Dato for udgivelse
03 Apr 2006 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Aug 2005 12:53
SKM-nummer
SKM2006.197.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-4047-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, passiv skattesvig
Resumé

T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved med forsæt til unddragelse, dels at have undladt at selvangive honorarindtægter på 180.000 kr. for 1999, hvorved der blev unddraget 89.011 kr. i skat, og dels at have undladt at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelserne for 2000 og 2002 var for lave med hhv. 295.000 kr. og 217.904 kr., hvorved der blev unddraget 162.904 kr. og 87.502 kr. i skatter.

Byretten idømte T ubetingelse fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 325.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Henvisning
 

Østre Landsrets dom af 1. august 2005, 16. afdeling, S-4047-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Birgitte Schack, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, B. Vollmond og Michael Dorn med domsmænd

----------

Hillerød byrets dom af 4. oktober 2004, SS 1073/2004

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring af 4. juni 2004 og tillægsretsmødebegæring af 31. august 2004.

T, er tiltalt for

1.

overtrædelse af skattekontrolloven § 13, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juli 1999 som senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001,

ved med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skatteansættelsen eller skatteberegning, idet han for indkomståret 1999 på selvangivelsen undlod at anføre honorarindtægter på 180.000 kr. for udført arbejde for selskabet G1 Danmark A/S, hvorved det offentlige blev unddraget skatter på i alt 89.011,20 kr.

2.

overtrædelse af skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000 som senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter udløbet af selvangivelsesfristen og modtagelse af årsopgørelse at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen var for lav, idet han for indkomsåret 2000 modtog honorarindtægter på 295.000 kr. for udført arbejde for selskabet G1 Danmark A/S uden at oplyse skattemyndighederne herom, hvorved det offentlige blev unddraget skatter på i alt 162.904,60 kr.

3.

Overtrædelse af skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001,

ved for indkomståret 2002 med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, uden at have indgivet selvangivelse og efter at have modtaget meddelelse om ansættelsen af indkomst, at have undladt inden 4 uger efter udløbet af selvangivelsesfristen at have underrettet skattemyndighederne om, at ansættelsen var for lav, idet han havde undladt at oplyse om modtagne provisionsindtægter på 217.500 kr. for arbejde udført for selskabet G2 ApS, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 87.502,14 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, der har forklaret følgende:

"Sigtede erkendte sig skyldig og forklarede, at han var ansat i G3 Assurance, der etablerede et selskab G1 Danmark A/S, som sigtede skulle arbejde for i et selskab, som han etablerede, H1 Assurance ApS. Han fik penge ind i selskabet, og det var meningen, at han skulle have refunderet de udgifter, han havde, og de penge, han brugte privat, skulle tages ud som honorar. Imidlertid fik han ikke gjort noget ved regnskaberne i 1½ til 2 år. Han flyttede fra sin samlever og fandt ud af, at han var nødt til at lukke selskabet. Han fik betalt selskabets gæld, men ikke skattegælden. Det er rigtigt, at han for 1999 fik 180.000 kr. ind på kontoen. En del af pengene blev brugt til udgifter. Han fik imidlertid aldrig styr på regnskabet. Beløbet figurerede ikke på hans selvangivelse, og heller ikke i selskabet, idet dette lukkede. Han skubbede hele tiden problemet foran sig uden at gøre noget ved. Det er rigtigt, at beløbet for 2000 er på 295.000 kr., og at dette beløb heller aldrig blev ført ind nogen steder. Det er rigtigt, at beløbet for 2002 samlet var på 217.500 kr. Dette beløb er heller ikke skrevet ind nogen steder. Sigtede er klar over, at der ikke blev betalt skat af beløbene. Han fortrængte problemet og fik aldrig gjort noget ved det. Det er rigtigt, at han lukkede selskabet i 2000. Han oprettede imidlertid et nyt selskab, men fik dog alligevel ikke gjort noget ved skatteproblemet.

Adspurgt af forsvareren forklarede sigtede, at der ikke skete noget, før han i november 2001 fik et brev fra kommunen. Han var til et møde, hvor han fik oplyst, at skatteforvaltningen opfattede beløbene som personlig indkomst, samt at han ville modtage rettede årsopgørelser. Det var i denne periode, han flyttede fra sin samlever, og ikke havde orden i sine ting. Han fik ikke åbnet sin post og lagde den bare hen i en bunke. Det er først for 1 års tid siden, at han er begyndt at tage sig sammen og gøre noget ved det. Når han ser tilbage, kan han godt se, at han ikke har været god til den administrative del ved at være selvstændig. Han havde ikke penge til at gå til en revisor. Han har for nylig i torsdags, lavet en aftale med skatteforvaltningen. Han har imidlertid stadig svært ved at overskue det. Han har fået arbejde igen for 2 måneder siden, som almindelig lønmodtager. Han har arbejde som underviser og sælger."

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrolloven § 13, stk. 1, og § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Tiltalte idømmes desuden en tillægsbøde på 325.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Under hensyn til kriminalitetens karakter kan straffen ikke gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 325.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 1.800 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Birgitte Schack.

----------

Østre Landsrets dom af 1. august 2005, 16. afdeling, S-4047-04

Hillerød Kriminalrets dom af 4. oktober 2004 (SS 1073/2004) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af fængselsstraffen.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han fortsat arbejder som forsikringssælger og underviser på G4. Han er begyndt at afdrage på gælden til skattevæsenet. Hvis han skal afsone en fængselsstraf, vil han miste sit arbejde.

Landsretten har ikke fundet grundlag for at tage en anmodning fra forsvareren om, at sagen udsættes med henblik på Kriminalforsorgens foretagelse af en personundersøgelse til følge.

Fængselsstraffen og tillægsbøden findes passende udmålt. Der findes efter forholdets karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.