Dato for udgivelse
25 Aug 2006 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Jan 2006 11:46
SKM-nummer
SKM2006.515.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-0441-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Svig, skat, moms, arbejdsmarkedsbidrag, forsøg
Resumé

T blev tiltalt for med forsæt til unddragelse af skat og arbejdsmarkedsbidrag dels at have selvangivet overskud af virksomhed og bidragsgrundlag for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 for lavt, hvorved der blev unddraget 281.500 kr. i skatter og 50.610 kr. i bidrag, og dels at have truffet forberedelse til for indkomståret 2000 at selvangive overskud af virksomhed og bidragsgrundlag for lavt, hvorved der ville være blevet unddraget 9.220 kr. i skatter og 16.960 kr. i bidrag. T blev endvidere tiltalt som indehaver af virksomheden for i perioden fra den 1. januar 1997 til den 31. december 2000 med forsæt til unddragelse at have angivet salgsmomsen og købsmomsen for lavt, hvorved der blev unddraget 190.203 kr. i afgift.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 525.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Straffeloven § 21

Vestre Landsrets dom af 2. januar 2006, 8. afdeling, S-0441-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Sten Christensen).

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Annette Dellgren og Sune Poulsen (kst.) med domsmænd

----------

Århus Byrets dom af 20. januar 2005, 13. afdeling, SS 13.1625/2004.

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 2. december 2004 tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse i sine selvangivelser for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med henholdsvis 113.290 kr., 193.808 kr. og 325.541 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 281.500 kr. i skatter, og

skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 21

ved med forsæt til skatteunddragelse at have truffet forberedelse til for indkomståret 2000 at selvangive overskud af virksomhed for lavt med 16.960 kr., hvorved det offentlige ville være blevet unddraget 9.220 kr. i skatter.

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk 1, litra a,

ved med forsæt til bidragsunddragelse i sine selvangivelser for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 at have selvangivet bidragsgrundlaget for lavt med henholdsvis 113.290 kr., 193.808 kr. og 325.541 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 50.610 kr. i bidrag, og

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1 litra a., jf. straffelovens § 21

ved med forsæt til bidragsunddragelse at have truffet forberedelse til for indkomståret 2000 at selvangive bidragsgrundlaget for lavt med 95.640 kr., hvorved det offentlige ville være blevet unddraget 16.960 kr. i bidrag.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2000 som indehaver af H1 Bodypiercing/H1 Diving at have angivet salgsmomsen for lavt med 194.332 kr. og købsmomsen for lavt med 4.129 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 190.203 kr. i afgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes frihedsstraf i 3 måneder samt idømmes en tillægsbøde på 525.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han dengang drev og stadig driver en piercingvirksomhed. Han har forretning både i ... og .... Ved siden af udbød ham i sin tid dykkerkurser, men der var for meget arbejde i det, så det stoppede igen. Han sælger også intimsmykker i sine piercingforretninger. Han tatoverer ikke. Der var ikke styr på regnskaberne dengang. Han havde en revisor, som arbejdede ud fra det materiale, som tiltalte gav ham. Han opgjorde omsætningen som et skøn til revisoren. Han forsynede også revisoren med bilag vedrørende udgifter og på det grundlag er overskuddet og dermed hans skattepligtige indkomst beregnet. Han vidste, at de oplysninger, som han gav revisoren om omsætningen var alt for lavt. Han havde betydeligt flere indtægter, og de penge, der kom ind, lagde han til side i kontanter, som han opbevarede forskellige steder. Alle kunder betaler kontant. ToldSkat har accepteret hans og hans forsvarers vurdering af svindet i de indkøbte nåle og at nålene delvist er videresolgt. På den baggrund kan ham acceptere ToldSkats seneste opgørelse af omsætningen. Han kan endvidere erkende sig skyldig i forsøg på unddragelse for indkomståret 2000, fordi han, da han traf beslutningerne om ikke at snyde længere, reelt ikke havde mulighed for at rekonstruere regnskabet. Han traf beslutningen om at holde op med at snyde sidst i 2000, da forholdet til hans nuværende kone, BB, blev seriøst.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han på det pågældende tidspunkt boede i .... Han købte en byggegrund og i dag har han et dejligt hus, som han og hustruen bor i. Ejendommen står i hustruens navn. Han er uddannet dykkerinstruktør, men bruger den ikke. Han er blevet kontaktet af en højskole som gerne vil have ham til at undervise eleverne i brugen af mountainbike. Han har nu fået en ny revisor hos BDO Scanrevision, som holder ham i kort snor. Så nu er der ingen problemer med regnskaberne. Han og sin kone har ca. en årsindtægt på 700.000 kr., men det kan godt svinge. Hvis han skal afsone længere tid, er han bange for at virksomheden forsvinder. Hans kundegruppe ligger i alderen 15-25 år. Han skaffer udelukkende kunder ved mund til mund metoden. Størstedelen af det beslaglagte beløb er med hans godkendelse anvendt til betaling af skatterestancer.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. tildels straffelovens § 21, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk 1, litra a, jf. tildels straffelovens § 21, samt momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 525.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

