Dato for udgivelse
29 jun 2006 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2005 13:05
SKM-nummer
SKM2006.437.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-2165-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, passiv, skattesvig, dolus eventualis, udokumenterede, udgifter, bevis
Resumé

T blev tiltalt som hovedanpartshaver i H1 ApS for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse dels at have drevet uregistreret virksomhed i perioden fra den 1. januar 2000 til den 11. maj 2001, hvorved der blev unddraget 429.671 kr. i moms, og dels ved at have udstedt fakturaer med moms på 429.671 kr. Endvidere blev T tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved med forsæt til unddragelse at have undladt at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelserne for 2000 og 2001 var for lave med hhv. 897.695 kr. og 520.425 kr., hvorved der blev unddraget i alt 748.705 kr. i skatter.

Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af momsloven og skattekontrolloven. T blev idømt en tillægsstraf på 7 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1.175.000 kr.

Landsretten fandt T skyldig i overtrædelse af momsloven, idet T ville have undladt momsregistrering, selv om han havde vidst, at registrering ikke var sket. T blev fundet skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven, dog med et mindre beløb, idet det i meget højgrad var sandsynliggjort, at T's udeholdte indtægter har været væsentligt lavere end anført i tiltalen. T blev idømt 6 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 775.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 89

Vestre Landsrets dom af 19. december 2005, 9. afdeling, S-2165-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Annagrete Pagter Kristensen)

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, Würtzen og Sune Poulsen (kst.) med domsmænd

----------

Randers Byrets dom af 12. august 2005, SS 1.2143/2004

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 23. november 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

a

Lov om almindelig omsætningsafgift § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og stk. 5,

 

ved med fortsæt til afgiftsunddragelse i perioden 1. januar 2000 til 11. maj 2001, som hovedanpartshaver at have drevet registreringspligtig virksomhed H1 Byg og Anlæg ApS uden at anmelde selskabet til momsregistrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget kr. 429,671,00 i moms,

 

b

Lov om almindelig omsætningsafgift § 81, stk. 3, jf. stk.1, nr. 2, jf. § 52, stk. 6, (da gældende momslovs § 52, stk. 3),

ved med fortsæt til afgiftsunddragelse i perioden 1. januar 2000 til 11. maj 2001 som hovedanpartshaver i H1 Byg og Anlæg ApS, uden at være momsregistreret at have anført afgiftsbeløb på udstedte fakturaer med i alt kr. 429.671,00 kr.

2

skattekontrollovens § 16, stk. jf. stk. 1,

ved med fortsæt til at unddrage det offentlige skatter uden at indgive selvangivelse for år 2000 og år 2001 at have undladt i den 4 uger efter at have modtaget meddelelse om ansættelse af indkomst, at underrette skattemyndighederne om at ansættelserne var for lave med 897.695,00 kr. for år 2000 og med 520.425,00 kr, for år 2001, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 748.705,00 kr.

3

registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved med fortsæt til at unddrage statskassen afgift den 5. april 2002 at have benyttet en motorcykel mrk. HarleyDavidson stelnr. ... til kørsel på offentlige veje, herunder af ..., uagtet motorcyklen ikke var afgiftsberigtiget, hvorved statskassen blev unddraget 83.201 kr. i registreringsafgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse i forhold 3.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde på ikke under 1.175.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 a og erkendt sig delvist skyldig i forhold 1 b og 2.

Vedrørende forhold 1 har tiltalte gjort gældende, at han ikke har handlet med forsæt, da han af sælgeren havde fået oplyst, at anpartsselskabet var momsregisteret. Han har haft forskellige driftsudgifter, hvorfor den unddragne moms skal opgøres til et væsentligt mindre beløb.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte gjort gældende, at der alene er faktureret for arbejdstimer. Han har haft udgifter i forbindelse med, at han har antaget underentreprenører til at udføre væsentlige dele af arbejdet, og han kan derfor alene straffes for unddragelse af et beløb, der svarer til det antal arbejdstimer, han haft mulighed for at udføre personligt.

Tiltalte har i øvrigt anført, at der ved straffastsættelsen skal tages hensyn til at sagen vedrører indkomstårene 2000 og 2001, og at myndighederne kunne have fremmet sagen betydeligt hurtigere.

