Dato for udgivelse
23 Nov 2006 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Sep 2006 10:15
SKM-nummer
SKM2006.700.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1057-06
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Bevisførelse, skattekrav, konkursdekret, retlig, interesse, konkursbehandling
Resumé

SKAT havde indgivet konkursbegæring mod en personlig skyldner, som i forvejen var taget under konkursbehandling i 2002, på baggrund af en afgørelse om forhøjelse af skyldners skatteansættelser for 2002 -2004 med i alt kr. 8.056.414,-. Skyldner bestred skatteansættelserne for de respektive indkomstår og bestred, at der på grundlag heraf bestod en konkursfordring med den fornødne klarhed, idet pågældende skatteansættelser samtidig var indbragt for landsskatteretten af skyldner. Samtidig bestred skyldner, at der forelå den fornødne retlige interesse henset til, at skyldner var taget under konkursbehandling i 2002 og ikke besad aktiver af nogen art.

Skifteretten i Silkeborg fandt, at SKATs afgørelse, uanset skyldners og skyldners revisors forklaring i skifteretten, i et vist omfang kunne lægges til grund for sagen, hvorefter det måtte antages, at SKAT havde et betydeligt krav på skat hos skyldner, der kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret. Endvidere fandt skifteretten, at SKAT havde retlig interesse i under en ny konkursbehandling at kunne foretage en nærmere undersøgelse af skyldners forhold, herunder hvorvidt skyldner måtte have aktiver, der ikke var omfattet af det eksisterende konkursbo, jf. konkurslovens § 33.

Efter en gennemgang af de enkelte punkter i SKATs afgørelse om forhøjelse af skatteansættelserne for de respektive skatteår, stadfæstede Landsretten kendelsen om afsigelse af konkursdekret.

Reference(r)

Konkursloven § 17

Konkursloven § 33

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-4 H.3.3

Vestre Landsrets kendelse af 12. september 2006, B-1057-06

Parter

A

mod

Skatteministeriet

Afsagt af landsdommerne

Dorte Jensen, Lilholt og Karen Foldager

----------

Silkeborg byrets kendelser af 3. maj 2006, SKS PV-60/2006

Der blev fremlagt konkursbegæring, modtaget den 5. april 2006 fra Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

Direktør A erkendte, at han er insolvent, men bestred at skylde noget beløb til rekvirenten.

Repræsentanterne fra SKAT redegjorde kort for sagen og oplyste, at kravet udspringer af en maskeret udlodning, der er sket til A fra blandt andet H1 Engros ApS og H2 Fireworks ApS i 2002 og 2003. Kravet vedrører endvidere beskatning af fri bil i årene 2003 og 2004. Skattemyndighederne har gennemgået selskabernes bilag og varelager og har på baggrund heraf konstateret, at en del af varelageret er forsvundet uden, at der er redegjort herfor. Der er således tale om en skjult omsætning, der er trukket ud af selskaberne af A. De har ved bedømmelsen af omfanget taget udgangspunkt i selskabernes salgspriser for lignende varer. I april 2004 var de to gange på besøg på forretningsadressen ...1 og den 9. juni 2005 sendte de en akterskrivelse til A. As advokat, advokat KK, bad den 29. juni 2005 om udsættelse med indsigelsesfristen.

Den 2. august 2005 blev A varetægtsfængslet. Den 16. august 2005 blev det aftalt med As advokat, at en planlagt mundtlig forhandling af sagen blev udsat på grund af fængslingen. Advokaten blev rykket i sagen den 23. september 2005 og den 29. september 2005. Den 30. september 2005 og den 7. oktober 2005 havde SKAT telefonisk kontakt med advokaten og under samtalen den 7. oktober 2005 fik advokaten en frist til indsigelser til den 14. oktober 2005. Den 24. oktober 2005 afsagde SKAT kendelse i sagen, og kendelsen blev i december 2005 indbragt for Landsskatteretten af A, hvor den nu verserer.

