Dato for udgivelse
09 jun 2006 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 okt 2005 15:45
SKM-nummer
SKM2006.378.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0224
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, fritagelse, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé
Klageren var fuldt skattepligtig til Danmark og skulle iflg. kontrakt med et dansk selskab udstationeres til Irak i en to måneders periode. Klageren blev anset for at have en dansk arbejdsgiver, idet det juridiske ansættelsesforhold var indgået med det danske selskab.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 1.

Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1, litre a.

Klagen skyldes, at klageren har fået afslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst fra B A/S for arbejde udført i Irak i perioden fra den 5. november 2001 til den 17. maj 2002.

Landsskatterettens afgørelse

Regionen har anset klageren for bidragspligtig af lønindkomsten optjent ved arbejde i Irak i perioden fra den 5. november 2001 til den 17. maj 2002.

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren arbejdede i perioden fra 5. november 2001 til 17. maj 2002 i Irak for B A/S.

Klageren var i den omhandlede periode ansat hos B A/S som Shift Engineer. Ifølge aftalen mellem klageren og B A/S var ansættelsesforholdet begrænset til udstationeringen i Irak som forventedes at vare fra 5. november 2001 til 17. maj 2002. Ansættelsesforholdet kunne opsiges i henhold til funktionærlovens regler, og i tilfælde af opsigelse skulle klageren være til rådighed for B A/S indtil ophørsdagen. Under udstationeringen optjente klageren ferie i henhold til danske ferieregler.

Ifølge aftalen skulle B A/S stille logi til rådighed, ligesom nødvendig transport mellem bolig og arbejdssted blev betalt af B A/S. Den ugentlige arbejdstid var 60 timer, og lønnen var aftalt til 44.000 kr. om måneden. Forsikringer, omfattende firma-rejseforsikring, kollektiv heltidsulykkesforsikring samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring, blev betalt af B A/S, der også betalte fuld løn under sygdom.

B A/S indgik i 1999 aftale med FN om opførelse af 3 kraftværker i Irak. B A/S blev betalt via FN ved "olie for mad" programmet, og B A/S har stået for alt arbejde i forbindelse med opførelsen af værkerne. Værkerne var færdigbygget i første halvår af 2001 og fremstiller el til hospitaler, til brug for vandforsyning samt almindeligt el-forbrug.

I december 2000 indgik B A/S aftale med FN om drift og vedligeholdelse af værkerne, og B A/S varetog inden for et aftalt budget denne opgave. Driften af værkerne blev varetaget af ca. 7-8 udsendte medarbejdere fra B A/S inkl. udsendte ledere samt ca. 50 lokale ansatte, som blev aflønnet af FN.

Der var en General Manager i Irak, der forestod den daglige ledelse, og en Site Manager på hvert værk. I Danmark var der en projektleder, der varetog den overordnede ledelse. Der blev ført et projekt/driftsregnskab for hvert af de 3 kraftværker.

Det fremgår af stillingsbeskrivelsen for General Manageren, at hans overordnede er Projekt Manageren i OMS (OMS er en afdeling i B A/S som yder backupassistance til udsendte medarbejdere, og som har ansvaret for indkøb og afskibning af reservedele), og at hans ansvarsområde og opgaver er følgende:

"The General Manager is in charge of the administration, economy, personnel matters and local relations to UNDP and LEA as well as the change-over from the construction Project to the Operation and Maintenance project.

Coordination of major operational issues with facility-owner/client (UNDP and LEA) with reference to KAD/KAM (and OMS Department).

Responsible for communication, reporting and negotiation with the Owner (UNDP and LEA) including the coordination of weekly, monthly and yearly reports to Owner (UNDP and LEA).

Ensure that the interaction with relevant local authorities are conducted according to requirements.

Responsible for the administration of pay roll and all other matters relating to the employment of the local facility staff.

Implement administrative procedures of facility.

Monitor that implemented accounting procedures for the local operating company are followed, including compliance with relevant laws and regulations.