To dommere finder, efter sagens karakter og systematikken og størrelsen af unddragelserne, ikke grundlag for at gøre dommen betinget.

En dommer finder efter oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold, at der udover den idømte tillægsbøde alene er behov for en betinget sanktion, og stemmer derfor for at gøre den idømte fængselsstraf betinget.

Der gives dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 525.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Retten fastsatte salær på 25.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Sten Christensen. Salæret betales af domfældte.

Det er oplyst, at der hos anklagemyndigheden beror et restbeløb fra den beslaglagte formue. Ved brev af 28. december 2004 meddelte anklagemyndigheden advokat Sten Christensen, at beslaglæggelsen opretholdes, jf. retsplejelovens § 806, stk. 3 med henblik på konfiskation til blandt andet sagsomkostninger.

Advokat Sten Christensen har protesteret, idet en del af de beslaglagte aktiver tilhører ægtefællen.

Der var enighed orm at dette spørgsmål udskydes til et senere retsmøde.

Retten pålagde såvel anklagemyndigheden som domfældte at indgive processkrift med præcision af påstandene.

----------

Vestre Landsrets dom af 2. januar 2006, 8. afdeling, S-0441-05

Retten i Århus, 13. afdeling, har den 20. januar 2005 afsagt dom i i. instans (SS 13.1625/2004).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen afgivet en supplerende udtalelse af 22. juni 2005.

Der er for landsretten endvidere fremlagt skrivelse af 4. april 2005 fra Politimesteren og skrivelse af 29. december 2005 fra forsvareren, hvori der er redegjort for sagens forløb.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten supplerende forklaret, at han nu er påbegyndt jurastudiet. Det er hans plan at kunne gennemføre studiet på normeret tid. Han driver fortsat piercingvirksomhed i henholdsvis ... og .... På grund af helbredsmæssige problemer arbejder han kun ca. 2 timer om dagen i virksomheden. Hvis han får en ubetinget frihedsstraf, må han lukke sin virksomhed, der drives fra lejede lokaler. Han fik først kendskab til sagen kort tid før ransagningen. Han var ikke enig i ToldSkats oprindelige beregning af svind i nålene og heller ikke i skattevæsenets fastsættelse af gennemsnitsprisen på piercinger. Der foregik derfor en del forhandlinger om opgørelsen af de unddragne beløb. Han og hans hustru ønsker at adoptere et barn, men deres ansøgning er stillet i bero på denne sag. Hvis han får et betinget dom, vil det bedre parrets muligheder for at få lov til at adoptere. Det retsmøde, der var berammet i september måned 2005, måtte aflyses, fordi han fik et nervøst sammenbrud. Landsskatteretten har for nylig truffet afgørelse i skattesagen, men han kender endnu ikke det endelige resultat. Han har betalt skatte- og afgiftsrestancerne og tillægsbøden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter omfanget af de unddragne beløb er straffen passende udmålt til fængsel i 3 måneder samt en tillægsbøde på 525.000 kr.

Under hensyn til, at der er tale om systematiske unddragelser i årene 1997, 1998 og 1999 og forsøg på unddragelser i 2000 og under hensyn til størrelsen af de unddragne beløb er der uanset tiltaltes gode personlige forhold - ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten har ved afgørelsen tillige lagt vægt på, at behandlingen af sagen ikke har haft et urimeligt langt forløb.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.