Forklaringer

A forklarede behørigt formanet, at hans advokat har fremsendt en redegørelse til Landsskatteretten, hvoraf det fremgår, at han ikke har nogen skattegæld. Han blev taget under konkursbehandling i 2002, og denne sag er fortsat ikke sluttet. Han har ikke stiftet ny gæld under konkurssagen og ejer intet af værdi. Den indtægt, han har haft under konkursen, er forbrugt løbende. Han blev skilt fra sin ægtefælle i marts måned i år og har siden 1. april haft adresse på ...1.

Kammeradvokaten fastholdt sin begæring om konkurs og gjorde gældende, at rekvirenten [har.red] et betydeligt krav på A. Det beløb, A har trukket ud af selskaberne, er desuden omfattet af konkurslovens § 33, idet der er tale om indtægt ved egen virksomhed, og er ikke omfattet af den verserende konkurssag. Rekvirenten har derfor en retlig interesse i et konkursdekret, idet man ønsker at undersøge, hvor pengene er blevet af.

A anmodede om, at sagen blev udsat, således at han kunne søge advokatbistand.

Kammeradvokaten ville ikke protestere herimod.

Skifteretten udsatte behandlingen af konkursbegæringen til tirsdag den 25. april 2006 kl. 13:00, jf. konkurslovens § 23 a.

----------

Kammeradvokaten sender senest den 18. april 2006 et processkrift i sagen til skifteretten med kopi til As advokat, advokat KK.

Rekvirenten begærede under henvisning til det fremlagte processkrift konkursdekret afsagt over A.

A protesterede herimod.

Forklaringer

KB forklarede behørigt formanet, at skattemyndighederne har kigget på selskaberne H1 Engros ApS, H2 Fireworks ApS og Fyrværkerifabrikken H3 ApS siden A gik konkurs i 2002. De har undersøgt varekøb og lager i selskaberne linie for linie og konstateret store afvigelser. De har herefter på baggrund af markedspriser sønnet en omsætning vedrørende de manglende varer. De har ikke selv talt lagerbeholdningen op, men har blandt andet henholdt sig til en opgørelse fra 2004, som er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. De har ikke kunnet få oplyst hvem, der ejer selskaberne, men omsætningen af de omhandlede varer er i hvert fald ikke ikke tilflydt selskaberne. Da A har haft bestemmende indflydelse i selskaberne, har han haft rådigheden over pengene, hvorfor SKAT har anset den udeholdte omsætning som løn til ham. Selskaberne har været ejet af et selskab ved navn H4 Holding ApS, hvis direktør desuden har forklaret, at det var As penge, der var i selskaberne. For så vidt angår skattekravet vedrørende fri bil, har skattemyndighederne 3 gange konstateret, at bilen var parkeret ud for As adresse uden for normal arbejdstid. De har endvidere konstateret, at bilen var væk i en periode, hvor A var rejst udenlands. A er derfor skattepligtig af værdien af fri bil, idet han må antages at bruge bilen privat. SKAT overvejer at rejse en straffesag mod A vedrørende de forhold, der har givet anledning til kravet i denne sag, men vil først afvente Landsskatterettens afgørelse. Kravet vedrørende den udeholdte omsætning ville under normale omstændigheder være blevet rejst mod selskabernes anpartshaver som maskeret udbytte, men da de ikke har kunnet bevise, hvem dette er, er kravet rejst mod A. En person ved navn LC har været nævnt som ejer af selskaberne, men han er forsvundet og er formentlig ikke i Danmark. De har ikke lavet nogen opgørelse over As privatforbrug i den periode, den opgjorte løn vedrører, og de har ikke i afgørelsen taget hensyn til, at As daværende ægtefælle fik forhøjet sin indtægt med 600.000 i 2002 på grund af sit privatforbrug.

A blev vejledt om, at han ikke har pligt til at udtale sig om forhold, der kan udsætte ham selv for straf.

