Dato for udgivelse
29 jun 2006 08:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 nov 2005 14:41
SKM-nummer
SKM2006.434.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-1815-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Urigtig, momsangivelse, grov, uagtsomhed, bødedom
Resumé

T blev som indehaver og daglig leder af H1 ApS tiltalt for med grov uagtsomhed i perioden fra den 1. januar 2001 til den 30. juni 2002 at have angivet virksomhedens salgsmoms for lavt og undladt den 17. juni 2002 at bogføre 4 kreditnotaer vedrørende købsmoms, der vedrørte løn/honorar til T, hvorved der blev unddraget 110.663 kr.

Byretten idømte T en takstmæssig bøde på 95.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 30. november 2005, 13. afdeling, S-1815-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Finn Offersen)

Afsagt af landsdommerne

Eskild Jensen, Eva Skov (kst.) og Grith Rosleff (kst.)

----------

Holstebro Byrets dom af 14. juni 2005, SS 1.95/2005

Anklageskrift er modtaget den 31. januar 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

momslovens § 81, stk. 1. nr. 1

ved som indehaver og daglig leder af virksomheden H1 ApS ved grov uagtsomhed i perioden 1. januar 2001 - 30. juni 2002, at have angivet virksomhedens salgsmoms for lavt med 85.663 kr og undladt den 17. juni 2002 at bogføre 4 kreditnotaer vedrørende købsmoms på 25.000 kr, der vedrørte løn/konsulenthonorar til tiltalte, hvorved statskassen er unddraget 110.663 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 95.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

T har blandt andet forklaret, at

at der var 2 anpartshavere i H1 ApS. Den ene anpartshaver er H2 Holding ApS, der ejes af ham. Den anden anpartshaver er H3 ApS, der ejes af DC. Sidstnævnte er en kendt forretningsmand, idet han er yderst driftig. Han var den velhavende i forbindelse med projektet, mens tiltalte var den, der skulle finde ud af at få det hele stablet på benene. Selskabet blev ejet med 50 % til hver af henholdsvis H2 Holding ApS og H3 ApS. Han står i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register anført som direktør for H1 ApS. Det var hans opgave at få edb-systemet til at fungere. Ideen med H1 var at sælge diverse varer direkte fra internettet. I starten lavede han selv regnskabet. Han lavede det på Excel-regneark. Senere fik han bistand fra BDO Scanrevision, til at lave bogføringen. Han husker ikke, hvornår han begyndte at få hjælp til bogføringen fra BDO Scanrevision. Det er korrekt, at selskabet siden registreringen for samtlige momsperioder har indsendt negative momsangivelser og således har fået udbetalt i alt 496.785 kr. fra ToldSkat i negativ moms. Det er også korrekt, at momsangivelserne for 2000 og 2001 var lavet på grundlag af regneark. Selskabet blev momsregistreret den 20. marts 2000. Han vil ikke benægte, at der for perioden 1. januar 2001 til den 30. juni 2002 blev angivet salgsmoms for lavt med 85.663 kr. Vedrørende dette beløb var der sket en fejl i forbindelse med regnskabsføring i regneark. Dette konstaterede hans revisor i forbindelse med årsafslutningen, der fandt sted i maj 2002.

Vedrørende antallet af ansatte i H1 ApS, var der 2 konsulenter inkl. ham selv, og så var der et Vejle-firma, der blev trukket på efter behov. Han var selv ansat som konsulent i H1 ApS. Honoraret tilgik hans personligt drevne firma H2. Det er korrekt, at han fik en efterangivelse af sin revisor den 24. maj 2002. Han var til et møde hos revisoren den pågældende dag. Da han kom tilbage fra mødet hos revisoren, satte han alle mapperne ind i sin reol. Han stødte først på momsangivelsen igen, da han blev gjort opmærksom derpå af V.1 fra ToldSkat. Årsagen til, at han ikke havde fået betalt momstilsvaret, var, at han var presset. Han var væltet på motorcykel i oktober 2001. Han var delvis sygemeldt i perioden 9. oktober 2001 til 30. september 2002. Det var en forglemmelse, at han ikke fik betalt eftermomsangivelsen. Mens han var sygemeldt, arbejdede han primært på deltid. I en periode på 3 måneder var han dog fuldstændig sygemeldt. Under uheldet med motorcyklen knuste han sin skulder. Der var ikke en god økonomi i H1 ApS på det tidspunkt, hvor han fik overgivet eftermomsbetalingen af sin revisor. Vækstfonden gik ind og ydede en halv million kr. Årsagen til, at han selv havde klaret regnskaberne i selskabet, var, at han følte, at han selv kunne klare det. Han brugte jo revisionsfirmaet til årsafslutningen.

