Dato for udgivelse
01 mar 2006 13:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 dec 2005 12:00
SKM-nummer
SKM2006.101.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0258
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, beregningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

En anmodning om ekstraordinær genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994 blev ikke imødekommet.

Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 15, stk. 2

Skattestyrelsesloven §§ 34, stk. 2, 35, stk. 1, nr. 7 og nr. 8 (nu §§ 26, stk. 2, 27, stk. 1, nr. 7 og nr. 8)

Klagen skyldes, at regionen ikke har imødekommet klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

 

Sagens oplysninger

 

Klageren har i indkomståret 1994 modtaget iværksætterydelse på 50.990 kr. fra A-kassen for Selvstændige (ASE). Beløbet er i årsopgørelsen for indkomståret 1994 medregnet ved opgørelsen af overskud af selvstændig virksomhed og dermed som bidragspligtig indkomst.

 

Ved brev af 27. maj 2005 anmodede klageren told- og skatteregionen om genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994. Told- og Skatteregionen traf ved brev af 1. juli 2005 afgørelse om ikke at genoptage beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994 ekstraordinært i henhold til de dagældende bestemmelser i arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1. nr. 8.  Denne afgørelse påklagede klageren til Told- og Skattestyrelsen ved brev af 10. august 2005. Told- og Skattestyrelsen har herefter pr. 1. november 2005 sendt sagen til videre behandling i Landsskatteretten i henhold til skatteforvaltningslovens § 62, stk. 5.

 

Told- og Skatteregionens afgørelse

 

Regionen har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994, idet betingelserne i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 15, for ekstraordinær genoptagelse ikke anses for opfyldt.

 

Told- og Skattestyrelsen har den 5. oktober 2004 udstedt cirkulære 2004-23 om genoptagelse af skatteansættelsen, beregning af arbejdsmarkedsbidrag m.v. samt lønsumsafgift vedrørende sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster modtaget af selvstændigt erhvervsdrivende. Anledningen til TSS-cirkulære 2004-23 var, at Østre Landsret i dom af 24. september 2003, refereret i SKM2003.416.ØLR, har fastslået, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændig erhvervsdrivende, som anvendte virksomhedsordningen, ikke skulle indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. Cirkulæret opregner nærmere mulighederne for genoptagelse af beregningsgrundlaget for lønsumsafgift, arbejdsmarkedsbidrag og skatteansættelser.

 

Efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodningen herom indgives senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb.

 

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere foretages genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

 

Østre Landsrets dom af 24. september 2003 vedrørte indkomståret 1995, og der kan dermed efter TSS-cirkulære 2004-23 ske genoptagelse fra og med dette indkomstår.

 

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, kan en ekstraordinær skatteansættelse foretages, hvis "Skatteministeren efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af skatteansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder". De stedlige told- og skattemyndigheder er bemyndiget til at træffe afgørelse efter bestemmelsen.

 

Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 15.

 

Bestemmelsen giver adgang til at tillade genoptagelse efter 3-års fristen efter anmodning fra den skattepligtige, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der ikke er omfattet af de specifikke tilfælde, der er opregnet i loven. Bestemmelsen skal sikre, at der er mulighed for at give tilladelse til genoptagelse i tilfælde, hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

 

Bestemmelsen giver derimod efter forarbejderne ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, eller hvor myndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med mindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

 

Regionen finder ikke, at skattemyndighederne ved den fulgte praksis er ifaldet et myndighedsansvar, selv om praksis er tilsidesat ved domstolene. Den af skattemyndighederne anlagte fortolkning må antages at ligge inden for rammerne af sædvanlig retsanvendelse og kan ikke antages at udløse et særligt ansvarsgrundlag ud over de retsvirkninger, der fremgår af genoptagelsescirkulæret TSS-cirkulære 2004-23.

 

Regionen har herefter ikke imødekommet anmodningen om genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at regionen pålægges at genoptage beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994 ekstraordinært med henblik på, at der ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af iværksætterydelse.

