herunder kontospecifikationer samt bogførte bilag vedrørende ind- og udgående moms. Selve gennemgangen af tallene blev foretaget efterfølgende. De efterangivelser, tiltalte har indsendt efterfølgende, er direkte affødt af dette besøg. Han kan ikke svare på, hvorvidt der er indgivet andre momsangivelser, herunder fra andre år end, hvad der fremgår af tiltalen. Hvis der tidligere havde været indgivet efterangivelser, der vedrørte den pågældende periode, som vidnet har undersøgt, ville dette være blevet betragtning allerede i forbindelse med det talgrundlag, som ToldSkat var i besiddelse af, og som danner grundlag for sammenligningen med virksomhedens egne tal. En månedsvis momsangivelse vil kunne komme på tale i tilfælde, hvor skyldneren har problemer med at overholde sine momsangivelser. Dette vil i givet fald kunne ske ved, at den pågældende bliver indkaldt til et møde og accepterer en månedsvis angivelsesordning.

V.2 har forklaret, at konkursbegæringen mod tiltalte blev indgivet, fordi han ikke overholdt den tilbudte afdragsordning. Der var ikke i forbindelse med konkursen dækning til betaling af momskravet. Mellemværendet med hensyn til moms er ikke blevet betalt.

Der er under sagen fremlagt en § 808 undersøgelse fra kriminalforsorgen af 13. december 2004, hvoraf fremgår, at tiltalte er egnet til samfundstjeneste.

Tiltaltes læge, PL, har afgivet en udtalelse af 11. november 2004.

Tiltalte har oplyst, at problemerne i forhold til ToldSkat skyldtes, at han havde en periode, hvor han havde svært ved at håndtere hverdagen, blandt andet på grund af helbredsproblemer i den nærmeste familie. Hans far og bror afgik ved døden i år 2002. Herudover har tiltalte haft tiltagende problemer med diskusprolaps og operationer. Han har nu igen problemer med smerter. Han har svært ved at passe sit 20 timers flexjob. Han vil ikke kunne klare yderligere operationer.

Rettens bemærkninger

Det kan som ubestridt lægges til grund, at tiltalte har unddraget det offentlige moms med det beløb på 399.646 kr., der fremgår af tiltalen.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om tiltaltes økonomiske forhold og hans mellemværende med det offentlige i tiden forud for gerningsperioden, kan tiltalte ikke antages at have haft nogen berettiget forventning om, at han ved en bedring i sine økonomiske forhold ville blive i stand til at indfri det skyldige momsbeløb.

Tiltalte må derfor have indset, at det offentlige også efterfølgende ville blive unddraget det pågældende momsbeløb.

Tiltalte findes derfor skyldig.

Det kan ikke antages, at sagsbehandlingen hos ToldSkat og politiet er foregået over en længere periode, end hvad der har måttet påregnes.

Oplysningerne om tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold findes ikke at kunne begrunde, at nogen del af straffen gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Straffen fastsættes herefter til fængsel i 50 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 3. januar 2006, 10. afdeling, S-2397-05

Retten i Varde har den 2. september 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 171/2005).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, navnlig således at frihedsstraffen gøres betinget eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte er tidligere straffet ved en indenretlig bødevedtagelse i Retten i Varde den 20. februar 2003 på 10.000 kr. for overtrædelse af skattelovgivningen samt ved en udenretlig bødevedtagelse af 18. april 2005 på 8.000 kr. for overtrædelse af færdselsloven.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han fra 1999-2002 ikke havde midler til at betale sin revisor for at få udarbejdet regnskaber.

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen fastsættes i medfør af straffelovens § 89 som en tillægsstraf til bødevedtagelserne af 20. februar 2003 og 18. april 2005.

Frihedsstraffen er passende udmålt til fængsel i 50 dage, og landsretten tiltræder endvidere, at tiltalte er idømt en tillægsbøde som sket.

Højesteret har i to domme af 10. maj 2004 - SKM2004.356.HR og SKM2004.357.HR - udtalt, at der ved lovovertrædelser af denne karakter ikke er grundlag for at anvende betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Det må antages, at sagen har "ligget død" hos ToldSkat fra november 2002 til maj 2004. Hverken dette eller det, der i øvrigt foreligger oplyst, er sådanne særlige omstændigheder, der giver grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.