Det var ham selv, der løbende indberettede moms på baggrund af sit regneark i Excel. Han er tekniker og har ikke nærmere forudsætninger for at lave et regnskab. Han har ikke været på kursus i udarbejdelse af regnskab. På et tidspunkt aftalte han med sin revisor, at han havde brug for hjælp til at lave det løbende regnskab. En ung fyr fra BDO Scanrevision, satte Concorde-systemet op for ham. Han ved ikke, hvornår dette skete. Han har selv lavet momsregnskabet for 2001 og 2002. Han husker ikke, hvornår hjælpen fra BDO Scanrevision kom.

Det var en forglemmelse, at han ikke fik taget sig af efteranmeldelsen vedrørende moms, som han fik fra sin revisor. Årsagen til, at momsen løbende var angivet forkert, var simpelthen, at han ikke havde styr derpå. Han erkender, at han er en sjusk, men han er ikke kriminel. Hvis hans revisor har sagt, at det var den 24. maj 2002, han fik overgivet efterangivelsen, så er dette korrekt. V.1 fra ToldSkat kom på kontrol i selskabet den 8. oktober 2002. Han indbetalte 106.017 kr. til ToldSkat den 23. oktober 2002. Han betalte beløbet privat, og han er ikke blevet godtgjort dette beløb af selskabet. Selskabet er nu tvangsopløst. Ideen blev solgt til et andet firma. Da selskabet blev tvangsopløst, var der gæld til anpartshaverne i selskabet. Han arbejder i dag som salgs- og produktchef for et firma.

Da H1 ApS blev opstartet i marts 2002, var der i starten flere udgifter end indtægter. Det var derfor ikke overraskende med den negative moms. I opstartsfasen lavede han selv bogholderiet i Excel-regneark. Revisoren lavede årsrapporten for 2001. I den anledning var han henne hos sin revisor den 24. maj 2002 til underskrift deraf. Det var denne dag, han fik at vide, at der var en momseftergivelse. Samme dag blev det aftalt, at en fra BDO Scanrevision skulle komme og give ham hjælp til opstart af regnskabet. På samme møde i maj 2002 fik han af sin revisor at vide, at han selv skulle af med 65.000 kr. i skat. Da han kom hjem fra mødet, satte han ringbindene på plads. I de efterfølgende dage fik han en aftale med kommunen om afviklingen af den personlige skat på 65.000 kr. Han glemte dog alt om det med momsen indtil besøget fra ToldSkat i oktober 2002. Han husker dårligt, hvem der lavede regnskabet for perioden maj 2002 til oktober 2002. Han husker således ikke, hvornår hjælpen til bogføring fra BDO Scanrevision, begyndte. Han lavede dog fortsat selv momsangivelserne ud fra de tal, BDO Scanrevision havde nået frem til. I perioden fra maj 2002 til oktober 2002 gik det som forventet med selskabet. Det begyndte at se rigtigt ud. Selskabet kunne dog ikke have betalt eftermomsangivelsen på ca. 110.000 kr., medmindre der var blevet indskudt yderligere kapital i selskabet. V.1 fra ToldSkat kom på anmeldt besøg i selskabet den 10. oktober 2002. Det var første gang ToIdSkat kom på besøg i H1 ApS. V.1 fik regnskabsmaterialet med hjem. Regnskabsmaterialet stod fremme på en reol. Han tror, at momsefterangivelsen fra revisor lå forrest i en af mapperne. Han havde ikke selv gået mapperne med regnskab igennem, inden V.1 kom på besøg. Et par dage efter kontrolbesøget ringede V.1 og bad ham om at komme op på ToldSkat. Under mødet hos ToldSkat blev han tilbudt en forsvarer. Det kom bag på ham, at han fik dette tilbud, for han forstod slet ikke, hvad det drejede sig om. V.1 præsenterede ham for efterangivelsen fra revisoren. ToldSkat gik alt hans regnskabsmateriale igennem. Han bad i den forbindelse sin revisor om assistance. Det kom i den forbindelse frem, at han på et tidspunkt havde betalt for meget skat i hans personlige firma H2. Det viste sig dog, at han ikke havde mulighed for at få disse penge tilbage, da kravet desværre var forældet.