Anklageren har vedrørende myndighedernes behandling af sagen oplyst, at H1 Byg og Anlæg ApS blev erklæret konkurs i den 18. maj 2001.Kurator indgav politianmeldelse og den 6. november 2001 blev der foretaget ransagning hos tiltalte. T var sigtet for skyldnersvig i relation til det ligeledes konkursramte selskab H2 ApS, og ønskede ikke at udtal sig vedrørende nærværende sag, så længe efterforskningen vedrørende H2 ApS foregik. I sommeren 2003 opgav politiet sigtelsen for skyldnersvig. Politiet indkaldte herefter T til afhøringer, men T udeblev fra flere afhøringer. I januar 2004 blev der indleveret retsmødebegæring, men i retsmødet ønskede T ikke at forholde sig til sagen. T blev opfordret til at fremkomme med oplysninger, men efterkom ikke opfordringen. Den 22. november 2004 blev der rejst tiltale. På trods af forkyndt tilsigelse udeblev tiltalte fra retsmødet, og der har efterfølgende været berammet flere forgæves retsmøder.

Forklaringer

T har blandt andet forklaret, at han var hovedanpartshaver i anpartsselskabet H1 Byg og Anlæg ApS. Han købte selskabet som et registreret selskab. Han har ikke selv foretaget sig noget vedrørende momsregistrering. Sælgeren, LL, havde oplyst, at selskabet var momsregistreret. I selskabets regi udførtes der forskellige byggearbejder. Han momsede fakturaerne. Han har ikke lavet momsregnskab, og han har ikke indsendt momsangivelse. Der var meget at se til i virksomheden, og han havde også personlige problemer, og derfor fik han ikke orden på regnskaber og afregninger. I forbindelse med udførelse af byggeopgaverne har han indkøbt materialer og i den sammenhæng betalt moms. Han har ikke samlet op på, hvilke udgifter, han har haft i forbindelse med arbejdsopgaverne, men der har været moms, som han har haft krav på fradrag for. Han har ikke kunnet dokumentere disse udgifter. Han har ingen bilag, idet han ikke nåede at lave ret meget regnskab.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte blandt andet forklaret, at han ikke har indsendt selvangivelser, og at han ikke har reageret på de to skatteansættelser, som han modtog. Han havde ingen ansatte i firmaet, men han antog underentreprenører. Der har ikke været andre aktører i anpartsselskabet end ham selv. De arbejder, der blev udført, var renoveringsarbejder. Selskabet arbejdede særligt for to hvervgivere. Han har selv arbejdet ganske meget - 5-6 dage om ugen - og i gennemsnit ca. 12 timer pr. arbejdsdag. Overfor G1 afregnede han med 140 kr. i timen. Han har nogle gange måttet betale mere til underentreprenøren. Overfor G2 afregnede han med 150 kr. i timen. Når der på fakturaen er angivet svejsearbejde til 180 kr. i timen, er det ham selv, der har udført det arbejde.

V.1, ToldSkat, har blandt andet forklaret, at hun på grundlag af kontoudtog fra F1 Sparekasse og fakturaer fra de to firmaer, som tiltaltes anpartsselskab har arbejdet for, har beregnet momsen og overskud af virksomheden. På fakturaerne er der alene faktureret timer, og ToldSkat har foretaget beregningerne af beløbet ud fra den forudsætning, at der ikke har været udgifter til materialer, da der ikke er opført materialer på fakturaerne. Havde der været udgifter til materialer, skulle der være sket fradrag herfor. Tiltalte er anmodet om at fremkomme med dokumentation for udgifter for materialer og for udgifter til betaling af underentreprenører. Var sådan dokumentation fremkommet, ville der være sket fradrag. Af fakturaerne fremgår, at der i hele den omhandlede periode er arbejdet så mange timer, at det har været umuligt for tiltalte selv at udføre de mange arbejdtimer. Da der ikke er dokumenteret udgifter, er overskuddet i virksomheden lig omsætningen. Det momsbeløb, der er anført i sagsfremstillingen, er beregnet på grundlag af den moms, der er beregnet i hver enkelt faktura. Således som det fremgår af sagens bilag 1-A-1-5 havde det skattemæssige overskud vedrørende 2000 oprindelig været ansat til 250.000 kr. Vedrørende indkomståret 2001 havde overskuddet været takseret til 50.000 kr. Beløbet er efterfølgende på grundlag af de indkomne oplysninger for 2000 ændret til 1.147.695 kr. og vedrørende 2001 ændret til 570.425 kr.

V.2 har blandt andet forklaret vedrørende beregningen af bødepåstanden, at påstanden fremkommer som det unddragne beløb nedrundet til det nærmeste beløb deleligt med 25.000.

