Dato for udgivelse
20 dec 2006 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2006 10:07
SKM-nummer
SKM2006.763.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1907-1218
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Opgørelse, beregningsgrundlag, nye, leasede, biler
Resumé
Beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil i en leaset bil var leasingselskabets fakturapris, uanset at den afveg fra den almindelige listepris.
Reference(r)

Ligningsloven §16, stk. 4, pkt. 1-4
Cirkulære om ligningsloven nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 12.4.6.1

Klagen vedrører opgørelsen af beregningsgrundlaget for nye leasede biler.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Skatteankenævnet har opgjort beregningsgrundlaget til

212.150 kr.

Klageren har opgjort samme til

178.064 kr.

 

Landsskatteretten godkender et beregningsgrundlag på 178.064 kr.  i 2003.

 

Sagens oplysninger

 

Klageren er medejer B I/S, der har stillet Ford Focus Stationcarfirmabil til rådighed for klageren. Klageren driver sin virksomhed i interessentskabet under virksomhedsskatteordningen. Selskabet leasede bilen hos C, der købte bilen hos forhandleren i december 2002 for 170.564 inklusiv moms, registreringsafgift og minimumsforhandleravancen. Leveringsudgifterne udgjorde herudover 7.500 kr. Der blev ikke købt tilbehør til vognen.

 

Klageren selvangav oprindeligt værdi af fri bil med 50.000 kr. ud fra et skønnet beskatningsgrundlag.

 

Skattemyndigheden fastsatte herefter beskatningsgrundlaget ud fra listeprisen inklusiv minimumsforhandleravancen, moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger på tidspunktet for indgåelse af leasingkontrakten. Ifølge DAF-katalog oktober 2002 udgjorde listeprisen for den omhandlende bil 221.999 kr. Denne pris var hos www.bilpriser.dk opført til 219.997 kr.

 

Skatteankenævnets afgørelse

 

Skatteankenævnet har forhøjet værdi af fri bil til 53.037 kr. ud fra et beskatningsgrundlag på 212.150 kr.

 

Værdien af vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhvervs godet i almindelig fri handel og for biler anskaffet højst tre år efter første registrering, fastsættes værdien til nyvognsprisen. For leasede biler anvendes de samme regler som for købte biler. ToldSkat regionen har endvidere udtalt, at beregningsgrundlaget for en leaset firmabil skal ansættes som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet. Værdien af firmabilen skal derfor fastsættes i overensstemmelse med listeprisen + moms + registreringsafgift + leveringsomkostninger, der ville have været gældende for selskabet på tidspunktet for leasing af vognen. Det er derfor uden betydning i relation til opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af fri bil, hvad leasingselskabet har erhvervet vognen for.

 

Der er henvist til ligningslovens § 16, skt. 4 samt registreringsafgiftslovens §§ 8 - 9.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Der er fremsat påstand om, at beskatningsgrundlaget beregnes ud fra leasingselskabets købspris for vognen, således at beskatningsgrundlaget ansættes til 178.064 kr. inklusiv leveringsomkostninger, med en dertilhørende beskatning af værdi af fri bil på 44.516.

 

Til støtte herfor er det anført, at "nyvognsprisen", som anvendes ved beregning af værdi af fri bil, i overensstemmelse med det i ligningsvejledningen anførte herom, skal forstås som bilens fakturapris inklusiv registreringsafgift og leveringsomkostninger. Det er således uden betydning, hvor meget denne værdi afviger fra listepriser, vejledende salgspriser og DAF-katalogpriser, så længe reglerne om minimum 9% avance ved registreringsafgiftsberegningen er overholdt. Det er i øvrigt almindeligkendt praksis, at firmabilbeskatning ofte via leasing kan gøres billigere end ved køb.

 

Der er henvist til Told og Skattestyrelsen udtalelse, TSS 1997.99/99-412-00576, refereret i TfS 1997, 738 TSS.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 12.4.6.1., at såfremt arbejdsgiveren stiller en lejet bil til rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af arbejdsgiveren på lejetidspunktet.

 

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 4, 1-4. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. 

Nyvognsprisen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 fastsættes i medfør af fast praksis, med udgangspunkt i fakturaprisen inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt tilbehør.

 

Bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt tilbehør udgør 178.064 kr., svarende til det af klageren opgjorte beregningsgrundlag.

 

Landsskatteretten finder ikke, at cirkulæret af 17. april 1996 giver grundlag for at forhøje det af klageren opgjorte beregningsgrundlag, idet cirkulæret naturligt må forstås således, at det alene er anskaffelsestidspunktet, der fastlægges. Der er ikke støtte i cirkulæret for at fakturaprisen skal fraviges, blot fordi der er tale om en leaset bil, hvilket er tiltrådt af SKAT.