Dato for udgivelse
16 Oct 2006 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Sep 2006 13:00
SKM-nummer
SKM2006.623.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-575-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skatteproces, søgsmålsfrist, afvisning
Resumé

Sagen var anlagt senere end tre måneder efter Landsskatterettens kendelse, hvorfor sagen blev afvist, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Landsskatterettens kendelse var afsagt den 15. november 2005, og stævningen blev modtaget i landsretten den 16. februar 2006.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Henvisning
Processuelle regler 2006-3 I.1.3

Parter

A
(advokat Jens Frederik Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Ina Steincke og Britt Falster Klitgaard (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 16. februar 2006, har sagsøgeren, A, ved en stævning dateret 16. februar 2005 påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for 2001 nedsættes med 341.281 kr. i forhold til Landsskatterettens kendelse af 15. november 2005. Sagsøgeren har alternativt nedlagt påstand om, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for 2001 nedsættes til det selvangivne.

Sagsøgte har i et svarskrift af 29. marts 2006 påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagsøgeren har trods gentagne udsættelser af fristen for indgivelse af processkrift ikke udtalt sig om afvisningsspørgsmålet.

Landsretten har i medfør af retsplejelovens § 253 truffet bestemmelse om, at afvisningsspørgsmålet udskilles til særskilt behandling. Parterne må anses for indforstået med, at formalitetsspørgsmålet om sagens eventuelle afvisning afgøres skriftligt på det foreliggende grundlag.

Det fremgår, at sagsanlægget vedrører en kendelse af 15. november 2005 fra Landsskatteretten.

Procedure

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at retssagen er anlagt efter udløbet af 3 månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, hvilken frist sagsøgeren og dennes daværende rådgiver blev orienteret om ved Landsskatterettens fremsendelse af kendelsen. Da kendelsen er afsagt den 15. november 2005, skulle stævningen være modtaget i landsretten senest den 15. februar 2006, for at sagen kunne anses for rettidig anlagt. Stævningen er modtaget 16. februar 2006, og sagen er således ikke indbragt for domstolene rettidigt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, kan en endelig administrativ afgørelse ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Sagsøgerens stævning er først modtaget i landsretten den 16. februar 2006. Da sagen således er anlagt senere end 3 måneder efter datoen for Landsskatterettens kendelse, er søgsmålsfristen ikke overholdt, hvorfor sagen afvises.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale 5.000 til sagsøgte, Skatteministeriet.