Maintain a good and pragmatic relationship with the local community and authorities.

Continuously monitor the political an personnel security situation and brief OMS about changes.

Follow up and report on a monthly basis the actual capacity cost to the OMS management."

KAD og KAM er forkortelser for Key Account Manager Director og Key Account Manager, som begge har det overordnede ansvar for kundekontakten.

Hvert kraftværk er ledet af en Plant Manager / Site Manager, og ifølge stillingsbeskrivelsen er hans ansvarsområde og opgaver følgende:

"The Plant Manager is in charge of the overall operation of the plant covering operation, maintenance, administration, economy, personnel matters and local relations. This is done with the assistance from the Maintenance Manager and the Operation Manager, who will focus one the Operation of the plant.

...

Overall responsibilities for the maintenance of generating equipment and site so the plant at any time can be operated in safe and reliable way to meet the load demands from LEA and contractual concerning capacity rate.

Approve all purchases before released for final approval by B A/S.

Maintain relevant communication and good relationship with UNDP, Nothern Iraq.

Maintain relevant and god communication with LEA.

Maintain relevant communication with B A/S Management in Erbil.

Submit precise weekly, monthly and adhoc reports as requested by B A/S Management in Erbil or Copenhagen.

Maintain a good and pragmatic relationship with the local community and authorities.

Continuously monitor the security situation and brief the Erbil Office about changes.

Prepare the budget for the operation of the Power Plant for approval by, and follow up on and report on at monthly basis the actual capacity cost to B A/S management in Erbil."

Klageren bevarede under udstationeringen til Irak sin bopæl i Danmark og var fuld skattepligtig iht. kildeskattelovens § 1, stk. 1.

Klageren blev efterfølgende udsendt af B A/S til Sri Lanka for at varetage opgaver der.

Told- og Skatteregionens afgørelse

Klageren er anset for at have udført arbejde for en arbejdsgiver her i landet (B A/S) under udstationeringen til Irak og er derfor omfattet af bidragspligten i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a.

Selv om B A/S har uddelegeret ledelseskompetence til Irak for at kunne varetage sine kontraktlige forpligtelser dér, og uanset at de arbejdsfunktioner klageren har varetaget i Irak, tjener til at løse B A/S's opgaver dér, anses klageren ikke for at have været ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver under udstationeringen.

Der er henset til, at det juridiske ansættelsesforhold ved klagerens udsendelse til Irak er hos B A/S. Klagerens ansættelsesaftale er indgået med B A/S, som også har afholdt lønudgiften, der er beregnet efter danske forhold. Ferie og opsigelse følger de almindelige danske regler herom. Det er B A/S, der er forpligtet i henhold til ansættelsesaftalen, og som har retten til øjeblikkelig at ophæve ansættelsesforholdet i tilfælde af misligholdelse. 

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren fritages for arbejdsmarkedsbidrag vedrørende arbejde udført i perioden fra den 5. november 2001 til den 17. maj 2002 på et B A/S projekt i Irak.

Klageren havde under sit ophold i Irak ikke en dansk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a. Der bør foretages en objektiv og subjektiv vurdering af forholdene, således at det afgørende bliver, hvorvidt B A/S kan anses for at have et selvstændigt driftssted i Irak i den omhandlede periode, og hvorvidt instruktionerne kom fra B A/S i Danmark eller den lokale enhed.

Under klagerens udstationering i Irak bestod B A/S's projekt i vedligeholdelse og drift af de tre tidligere opførte kraftværker.

B A/S havde en General Manager i Irak, der havde ansvaret for projektet. Han varetog al kontakt til FN, myndighederne osv., indgik aftaler og foretog nødvendige indkøb. Han havde en budget på 148 millioner kr., han kunne råde inden for. General Manageren skulle rapportere til B A/S, men modtog ingen instrukser herfra. Hvis der opstod problemer i Irak, havde B A/S en faglig afdeling i Danmark, der fungerede som back up.

