Dato for udgivelse
03 apr 2006 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 aug 2005 13:22
SKM-nummer
SKM2006.198.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1057-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Grov uagtsomhed, medvirken, bødedom, strafudmåling, nedsættelsesgrunde
Resumé

T blev, som ansvarlig for varetagelsen af sin mors økonomiske forhold, tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved med grov uagtsomhed i forbindelse med hendes selvangivelser for 1994 og 1997 samt skatteansættelse for 1995 at have undladt at oplyse skattemyndighederne om den korrekte aktie- og kapitalindkomst, idet T anførte 409.057 kr. for lidt, hvorved der blev unddraget 164.907 kr. i skat.

Byretten fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og idømte en bøde på 20.000 kr., hvorved normalbøden blev fraveget under hensyn til, at tiltalte troede, at opgørelserne var rigtige, at det unddragne beløb er betalt, og at forholdene vedrørte ældre år.

Landsretten fandt T skyldig som sket og idømte en bøde på 40.000 kr., idet betingelserne om, at alle overtrædelserne er mere end 5 år gamle, ikke var opfyldt, at der ikke var grundlag for nedsættelse på grund af undskyldelig vildfarelse, og at der i øvrigt ikke var andre grunde for nedsættelse, udover nedsættelse som følge af sædvanlig praksis for bødefastsættelse for medvirken.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2
Skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1
Straffeloven § 23

Henvisning
 

Vestre Landsrets dom af 9. august 2005, 5. afdeling, S-1057-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Thorkil Dahl).

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Lilholt og Malene Urup (kst.)

----------

Fredericia byrets dom af 16. marts 2005, SS 1.232/2005

Anklageskrift er modtaget den 16. februar 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 13, stk. 2 og § 16, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 23,

ved i indkomstårene 1994, 1995 og 1997 som ansvarlig for varetagelsen af sin mor NNs økonomiske forhold, i forbindelse med indgivelse af hendes selvangivelse for de nævnte år, til Skat, at have handlet groft uagtsomt, idet tiltalte ikke oplyste skattemyndighederne om den korrekte aktie- og kapitalindkomst for de omhandlede år, idet tiltalte anførte 409.057,00 kr. for lidt, hvorved statskassen blev unddraget 164.901,75 kr. i skattebetaling.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Det er oplyst, at tiltalen vedrører skattekontrollovens § 13, stk. 2 for indkomstårene 1994 og 1997 samt § 16, stk. 2, jf, stk. 1 for indkomståret 1995.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet således i retsbogen:

Tiltalte forklarede, at han på sin mors vegne igennem en årrække administrerede hendes værdipapirer. Det foregik på den måde, at der med mellemrum blev foretaget en omlægning af beholdningen således, at der blev solgt og samtidigt købt værdipapirer. Der blev ikke trukket penge ud af beholdningen. For indkomstårene 1994, 1995 og 1997 er det rigtigt, at beholdningen er blevet forøget med 409.057 kr., som udgør nettoresultatet ved de forskellige omlægninger. Tiltalte udfærdigede også moderens selvangivelser og mener, at han på disse har anført formuestørrelsen af værdipapirbeholdningen. Tiltalte var og er af den opfattelse, at når værdipapirer bliver administreret på denne måde, vil gevinst ikke være skattepligtig efter statsskattelovens § 5a. Tiltalte har været lidt i tvivl om denne bestemmelses rækkevidde sammenholdt med reglerne om aktieavancebeskatning, men har ikke spurgt skattemyndighederne herom. Myndighedernes afgørelse blev af tiltalte indbragt for Landsskatteretten, som stadfæstede afgørelsen. Tiltalte overvejede at appellere afgørelsen, men opgav det af omkostning- og tidsmæssige grunde. Den beregnede skat på 164.901,75 kr. er betalt.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes forklaring - der støttes af det i øvrigt oplyste - lægges det til grund, at tiltalte gennem en årrække varetog sin mors økonomiske forhold og herunder administrerede hendes værdipapirer og udfærdigede hendes selvangivelser og i den forbindelse undlod at oplyse skattemyndighederne om den korrekte aktie- og kapitalindkomst for årene 1994, 1995 og 1997, idet tiltalte anførte 409.057,00 kr. for lidt, hvorved statskassen blev unddraget 164.901,75 kr. i skattebetaling. Henset til at tiltalte efter sin egen forklaring var i tvivl om, hvorvidt det med hjemmel i statsskattelovens § 5a var korrekt at undlade at medtage indtægterne fra værdipapirhandlerne i den skattemæssige opgørelse, og at tiltalte alligevel undlod at rette forespørgsel herom til skattemyndighederne, lægges det til grund at tiltalte har handlet groft uagtsomt, og det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Efter TSS-cirkulæret af 29. oktober 1999 andrager den normale bøde for de begåede forhold 40.000 kr. Henset til at forseelserne er begåede, fordi tiltalt var af den opfattelse, at opgørelserne til skattemyndighederne var rigtige efter statsskattelovens § 5a, at det unddragne beløb er betalt, og at forholdene vedrører indkomstårene 1994, 1995 og 1997 fastsættes straffen til en bøde på 20.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf stk. 1, og § 16, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 23.