A forklarede herefter, at han intet ejer af værdi. Han er fra i går ansat i et job i Italien. Han blev oprindeligt ansat som konsulent i H1 Engros ApS, H2X Fireworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) og Fyrværkerifabrikken H3 ApS, hvor han stod for den daglige ledelse. Han blev senere direktør i selskaberne. Anparterne i H1 Engros ApS og H2X Fireworks ApS var tidligere ejet af MR, der imidlertid har overdraget anparterne til LC. Han har ikke selv ejet selskaberne og har ikke trukket en krone ud af dem. For så vidt angår SKATs krav vedrørende salg af spil i H2 Fireworks ApS (afgørelsens s. 11-13) har disse spil stået på et lager, indtil de blev solgt i år. SKAT har trods opfordring herom ikke ønsket at se spillene. For så vidt angår den manglende omsætning af fyrværkeri kan denne skyldes, at H2 Fireworks lager i ...2 kommune ikke er talt op. Det er korrekt, at han har kørt i en bil, som tilhørte Fyrværkerifabrikken H3 ApS. Han har brugt den, når han skulle ud til arrangementer som fyrværker.

A fremlagde nu en virksomhedsgodkendelse af 25. juli 2002 fra Beredskabsstyrelsen, hvoraf fremgår, at H2 Fireworks ApS har oplyst, at virksomheden opbevarer sit fyrværkeri hos G1 i ...2 Kommune.

Revisor NK forklarede behørigt formanet, at han fra 1. oktober 2000 blev ansat hos A i et af hans tidligere selskaber. I 2002 blev han ansat i H2 Fireworks ApS og fungerede som bogholder for dette selskab, for H1 Engros ApS og Fyrværkerifabrikken H3 ApS. Han har gennemgået hele grundlaget for SKATs krav og er af den opfattelse, at der ikke er noget krav. SKAT har ved sin opgørelse beregnet en fiktiv salgspris for de indkøbte varer og fratrukket det bogførte salg. De priser, SKAT har anvendt, er forkerte, og der mangler rabatter på 30 til 40 %. Endvidere er det faktiske salg til Grønland sket til meget lave priser. Han har alene gennemgået et enkelt af selskaberne, da han ikke har været i besiddelse af papirerne på de øvrige to selskaber. Det er korrekt, at de spil, som er omtalt af A, har stået på lager hos H2 Fireworks ApS frem til de blev solgt tidligere i år.

Skifterettens bemærkninger

Skifteretten bemærkede, at As bo blev taget under konkursbehandling den 20. marts 2002. Boet står umiddelbart foran sin afslutning, og det fremgår af den seneste redegørelse fra boets kurator, at de simple fordringer, der udgør mere end 60 mio. kr., alene kan forvente en ubetydelig dividende.

Skifteretten bemærkede endvidere, at selskaberne H1 Engros ApS og H2 Fireworks ApS begge blev taget under konkursbehandling den 7. april 2006. Selskabet Fyrværkerifabrikken H3 ApS er under likvidation som følge af en begæring om tvangsopløsning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Procedure

Kammeradvokaten har til støtte for konkursbegæringen gjort gældende, at A har erkendt, at han er insolvent. Via de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer er det desuden sandsynliggjort, at rekvirenten har et betydeligt krav mod A. Da de berørte selskaber ikke har foretaget behørig bogføring, er det overladt til SKAT at foretage et skøn som sket. Da A desuden har haft bestemmende indflydelse på selskaberne, er det naturligt at antage, at den manglende omsætning er trukket ud af selskaberne af ham, hvorfor han skal beskattes af beløbene som sket. A har haft fuld rådighed over selskabernes midler, og den person, der er udpeget af A som ejer af selskaberne, er forsvundet. I hvert fald er der ingen tvivl om, at A skal beskattes af værdien af fri bil. A har været involveret i en lang række selskaber, der i dag er under konkurs. Han blev tidligere i år skilt fra sin ægtefælle. Ægtefællen er registreret som ejer af en fast ejendom, hvor A stadig har folkeregisteradresse. Under henvisning hertil samt idet det bør undersøges, hvor de betydelige beløb, der er blevet udbetalt i løn til A, er blevet af, er betingelserne for afsigelse af konkursdekret til stede.