Det fremgår bl.a. af stillingsbeskrivelsen for General Manageren, at han er ansvarlig for hele projektet i Irak, og dette indebærer følgende opgaver:

  • Administration, herunder implementering af diverse arbejdsgange.
  • Økonomi, herunder ansvar for regnskabsprocedure og forpligtigelser over for de lokale myndigheder i relation til projektet.
  • Personale, herunder aflønning og andre relationer til lokale ansatte medarbejdere.
  • Relationer til FN og de lokale myndigheder, herunder kommunikation, rapportering og forhandling.
  • Månedlig rapportering til B A/S.

Derudover havde selskabet tre sites i Irak, et på hvert kraftværk. De blev ledet af en Plant Manager eller en Site Manager. På hvert af de tre sites arbejdede danske ingeniører, danske håndværkere og ufaglærte irakere.

Plant Manager og Site Manager fik instrukser fra General Manageren og var organisatorisk placeret under General Manageren. Plant Manageren var ansvarlig for den overordnede drift af det kraftværk, han var tilknyttet. Plant Manageren sørgede for vedligeholdelse af "siten" og generatorerne og var ansvarlig for, at det fungerede sikkerhedsmæssigt forsvarligt og pålideligt. Plant Manageren var i samarbejde med General Manageren ansvarlig for personaleområderne såsom forfremmelse, bortvisning, ansættelse og oplæring / undervisning. Plant Manageren var forpligtet til efter anmodning at rapportere til B A/S i København, men modtog ingen instrukser derfra.

De øvrige ansatte fik udelukkende deres instrukser fra Plant Manageren eller Site Manageren.

Klageren arbejdede som ingeniør på et af kraftværkerne, hvor han indgik i vagtplanen for opsyn og kontrol med værket.

Der blev udarbejdet selvstændige budgetter og regnskaber for projektet.

Klageren må herefter anses for at have haft en udenlandsk arbejdsgiver, idet driftsprojektet udgjorde en selvstændig organisatorisk enhed med et fast driftssted.

Klagerens kontrakt er indgået med B A/S, men klageren blev udelukkende ansat til projektet i Irak. Der er således ikke tale om en klassisk udstationeringssituation, og klageren var ikke sikret fortsat beskæftigelse, når kontrakten udløb.

Der har ikke været noget reelt alternativ til ansættelse i B A/S, idet der ikke var nogen eller noget i Irak, der kunne indgå ansættelsesaftalen pga. projektets FN-status.

Der er endvidere henvist til, at to af klagerens kollegaer er blevet fritaget for arbejdsmarkedsbidrag af den løn, de optjente i Irak under de samme forhold, af henholdsvis region C og region D.

Klageren var under udstationeringen ikke omfattet af dansk social sikring.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, at bidragspligten påhviler personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, Grønland eller Færøerne, for en arbejdsgiver her i landet, og som er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2 stk. 1, litra a, c, g, j eller k.

Det er ved afgørelsen ubestridt lagt til grund, at klageren i den omhandlede periode har været fuldt skattepligtig til Danmark i medfør af bestemmelsen i kildeskattelovens § 1.

Retten finder efter en samlet vurdering, at klageren under udstationeringen i Irak i perioden fra den 5. november 2001 til den 17. maj 2002 skal anses for at have haft en dansk arbejdsgiver, B A/S.

Der er herved henset til, at ansættelsesaftalen er indgået mellem klageren og det danske selskab. Ansættelsesaftalen henviser bl.a. til den danske funktionærlov og til dansk ferielovgivning. Klagerens løn afholdes og udbetales af det danske selskab. Det er det danske selskab, der kan opsige / ophæve ansættelsesforholdet.

Da det juridiske ansættelsesforhold således ligger i det danske selskab, finder retten, at klageren er bidragspligtig i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, af lønindkomst optjent i Irak i perioden fra den 5. november 2001 til den 17. maj 2002.