Dato for udgivelse
16 mar 2006 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 mar 2005 09:57
SKM-nummer
SKM2006.150.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-27-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Grov uagtsomhed, momsloven, bødedom
Resumé

T blev som direktør og hovedaktionær i H1 A/S tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med grov uagtsomhed for perioden fra 1. januar til 31. januar 2003 at have angivet et negativt afgiftstilsvar, skønt det rettelig var positivt, hvorved der blev unddraget 111.211 kr. i moms.

T havde været opmærksom på, at momstallene for januar 2003 ikke så rigtige ud, men bogholderen fortalte, at revisorerne have sagt, at tallene var rigtige.

Byretten idømte T en bøde på 90.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1

Henvisning
 

Østre Landsrets dom af 17. marts 2005, 16. afdeling, S-27-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Bech, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Aamand og Gitte Rubæk Pedersen

----------

Roskilde byrets dom af 10. december 2004, S 1-2645/04

Anklageskrift af 4. oktober 2004 er modtaget den 7. oktober 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af momsloven, lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 § 81, stk. 1, nr. 1,

ved som direktør og hovedaktionær i selskabet H1 A/S for perioden 1. januar 2003 til 31. januar 2003 ved grov uagtsomhed at have angivet ukorrekt afgiftstilsvar, idet afgiftstilsvaret blev angivet negativt med 61.975 kr., skønt det retteligt var positivt med 49.236 kr., hvorved staten blev unddraget moms med 111.211 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har blandt andet forklaret, at H1 A/S havde 6 guldsmedeforretninger. Der var et lokalt bogholderi og en ekstern revisor. Hun var selv på kontoret en halv times tid om morgenen, inden hun gik i forretningen. Momsafregningen skete hver måned. Selskabet var gået i betalingsstandsning den 13. februar 2003. Selskabet havde fået nye revisorer 1. januar 2003.

Bogholderen V.1 kom med momsafregningen for januar 2003 og forklarede hende momstallene. Hun sagde til bogholderen, at hun ikke syntes, at tallene, så rigtige ud. V.1 sagde, at revisorerne havde sagt til hende, at tallene var rigtige. Revisorerne havde været i firmaet hver dag i en periode i forbindelse med årsafslutningen.

Vidnet V.1 har bl.a. forklaret, at hun var bogholder i firmaet H1 A/S. Firmaet havde skiftet revisionsfirma. Der sad en fra det nye revisionsfirma, R1 Revision, V.2, hos dem. Han reviderede, fordi der havde været så mange bogholdere, og der var meget, der var ført forkert. Hun fik at vide af det nye revisionsfirma, at tallene i computeren skulle bruges. Fra gamle år havde der hele tiden været problemer med poster, der ikke var ført rigtigt. Det havde revisoren nu rettet. Hun printede tallene ud og sendte dem til ToldSkat sammen med bilag.

Vidnet V.3 har bl.a. forklaret, at han har foretaget gennemsyn af balancen pr. 31. december 2002 i firmaet. Arbejdet udførte han i januar måned, og han deltog tillige i arbejdet med udfærdigelse af budgetter for 2003. Han har fået udleveret bogholderiet og har gennemgået det og har talt med bogholderen V.1 om ting, der skulle afstemmes. Han er bekendt med, at ToldSkat har været i firmaet i efteråret 2002 vedrørende korrektionsangivelser. Han har ikke haft noget med regnskab og momsangivelser for 2003 at gøre.

Rettens bemærkninger

Det lægges til grund, at tiltalte var direktør og hovedaktionær i selskabet H1 A/S, og at der ved indgivelsen af momstilsvar for januar 2003 er afgivet ukorrekt momstilsvar, hvorved staten blev unddraget moms med 111.211 kr. Der er således tale om et klart misforhold mellem det angivne og det reelle momstilsvar.

Af tiltalte og vidnet V.1s forklaringer fremgår, at tiltalte var opmærksom på, at momsangivelsen for januar 2003 så forkert ud.

Henset hertil og til at der ved overtrædelse af momsloven er en skærpet uagtsomhedsvurdering, finder retten, at tiltalte som direktør og hovedaktionær i selskabet har handlet groft uagtsomt ved ikke at sikre sig, at angivelsen af momstilsvaret for januar 2003 var korrekt.

Straffen fastsættes til en bøde på 90.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 90.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 17. marts 2005, 16. afdeling, S-27-05

Roskilde Rets dom af 10. december 2004 (S 1-2645/04) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret, at når det negative momstilsvar for januar måned 2003 ikke så rigtigt ud, skyldtes det, at hun på grund af selskabets dårlige økonomi ikke havde indkøbt så mange varer i denne måned.

V.2 har forklaret, at han er ansat som revisor i R1 Revision. Først i april 2003 begyndte han at foretage revision i tiltaltes selskab, og han var derfor ikke involveret i selskabets momsangivelse for januar 2003.

Rettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Bøden findes passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.