Dato for udgivelse
22 jun 2006 16:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 mar 2006 11:46
SKM-nummer
SKM2006.420.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0840
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Moderselskab, datterselskab, gældeftergivelse
Resumé

Et moderselskabs eftergivelse af en fordring på selskabet, der ved moderselskabets erhvervelse af fordringen var værdiløs, havde ikke skattemæssige følger for parterne.

Reference(r)
Kursgevinstloven § 6

Klagen vedrører gældseftergivelse mellem moder- og datterselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Myndighederne har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 1.682.620 kr., jf. kursgevinstlovens § 6, idet selskabet anses for at have modtaget et tilskud fra moderselskabet.

Landsskatteretten nedsætter selskabets skattepligtige indkomst med 1.682.620 kr.

Sagens oplysninger

Ifølge årsberetningen for 2002 er selskabets forretningsområde salg af elektronisk måleudstyr samt servicearbejder i forbindelse med vedligeholdelse af industrimaskiner. Denne aktivitet er ophørt i løbet af indkomståret 2002.

Umiddelbart efter regnskabsårets udløb har selskabet købt en vognmandsvirksomhed fra B og skiftet navn til A A/S.

Den 16. januar 1995 indgik moderselskabet, C ApS, en aftale med D om køb af aktierne i selskabet. Overdragelsen af aktierne skulle finde sted samme dag. Der foreligger en kopi af købsaftalen.

Det nyerhvervede selskab var tomt og uden aktivitet. Overdragelsesprisen for selskabet var ifølge købekontrakten sat til overkursen på 20.000 kr. Ifølge specifikationer til regnskabet for regnskabsåret 1994/1995 har de uudnyttede skattemæssige underskud været stigende i de foregående år, og ultimo regnskabsåret udgør de samlede uudnyttede skattemæssige underskud 881.641 kr. Egenkapitalen var i samme regnskabsår negativ med 1.619.976 kr. Regnskabsåret udgøres af perioden 1/10 - 30/9.

Ifølge købekontrakten har sælger afviklet samtlige aktiviteter i selskabet inden overdragelsen, hvilket myndighederne anser som udtryk for, at tabet er opstået i regnskabsåret 1995, men inden aktiviteterne i selskabet er solgt.

Ifølge årsberetningen til moderselskabet C ApS's regnskab for 1995 er moderselskabets aktivitet, med salg af elektronisk måleudstyr samt servicearbejder i forbindelse med vedligeholdelse af industrimaskiner, solgt til selskabet.

Samtidig med overtagelsen af aktierne har moderselskabet også overtaget den tidligere hovedaktionærs fordring på selskabet, på nom. 1.682.620 kr. Fordringen blev overtaget til kurs 0 for 0 kr. Moderselskabet har fra overtagelsen nedskrevet fordringen til 0 kr.

Selskabet har medtaget gælden til moderselskabet i regnskaberne for alle årerne, værdiansat til den nominelle værdi.

Moderselskabet har løbende i ejertiden opbygget en gæld til selskabet. Denne gæld er ikke modregnet i moderselskabets fordring på selskabet.

Ved aftale af 1. oktober 2001 eftergav moderselskabet sit tilgodehavende på selskabet. Der foreligger kopi af aftalen. Umiddelbart inden gældseftergivelsen havde selskabet en gæld til moderselskabet på 1.682.620 kr. og moderselskabet havde en gæld til selskabet på 643.192 kr.

Selskabets gæld til moderselskabet blev eftergivet, hvorimod moderselskabets gæld til selskabet forblev uændret, således at moderselskabet efter gældseftergivelsen havde en gæld til selskabet på 643.192 kr. I løbet af indkomståret 2002 blev denne gæld øget til 1.258.797 kr.

Ifølge bogføringen til selskabets regnskab udgjorde tilgodehavendet hos moderselskabet den 30. september 2002 1.420.427 kr. Denne blev dog nedbragt til 1.258.797 kr. ved en efterpostering.

I indkomståret 2002 havde selskabet et regnskabsmæssigt overskud på 1.852.847 kr. incl. gældseftergivelse 1.682.620 kr. I balancen pr. 30. september 2002 er den samlede sum af aktiver opgjort til 1.271.626 kr., egenkapitalen til 806.843 kr. og gæld 464.783 kr. I gælden indgår skyldigt udbytte med 350.000 kr., hvorefter egenkapitalen før udlodning af udbytte har udgjort 1.156.843 kr. og gælden har udgjort 114.783 kr. Der er udbetalt udbytte med 350.000 kr. til moderselskabet.

Myndighederne har udarbejdet en oversigt over selskabets mellemværende med moderselskabet.

