Dato for udgivelse
19 jun 2006 06:42
SKM-nummer
SKM2006.394.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-060606
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Kontrol og revision + Inddrivelse
Emneord
Registrering, befuldmægtiget, A-indkomst, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag, indeholdelse, indeholdelsespligt, hæftelse
Resumé
Registrering for indeholdelsespligt efter kildeskatteloven skal, såfremt A-indkomsten udbetales af en person, et dødsbo, et selskab, en forening eller institution m.v., der ikke har hjemting i Danmark, men som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, ifølge kildeskattelovens § 46, stk. 4, ske med en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet, og som det påhviler at foretage indeholdelse.
Reference(r)
Kildeskattelovens § 46, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat); arbejdsmarkedsfondslovens § 21, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 2. september 2005 om en arbejdsmarkedsfond; arbejdsmarkedsbidragsbekendtgørelsens § 4, jf. bekendtgørelse nr. 136 af 17. februar 2005; ATP-lovens § 17 f, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2006-3, afsnit D.1.3.4 og M.1
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, 2006-2, afsnit A.1.2, C.1.1.1, C.1.2.1, C.2.1 og D.5
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, 2006-3, afsnit K.2.2

1. Baggrund

På given foranledning skal SKAT præcisere, at her i landet skattepligtige udenlandske virksomheder skal registreres ved en befuldmægtiget med hjemting her i landet, såfremt der udbetales A-indkomst.

Ordningen fremgår af kildeskattelovens § 46, stk. 4, der fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 1021 af 19. december 1992, som er baseret på lovforslag L 81 fra folketingsåret 1992/93. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår:

Hvis en udenlandsk arbejdsgiver, der udøver virksomhed med fast driftssted her i landet, har en befuldmægtiget, som udbetaler A-indkomst, påhviler det den befuldmægtigede at foretage indeholdelse. En udenlandsk arbejdsgiver uden hjemting her i landet har imidlertid efter gældende regler ikke pligt til at have en befuldmægtiget her i landet. Det må imødeses, at det i visse tilfælde bliver vanskeligt at inddrive skatterestancer hos udenlandske arbejdsgivere med fast driftssted her i landet. Efter momslovens § 5 har en udenlandsk momspligtig virksomhed pligt til at blive registreret med en repræsentant, som er bosiddende her i landet. Det foreslås, at udenlandske virksomheder med fast driftssted, men uden hjemting her i landet, på tilsvarende måde skal have pligt til at have en befuldmægtiget i Danmark. Den befuldmægtigede hæfter så for, at der sker indeholdelse af A-skat i udbetalinger af løn m.v. fra den udenlandske virksomhed med fast driftssted her i landet, og at den indeholdte A-skat afregnes til det offentlige. Den udvidede kreds af indeholdelsespligtige er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens § 7, og der skal således indsendes oplysningssedler til skattemyndighederne.

Bestemmelsen i kildeskattelovens § 46, stk. 4, udtaler nærmere, at dersom A-indkomst udbetales af en person, et dødsbo, et selskab, en forening eller en institution m.v., som ikke har hjemting her i landet, men som er skattepligtig efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, skal indkomsten udbetales gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Det påhviler i så fald den befuldmægtigede at foretage indeholdelse.

At en sådan indkomst er A-indkomst, fremgår modsætningsvist af kildeskattelovens § 44, litra b.

Indkomst udbetalt af en såkaldt frivillig befuldmægtiget er ligeledes A-indkomst, jf. § 46, stk. 5, der omhandler de tilfælde, hvor den udenlandske arbejdsgiver hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet og således ikke efter stk. 4 er forpligtet til at lade sige registrere ved en befuldmægtiget.

Begrebet "hjemting" er beskrevet i retsplejelovens kapitel 22 (§§ 235ff) om domstolenes stedlige kompetence.

Er der eksempelvis tale om et selskab, er hjemtinget ifølge retsplejelovens § 238, stk. 1, i den retskreds, hvor hovedkontoret er beliggende.