Advokat KK har gjort gældende, at det ikke kan antages, at rekvirenten har noget krav mod A. SKAT har ikke undersøgt hans privatforbrug eller formueforhold, og det er endvidere urealistisk, at han skulle have forbrugt 8 mio. kr. siden 2002. Uanset, at selskaberne ikke har overholdt regnskabsreglerne, skal SKAT alligevel kunne dokumentere deres krav, hvis disse skal kunne danne grundlag for et konkursdekret. Da A under sagen har påvist betydelige fejl i SKATs grundlag for skattekravet, er der skabt en sådan uklarhed om dette krav, at det ikke kan danne grundlag for en konkurs. Det bestrides således både, at der er udeholdt omsætning i selskaberne og i anden række, at denne omsætning er tilgået A. For så vidt angår beskatningen af fri bil må dette krav afgøres på baggrund af en bevisvurdering, der skal foretages af Landsskatteretten. Rekvirenten har desuden ikke en retlig interesse i en konkurs, idet A ikke ejer noget af værdi.

Kammeradvokaten fremsatte begæring om postspærring i tilfælde af, at der afsiges konkursdekret i sagen.

A erklærede sig indforstået med, at der i tilfælde af, at hans bo tages under konkursbehandling, etableres postspærring for ham på adresserne ...3 og ...1.

Skifteretten vejledte A om betydningen af et eventuelt konkursdekret.

Skifteretten optog sagen til kendelse, der afsiges onsdag den 3. maj 2006 kl. 10:00.

Sagen udsat.

----------

Skifteretten afsagde følgende kendelse

I overensstemmelse med et forslag til afgørelse af 9. juni 2005 har SKAT den 24. oktober 2005 truffet afgørelse om, at A i indkomstårene 2002 og 2003 skal beskattes af en lønindtægt på ca. 8 mio. kr. fra selskaberne H1 Engros ApS, H2X Fireworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) og Fyrværkerifabrikken H3 ApS, hvor A har været direktør. SKAT har samtidig truffet afgørelse om, at A skal beskattes af værdien af fri bil i 2003 og 2004 med i alt 163.733.

Afgørelsen er af A indbragt for Landsskatteretten.

Efter forklaringerne fra A og revisor NK er der på flere punkter skabt usikkerhed om rigtigheden af SKATs afgørelse om udeholdt omsætning i de tre selskaber. Afgørelsen findes imidlertid fortsat i et vist omfang at kunne lægges til grund for sagen, idet der ikke af A ses at være givet fyldestgørende forklaringer på alle de anførte forhold vedrørende udeholdt omsætning.

Efter oplysningerne i sagen lægger skifteretten til grund, at A har haft en sådan indflydelse og indsigt i de berørte selskaber, at alene han har haft mulighed for at råde over den udeholdte omsætning til eget formål. Idet omsætningen ikke kan konstateres i selskaberne, tiltrædes det således, at SKAT på denne bagrund må antages at have et betydeligt krav på skat hos A, der kan danne grundlag for afsigelse af konkursdekret over ham.

Det fremgår af SKATs afgørelse af 24. oktober 2005, at SKAT ved flere lejligheder i 2004, der er nærmere specificeret i afgørelsen, har konstateret, at en bil tilhørende selskabet Fyrværkerifabrikken H3 ApS har været parkeret ud for As privatadresse. A har i skifteretten forklaret om dette forhold, at han har anvendt bilen som et led i sit arbejde for selskabet, men har ikke under sagen redegjort nærmere for anvendelsen af bilen på de tidspunkter, der er anført af SKAT. Der er ingen oplysninger i sagen om, hvorvidt A har anvendt bilen til private formål i 2003.

Under henvisning hertil har i hvert fald kravet på beskatning hos A af fri bil for indkomståret 2004 en sådan karakter, at det kan danne grundlag for konkurs, idet det dog bemærkes, at SKATs krav på manglende skattebetaling for 2004 alene er opgjort til 2.616 kr. i konkursbegæringen.