Vedrørende de 4 kreditnotaer er det korrekt, at han den 17. juni 2002 undlod at bogføre 4 kreditnotater vedrørende købsmoms på 25.000 kr. hver. Det var således, at H1 ApS købte konsulentydelser af H2. Hver måned blev der udstedt en regning på 25.000 kr. Den 17. juni 2002 krediterede han 4 x 25.000 kr., idet han ikke havde arbejdet så meget for H1 ApS på grund af sin sygdom.

I oktober 2002 betalte han fra sin egen konto de ca. 110.000 kr., selskabet skyldte til ToldSkat. Han betalte beløbet for egen konto i erkendelse af, at det er ham, der havde lavet fejlen.

Han husker dårligt, hvornår han fik hjælp fra revisor til udarbejdelse af regnskab. Foreholdt bilag 14, revisionsprotokollat for H1 ApS, forklarede han, at han ikke kan huske, hvor mange regnskaber revisoren har lavet for selskabet. Foreholdt bilag 15, side 8 nederst, forklarede han, at det er korrekt, at han af revisor i maj 2002 fik overgivet en efterangivelse udvisende 106.017 kr. til afregning til ToldSkat. Han kan fuldt ud erkende, at han i perioden den 1. januar 2001 til 30. juni 2002 har angivet virksomhedens salgsmoms for lavt med ca. 85.000 kr., og at han den 17. juni 2002 har undladt at bogføre 4 kreditnotaer vedrørende købsmoms på 25.000 kr. Han har dog ikke handlet groft uagtsomt.

Tiltalte forklarede supplerende, at ingen af fakturaerne vedrørende H1 ApS var væk, da ToldSkat aflagde besøg. Han gav V.1 fra ToldSkat alle købs- og salgsfakturaer vedrørende H1 ApS. Den stjålne pc'er var hans private, og den indeholdt bogføringsbilag vedrørende H2. Der har dog aldrig manglet bilag vedrørende H1 ApS. Han har altid vedhæftet regnearket på de momsangivelser, han har sendt ind til ToldSkat. Da han var på ToldSkat den 10. oktober 2002, fik han af V.1 overgivet efteranmeldelsen fra revisoren. V.1 må derfor have været i besiddelse deraf.

Vidnet V.1s forklaring er gengivet således i retsbogen:

