Dato for udgivelse
14 nov 2006 14:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 sep 2006 15:17
SKM-nummer
SKM2006.691.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1907-1231
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Hovedaktionær, fri bil, rådighed
Resumé
Klageren blev anset for skattepligtig af rådighed over arbejdsgivers personbil. Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget skulle aftageligt træk og vinterdæk med aluminiumsfælge medtages.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 4

Klagen skyldes, at klageren er blevet anset for at have rådighed over en af arbejdsgiverens personbiler. Subsidiært klages der over opgørelsen af beregningsgrundlaget, herunder at aftageligt træk, vinterdæk og aluminiumsfælge er medtaget i opgørelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse. 

Sagens oplysninger

Klageren driver virksomheden A ApS, hvor han tillige er hovedaktionær. Selskabets drives fra bopælen, der ligger 3,5 km fra et større forretningscenter.

Klageren er registreret som ejer og bruger af 3 veteranbiler, samt en scooter og en Opel Ascona, årgang 1987. Ægtefællen er ikke registreret som ejer af nogen motorkøretøjer. Selskabet er registreret som ejer af en varebil af mærket Opel Astra, årgang 1995 og erhverver i juli 2003 endvidere en fabriksny Peugeot 406 Coupe.

Ifølge faktura er der betalt 374.949 kr. inklusiv moms og registreringsafgift. Beløbet bestod af følgende poster:

Pris incl. moms og registreringsafgift

368.700 kr.

Metallak

3.990 kr.

Aftageligt træk

5.389 kr.

Aluminiumsfælge og vinterdæk 15"

33.590 kr.

- Rabat

40.000 kr.

Kontant i alt

374.949 kr.

Peugeot'en har siden erhvervelsen og indtil marts 2005 kørt ca. 12.800 km., eller ca. 640 km pr. måned. Opel Ascona'en har i perioden december 2003 - oktober 2005 kørt 22.285 kr. km, eller ca. 1.000 km pr. måned. Der foreligger ikke en fraskrivelseserklæring om privat benyttelse af firmabilen mellem klageren og selskabet, ligesom der endvidere ikke er ført kørebog over firmabilens anvendelse.

Virksomheden råder endvidere over en Opel Astra årgang 1995, der anvendes til reperationsvogn.

Skattemyndighedens afgørelse

Den stedlige Skattemyndighed har forhøjet den skattepligtige indkomst med værdi af fri bil.

Veteranbilerne kan stort set kun anvendes i sommerhalvåret fra marts til oktober, og må derudover anses for biler af hobbybetonet karakter. Asconaen er 16 år gammel, hvorfor det har formodningen i mod sig, at al privat kørsel udelukkende skulle være sket i denne frem for i den af selskabet anskaffede bil, Peugeot 406, 2,2 Coupe. Der er desuden ikke lavet en fraskrivelseserklæring mellem selskabet og klageren, ligesom der ikke er udarbejdet kørselsregnskab over de kørte km, der kan understøtte at firmabilen udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt. Det er rådigheden, der beskattes, og idet virksomheden drives fra bopælen, er argumentet om at der intet kørselsbehov er til transport mellem hjem og arbejde underordnet. Tværtimod skærper det kravene til bevisbyrden, hvis bilen holder parkeret på bopælen. Klageren har ikke sandsynliggjort overfor skattemyndigheden, at bilen ikke anvendes til privatkørsel.

Der er henvist til SKM2004.208.ØLR, TfS 1997,584, SKM2004.115.VLR og ligningslovens § 16, stk. 4.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om at forhøjelsen af den skattepligtige indkomst med beskatning af værdien af fri bil frafaldes. Subsidiært at beregningsgrundlaget nedsættes til 335.970 kr.

Til støtte herfor er det anført, at peugeot'en blev anskaffet, idet den ellers anvendte firmabil var nedslidt, og idet der var behov for en mere repræsentativ bil til brug for kundebesøg og kundepleje. Desuden ejer klageren privat en Ascona GT 132 HK, årgang 1987 samt 3 veteranbiler, der alle er indregistrerede. Veteranbilerne er anskaffet af personlig interesse og står i meget fin stand og bidrager alle til at dække kørselsbehovet både sommer og vinter. Kørselsbehovet privat er i øvrigt begrænset, da firmaet drives fra bopælen og da bopælen ligger tæt på Centret, som udgør indkøbsstedet for familien. Ascona'en er en yderst sjælden, men meget velkørende bil, en såkaldt liebhaver bil, og er i dag i en usædvanlig flot stand helt igennem. Det kan også nævnes at Peugeot'en i perioden 11. juli 2003 til 31. marts 2005 alene har kørt 12.863 km., hvilket viser at det er begrænset hvor meget bilen anvendes.

Til støtte for den subsidiære påstand anføres, at beregningsgrundlaget ikke skal indeholde udgifter til aftageligt træk og vinterdæk med aluminiumsfælge på henholdsvis 5.389 og 33.590 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det påhviler klageren som hovedaktionær at afkræfte en formodning om, at selskabets personbil, der dagligt har holdt på selskabets adresse ved klagerens bopæl, har stået til rådighed for dennes private brug. Der henvises bl.a. til Østre Landsrets dom af 20. november 1998 og Højesterets dom af 11. november 1999, offentliggjort i TfS 1999.28 Ø TfS 1999.919 H. Landsskatteretten bemærker, at det er rådigheden, der beskattes.

Klageren har ikke fremlagt kørselsregnskab eller andet materiale, der kan sandsynliggøre, at den omhandlede firmabil ikke har stået til rådighed for privat benyttelse. Landsskatteretten finder herefter, at klageren ikke har afkræftet formodningen om, at firmabilen har stået til rådighed for privat kørsel. Det er derfor med rette, at klageren er anset for skattepligtig af værdi af fri bil i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4.

Det følger af samme bestemmelse i ligningsloven, at den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75% af nyvognsprisen. Nyvognsprisen antages at udgøre listeprisen inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt tilbehør.

Idet retten lægger til grund at beløbet ifølge slutsedlen på 368.700 kr. er inklusiv moms og registreringsafgift, og idet retten finder, at aftageligt træk og vinterdæk med tilhørende fælge ligger inden for begrebet "normalt tilbehør", som det er angivet i SD-CIR 1996-72, pkt. 12.4.6.2, vil skattemyndighedens afgørelse i det hele være at stadfæste.