Dato for udgivelse
29 Jun 2006 08:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2005 11:53
SKM-nummer
SKM2006.431.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-2362-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, gentagelse
Resumé

T blev som direktør for H1 ApS tiltalt for overtrædelse af straffeloven ved i tiden fra august 2002 til 15. januar 2003 at have udøvet virksomhedsdrift for G1 A/S, selvom T var frakendt retten til at drive, bygge, anlæg- eller entreprenørvirksomheder indtil videre. T blev endvidere som direktør og daglig leder af H1 ApS tiltalt for med forsæt til unddragelse i samme periode at have drevet uregistreret virksomhed og have anført moms på fakturaer, hvorved der blev unddraget 127.991 kr. i moms. T blev endelig tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven.

Byretten idømte T 4 måneders fængsel og en tillægsbøde på 120.000 kr. T skulle betale 127.991 kr. til SKAT.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 131, stk. 1

Vestre Landsrets dom af 15. november 2005, 9. afdeling, S-2362-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mogens Juhl).

Afsagt af landsdommerne

Würtzen, Chr. Bache og Sune Poulsen (kst.) med domsmænd

----------

Kolding Byrets dom af 2. september 2005, SS 819/04

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 17. november 2004 og tillægsanklageskrift af 23. december 2004 tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 131, stk. 1,

ved i tiden fra august 2002 til 15. januar 2003 som direktør i virksomheden H1 Murer- & Entreprenør ApS, cvr. nr. ..., at have udøvet virksomhedsdrift for firmaet G1 A/S, selv om han ved dom afsagt i retten i Odense den 7. juni 2001 blev frakendt retten til personligt eller gennem selskaber at drive bygge, anlæg- eller entreprenørvirksomheder indtil videre.

2.

straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2,

ved i tiden august 2002 til 15. januar 2003 som direktør i virksomheden H1 Murer- & Entreprenør ApS, cvr. nr. ..., at have undladt at føre forretningsbøger og udfærdige regnskab.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1,1. pkt. og stk. 5, 1. pkt. samt § 52, stk. 6,

ved med fortsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden august 2002 til 15. januar 2003 som direktør og daglig leder af H1 Murer- og Entreprenør ApS, cvr.nr. ..., at have drevet denne registreringspligtige virksomhed uden at anmelde virksomheden til momsregistrering hos ToldSkat og trods den manglende registrering at have anført moms på fakturaer, hvorved statskassen blev unddraget 127.991,00 kr. i moms afgift.

4.

færdselslovens § 4, stk. 1 samt § 117, stk. 6,

ved den 6. juli 2004 kl. 20.28 at have ført personbil, reg. nr. ..., ad ... ... med en hastighed af mindst 84 km/t, selv om det ved færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 70 km/t, ligesom han førte køretøjet, selv om han var frakendt førerretten.

5.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 13. september 2004 kl. 8.15 at have ført varebil, reg.nr. ..., ad ... selv om han var frakendt førerretten.

6.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 30. november 2004 kl. 11.20 at have ført varbil, reg. nr. ..., ad ..., i sydlig retning, selv om han var frakendt førerretten.

7.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 21. marts 2005 kl. 07.00 at have ført varebil, reg.nr. ... ad tilkørselsvejen fra ..., selv om han var frakendt førerretten.

8.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 15. april 2005 kl. 16.43 at have ført varebil, mrk. ... ad ved ..., selv om han var frakendt førerretten.

9.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 16. juli 2005 kl. 16.36 at have ført personbil, reg.nr. ... ad ..., selv om han var frakendt førerretten.

10.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 9. august 2005 kl. 11.05 at have ført personbil, reg. nr. ... ad ..., selv om han havde vedtaget frakendelse af førerretten.

11.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 11. august 2005 kl. 08.00 at have ført personbil, reg. nr. ... ad ..., selv om han var frakendt førerretten.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at det godt kan passe, at selskabet er stiftet i september 2002. Der var meningen, at de skulle være to om selskabet. Han skulle være "det tynde øl". Den anden trak sig imidlertid lige efter, at de havde fået en ordre. Den anden havde desuden alvorlige alkoholproblemer. Han lod sig registrere som direktør. Han regnede med, at selskabet var momsregistreret, fordi han troede, at den, de havde købt selskabet af, sørgede for det. Han har opkrævet moms af kunderne. Han undrede sig over, at han ikke modtog girokort. Han afregnede ikke moms. I perioden blev han syg flere gange. Det kan godt passe, at der er udstedt fakturaer på i alt 639.958, 25 kr. Han kan kun anerkende, at han ved grov uagtsomhed ikke har afregnet overfor ToldSkat. Han har ført en kassebog. På et tidspunkt, ville udlejer i hans tidligere bolig ikke lade ham hente sine ting på grund af en huslejerestance. Han mener, at hans tidligere udlejer må have papirerne. Han har kørt alle de gange, der fremgår af tiltalen i forhold 4 -11. Han bor ude på landet og har besvær med, at få købt ind. Han har desuden svært ved at se en bil uden at skulle køre i den. Det er rigtigt, at han kørte for hurtigt i forhold 4. Han har nu solgt sin bil og fået en knallert, der ikke kræver kørekort. Den, der han købt hans bil, kører ham, når han har brug for det. Han er blevet opereret for kræft. Han har haft 8 blodpropper. Den sidste havde han for 3 uger siden.