at han arbejder hos ToldSkat. Han har gennemgået regnskabsmaterialet i H1 ApS. Efterfølgende er tallene i bilag 5a udarbejdet i samarbejde med selskabets revisor. Tiltalte har godkendt tallene. ToldSkat har accepteret revisors regulering som angivet i bilag 5a alene med en mindre difference på ca. 1.000 kr. Efterreguleringen fremgår på bilag 5-a, side 3. Momsperioden 2001 hele året er efterreguleret med i alt 108.167 kr. Når der alene er rejst tiltale vedrørende et beløb på 85.663 kr., er det fordi, det umiddelbart kun var dette beløb, man kunne se, hvorledes fremkom. Salget på 342.652 kr., hvoraf momsen udgør 85.663 kr., ved han ikke, hvad vedrører. Når det ikke var nærmere konstaterbart, hvad salget vedrører, var det fordi, at selskabets computer var blevet stjålet. Det har derfor været nødvendigt at rekonstruere regnskabet. Rekonstruktionen af regnskabet er sket på baggrund af revisors skatteopgørelse. Det var således, at revisoren havde lavet skatteopgørelsen, mens tiltalte selv havde lavet momsopgørelsen. På baggrund af skatteopgørelsen lavede man efterregulering af momsregnskabet. Regnskabet var udarbejdet på regneark af tiltalte selv. Han kunne se, at der var en difference i forhold til skatteregnskabet. ToldSkat har ikke betalt revisor for hans udarbejdelse af de tal, der fremgår på bilag 5a. Da han så skatteregnskabet, var der noget, der indikerede, at noget var galt. Det var dog ikke umiddelbart konstaterbart, idet det skulle undersøges nærmere. Det var således først ved nærmere undersøgelse, at han kunne konstatere, om differencen mellem skatteregnskabet og momsregnskabet skyldtes handel med udlandet, i hvilket tilfælde der blot ville have været tale om en statistisk difference. ToldSkat havde i hele selskabets levetid modtaget negative momsangivelser fra selskabet og havde derfor udbetalt penge til selskabet. Dette er der dog ikke noget usædvanligt i for nyetableredefirmaer.

Det var et almindeligt kontrolbesøg, han aflagde hos tiltalte den 8. oktober 2002. Han aflagde ikke kontrolbesøget, fordi der var mistanke om noget specielt. Han konstaterede, at H1 ApS havde til huse i kontorlokaler. Tiltalte havde ikke alt regnskabsmaterialet på kontoret. Resten af regnskabsmaterialet afleverede tiltalte dog hos ToldSkat 2 dage efter. Denne aflevering fandt sted den 10. oktober 2002, hvor tiltalte personligt gav møde hos ToldSkat. Der var løbende en del telefonsamtaler mellem ham og tiltalte, fordi tiltalte havde svært ved at undvære sine bilag. Det var den 10. oktober 2002 - samme dag som tiltalte kom på ToldSkat - at han fandt ud af, at det stod anført i revisionsprotokollatet for 2001, at revisor havde lavet en momsefterangivelse. Det var på denne måde, at han fandt ud af, at der formentligt var et momstilsvar. Han husker ikke, at selve momsefterangivelsen fra revisoren sad i nogle af de mapper, han havde fået af tiltalte. Revisionsprotokollen for 2001 havde han fået af revisoren. Normalt, også i mindre anpartsselskaber, får han revisionsprotokollatet i firmaet, men tiltalte havde ikke protokollatet hos sig den dag, han var på kontrolbesøg. Den dag, han var på kontrolbesøg, havde tiltalte i det hele taget ikke for godt styr på tingene. Han fik dog det af regnskabsmaterialet, som tiltalte havde. Den 10. oktober 2002, da tiltalte kom hen til ToldSkat med resten af regnskabsmaterialet, gjorde han tiltalte opmærksom på, at der var en efterangivelse udvisende 106.017 kr., som ikke var betalt. Han gjorde tiltalte opmærksom på det problematiske heri. Han gav ham, for tiltaltes egen skyld, sigtedes rettigheder. Tiltalte sagde, at han var bekendt med at efterangivelsen var der, men han havde troet, at revisor ville sørge for at indsende denne til ToldSkat.

Rettens bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at tiltalte under sagen har erkendt de faktiske forhold og har erklæret sig enig i beregningerne, men har nægtet sig skyldig under anbringende af, at den for lave angivelse af salgsmoms og den manglende bogføring af 4 kreditnotaer vedrørende købsmoms for H1 ApS ikke kan tilregnes ham som groft uagtsomt.

Ved vurderingen af, om tiltalte har handlet groft uagtsomt lægger retten, efter bevisførelsen til grund, at selskabet blev momsregistreret den 20. marts 2000 men at tiltalte, der efter sin egen forklaring ikke er regnskabskyndig, først i januar 2002 anmodede revisor om assistance med bogføringen, for derefter i maj 2002 at anmode revisor om assistance til etablering af eget bogholderi og forretningsgange.