A har i skifteretten erkendt at være insolvent. Da SKAT under henvisning til indholdet af afgørelsen af 24. oktober 2005 har en retlig interesse i under en ny konkursbehandling at kunne foretage en nærmere undersøgelse af As forhold, herunder hvorvidt denne har aktiver, der ikke er omfattet af det eksisterende konkursbo, jf. konkurslovens §33, er betingelserne for at tage A under konkurs opfyldt, jf. konkurslovens § 17.

T h i   b e s t e m m e s

As bo tages under konkursbehandling.

SKAT stiller straks sikkerhed for omkostningerne ved konkursen med 25.000 kr., jf konkurslovens § 27, stk. 2.

Som kurator udpegede skifteretten advokat Finn Mejnertsen, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.

Kurator tegner en sædvanlig kautionsforsikring, der giver sikkerhed mod boets tab på indtil 300.000 kr. Såfremt det under sagens behandling viser sig, at boets aktiver overstiger dette beløb, giver kurator straks skifteretten meddelelse herom.

Under henvisning til Kammeradvokatens begæring i retsmødet den 3. maj 2006 afsagde

skifteretten herefter følgende kendelse

A har erklæret at være indforstået med, at hans post udleveres til kurator. Under henvisning hertil, og idet det må anses for at være af betydning for boet, skal al post til A på adresserne ...3 og ...1, udleveres til kurator, jf. konkurslovens § 104 a.

T h i   b e s t e m m e s

Post til A på adresserne ...3 og ...1, skal udleveres til kurator.

-----------

Vestre Landsrets kendelse af 12. september 2006, B-1057-06

1. Parternes påstande

Under dette kæremål, hvor Skifteretten i Silkeborg den 3. maj 2006 har afsagt kendelse om, at A erklæres konkurs (SKS PV-60/2006), er der nedlagt følgende påstande:

Kærende, A, har nedlagt påstand om, at den påkærede kendelse ophæves.

Indkærede, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om stadfæstelse.

2. Forklaringer

Der er under kæremålets mundtlige forhandling den 5. september 2006 afgivet supplerende forklaringer af A og NK.

A har supplerende blandt andet forklaret, at han på intet tidspunkt selv har indskudt penge i de selskaber, der er omhandlet i sagen. Efter hans konkurs i 2002 skød MR 1 mio. kr. ind. Han var den eneste investor.

Han bestrider MRs forklaring gengivet i sagsfremstillingen af 26. juni 2006, side 22 om, at MR kun har medvirket af navn og ikke af gavn. Indtil 2003 var MR investor og ejer af holdingselskabet. I 2003 solgte han til LC. MRs forklaring må skyldes, at han vil ud af sagen, fordi han senere har solgt til G2 Invest, der er et af MRs egne selskaber.

I H2X Firworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) fik han fra 2003 20.000 kr. om måneden i løn, til selskabet lukkede den 7. april 2006. I 2005 fik han dog ikke det fulde beløb, fordi han i fire måneder ikke var til rådighed. Alle disse indkomster har han opgivet til skattevæsenet.

Om skattevæsenets forhøjelser af omsætningen i selskaberne har han forklaret, at skattemyndighederne aldrig henvendte sig til ham vedrørende lagerlister. De har i det hele taget aldrig henvendt sig til ham om noget som helst, og han har aldrig fået mulighed for at udtale sig om sagen. ToldSkat har foretaget i alt otte gennemgange af selskabernes regnskaber. I de syv første tilfælde var der intet at bemærke.

Under en retssag om mærkning af fyrværkeriprodukter konfiskerede ToldSkat dagen efter fyrværkeriulykken i Kolding 3,5 t fyrværkeri fra lageret på ...1. Man interesserede sig ikke for og optalte ikke, hvad der lå på andre lagre, hvor selskaberne havde tilladelse til opbevaring af fyrværkeri.

ToldSkat har overhovedet ikke interesseret sig for varelageret hos G1, hvor man havde tilladelse til at opbevare fyrværkeri, og hvor man opbevarede betydelige mængder. Det eneste, der er opgjort, er det, der var i de beslaglagte containere. Også efter udløbet af virksomhedsgodkendelsen den 24. juli 2004 stod der varer på lageret hos G1, fordi tilladelsen skulle forlænges, men det tog tid, da der skete en kompetenceændring mellem to ministerier, således at det ikke længere var Beredskabsstyrelsen, men Sikringstyrelsen, der skulle meddele fremtidige virksomhedsgodkendelser.