Tiltalte er tidligere straffet af relevans for sagen.

Ved Østre Landsrets ankedom af 24. februar 1994 med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af momsloven. Tillægsbøde på 200.000 kr. Retten til personligt eller gennem selskaber at drive bygge-anlægs- eller entreprenørvirksomhed blev frakendt i 5 år fra 24. februar 1994.

Ved dom af 7. juni 2001 med fængsel i 8 måneder for overtrædelse af straffelovens § 131, stk. 1, § 285, stk. 1, jf. § 279, momslovens § 47, stk. 1 og 5. Tillægsbøde 200.000 kr. Straffen gjort betinget med en prøve en prøvetid på 2 år. Retten til personligt eller gennem virksomheder at drive bygge- anlægs- eller entreprenørvirksomhed frakendt indtil videre.

Ved dom af 5. december 2001 med fængsel 120 dage for promillekørsel og kørsel uden kørekort. Førerretten frakendt 16 år fra den 5. december 2001.

Ved dom af 25. september 2003 med fængsel 14 måneder. Betinget med vilkår om 120 timers samfundstjeneste. Tillægsbøde for promillekørsel og kørsel i frakendelsestiden. Førerretten frakendt for bestandigt.

Ved Østre Landsrets ankedom af 26. januar 2004 med fængsel 13 måneder blandt andet for promillekørsel og kørsel i frakendelsestiden.

Ved dom af 11. august 2004 med en fællesstraf af fængsel 14 måneder blandt andet for kørsel i frakendelsestiden. Fællesstraffen fastsat med den betingede dom af 25. september 2003, hvori indgik ikke afviklet samfundstjeneste.

Der er nedlagt påstand om erstatning på 127.991 kr. til ToldSkat.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 2

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

Forhold 1 og 4

Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med de oplysninger der i øvrigt foreligger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Forhold 3

Tiltalte har erkendt, at have anført moms på fakturaerne. Tiltalte har været alene om driften af selskabet. Han har ifølge sin egen forklaring ikke modtaget girokort og ikke betalt moms.

Efter oplysningerne om, at tiltalte tidligere har drevet virksomhed, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har haft det fornødne forsæt. Han findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 131, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1, pkt., stk. 5, 1. pkt. og § 52, stk. 6 og færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, jf. § 118a og § 117, stk. 6, jf. tildels straffelovens § 89.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, skal tiltalte betale en tillægsbøde på 120.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

Et fremsat erstatningskrav tages til følge som bestemt nedenfor.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 120.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Inden 14 dage skal tiltalte betale 127.991 kr. til ToldSkat.

----------

Vestre Landsrets dom af 15. november 2005, 9. afdeling, S-2362-05

Retten i Kolding har den 2. september 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 819/04).

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

For landsretten er dokumenteret en udtalelse fra Kriminalforsorgen af 14. september 2004. Det fremgår heraf, at tiltalte på grund af sygdom ikke kunne afvikle den samfundstjeneste, som han blev idømt ved dom af 25. september 2003.

Tiltalte er udover det, der er oplyst i byrettens dom, straffet ved dom af 5. august 2002 fra Retten i Odense med bøde for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 6.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han siden Kriminalforsorgens udtalelse af 14. september 2004 har været indlagt adskillige gange, senest for ganske kort tid siden. Det har været akutte indlæggelser som følge af hjerteproblemer. Han skal nu have pacemaker. Han er iskold i højre side og kan derfor ikke køre knallert på denne årstid. Han lever af pension.

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen fastsættes efter de bestemmelser, der er anført i byrettens dom, for så vidt angår færdselslovens § 117, stk. 6, nu jf. samme lovs § 117 a.

For overtrædelsen af straffelovens § 131, stk. 1, er der grundlag for en kortere frihedsstraf, som bør forhøjes som følge af tidligere straf for et lignende forhold.

For momsovertrædelsen er der efter det unddragne beløb grundlag for en kortere frihedsstraf, som bør forhøjes som følge af, at tiltalte tidligere er straffet for et lignende forhold.

Kørslerne i frakendelsestiden skal med hensyn til forhold 4 bedømmes som et 4. gangstilfælde, som er omfattet af straffelovens § 89, og med hensyn til forhold 5-11 som 5. gangstilfælde. På den baggrund må der ved strafudmålingen, for så vidt angår disse forhold, indgå en væsentlig forhøjelse af den sædvanlige straf for et 5. gangstilfælde.

Under disse omstændigheder tiltræder 3 voterende, at straffen er udmålt som sket.

3 voterende, der lægger særlig vægt på, at tiltalte gentagne gange har overtrådt de pågældende straffebestemmelser, finder, at straffen bør forhøjes til fængsel i 5 måneder.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen fastsættes straffen til fængsel i 4 måneder.

Under hensyn til de tidligere straffe og forholdenes karakter finder samtlige voterende, uanset at forhold 1 og 3 er begået i 2002 og 2003, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget. Det, der er oplyst om tiltaltes helbredsforhold, kan ikke føre til andet resultat. Der er herved også lagt vægt på, at tiltalte har fortsat sine regelmæssige kørsler i frakendelsestiden helt frem til august 2005.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.