Efter forklaringen afgivet af vidnet V.1, ToldSkat, og efter det under sagen iøvrigt fremkomne, lægger retten endvidere til grund, at selskabets regnskabsgrundlag var mangelfuldt. Retten lægger endvidere på baggrund af den udarbejdede resultatopgørelse for 2001 til grund, at salget på 342.652 kr., hvoraf der ikke var angivet moms på 85.663 kr., udgjorde en betydelig del af nettoomsætningen for 2001.

Herefter, og idet tiltalte ikke drog omsorg for, at den af revisor udarbejdede efterangivelse, som efter tiltaltes egen forklaring blev overgivet til ham den 24. maj 2002, blev afregnet til ToldSkat, findes tiltalte skyldig i ved grov uagtsomhed at have unddraget statskasen 110.663 kr. i moms. Det bemærkes at det forhold, at tiltalte var blevet skadet i forbindelse med et færdselsuheld i oktober 2001 og det forhold, at han af egne midler betalte det unddragne momsbeløb den 23. oktober 2002, ikke ændrer herpå, ligesom disse forhold ikke kan medføre, at bøden fastsættes til et lavere beløb end takstmæssigt.

Straffen fastsættes til en bøde på 95.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 95.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 30. november 2005, 13. afdeling, S-1815-05

Retten i Holstebro har den 14. juni 2005 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 1.95/2005):

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han lavede de 4 kreditnotaer på hver 25.000 kr., da konsulentarbejdet, som notaerne vedrørte, ikke var udført. Han kan ikke forklare, hvorfor de ikke er blevet bogført. Kreditnotaerne lå sammen med regnskabsmaterialet i virksomheden. Han var klar over, at man også skal bogføre købsmoms. Med hensyn til salgsmomsen kan han ikke forklare, hvordan fejlene er opstået. Der var ikke noget galt med selve regnearket. Indkodningen var forkert. Han troede i begyndelsen, at han selv kunne overskue at føre regnskabet. Revisionsrapporten fra 2001 blev underskrevet af ham den 24. maj 2002. Han glemte at indsende efterangivelsen, da han samtidig havde fået at vide, at han selv skulle betale en restskat på 65.000 kr. Han gik mere op i virksomhedens handelssystem end i regnskaberne. Til det første møde med ToldSkat afleverede han alle regnskabsbilag, og da opdagede han efterangivelsen. Mødet var aftalt med ToldSkat. Det er ikke rigtigt, at en del af bilagene først blev afleveret senere. Når han fremsendte momsangivelser, medsendte han de regneark, han havde udarbejdet. I januar 2002 kom der mange bilag, som han lod ligge. Han gik i gang med at bogføre bilagene i regnearket, når der skulle laves momsangivelser. Bilagene lå fremme i virksomheden. Virksomhedens økonomi var anstrengt, men problemerne blev klaret, blandt andet på grund af et tilskud fra Vækstfonden.

Vidnet V.1, ToldSkat, har supplerende forklaret, at mødet med virksomheden den 8. oktober 2002 var anmeldt ca. 14 dage før. Man orienterede om, at regnskabsmaterialet skulle være til stede, men det var det ikke i fuldt omfang. Hans umiddelbare indtryk var, at regnskabet var rodet og mangelfuldt. Han kunne ikke afstemme momsregnskabet på grund af manglende bilag. Ved henvendelse til revisor PP fik han bekræftet, at denne havde lavet regnskaber for 2000 og 2001, og at der var udarbejdet en efterangivelse på moms. Revisoren undrede sig over, at den ikke var indsendt til ToldSkat. Efterangivelsen lå i det regnskabsmateriale, han fik udleveret i 2. omgang. Den var ikke indsendt til ToldSkat. Årsregnskabets negative resultat for 2001 viser ikke noget om, at der er negativ moms. De bilag, der blev anvendt i forbindelse med revisionen, blev løbende afleveret til revisoren af virksomheden. Der er tale om en mindre virksomhed med forholdsvis få bilag. Revisoren samarbejdede med ToldSkat på Ts anmodning og for hans regning.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen findes passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.