 

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. gjort gældende, at han af A-kassen for Selvstændige, som i 1994 har udbetalt iværksætterydelse på ca. 50.000 kr., er blevet gjort opmærksom på, at han sandsynligvis har betalt arbejdsmarkedsbidrag heraf. Østre Landsret har nu afgjort, at opkrævningen var forkert, og man kan derfor få det ulovligt opkrævede arbejdsmarkedsbidrag retur. Sagen bør derfor genoptages for indkomståret 1994, idet arbejdsmarkedsbidraget er opkrævet ulovligt, og idet det har været umuligt at fremsætte kravet om tilbagebetaling tidligere.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Arbejdsmarkedsbidragsopgørelsen kan genoptages, når den bidragspligtige fremlægger nye oplysninger, der kan medføre en ændret opgørelse. Anmodningen om genoptagelse skal indgives senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, (nu skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2).

 

For klagerens vedkommende skulle anmodningen om genoptagelse således være indgivet senest den 1. maj 1998 for indkomståret 1994. Anmodningen er imidlertid først indgivet ved brev af 27. maj 2005.

 

Idet skattestyrelseslovens § 34 og § 35 (nu skatteforvaltningslovens § 26 og § 27) efter arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, anvendes tilsvarende i forbindelse med arbejdsmarkedsbidrag, kan en anmodning om genoptagelse, der er indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, imødekommes i tilfælde, der opfylder en af de i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1), udtømmende opregnede 8 betingelser.

 

Det fremgår af § 6, stk. 7, jf. stk. 3, 3. pkt., i lov nr. 410 af 2. juni 2003, at de dagældende regler skal anvendes ved anmodninger om ekstraordinær genoptagelse, såfremt denne lov er til ugunst for den skattepligtige i forhold til hidtil gældende regler for indkomståret 1999 og tidligere.

 

Før lov nr. 410 af 2. juni 2003 henvistes der i arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, ikke til skattestyrelseslovens § 35, men alene til skattestyrelseslovens § 34. Det indebar, at der før lov nr. 410 af 2. juni 2003 ikke var hjemmel til ekstraordinær genoptagelse af beregningsgrundlag for arbejdsmarkedsbidrag, men alene hjemmel til ordinær genoptagelse.

 

I henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7) kan en anmodning om genoptagelse, der er indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, (nu skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2), imødekommes, hvis hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse, skatteministerens beslutning eller en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Genoptagelse kan ske til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

 

Østre Landsrets dom af 24. september 2003, offentliggjort i SKM2003.416.ØLR, vedrørte indkomståret 1995, og der kan dermed i henhold til TSS-cirkulære 2004-23 ske genoptagelse fra og med dette indkomstår.

 

Klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 1994 kan derfor ikke imødekommes i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7).

 

I henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8), kan der bevilges ekstraordinær genoptagelse efter anmodning fra den skattepligtige, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 410 af 2. juni 2003, at bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, ikke giver grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor myndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med mindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

 

Efter Landsskatterettens opfattelse har skattemyndighederne ikke ved den hidtidige praksis handlet ansvarspådragende ved at opkræve og/eller modtage arbejdsmarkedsbidrag fra klageren, selv om den hidtidige praksis er endelig underkendt af domstolene. Den af skattemyndighederne anlagte fortolkning må antages at ligge inden for rammerne af sædvanlig retsanvendelse og kan ikke antages at udløse et særligt ansvarsgrundlag ud over de retsvirkninger, der fremgår af TSS-cirkulære 2004-23 om genoptagelse af skatteansættelsen, beregning af arbejdsmarkedsbidrag m.v. samt lønsumsafgift vedrørende sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster modtaget af selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Betingelsen for at opnå ekstraordinær genoptagelse efter arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8), er derfor ikke opfyldt.

 

Ingen af de øvrige betingelser for at opnå ekstraordinær genoptagelse opregnet i arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1), anses i øvrigt for opfyldt.

 

Afgørelsen stadfæstes derfor.