T h i   k e n d es   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 9. august 2005, 5. afdeling, S-1057-05

Retten i Fredericia har den 16. marts 2005 afsagt dom i 1.instans (SS 1.232/2005).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at ordet "statskassen" ændret til: "det offentlige". Tiltalte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at han alene har handlet simpelt uagtsomt. Til støtte for påstanden om formildelse har tiltalte udover de forhold, hvormed det i byrettens dom er begrundet, at anklagemyndighedens bødepåstand i byretten ikke fuldt ud er taget til følge, navnlig påberåbt sig:

Den beregnede bøde på 40.000 kr., som tiltalte kan tiltræde er udgangspunktet for bødeberegningen i denne sag, skal nedsættes med 50 % allerede som følge af bestemmelsen i cirk1999-33, punkt H, 2. sidste afsnit, idet alle forhold er over 5 år gamle.

Herudover skal der ske en yderligere nedsættelse af bøden som følge af følgende forhold, jf. cirk1999-33, pkt. H, 1. led:

 -

Bevæggrunde herunder undskyldelig uvidenhed

   o

 Varetagelse af moderens interesser

   o

Herunder i undskyldelig uvidenhed om reglernes anvendelse sammenholdt med skattereglerne for en kapitalpension

 -

Ingen berigelse

 -

Det unddragne beløb er betalt

 
 

Har i forbindelse med sin administration selv angivet formuetilvæksten

Forklaringer

Tiltalte har vedstået sin forklaring for byretten og har supplerende blandt andet forklaret, at det, han var i tvivl om vedrørende skattereglerne, var, at han, da han i 1999 blev opmærksom på, at der var kommet en aktieavancebeskatningslov, ikke mente, moderen var omfattet af denne lov. Da han udfærdigede sin mors selvangivelser, havde han kun kendskab til statsskattelovens § 5a om, at "omlægninger" ikke udløste skattepligt. Han har som HD'er i finansiering deltaget i skatteundervisning i 1983 eller 1984. Han har aldrig brugt sin uddannelse. Han har i mange år kørt som hyrevognschauffør. Han har hjulpet sin mor, og han har aldrig fået noget for denne bistand. Han har været overbevist om, at det, han gjorde, var lovligt - "jeg har ikke vidst bedre". Gevinsterne ved omlægningerne investerede han i obligationer, og han går ud fra, at der er betalt skat af obligationsrenterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

I brev af 17. april 2001 fra ToldSkat til tiltalte er det anført:

"... De må herefter betragte Dem som sigtet for overtrædelse af skattekontrollovens § 13 og § 16.

...

Det bemærkes, at De som sigtet ikke har pligt til at udtale Dem, jf. retsplejelovens § 752, stk. 1.

..."

Landsskatterettens kendelse er afsagt den 27. august 2003.

ToldSkats tiltalebegæring er af 22. januar 2004.

Ifølge politirapport af 8. marts 2004 er tiltalte denne dag første gang af politiet sigtet for overtrædelse af skattekontrollovens § 13 og § 16.

Det fremgår ikke af de oplysninger om forskydningerne i NNs formueforhold, der fremgår af hendes selvangivelser, om formueforskydningerne skyldes kursændringer eller konsekvenser af køb og salg eller andre forhold.

Der er herefter i medfør af cirk-1999-33, punkt H, 2. sidste afsnit, ikke grundlag for i medfør af denne bestemmelse at nedsætte bøden, idet betingelsen om, at "alle overtrædelserne er mere end 5 år gamle", ikke er opfyldt.

Der er allerede som følge af, at tiltaltes forhold er anset som groft uagtsomt, ikke grundlag for at nedsætte bøden under henvisning til, at tiltalte skulle have været i en undskyldelig vildfarelse om gældende skatteregler.

Det, der i øvrigt er anført af tiltalte til støtte for påstanden om formildelse, kan ikke føre til en nedsættelse af bøden udover den nedsættelse, der følger af den sædvanlige praksis for bødefastsættelse for medvirken.

Landsretten forhøjer derfor bødestraffen til 40.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bødestraffen forhøjes til 40.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.