Dato for udgivelse
22 Jun 2006 15:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 May 2006 12:55
SKM-nummer
SKM2006.416.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1926-1792
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekstraordinær, genoptagelse, skatteansættelse
Resumé

Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder ved skatteansættelsen, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse blev imødekommet. Det forhold, at klager først i efteråret 2005 havde set sig økonomisk i stand til at få udarbejdet regnskab for indkomståret 2001, var ikke sig selv en omstændighed, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 34, stk. 2 (dagældende)
Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1, nr. 8 (dagældende)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2

Klagen vedrører anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet anmodningen

om ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren har siden 1986 været selvstændig ejendomsmægler. Klageren har ikke indgivet selvangivelse for indkomståret 2001. Dette har medført, at skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af klagerens indkomst på baggrund af diverse indberettede oplysninger om klagerens lønindkomst, renteudgifter, forsikringsordninger, samt tidligere års overskud i virksomheden.

Ifølge kontroloplysninger for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 har klageren selvangivet overskud af virksomhed med henholdsvis 55.767 kr., 48.459 kr., og 177.392 kr. I årene 1994 til 1997 har virksomhedens overskud varieret fra 122.149 kr. til 280.602 kr.

Det er oplyst, at klageren siden 1997 har været tildelt mellemste førtidspension. Klageren har siden 1979 haft gigtsygdommen Morbus Bechterew. I 1999 blev klageren opereret for sin gigtsygdom.

Ved brev af 18. november 2002 har skatteforvaltningen anmodet klageren om at indsende selvangivelse for 2001. Skatteforvaltningen har oplyst klageren om, at såfremt selvangivelsen ikke var indgivet inden 3. december 2002, så ville virksomhedens overskud blive takseret til 100.000 kr.

Klageren har den 8. september 2005 anmodet skatteforvaltningen om at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2001. Klageren har sammen med anmodningen om genoptagelse indgivet selvangivelse for indkomståret 2001 til skatteforvaltningen. Af årsregnskabet fremgår, at omsætningen i 2001 var 170.632 kr., og indtjeningsbidraget var ÷ 45.679 kr.

Skatteforvaltningen har ved skrivelse af 6. oktober 2005 givet afslag på anmodningen med henvisning til, at fristen for ordinær genoptagelse er sprunget, samt at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Ved brev af 10. oktober 2005 har klageren påklaget afslaget til ToldSkat. ToldSkat har den 25. oktober afgjort sagen, således at anmodningen om genoptagelse ikke blev imødekommet.  

ToldSkats afgørelse

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse kan ikke imødekommes.

Anvendelsesområdet for bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8 omfatter tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive betingelser, som er nævnt i bestemmelsen i øvrigt, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Genoptagelse vil desuden kunne ske, hvis den skatteansættende myndighed har begået fejl, der har medført en materiel urigtig ansættelse, som det må anses urimeligt at opretholde.

Endelig vil bestemmelsen kunne anvendes, såfremt myndighederne har foretaget en åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse.

Det påhviler klageren at dokumentere, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt.

Den foretagne skatteansættelse af virksomhedens overskud kan ikke anses som åbenbar urimelig, særligt når henses til virksomhedens overskud i forudgående år.

Den skatteansættende myndighed har heller ikke begået fejl, der har medført en materiel urigtig skatteansættelse.

På det foreliggende grundlag er der ikke sådanne særlige omstændigheder, der gør det urimeligt at opretholde den foretagne skønsmæssige ansættelse af klagerens indkomst ved selvstændig virksomhed i 2001.

Det bemærkes, at klagerens virksomhed siden 2002 har været i vækst, samt at 2004 har været et år med stor vækst i både omsætning og overskud. Når klageren har kunnet drive en virksomhed i vækst, så må det også have været muligt at indsende et regnskab for 2001 inden fristen 1. maj 2005.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at der skal ske ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001.

