Dato for udgivelse
27 sep 2006 13:03
SKM-nummer
SKM2006.582.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-090350
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår. Administrationsselskabet har indkomstår 1. januar - 31. december. De to øvrige selskaber i koncernen har indkomstår 1. april - 31. marts.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.D.4.3.2
Sagsfremstilling og begrundelse

A ApS ejer 75 % af aktierne i datterselskabet, B A/S. 20 % af datterselskabets aktier er anskaffet i 2005, således at A ApS' ejerandel af B A/S før 2005 udgjorde 55 %. B A/S ejer 100 % af anparterne i C ApS.

A ApS har indkomstår 1. januar - 31. december, mens de to øvrige selskaber i koncernen har indkomstår 1. april - 31. marts.

Aktiviteten i A ApS består i, at besidde kapitalandele i datterselskabet. B A/S og C ApS er begge aktive erhvervsdrivende selskaber.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4.

A ApS skal derfor udpeges som administrationsselskab.

Det følger af selskabsskatteloven § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskatteloven § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet. Det medfører som udgangspunkt, at de øvrige selskaber omfattet af sambeskatningen skal omlægge deres indkomstår, så de svarer til administrationsselskabets indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets indkomstår, jf. selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1, til 1. april - 31. marts med virkning fra indkomståret 2005 med omlægningsperioden 1. januar 2005 -31. marts 2006.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er ansøgerens opfattelse, at det af administrative grunde vil være enklere at omlægge administrationsselskabets indkomstår end at omlægge datterselskabets og datterdatterselskabets indkomstår, da begge disse selskaber er aktive erhvervsdrivende selskaber. Det er ifølge ansøgeren mere praktisk for de aktive selskaber at have afslutning af indkomståret pr. 31. marts af hensyn til lageroptælling og kunder m.m. Samtidig betyder det ikke noget for administrationsselskabet, A ApS, at omlægge sit indkomstår til 1. april - 31. marts. Det er ansøgerens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne for at opnå dispensation til omlægning efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgerens repræsentant. Selskabets repræsentant har meddelt, at der ikke er bemærkninger til sagsfremstillingen eller til SKATs indstilling til Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Da det er oplyst, at datterselskabet og datterdatterselskabet begge er aktive erhvervsdrivende, mens administrationsselskabets aktivitet alene består i, at besidde kapitalandele i dattervirksomheden, og da det er oplyst, at det er mest praktisk for de aktive selskaber at foretage lageroptælling m.v. pr. 31. marts og det desuden ikke har betydning for administrationsselskabet at omlægge indkomståret, er det SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret ikke har fundet faktiske forhold, der taler imod at bevilge den ønskede omlægning af indkomstår.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.