Udenlandske selskaber, der her i landet etablerer en filial, og for hvis regning der udbetales A-indkomst til de ansatte, har derfor ikke hjemting her i landet og skal følgelig registreres ved en befuldmægtiget, der dels skal udbetale A-indkomsten, dels skal foretage indeholdelse af A-skat i forbindelse med udbetalingen. 

2. Dispensationsadgangen i kildeskattelovens § 46, stk. 4, 3. pkt.

Ifølge kildeskattelovens § 46, stk. 4, 3. pkt., kan told- og skatteforvaltningen, såfremt særlige forhold taler derfor, fritage en udenlandsk arbejdsgiver for pligten til at have en befuldmægtiget med hjemting her i landet.

Af Skatteudvalgets betænkning af 9. december 1992 vedrørende lovforslag L 81 fremgår, at dispensationsadgangen ønskedes indføjet i loven for at lette udenlandske arbejdsgivere uden fast driftssted i Danmark for de administrative byrder, som ville opstå, såfremt arbejdsgiveren og dennes medarbejdere er hjemmehørende i et land, hvis dobbeltbeskatningsaftale med Danmark bygger på OECD-modellen, hvorved beskatning ikke ville kunne gennemføres i Danmark. De indeholdte, foreløbige skatter ville i så fald skulle tilbagebetales. Ifølge betænkningen skal dispensationsadgangen kunne anvendes “i de tilfælde, hvor det på forhånd er helt klart, at den udenlandske indkomstmodtagers arbejde her i landet vil være så kortvarigt, at de nye danske skattepligtsregler ikke kan bringes i anvendelse."

3. Den befuldmægtigedes hæftelse

Kildeskattelovens § 46, stk. 4, 2. pkt., udtaler, at det påhviler den befuldmægtigede at foretage indeholdelse af A-skat i den A-indkomst, der udbetales gennem den befuldmægtigede, jf. 1. pkt.

Kildeskattelovens § 70 udtaler, at de herværende befuldmægtigede for de i § 2 nævnte personer og dødsboer er medansvarlige for betalingen af de skatter, der påhviler disse personer og dødsboer.

Efter lovens § 69, stk. 1, er den, der undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt et beløb, over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelsen af bestemmelserne i loven.

Efter lovens § 69, stk. 2, hæfter den, der har indeholdt skat efter kildeskatteloven, over for det offentlige for betalingen af det indeholdte beløb.

Den befuldmægtigede efter kildeskattelovens § 46, stk. 4, hæfter således for betalingen af manglende beløb i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig indeholdelse af A-skat, hvis der i den forbindelse er udvist forsømmelighed, jf. § 69, stk. 1.

Har den befuldmægtigede korrekt foretaget indeholdelse af A-skat, men ikke afregnet denne, hæfter den befuldmægtigede for betalingen af det indeholdte beløb, jf. § 69, stk. 2.

4. Den udenlandske arbejdsgivers hæftelse

Som følge af anvendelsen af ordet "medansvarlige" i kildeskattelovens § 70 og principperne i Danske Lov 3-19-2 om principalansvaret vil den udenlandske arbejdsgiver hæfte solidarisk med den befuldmægtigede i de tilfælde, hvor sidstnævnte pådrager sig en hæftelse efter § 69. At den udenlandske arbejdsgiver evt. til den befuldmægtigede har udbetalt det til brug for den befuldmægtigedes udbetaling af A-indkomsten nødvendige beløb, ændrer ikke herpå, idet forholdet mellem den udenlandske arbejdsgiver og den befuldmægtigede er SKAT uvedkommende.

5. Indeholdelse af AM-bidrag og SP-bidrag

Arbejdsmarkedsfondslovens § 21, stk. 2, udtaler, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, og som udbetaler lønindkomst mv. til personer, der er bidragspligtige efter § 7, stk. 1, litra a, skal udbetale indkomsten gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Det kan i sådanne regler fastsættes, at det påhviler den befuldmægtigede at indeholde bidrag efter denne lov. Dette er sket i arbejdsmarkedsbidragsbekendtgørelsens § 4.

Arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, indeholder en hæftelsesbestemmelse magen til bestemmelsen i kildeskattelovens § 69.

Den befuldmægtigede skal også indeholde SP-bidrag, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1.