Baggrunden for den manglende bogføring i H1 Engros ApS af de fire fakturaer til G3 på i alt 123.417 kr., der blev fundet i computeren, var, at G3 i første omgang ikke ville udstede en kreditfaktura som følge af mangler ved G3s leverancer af møbler importeret fra Østen. Der var blevet leveret for lidt. Det var først i skifteretten, han fik lejlighed til at forklare sig. Der er ingen fejl. Alt blev registreret af bogholderen. Man kan kalde de fire fakturaer for kreditnotaer udstedt af selskabet. Man kunne jo ikke bare have en seddel liggende om, at man havde et mangelskrav mod G3. Der er tale om små beløb. Det endte med, at G3 udstedte en stor kreditnota, og den er medtaget i regnskabet.

På spørgsmål om, hvorfor værdien af varelageret i H1 Engros ApS både den 30. april 2004, den 30. april 2005 og den 28. februar 2006 er opgjort til 90.602,40 kr., har A i første omgang henvist til bogholder NK, men tilføjet, at når et varelager er konfiskeret af politiet, kan man ikke optage det som en aktivmasse i regnskabet. Han går ud fra, at man har kørt fyrværkeriartiklerne over i det selskab, som solgte fyrværkeriartiklerne, og nulstillet varelageret i H1 Engros ApS.

Om spillene i H2X Fireworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) har A forklaret, at de 5.000 spil har ligget på lageret, til de i begyndelsen af 2006 blev solgt til et selskab i .... Både politiet og KB fra ToldSkat har konstateret deres tilstedeværelse - hun har stået med dem i hånden. Det franske selskab G4, for hvem man havde spillene i kommission, gik konkurs. Man returnerede en del spil, men beholdt nogle som sikkerhed. Man modtog en kreditnota fra kurator i det franske konkursbo, men meddelte tilbage, at man fortsat havde nogle spil stående. De stod mærket G4 Frankrig på lageret i tre år pakket ind i sort plastic. Da spillene blev afhændet, skete det med godkendelse af ToldSkat. Der er dokumentation fra det ... selskab på, at det lige netop er spillene fra G4 Frankrig, der er solgt til ...-firmaet. Salgsprisen var ikke særlig høj, for spillene var ved at være forældede. Prisen var under 100 kr. pr. spil, måske 20-25 kr. pr. stk.

Den bil, han har haft stillet til rådighed, har han aldrig brugt til privat kørsel. Forklaringen på, at den tre gange holdt på bopælsadressen, er, at han lejlighedsvis tog kunder, og en enkelt gang en ansat, med hjem til en spisning. Der foreligger bilag på, at han har fået refunderet omkostningerne ved sådanne arrangementer. Han har brugt bilen i forbindelse med forretningsarrangementer, når han har været ude at flyve.

NK har supplerende forklaret, at han var bogholder i selskaberne, men at han ikke havde kendskab til, hvem der var de reelle ejere af anparterne i selskaberne. Det var uklart for ham, fordi anparterne var selskabsejede.

ToldSkat har ikke noget krav mod selskaberne, og spørgsmålet om udeholdt omsætning er grebet forkert an af ToldSkat, der har foretaget sine beregninger over selskabernes indtægter ud fra nogle nettosalgslister. Vidnet har lavet en opgørelse over, hvad der reelt er gået ind styk for styk og af, hvad der er gået ud styk for styk. Indkøbte varer kom ikke altid hjem i det bestilte omfang, og man var derfor ofte nødt til at gå ud og købe erstatningsvarer for at kunne opfylde indgåede kontrakter.

Fyrværkeriet blev opbevaret de steder, hvor man havde tilladelse til det, bl.a. hos G1, hvor man opbevarede en ikke uvæsentlig mængde. Der blev også opbevaret fyrværkeri i ...4 hos cheffyrværker ST privat. ToldSkat har aldrig kontrolleret andre varelagre end det på ...1. Også andre selskaber end H2 Fireworks ApS, som virksomhedsgodkendelsen af 22. juli 2002 direkte vedrører, opbevarede fyrværkeri hos G1.

