Dato for udgivelse
23 jan 2006 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 jan 2006 11:06
SKM-nummer
SKM2006.34.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 346/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Maskeret, udlodning, overskudsselskab, bruttosag
Resumé

Et selskab havde købt et overskudsselskab og to dage senere videresolgt selskabet.

Højesteret havde ved dom af 13. september 2004 i en selskabstømmererstatningssag fastslået, at selskabet i strid med selvfinansieringsforbuddet havde erhvervet overskudsselskabet for dette selskabs egne midler, at selskabet i den forbindelse havde tilegnet sig midlerne i overskudsselskabet, og at midlerne ikke var blevet retableret i forbindelse med videresalget to dage senere.

Højesteret fandt, at tilegnelsen af det købte selskabs midler var en udlodning i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Højesteret fandt ikke, at det var godtgjort, at beskatningen i et tilfælde som det foreliggende er i strid med fast skattepraksis.

Reference(r)

Ligningsloven § 16A, stk, 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-1 S.F.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 S.F.2.1.11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1  S.F.2.3.6

Parter

H1 Holding ApS
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Marianne Høj gaard Pedersen og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 1. august 2001.

Påstande

Appellanten, H1 Holding ApS, har gentaget sin påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at selskabet ikke har modtaget nogen udlodning efter ligningslovens § 16 A fra H2 Danmark ApS i skatteåret 1994/1995.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Anbringender

H1 Holding har ikke for Højesteret gjort gældende, at selskabet alene var formidler af SBY ApS' salg af H2 til F1 Holding ApS.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Vestre Landsrets dom af 4. april 2003 og Højesterets ankedom af 13. september 2004 SKM2005.345.HR har H1 Holding betalt i alt 8.302.228 kr. I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1997-19 af 25. juni 1997 om genoptagelse af avance- eller udlodningsbeskatning for sælgere af tømte selskaber som følge af erstatningspligt for selskabsskat mv. har Kommunen den 7. februar 2005 nedsat udlodningsbeskatningen for indkomståret 1993 (skatteåret 1994/1995) af H1 Holding i forbindelse med salget af H2 med 5.479.470 kr., svarende til 66 % af de betalte beløb.

Højesterets begrundelse og resultat

Ved Højesterets dom af 13. september 2004 er det fastslået, at H1 Holding den 24. marts 1993 i strid med selvfinansieringsforbuddet erhvervede H2 for selskabets egne midler, at H1 Holding i den forbindelse tilegnede sig midlerne i det købte selskab, og at midlerne i selskabet ikke blev retableret i forbindelse med effektueringen af videresalget til F1 Holding ApS to dage senere.

Højesteret finder, at tilegnelsen af det købte selskabs midler, herunder også den del, der ikke medgik til at finansiere købet af selskabet, under de anførte omstændigheder indebærer en udlodning til H1 Holding, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Som anført af landsretten er det ikke godtgjort, at beskatning i et tilfælde som det foreliggende er i strid med fast skattepraksis.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Holding ApS betale 100.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.