Dato for udgivelse
06 jun 2006 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 maj 2006 10:34
SKM-nummer
SKM2006.351.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1764-0002
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Tilbagebetaling, moms, tatovør
Resumé
En tatovørvirksomhed var omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 7. Virksomheden, der fejlagtigt havde været anmeldt som momspligtig for en periode, ansås for berettiget til tilbagebetaling af moms med 75.592 kr.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 7.
Henvisning
Momsvejledning 2006-2 D.11.7
Henvisning
Momsvejledning 2006-2 J.1.1.9
Henvisning
Momsvejledning 2006-2 N.2.3.12

Sagen angår spørgsmålet om klageren har krav på tilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms.

Landsskatterettens afgørelse

Regionen har nægtet at tilbagebetale indbetalt moms på 75.592 kr.

Landsskatteretten godkender tilbagebetaling af moms.

Sagens oplysninger

Klageren driver tatovørvirksomhed og har været momsregistreret herfor siden den 1. maj 1992. Klageren har afmeldt virksomheden fra momsregistreringen pr. 31. december 2001 og anmodet told- og skatteregionen om tilbagebetaling af den moms, som han tidligere har indbetalt. Regionen har herefter opgjort den ikke forældede indbetalte moms til i alt 75.592 kr. for perioden fra 30. september 1997 til 31. december 2001.

Landsskatteretten har i kendelse af 21. februar 2005 fundet, at klagerens tatovørvirksomhed er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, som anden kunstnerisk virksomhed. Landsskatteretten tog ikke stilling til selve spørgsmålet om tilbagebetaling af momsen, idet Told- og Skattestyrelsen var klagemyndighed for denne del af afgørelsen.

Da Landsskatteretten fra 1. november 2005 kan påkende spørgsmålet om tilbagebetaling af momsen, er sagen oversendt fra SKAT.

Regionens afgørelse

Regionen har ikke imødekommet klagerens anmodning af tilbagebetaling af moms med 75.592 kr. Til støtte herfor har regionen anført, at momsen er betalt af forbrugeren, og at der ikke er dokumentation for tilbagebetaling af momsen til forbrugeren.

Skattecenterets udtalelse

Skattecenteret har gennemgået virksomhedens regnskabsmateriale for perioden 1997-2004. Der findes ingen prisliste, hvorfor prisen fastsættes individuelt. Beregning af momsen er gennemgået og afstemt med angivelserne. Helhedsindtrykket er, at virksomheden har været drevet på samme måde med samme aktivitet i hele perioden. Gennemsnitsvederlaget pr. gang, der tatoveres, kan for 2001, 2002 og 2003 opgøres til henholdsvis 1.692 kr., 2.298 kr. og 2.269 kr. Gennemsnitsvederlaget er således steget med ca. 600 kr. Klageren ønskede i første omgang ikke at blive momsregistreret. Da han udøver anden kunstnerisk virksomhed og dermed er momsfritaget, skulle han ikke have været momsregistreret. Klageren har jævnfør beregningerne tilsyneladende ikke overvæltet momsen på sine kunder. Det indstilles derfor, at klageren får den indbetalte moms tilbage.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren har krav på tilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms på i alt 75.592 kr. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at Landsskatteretten i kendelse af 21. februar 2005 fandt, at klagerens tatovørvirksomhed er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 7. Virksomheden skulle således ikke have betalt moms. De fleste af klagerens kunder kender markedsprisen på tatovering, og der er således ikke tale om, at klageren kan overvælte momsen på kunderne, idet kunderne ville kunne få lavet arbejdet hos 3 andre tatovører i byen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klagerens tatovørvirksomhed er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, hvorfor der ikke skulle være angivet og opkrævet moms. Den uberettigede opkrævede afgift skal derfor som udgangspunkt tilbagebetales, medmindre en anden person end klageren fuldt ud har båret afgiftsbyrden, jf. Højesteretsdom af 15. juni 2005, SKM2004.330.HR, hvori det er anført:

"Som fastslået i EF-domstolens dom i sagen C-147/01 (Weber's Wine World), præmis 94, kan tilbagebetaling af en afgift, der er opkrævet med urette, kun undlades, når det af de nationale myndigheder er godtgjort, at en anden person end den afgiftspligtige fuldt ud har båret afgiftsbyrden, og at tilbagebetaling af afgiften til den afgiftspligtige ville medføre en ugrundet berigelse for ham."

Der findes ingen prisliste i klagerens virksomhed, hvorfor prisen fastsættes individuelt. Virksomheden har efter det oplyste været drevet på samme måde med samme aktivitet i hele perioden. Skattecenteret har konstateret, at klagerens gennemsnitsvederlag pr. arbejde ikke blevet reduceret efter klagerens afmelding af momsregistreringen. Tværtimod er gennemsnitsvederlaget pr. gang, der tatoveres, steget med ca. 600 kr., hvilket taler imod, at den betalte moms har været overvæltet på virksomhedens kunder. Da det således ikke er godtgjort, at klageren har overvæltet afgiften på virksomhedens kunder, har han krav på tilbagebetaling af den uberettigede opkrævede moms.