Dato for udgivelse
03 Apr 2006 15:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Aug 2005 14:22
SKM-nummer
SKM2006.199.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-0952-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsloven, grov uagtsomhed, selvanmeldelse, ansvarsfordeling, strafudmåling, ansvarlig leder
Resumé

T1 som direktør og ansvarlig daglig leder og T2 som ansvarlig daglig leder af H1 Transport A/S  blev tiltalt for i forening at have overtrådt momsloven i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 ved med grov uagtsomhed at have indsendt urigtige momsangivelser, hvorved der blev unddraget 179.022 kr. i moms.

T2 blev, som direktør og ansvarlig daglig leder af H2 Handel ApS, tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med grov uagtsomhed i perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2000 at have indsendt urigtige momsangivelser, hvorved der blev unddraget 400.823 kr. i moms.

Byretten fandt, at T1 og T2 ikke havde sikret sig, at angivelserne var korrekte, hvorfor momsunddragelserne blev tilregnet dem som groft uagtsomt. T1 blev idømt en bøde på 30.000 kr., og T2 blev idømt en bøde på 200.000 kr. De sædvanlige bødetakster blev fraveget bl.a. under hensyn til, at momsbeløbene er betalt.

T2 ankede dommen med påstand om frifindelse. Landsretten fandt T2 skyldig i begge forhold, hvorunder det blev lagt til grund, at T2 fungerede som daglig, administrativ leder i H1 A/S. Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T2
(advokat Lars Kopp)

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Kirsten Thorup og Helle Bredal (kst.)

----------

Kjellerup byrets dom af 18. marts 2005, SS 444/2004

Ved anklageskrift af 11. november 2003, der er modtaget i retten samme dag, er

T1 tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved som direktør og ansvarlig daglig leder af virksomheden H1 Transport A/S, i forening med T2 i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 af grov uagtsomhed at have indsendt urigtige momsangivelser til ToldSkat, hvorved det offentlige blev unddraget 179.022 kr. i moms.

Ved anklageskrift af 24. november 2004, der er modtaget i retten den 26. november 2004, er

T2 tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved som direktør og ansvarlig leder af virksomheden H2 Handel ApS, for perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2000 af grov uagtsomhed at have indsendt urigtige momsangivelser til ToldSkat, hvorved det offentlige blev unddraget 400.823 kr. i moms.

2.

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved som ansvarlig daglig leder sammen med T1 af virksomheden H1 Transport A/S, i forening med T1 i perioden for den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 af grov uagtsomhed at have indsendt urigtige momsangivelser til ToldSkat, hvorved det offentlige blev unddraget 179.022 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Det fremgår, at tiltalte T2 og tiltalte T1 blev sigtet henholdsvis den 11. og 14. februar 2003 for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Tiltalebegæringer fra ToldSkat blev indgivet til Politimesteren den 15. august 2003 vedrørende T1 og den 4. september 2003 vedrørende T2.

Sagen vedrørende tiltalte T1 blev behandlet på et retsmøde den 5. januar 2004, hvor tiltalte afgav forklaring: På begæring af anklagemyndigheden blev denne sag udsat med henblik på vidneførsel.

Den 24. november 2004 fremsendte anklagemyndigheden på ny sagen til retten sammen med sagen vedrørende tiltalte T2 med begæring om vidneførsel. Anklagemyndigheden anmodede samtidig om at sagerne blev behandlet i forbindelse med hinanden.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af V.1, V.2, ToldSkat, og revisor V.3.

