Dato for udgivelse
10 Apr 2006 14:10
SKM-nummer
SKM2006.221.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0058
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, fritagelse, skattetillæg
Resumé
Det var ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at selvangivelse var indsendt rettidigt, og anmodning om fritagelse for skattetillæg kunne derfor ikke imødekommes.
Reference(r)
Skattekontrolloven §§ 4, stk. 1 og 5, stk. 1
Ligningsvejledning alm. del 2005-1, afsnit A.I.5.1

Klagen skyldes, at den kommunale skattemyndighed ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klagerens revisor har oplyst, at klagerens selvangivelse for 2004 ifølge revisionsfirmaets postbog og kopi af følgebrev blev indsendt til skattemyndighed Y den 3. juni 2005. Revisor har fremlagt kopi af revisionsfirmaets postbog fra den 3. juni 2005, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er afsendt post vedrørende klageren til skattemyndighed Y den 3. juni 2005. Revisor har endvidere fremlagt kopi af en følgeskrivelse af 3. juni 2005 til skattemyndighed Y, hvoraf det fremgår, at klagerens selvangivelse fremsendes. Ifølge revisor fremgår det af revisionsfirmaets selvangivelseskopier, at selvangivelsen er udskrevet fra revisionsfirmaets edb-system den 18. maj 2005.

Klagerens revisor har videre oplyst, at revisionsfirmaet manglede klagerens originale selvangivelse for 2004. Selvangivelsen blev derfor indsendt til skattemyndighed Y, der var klagerens slutligningsmyndighed for indkomståret 2003, i stedet for til skattemyndighed X, der var den rette slutligningskommune for indkomståret 2004.

Klageren rettede henvendelse til kommunen i august 2005 for at spørge efter årsopgørelsen og fik på det tidspunkt oplysning om, at selvangivelsen ikke var modtaget. Kopi af den tidligere indsendte selvangivelse blev herefter indsendt den 6. september 2005 sammen med kopi af revisors følgebrev af 3. juni 2005. Samtidig blev der ansøgt om fritagelse for betaling af skattetillæg. Selvangivelsen blev modtaget i skattemyndighed Xs Erhvervsligningskontor den 13. september 2005. 

Selvangivelsen er således indsendt for sent, og der er pålagt klageren et skattetillæg på 2.500 kr.

Skattemyndighed Xs Erhvervsligningskontor har oplyst, at hvis en selvangivelse indsendes til en anden kommune end slutligningskommunen, vil den pågældende skattemyndighed sende den til rette kommune, senest når klargøringen af selvangivelserne er tilendebragt. Skattemyndighed X har kontaktet skattemyndighed Y, der har oplyst, at de ikke har noteret noget om, at selvangivelsen skulle være sendt til dem, endsige videresendt til skattemyndighed Xs Erhvervsligningskontor.

Klagerens revisor har anmodet om fritagelse for skattetillægget.

Skattemyndighed Xs afgørelse

Klagerens anmodning om fritagelse for skattetillægget er ikke imødekommet.

Selvangivelsen er indgået hos skattemyndighed Xs Erhvervsligning den 13. september 2005. Da selvangivelsen er indsendt for sent, skal der betales skattetillæg.

Der foreligger ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at klageren fritages for tillægget.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for skattetillæg imødekommes.

Det er dokumenteret ved kopi af revisionsfirmaets postbog og følgebrev til selvangivelsen, at selvangivelsen er indsendt den 3. juni 2005. Endvidere er selvangivelsen udskrevet fra revisionsfirmaets edb-system den 18. maj 2005.

Revisionsfirmaet indsender årligt ca. 400 selvangivelser. Hvis klagerens selvangivelse for indkomståret 2004 ikke anses for rettidigt indgivet, må revisionsfirmaet overveje at bede om kvittering for modtagelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, skal fysiske personer selvangive senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, skal der betales skattetillæg, hvis selvangivelsen ikke foreligger rettidigt.

Det følger af praksis, som beskrevet i Ligningsvejledningen Almindelig del 2005-1, afsnit A.I.5.1, at selvangivelsen anses for rettidig, hvis den er kommet frem til den kommunale skattemyndighed ved normal kontortids begyndelse dagen efter fristdagen eller modtaget med posten ved den ordinære postomdeling dagen efter fristdagen.

Det må antages, at i tilfælde, hvor det er godtgjort, at en behørigt adresseret og frankeret selvangivelse er sendt med almindelig post så tidligt, at selvangivelsen ved normal postgang ville være nået frem til skattemyndigheden senest dagen efter fristdagen, foreligger selvangivelsen rettidigt, uanset hvornår skattemyndighed registrerer selvangivelsen som modtaget. Som behørig adressering må efter omstændighederne også anses en anden skattemyndighed.

I det foreliggende tilfælde ses det ikke, hvorfor selvangivelsen ikke er registreret som rettidigt modtaget.

Det påhviler klageren at godtgøre, at klageren eller dennes revisor har sendt selvangivelsen rettidigt, som angivet ovenfor. Sådan dokumentation kan f.eks. bestå i kvittering fra postvæsenet for modtagelse af brevet til forsendelse.

Revisionsfirmaets postbog og en kopi af følgebrev udgør efter Landsskatterettens opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for, at klagerens selvangivelse rent faktisk er sendt til skattemyndigheden.

Det er derfor ikke godtgjort, at selvangivelsen forelå rettidigt i forhold til fristen i skattekontrollovens § 4, stk. 1. Der er derfor med rette pålagt klageren et skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt., kan der efter ansøgning fra den skattepligtige gives hel eller delvis fritagelse for skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Det kan ikke anses som en særlig omstændighed, at klageren og klagerens revisor har antaget, at selvangivelsen er indsendt rettidigt.

Det er således med rette, at klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg ikke er imødekommet, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.