Tiltalte er tidligere straffet, ved dom af 2. juli 2002 med fængsel i 3 måneder samt bøde på 675.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 1, nr. 2, jf. § 27, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.

Der er foretaget personundersøgelse.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1

Selskabet var ikke anmeldt til momsregistrering. Det kan lægges til grund, at tiltalte ikke førte momsregnskab, at han ikke indsendte momsangivelser og at han ikke førte regnskab. Retten finder det derfor, uanset tiltaltes forklaring om, at sælgeren havde oplyst, at selskabet var momsregistreret bevist, at tiltalte med forsæt til momsunddragelse undlod at anmelde selskabet til momsregistering. På trods af manglende momsregistrering har tiltalte udfærdiget fakturaer med angivelse af moms. Tiltalte har på trods af, at han er opfordret hertil, ikke kunne fremkomme med nogen form for dokumentation for, at han i forbindelse med driften har haft udgifter, der medfører, at der skal ske reduktion af det unddragne momsbeløb. Tiltalte findes derfor i det hele skyldig i overensstemmelse med tiltalen vedrørende dette forhold.

Ad forhold 2

Tiltalte har ikke indgivet selvangivelse vedrørende 2000 og 2001 og han har ikke underrettet skattemyndighederne om, at ansættelserne var for lave.

De fakturaer, der er udstedt til G1 og G2 angiver alle at vedrøre "udført arbejde". Tiltalte har forklaret, at han i et vist omfang selv har udført arbejdet, og at han i øvrigt har antaget underentreprenører således, at selskabet har haft udgifter, der skal fradrages i omsætningen i forbindelse med opgørelsen af det unddragne beløb.

Uanset, at der er udfaktureret langt flere timer end tiltalte personligt har kunne udføre, findes der ikke at kunne tages hensyn hertil ved opgørelsen af det unddragne beløb, da tiltalte ikke har kunne fremkomme med nogen form for dokumentation for, at han har haft udgifter til underentreprenører eller anden form for arbejdskraft. Tiltalte findes derfor i det hele skyldig i overensstemmelse med tiltalen vedrørende dette forhold.

Ad forhold 3

Efter anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte.

Forholdene er begået forud for dommen af 22. juni 2002.

Straffen fastsættes i medfør af straffelovens § 89 til en tillægsstraf af fængsel i 7 måneder, jf. lov om almindelig omsætningsafgift § 81, stk. 3, jf. § stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og stk. 5, og § 52, stk. 6, samt skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk.. 1.

Henset til størrelsen af de unddragne beløb, og på at det fremgår af dommen af 2. juli 2002, at tiltalte har gjort sig skyldig i yderligere unddragelsen efter at der er påbegyndt efterforskning vedrørende tidligere år, findes der ikke uanset sagsbehandlingstiden, der i væsentlig grad må tilskrives tiltales egne forhold ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 1.175.000 kr.

Tillægsforvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en tillægsstraf af fængsel i 7 måneder.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 1.175.000 ler.

Tillægsforvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 19. december 2005, 9. afdeling, S-2165-05

Retten i Randers har den 12. august 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 1.2143/2004).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 a under anbringende af, at der ikke har foreligget fornødent forsæt. I forhold 1 og 2 har tiltalte endvidere påstået delvis frifindelse, idet de i tiltalen nævnte beløb skal reduceres med passende beløb vedrørende henholdsvis købsmoms og driftsudgifter. Endvidere har tiltalte i det hele påstået formildelse, navnlig således at straffen helt eller delvis gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte har herunder som for byretten henvist til, at der er gået lang tid med sagens behandling.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen i forhold 2 således, at der efter ordet "uden" indføjes ordet "rettidigt", og at der efter ordene "selvangivelse for år 2000 og" indføjes "uden at indgive selvangivelse for".