Klagerens regnskabsmæssige oplysninger er:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Omsæt-ning

325.277

288.476

273.972

422.838

170.632

248.250

348.036

549.250

Overskud

122.149

55.767

48.459

177.392

÷46.129

39.052

31.929

251.781

Skatte-pligtig
Indkomst

13.009

÷68.966

÷38.461

62.432

÷147.928

÷42.221

÷90.647

147.593

I perioden 1997 - 2004 inkl. har klagerens forældre ydet lån til deres søn på i alt 745.000 kr.

Disse ydelser har bevirket, at klageren har kunnet opretholde en yderst nøjsom levevis, idet driften af ejendomsmæglervirksomheden og de personlige indkomstforhold i øvrigt ikke har bidraget positivt hertil. Som følge heraf har klageren konstant været i en voldsom likviditetskrise, hvilket selvsagt er belastende både økonomisk og psykisk. Ydermere har den stramme likviditet været årsag til at klageren ikke har set sig i stand til løbende at indlevere sine selvangivelser rettidigt som følge af manglende betaling til revisor.

Årsagen til den øgede omsætning for året 2000 set i forhold til øvrige omkringliggende år, kan utvivlsomt henføres til den øgede reklameeffekt og den store mobilitet, som den foretagne gigtoperation har afstedkommet. Klageren har fået genoprettet ryggen, således at han er blevet rettet ud. Genopretningen fandt sted ved først at fjerne et rygled og derefter gradvis rettet ryggen op, hvorefter rygleddet blev sat på plads igen. 12 skruer er herefter med til at holde kroppen oprejst. Operationen gjorde, at klageren nu er fri for konstante smerter.

Med andre ord har klageren været igennem nogle overordentligt vanskelige år, både helbredsmæssigt og økonomisk. De økonomiske problemer har selvfølgelig været påvirket af de personlige, idet klageren i perioder ikke har kunnet arbejde optimalt som følge af sygdommen, som dog fortsat er der, men på et moderat niveau.

Det må derfor rent objektivt anses for at være en åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse, der er foretaget. Samtidig har den skattemæssige effekt, som kan beregnes til ca. 60.000 kr., væsentlig betydning for klageren set i forhold til klagerens i øvrigt meget anstrengte økonomiske forhold.

Årsagen til, at klageren først har formået at aflevere selvangivelse og årsregnskab for 2001 så sent som i september 2005, skal ses i sammenhæng med, at omsætningen og indtjeningen i virksomheden først er begyndt at komme op på et fornuftigt niveau i løbet af år 2004 og 2005. Dette har bevirket, at der til dels er blevet likviditet til at betale skyldigt revisorhonorar, således at det har været muligt at udarbejde og indsende regnskaber for årene 2001 - 2004 inkl.

Viljen til at udarbejde og indsende regnskabet og selvangivelser har hele tiden været der, men ikke evnen, hovedsagelig som følge af den meget trænge økonomiske situation, men også den personlige situation med separation, skilsmisse, invaliditet og operation har spillet en væsentlig rolle.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 2 (nu skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2) at en skattepligtig, der ønsker af få ændret sin ansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter der kan begrunde ændringen.

Klageren har den 8. september 2005 fremsendt anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001. Anmodningen er således indgivet efter udløbet af fristen i dagældende skattestyrelseslovs § 34 stk. 2, om ordinær skatteansættelse.

Spørgsmålet om genoptagelse skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse i dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, som har følgende ordlyd:

"Skatteministeren giver efter anmodning fra den skattepligtige tilladelse til ændring af skatteansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder."

Ifølge bemærkningerne til loven er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholdeansættelsen uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen. Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige.

Det forhold, at klageren først i efteråret 2005 har set sig økonomisk i stand til at få udarbejdet regnskab for indkomståret 2001, er ikke i sig selv en omstændighed, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse efter dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8.  Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at den foretagne ansættelse kan tilsidesættes som åbenbart urimelig eller er fastsat på et klart urigtigt grundlag.  Der er herefter ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2001.

Landsskatteretten stadfæster Told- og skatteregionens afgørelse.