Selskabet har i resultatopgørelsen indtægtsført en gældseftergivelse fra moderselskabet på 1.682.620 kr. Gældseftergivelsen er ikke medtaget i den skattepligtige indkomst.

Under sagens behandling ved myndighederne har selskabets repræsentant fremlagt et skatteforbehold vedrørende gældseftergivelsesaftalen. Der er anmodet om, at forbeholdet gøres gældende.

Den kommunale myndigheds afgørelse

Myndighederne har anset gældseftergivelsen for skattepligtig og har forhøjet selskabets indkomst med 1.682.620 kr.

Eftergivelsen af gælden er anset som skattepligtig, idet gælden er nedskrevet til et lavere beløb end gældens værdi. Selskabet vurderes at have været i stand til at indfri gælden, og eftergivelsen til moderselskabet vurderes ikke, at være forretningsmæssigt begrundet, men må anses som et tilskud til selskabet. Tilskud er skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4.

Myndighederne har henvist til skattestyrelseslovens § 37 B og afvist, at imødekomme begæringen om at gøre skatteforbeholdet gældende.

Myndighederne har i afgørelsen redegjort for sagens tidsmæssige forløb, herunder datoerne for tilgangen af oplysninger.

Skatteforbeholdet kan ikke tillægges virkning, da det ikke er fremkommet samtidig med øvrige oplysninger og aftaler vedrørende gældseftergivelsen. Desuden kan skatteforbeholdet ikke anses for tiltrådt af begge parter. Forbeholdet blev besluttet på en generalforsamling i moderselskabet og referatet er kun underskrevet af dirigenten på generalforsamlingen.  Der foreligger ikke en erklæring fra selskabet om, at forbeholdet er tiltrådt.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med 1.682.620 kr.

Moderselskabet eftergav den 1. oktober 2001 selskabets gæld på 1.682.620 kr. På tidspunktet for gældseftergivelsen var fordringen uden værdi, og i givet fald er der ingen hjemmel i kursgevinstloven til at foretage beskatning af fordringens pålydende, jf. kursgevinstlovens § 8, stk. 1.

Gældseftergivelsen må sidestilles med en frivillig akkord og er dermed skattefri, jf. kursgevinstlovens § 24.

Gældseftergivelsen er en ensidig disposition fra moderselskabets side, og kræver dermed ikke selskabets accept. Dispositionen er gjort betinget af, at gældseftergivelsen ikke får skattemæssige konsekvenser. Såfremt denne betingelse ikke opfyldes, bortfalder dispositionen i sin helhed, hvorefter gældseftergivelsen aldrig har været virksom, og det påståede beskatningsgrundlag er herefter bortfaldet.

Når der henses til dispositionens ensidighed er forholdet ikke omfattet af skattestyrelseslovens § 37 B om skatteforbehold.

Repræsentanten har videre anført, at skatteforbeholdet ikke er uvirksomt som følge af skattestyrelseslovens § 37 B. Skatteforbeholdet er taget samtidig med den disposition, det er knyttet til, og virkningerne af skatteforbeholdet er åbenbare - nemlig at gældseftergivelsen bortfalder og fordringen fortsat består.

Herudover er de privatretlige virkninger klare og overskuelige, og det beror på en undskyldelig fejl, at skatteforbeholdet ikke ved orienteringen den 21. maj 2004 om gældseftergivelsen blev meddelt skattemyndighederne. Repræsentanten gør opmærksom på, at myndighederne ved førstgivne lejlighed efter den 21. maj 2004 - nærmere under mødet den 14. september 2004 - modtog generalforsamlingsreferat indeholdende skatteforbehold.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Idet selskabet havde en negativ egenkapital samt voksende uudnyttede skattemæssige underskud for de foregående indkomstår lægges det til grund, at fordringen på 1.682.620 kr., som var anskaffet vederlagsfrit, var værdiløs på købstidspunktet den 16. januar 1995.

Ifølge købekontrakten blev der alene betalt en overkurs for aktierne i selskabet på 20.000 kr. Eventuelle afdrag på fordringen vil herefter blive anset som udbytte af aktierne, og betalinger vil herefter ikke være omfattet af kursgevinstloven, jf. Højesterets dom af 22. marts 1999, refereret i TfS 1999.346, som afdrag på fordring.

Under disse omstændigheder har gældseftergivelsen - hvorefter C ApS eftergav sit tilgodehavende på 1.682.620 kr. hos selskabet pr. 1. oktober 2001 - ikke skattemæssige følger for parterne, idet det efter det oplyste må være åbenbart, at gælden ikke blev nedbragt til under fordringens værdi på erhvervelsestidspunktet, og det eftergivne beløb kun derfor ikke anses som gæld i kursgevinstlovens forstand.

Selskabets skattepligtige indkomst nedsættes herefter med 1.682.620 kr.