Der er enighed om, at anpartsselskabet har modtaget betaling for i alt 8.122,75 arbejdstimer udført i 2000 svarende til 208,27 timer pr. uge og 29,75 timer pr. døgn, og at selskabet har fået betaling for i alt 3.541,25 timer udført i 2001 svarende til 196,74 timer pr. uge og 28,1 timer pr. døgn.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han havde lært LL at kende over en øl. LL drev en virksomhed, og tiltalte fik det indtryk, at LL kunne hjælpe ham, hvis han skulle få brug for et anpartsselskab. Da han gerne ville ind i byggebranchen bad han LL om at skaffe sig et sådant selskab. Han gav mellem 10.000 og 15.000 kr. for det. Han fik ikke noget oplyst om selskabet. Han betalte gennem en bank, men fik ingen rådgivning. Han fik ikke før i slutningen af det første år henvendelse fra myndighederne om selskabet. Han havde personlige problemer i forbindelse med en skilsmisse samtidig med, at der var meget travlt. Der udførtes forskelligt arbejde, som ikke alene havde med byggeri at gøre. Underentreprenørerne var for nogles vedkommende selvstændige. Der udførtes bl.a. montage af ventilation, således som det f.eks. fremgår af fakturaen af 7. juli 2000 til G2. Fakturaerne fra underentreprenørerne ved han ikke hvor er. Sælgeren af selskabet havde sagt, at det var momsregistreret. Han forstod det sådan, at de 125.000 kr. i selskabskapital kunne oparbejdes i løbet af den første tid. I banken fik han et stiftelsesdokument og et dokument om, at der var indbetalt 125.000 kr. Der var også registreringsdokumenter, og han lagde ikke mærke til, om momsregistreringen manglede. Han var klar over, at han på et eller andet tidspunkt skulle indbetale momsen. Ved ransagningen tog ToldSkat alle hans papirer, så at det hele blev uoverskueligt for ham. Han har ingen fornemmelse for, hvor stor en andel af arbejdet der er udført af underentreprenører. Han har ikke opsøgt disse for at rekonstruere regnskaberne. Han tør heller ikke udtale sig om størrelsen af andre driftsudgifter. Han købte en del værktøj, da han var kommet i gang, men har ikke bilagene.

V.1 har supplerende forklaret, at hun deltog i ransagningen den 6. november 2001 hos tiltalte, men de fandt ikke noget. Kontoudtogene havde politiet fra banken. Fakturaerne er af politiet fremskaffet fra de virksomheder, der fremgår af kontoudtogene. De fandt ikke værktøj ved ransagningen. Politiet havde meddelt ToldSkat, at tiltalte havde oplyst, at han havde haft et selskab, og det gav anledning til en undersøgelse. Hun tror ikke, at ToldSkat har rettet henvendelse om selskabet før i forbindelse med ransagningen. Tiltalte er blevet spurgt om, hvem der har arbejdet for selskabet, men han har ikke ønsket at oplyse det. De har takseret tiltalte for alle indtægter uden noget skønsmæssigt fastsat fradrag for driftsudgifter. De kan ikke trække udgifter fra, som der ikke er dokumentation for; nogen skal hæfte for skatten.

Om sine personlige forhold har tiltalte yderligere forklaret, at disse i det store og hele er, som anført i erklæringen om personundersøgelsen. Han har netop afsonet en større bøde og regner med at være i arbejde igen som lønmodtager fra januar 2006.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har ikke momsregistreret virksomheden og må efter det oplyste om erhvervelsen af selskabet have anset det for i hvert fald muligt, at registrering ikke var sket. Tiltalte foretog intet for at sikre sig, at registrering var sket, og undlod at indberette og afregne en betydelig omsætning med opkrævet moms, og det må derfor lægges til grund, at tiltalte ville have undladt registreringen selv om han havde vidst, at registrering ikke var sket. Det tiltrædes herefter, at tiltalte handlede forsætligt i forhold 1 a og b.

Det må efter bevisførelsen i fravær af ethvert bilag og i fravær af enhver oplysning, om hvem der er handlet med, lægges til grund, at eventuelle udgifter til materialer mv. samt udgifter til arbejdskraft ikke har været belagt med moms. Det tiltrædes herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført af byretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forholdene i a og b.

Det må i forhold 2 lægges til grund, at en meget betydelig del af det fakturerede arbejde har været udført af andre end tiltalte. I mangel af ethvert bilag og enhver oplysning om, hvem der har udført arbejdet, må det antages, at der ikke er afregnet skat for det pågældende arbejde. Det er imidlertid ved de foreliggende timetal i meget høj grad sandsynliggjort, at tiltaltes udeholdte indtægter har været væsentligt lavere end de i tiltalen anførte beløb, og tiltaltes forsæt findes herefter ikke at dække de fulde beløb. Landsretten ansætter på den baggrund det unddragne beløb til 350.000 kr. for begge år 2000-2001. Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, findes tiltalte skyldig i forhold 2 i det anførte omfang.

Tillægsstraffen fastsættes herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde til fængsel i 6 måneder.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tillægsbøden nedsættes til 775.000 kr. med tillægsforvandlingsstraf som anført i dommen.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tillægsstraffen nedsættes til fængsel i 6 måneder, og at tillægsbøden nedsættes til 775.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 20 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.