ToldSkat har bedt om at få lagerlister i forbindelse med års-afslutninger, og det fik de.

Om baggrunden for de fire salgsfakturaer til G3, der blev fundet i computeren, og som ikke er bogført, har vidnet forklaret, at på det tidspunkt kunne man ikke udskrive fakturaer på virksomhedens brevpapir. Man var nødt til at lave dem i Word og så kopiere dem over på brevpapiret. Alle fire fakturaer vedrører vareleverancer fra G3, som der blev reklameret over, fordi mængderne var for små. Man sendte derfor modfakturaer vedrørende de manglende mængder. Fakturaerne må betegnes som reklamationsfakturaer. G3 ville imidlertid ikke bogføre sådanne fakturaer, og de blev derfor aldrig effektueret og følgelig aldrig bogført. Han er blevet kontaktet af ToldSkat, som ringede til ham i forbindelse med en krydsrevision af G3s forhold.

Om differencen på de 5.000 spil, som H2X Firework ApS (senere H2 Fireworks ApS) havde købt i Frankrig, har vidnet forklaret, at der opstod tvist med det franske selskab G4 om agenturet og kontrakten. Selskabet havde spillene i kommission, og de strandede derfor på lageret på ...1. Da G4 gik konkurs, skrev vidnet til G4, at han lod spillene blive stående, indtil man fik en kreditnota. De blev pakket ind i sort plast og mærket G4. På et tidspunkt besluttede man i selskabet at fjerne spillene fra regnskabet og samtidig foretage en modpostering, således at spillene nu blev G4s ejendom. Spillene har hele tiden befundet sig på ...1, indtil de i januar 2006 blev solgt til et selskab i Nordjylland. Han kan ikke huske salgsprisen, men det var spil, som ret hurtigt var blevet forældede, så de var ikke ret meget værd, måske 20 kr., og i hvert fald under 50 kr. pr. spil. Når værdien af varesalg i saldobalancen for selskabets sidste regnskabsperiode frem til konkursen den 28. februar 2006 er anført til 7.500 kr., er grunden den, at spillene vist blev solgt i regi af H1 Engros ApS. Når det af den samme saldobalance og af den tilsvarende saldobalance for det foregående regnskabsår fremgår, at der i selskabet ikke har været nogen varelagerbeholdning, er grunden den, at varelageret, bortset fra spillene, der tilhørte G4, var beslaglagt af myndighederne, og at man ikke vidste, om man fik varerne igen. For så vidt angår de senere år, er der i øvrigt ikke tale om egentlige regnskaber, men opdateringer af bogføringen for at etablere et momsgrundlag for køb og slag. I den sammenhæng har varelageret ingen betydning og er derfor heller ikke medtaget tidligere.

Bilen, som A benyttede, var på gule plader og var beregnet til at blive brugt ved blandt andet festfyrværkerier, som A havde tilladelse til at affyre. Den blev brugt til dette formål.

3. Parternes procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender og procedure for skifteretten.

4. Landsrettens begrundelse

Om de enkelte krav, der danner grundlag for begæringen om afsigelse af konkursdekret, udtaler landsretten følgende, idet angivelsen af punkter i parenteserne henviser til specifikationen i sagsfremstillingen af 24. oktober 2005, side 1-2:

4.1.

Skattepligtig løn hævet i H1 Engros ApS i 2002 (punkt 1)

Efter de forklaringer, der for landsretten er afgivet af A og NK om de fire fakturaer, der danner grundlag for ændringen af skatteansættelsen, er der skabt en sådan usikkerhed om rigtigheden af skattemyndighedernes antagelse af, at de fire fakturaer dækker over udeholdt omsætning i H1 Engros ApS, at dette krav ikke kan danne grundlag for afsigelse af konkursdekret.

4.2.

