Dato for udgivelse
06 jul 2006 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 feb 2006 11:58
SKM-nummer
SKM2006.464.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0050
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, fritagelse, skattetillæg
Resumé

Anmodning om fritagelse for skattetillæg som følge af for sen indgivelse af selvangivelse kunne ikke imødekommes i et tilfælde, hvor en partner i klagerens revisionsfirma led af en akut sygdom.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 5, stk. 1

Klagen skyldes, at skattemyndigheden ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Den 30. juni 2005 anmodede klagerens revisionsfirma B skattemyndigheden om henstand til den 8. juli 2005 med indsendelse af bl.a. klagerens selvangivelse for indkomståret 2004 på grund af sygdom på kontoret. Anmodningen blev imødekommet af skattemyndigheden i brev af 1. juli 2005, hvor der blev bevilget udsættelse indtil den 8. juli 2005.

Den 25. juli 2005 indsendte revisionsfirmaet klagerens selvangivelse m.m. for indkomståret 2004 og anmodede i brev af samme dato om fritagelse for skattetillæg med henvisning til, at partner i revisionsfirmaet, C var blevet uarbejdsdygtig. Der vedlagdes som dokumentation herfor lægeerklæring af 29. juni 2005.

Af lægeerklæringen fremgår, at C havde angivet at være uarbejdsdygtig fra den 20. juni 2005, og at lægen skønnede ham uarbejdsdygtig i yderligere 2 måneder.

Klagerens selvangivelse for indkomståret 2004 blev registreret modtaget af Skattecenter X den 27. juli 2005.

Som følge heraf pålagde Skattecenteret klageren et skattetillæg på 1.500 kr.

I forbindelse med påklagen af skattemyndighedens afgørelse har revisor oplyst, at han har ansøgt skattemyndigheden om fritagelse for skattetillæg for fire klienter. En af klienterne er meddelt fritagelse for skattetillæg, medens de tre andre klienters anmodninger ikke er imødekommet.

Af det fremlagte materiale vedrørende den klient, som skattemyndigheden har godkendt fritagelse for skattetillæg for, fremgår, at revisors anmodning om henstand med indgivelse af selvangivelse blev afslået, men at den efterfølgende anmodning om fritagelse for skattetillæg blev imødekommet.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har afslået klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Det oplyste om, hvorfor selvangivelsen blev indsendt for sent, kan ikke anses som særlige omstændigheder.

I en udtalelse til Landsskatteretten har skattemyndigheden yderligere anført, at akut sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor skatteyderen ikke har mulighed for at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, vil kunne begrunde en eftergivelse af skattetillæg.

Klageren benytter B A/S, der ikke kan betragtes som et mindre revisionsselskab. Sygdom blandt en af medarbejderne omkring selvangivelsestidspunktet kan ikke anses som en særlig omstændighed, da der i revisionsfirmaet må være god mulighed for at finde en anden revisor.

Til det oplyste om, at en af revisionsfirmaets klienter er meddelt fritagelse for skattetillæg, er anført at klageren ikke kan støtte ret herpå, da han blev meddelt afslag på fritagelsen den 27. juli 2005, medens den klient, der fik fritagelse, blev meddelt dette den 6. september 2005.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for skattetillæg imødekommes.

Der er fra revisors side anmodet om fritagelse for skattetillæg i fire sager ved Skattecenter X. De fire anmodninger er fuldstændig identiske. Begrundelsen for fritagelse er i alle fire tilfælde sygdom hos en medarbejder, og der er ved alle anmodninger vedlagt en lægeerklæring, som dokumenterer dette.

Skattecenteret har i tre af de fire sager givet afslag på anmodningen om fritagelsen for skattetillæg og bevilget fritagelse i en af sagerne. Den sidste sag er behandlet af en anden medarbejder. Skatteydere bør behandles ens, uanset hvilken medarbejder der bedømmer sagen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klagerens selvangivelse er indsendt for sent i forhold til den frist, der blev meddelt ved skattemyndighedens brev af 1. juli 2005. Der er derfor med rette pålagt klageren skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt., kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Ved særlige omstændigheder forstås omstændigheder, der alene skyldes den skattepligtiges forhold og ikke tredjemands forhold. Dog kan f.eks. dokumenteret akut sygdom hos den skattepligtiges revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige ikke har været i stand til at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, begrunde en fritagelse for skattetillæg.

Landsskatteretten anser det for tilstrækkeligt godtgjort, at en partner i klagerens revisionsfirma på selvangivelsestidspunktet led af en akut opstået sygdom.

Det kan imidlertid ikke anses for godtgjort, at klageren eller dennes revisionsselskab ikke var i stand til inden udløbet af den meddelte frist for indsendelse af selvangivelse, at finde en anden revisor, der kunne forestå udarbejdelsen og indsendelsen af selvangivelsen eller anmode om yderligere henstand med indsendelsen heraf.

Af det fremlagte materiale vedrørende den af revisionsfirmaets klienter, som skattemyndigheden har meddelt fritagelse for skattetillæg fremgår, at revisionsfirmaets anmodning om henstand med indgivelse af selvangivelse blev afslået. Den efterfølgende fritagelse for skattetillæg kan være begrundet i, at der burde have været meddelt henstand med indgivelse af selvangivelse.

I dette tilfælde er anmodningen om henstand fuldt ud imødekommet, men fristen er ikke overholdt. Allerede derfor har klageren ikke ud fra en lighedsgrundsætning krav på fritagelse for skattetillæg.

Det er således med rette, at klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg ikke er imødekommet, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.