Dato for udgivelse
27 jun 2006 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 maj 2006 10:12
SKM-nummer
SKM2006.425.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-0101-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Søgsmålsfrist, overskridelse, afvisning
Resumé

Landsskatteretten havde ved kendelse af 13. oktober 2005 stadfæstet skatteankenævnets ansættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2001. Sagsøgeren søgte ved stævning af fredag den 13. januar 2006 at indbringe sagen for Vestre Landsret, men stævningen, der blev fremsendt pr. telefax, blev først modtaget den 13. januar 2006 kl. 15:12, det vil sige 12 minutter efter kontortids ophør. Den originale stævning, der blev fremsendt med almindelig post, blev modtagelsesstemplet lørdag den 14. januar 2006. Da søgsmålsfristen på tre måneder ikke var overholdt, afviste landsretten sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 (tidligere skattestyrelseslovens § 31, stk. 3).

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3.

Henvisning
Processuelle Regler 2006-2 I.1.3

Parter

A
(advokat Martin Plum Juul)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Bjerg Hansen og Kristian Palmann Jensen (kst.)

Påstande

Under denne sag har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at hans ansatte personlige indkomst for indkomståret 2001 nedsættes med 4.306 kr. for så vidt angår personlig indkomst og med 366.162 kr. for så vidt angår kapitalindkomst.

Skatteministeriet har principalt påstået afvisning og subsidiært påstået frifindelse.

Sagsøgeren har over for sagsøgtes afvisningspåstand påstået, at sagen fremmes til realitetsbehandling.

Landsretten har i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med parternes anmodning besluttet, at Skatteministeriets afvisningspåstand skal forhandles og afgøres særskilt på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Ligningsafdelingen traf den 19. april 2004 afgørelse om, at sagsøgerens skatteansættelser for 2001 ændredes, således at den personlige indkomst blev forhøjet med 4.306 kr. og kapitalindkomsten med 366.162 kr.

Den 20. april 2005 stadfæstede Skatteankenævnet den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Den 13. oktober 2005 stadfæstede Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse.

A indbragte Landsskatterettens afgørelse for landsretten ved telefax af 13. januar 2006 med stævning fra advokat Martin Plum Juul. Landsretten modtog telefaxen den 13. januar 2006 kl. 15.12. Den originale stævning er i henhold til landsrettens modtagelsesstempel modtaget den 14. januar 2006.

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at det af den klagevejledning, der er modtaget fra Landsskatteretten, fremgår, at sagen skal indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato, og at sagen er indbragt inden fristens udløb den 13. januar 2006 ved dagens udløb. A har i anden række gjort gældende, at årsagen til, at sagen ikke er indbragt rettidigt for landsretten, ikke skyldes hans forhold. Stævningen var klar til afsendelse den 13. januar 2006 inden kl. 15.00, men stævningen blev først sendt, da alle bilagene var kopieret og klar til fremsendelse med almindelig post. Det er i straffesager almindelig praksis, at anke admitteres, når årsagen til, at anke ikke er sket rettidigt, ikke kan tilskrives den dømte. Sagen har indtil videre kun været behandlet administrativt, og når der er mulighed for en domstolsprøvelse af sagen, taler hensynet til borgeren for, at sagen skal realitetsbehandles ved domstolene.

Skatteministeriet har gjort gældende, at A ikke har overholdt søgsmålsfristen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 (tidligere skattestyrelseslovens § 31, stk. 3). Søgsmålsfristen udløb den 13. januar 2006 ved normal kontortids ophør, og stævningen er først modtaget i landsretten efter dette tidspunkt. Det følger af retspraksis, at søgsmålsfristen udløber ved normal kontortids ophør, og at der heller ikke på ulovbestemt grundlag bortses fra fristoverskridelser. Landsskatteretten har vejledt korrekt om søgsmålsfristen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt, at søgsmålsfristen for indbringelsen af Landsskatterettens afgørelse for domstolene udløb den 13. januar 2006, og at stævningen fra A blev modtaget ved telefax den 13. januar 2006 kl. 15.12 efter kontortids ophør.

Efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 (tidligere skattestyrelseslovens § 31, stk. 3) kan sager, som Landsskatteretten har påkendt, ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Da As stævning er indleveret til landsretten efter almindelig kontortids ophør den 13. januar 2006, anses stævningen først for modtaget i landsretten den 14. januar 2006. Sagen er således anlagt senere end 3 måneder efter datoen for Landsskatterettens afgørelse, og søgsmålsfristen er således - uanset årsagen hertil - ikke overholdt.

Landsretten afviser derfor sagen.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 6.325 kr. incl. moms. Beløbet dækker 5.500 kr. til ministeriets udgifter til advokatbistand og 825 kr. til udgifter til materialesamling.

Landsretten har lagt vægt på, at sagens værdi er opgjort til 200.514 kr., og at sagen er afsluttet på skriftligt grundlag, efter at Skatteministeriet har afgivet 2 processkrifter, som alene vedrører afvisningspåstanden.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, A, skal betale sagens omkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 6.325 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.