Skattepligtig løn hævet i H2X Fireworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) i 2002 (punkt 2)

Efter de forklaringer, der for landsretten er afgivet af A og NK om køb og salg af de spil, der danner grundlag for dette krav, er der skabt en sådan usikkerhed om de dispositioner, der i H2X Fireworks ApS er foretaget vedrørende disse spil, at det for landsretten ikke er tilstrækkelig sandsynliggjort, at H2X Fireworks ApS vedrørende disse spil har udeholdt en omsætning på 500.000 kr.

Allerede som følge heraf kan kravet mod A ikke danne grundlag for afsigelse af konkursdekret.

4.3.

Fri bil for indkomståret 2004 (punkt 4)

Kammeradvokaten har for landsretten oplyst, at det krav på restskat på 2.616 kr., der i konkursbegæringen af 5. april 2006 er anført som restskat for 2004, ikke vedrører beskatning af værdien af fri bil i 2004, der i sagsfremstillingen af 24. oktober 2005, side 31 er opgjort til 88.400 kr.

Kammeradvokaten har over for landsretten ikke nærmere kunnet redegøre for, hvorfra kravet på de 2.616 kr. herefter stammer.

Dette krav kan derfor ikke danne grundlag for afsigelse af konkursdekret.

4.4.

Fri bil for indkomståret 2003 (punkt 4)

De oplysninger, der i sagsfremstillingen af 24. oktober 2005, side 28-30 ligger til grund for et krav om beskatning af værdien af fri bil i 2003, baserer sig på iagttagelser om den pågældende bil på fem nærmere angivne datoer i 2004.

Det er herefter ikke for 2003 sandsynliggjort, at A har rådet over den bil Fyrværkerifabrikken H3 ApS har stillet til hans disposition på en måde, så han efter Ligningslovens § 16, stk. 1, er skattepligtig af denne rådighed.

Dette krav kan derfor heller ikke danne grundlag for afsigelse af konkursdekret.

4.5.

Løn hævet i Fyrværkerifabrikken H3 ApS i 2002 (punkt 3), løn hævet i H1 Engros ApS i 2003 (punkt 1) og løn hævet i H2X Fireworks ApS (senere H2 Fireworks ApS) i 2003 (punkt 2)

Ved de begrundelser for ændringerne af de tre selskabers omsætning, der er anført i sagsfremstillingen af 24. oktober 2005, side 4-10, side 13-17 og side 19-27 er det sandsynliggjort, at selskaberne har udeholdt omsætning i den angivne størrelsesorden.

Det er ved forklaringerne fra A og NK om størrelsen af varelagre andre steder end på ...1 ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at varelagre andre steder har kunnet forklare de meget store uoverensstemmelser mellem indkøbte varer, bogført salg og registreret eller optalt varelager, som skattemyndighederne har kunnet konstatere ved de undersøgelser, de har foretaget. Det er ikke alene ved NKs forklaring for landsretten godtgjort, at skattemyndighederne har modtaget oplysninger om disse varelagre. Landsretten har således lagt vægt på, at skattemyndighederne ikke har modtaget oplysningerne om størrelsen eller værdien af det meget omtalte varelager hos G1, hverken fra selskaberne, fra A eller fra NK, hvilket ikke mindst kærende under denne sag har haft en egen selvstændig interesse i at afgive oplysninger om.

Af de grunde, der er anført i sagsfremstillingen af 24. oktober 2005, side 10-11, side 17-18 og side 27 og af skifteretten i den påkærede kendelse, tiltrædes det herefter, at det er tilstrækkelig sandsynliggjort, at Skatteministeriet har skattekrav mod A for skattepligtig løn i den angivne størrelsesorden, og at disse krav kan danne grundlag for afsigelse af konkursdekret over A.

4.6.

Om retlig interesse

Det tiltrædes endvidere af de grunde, som skifteretten har anført, at Skatteministeriet har en retlig interesse i en konkursbehandling.

5. Landsrettens resultat

Med denne begrundelse tiltrædes det, at der er afsagt kendelse om, at As bo er taget under konkursbehandling.

T h i   b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse stadfæstes.