HISTORISK dokument - se erstatningen SKM2008.848.SKAT
Dato for udgivelse
08 maj 2006 11:40
SKM-nummer
SKM2006.294.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-009563
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Partsrepræsentant, instruks, korrespondance
Resumé
Instruksen beskriver i hvornår SKAT skal inddrage en partsrepræsentant, henholdsvis når en sag begynder på initiativ af SKAT, den skattepligtige selv eller en repræsentant for den skattepligtige.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning
Procesvejledningen 2006-2
Redaktionelle noter
Denne SKAT-meddelelse er erstattet af SKM2006.662.SKAT.

Instruks om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig.

1. Førstegangshenvendelser på SKAT's initiativ.

Hvis den skattepligtige ved den seneste kontakt med SKAT havde en partsrepræsentant (f.eks. en revisor, der har udarbejdet regnskab), skal en efterfølgende henvendelse ske til repræsentanten vedlagt et standardfølgebrev. Der skal sendes kopi af denne henvendelse til den skattepligtige .

Standardfølgebrevet har følgende formulering:

"Af SKATs seneste oplysninger fremgår, at De har været repræsentant for den skattepligtige. Denne henvendelse forudsætter derfor, at De også repræsenterer den skattepligtige i den aktuelle sag. SKAT lægger derfor til grund, at De kan indestå for dette. Er det ikke tilfældet, anmodes De om snarest belejligt at oplyse dette til sagsbehandleren og returnere det modtagne brev til SKATs afsenderadresse. Den skattepligtige har modtaget kopi af dette brev."

Vedlæggelse af dette standardfølgebrev er dog overflødigt, hvis:

a) henvendelsen er et led i et uafsluttet sagsforløb, eller

b) SKAT i øvrigt har positivt kendskab til, at den skattepligtige fortsat ønsker den samme repræsentant.

2. Henvendelser fra den skattepligtige selv.

En henvendelse direkte fra den skattepligtige må tages som udtryk for et fravalg af partsrepræsentant.

Dvs. at SKAT ikke skal inddrage en eventuel tidligere partsrepræsentant, medmindre den skattepligtige skriftligt anmoder herom, eller der modtages en direkte henvendelse fra repræsentanten, jf. punkt 3, nedenfor.

3. Enhver henvendelse fra en repræsentant.

Hvis repræsentanten er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi eller medlem af Foreningen af Danske revisorer, skal efterfølgende henvendelser fra SKAT ske til repræsentanten. Det vil her være overflødigt at vedlægge standardfølgebrevet omtalt under 1.

Er der tale om en henvendelse fra en uautoriseret eller privat repræsentant,  skal SKAT ved efterfølgende henvendelser til repræsentanten vedlægge en samtykkeerklæring, der skal underskrives af den skattepligtige.

4. Adressat for afgørelsen i en sag.

Hvis den skattepligtige efter retningslinjerne under 1-3 har en repræsentant på det tidspunkt, hvor der varsles en ansættelsesændring eller træffes afgørelse i sagen, skal varslingsbrevet, henholdsvis afgørelsen  sendes til den skattepligtige med kopi til repræsentanten.