Tiltalte T1 har forklaret, at han har drevet virksomhed i 14 år. I 1999 stiftede han selskabet H1 Transport A/S sammen med T2. De indskød hver 250.000 kr. i selskabet. Før 1999 havde han drevet vognmandsforretning i personlig regi. Styringen af regnskaber og andet kontorhold stod han dengang selv for sammen med revisoren. Formålet med H1 Transport A/S var at drive vognmandsforretning og virksomhed, der er beslægtet hermed. Han var registreret som selskabets direktør, men i det daglige kørte han lastbil, og han skulle finde opgaver. Han var direktør, fordi han havde vognmandsbevis, hvilket er et krav for at blive anmeldt i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Selskabet havde 5-8 lastbiler, og køb og salg af lastbilerne indgik også i driften. Selskabet havde en bogholder, V.1, og hun stod for den daglige bogføring. Udover at være aktionær, var T2s rolle at købe og sælge selskabets lastbiler, og han var også på kontoret. Hverken tiltalte eller T2 havde med den daglige bogføring at gøre. Selskabets revisor gjorde opmærksom på, at der var problemer med angivelsen af moms. Det skete i forbindelse med, at revisoren skulle lave årsregnskab. Det er muligt, at revisoren har gjort opmærksom på, at der manglede momstilsvar på ca. 174.000 kr. for årsregnskabet for 2000, men han har ikke bemærket det, og han er sikker på, at han først hørte om problemerne i februar 2002. Han regnede egentlig med, at T2 tog sig af det, da han havde kontakt til revisoren. Det var meget minimalt, hvad tiltalte modtog i løn som direktør. Han driver fortsat virksomheden kaldet G1 Transport A/S. Han er egentlig ikke interesseret i at skyde skylden på T2 eller andre, og kan for så vidt erkende overtrædelsen af momsloven. som anført i anklageskriftet. På den anden side vil han ikke acceptere at betale en bøde i den størrelsesorden, som skattemyndighederne har lagt op til. En bøde i størrelsesordenen 3.000 - 5.000 kr. er mere rimelig. Ham bekendt er den manglende moms betalt efterfølgende. Han er nu ansat som chauffør i sin søns anpartsselskab.

Tiltalte T2 har forklaret vedrørende forhold 1, at virksomheden H2 Handel ApS beskæftiger sig med køb og salg af lastbiler. Han var direktør og daglig leder. Hans ægtefælle ejede anparterne. Regnskabet blev forestået af en ansat bogholder og af eksternt revisionsfirma. Det var alene bogholderen, V.1, der stod for den daglige bogføring. Der var ikke andre ansatte på kontoret. Han gik ud fra, at hun var udlært bogholder. Der var revisoren, der anbefalede og udvalgte hende, da tiltalte ikke havde nogen forudsætning herfor. Han førte ikke selv kontrol med den daglige bogføring. Omsætningen i selskabet var omkring 5-7. mill. kr. om året. Han underskrev momsangivelserne, som bogholderen lavede, men han kontrollerede ikke tallene. Han troede på, at de var korrekte. Fra revisoren kom der en efterangivelse til ToldSkat på det i anklageskriftet anførte beløb. Han mente ikke, at beløbet kunne passe. Han fyrede derfor revisoren og ansatte en ny, da han ønskede at få en anden til at kigge på sagen. Der gik nok lidt for lang tid, før der skete videre i sagen. Efterangivelsen var ikke indsendt, før ToldSkat kom på besøg i virksomheden i maj 2002. Beløbet blev senere angivet, og bogholderen blev fyret. Tiltalte har stadig H2 Handel ApS, men nu fører revisoren momsregnskabet. Tiltalte har ikke nogen regnskabsmæssig baggrund. Hans daværende revisor fra R1-Revision gav ham ikke anbefalinger på, hvad han skulle gøre. Først da han fik den nye revisor fyrede han bogholderen. Tiltaltes almindelige selvangivelse med årsregnskab blev sendt til ligningsmyndigheden. Han fik en henvendelse fra V.2 fra ToldSkat i maj/juni 2002 om et kontrolbesøg. V.2 spurgte, om de muligvis skubbede momsgæld, hvilket tiltalte svarede bekræftende på. ToldSkat gennemgik hans regnskab, men de fandt ikke andre fejl, end det ikke angivne momsbeløb. Han beklager nu, at han ikke sendte efterangivelsen ind, for han vidste godt, at han muligvis skyldte pengene. Han ville bare have det undersøgt til bunds. Beløbet blev betalt kort tid efter indsendelsen og efterangivelsen blev sendt ind den 21. maj 2003.

Momsregnskabet føres nu af en revisor. Vedrørende forhold 2 forklarede tiltalte, at H1 Transport A/S blev stiftet sammen med T1. H2 Handel ApS indskød penge som anpartshaver sammen med T1. Selskabet var en vognmandsforretning. T1 skulle stå for vognmandskørsel, og tiltalte skulle stå for køb og salg af biler. Tiltalte var mest hjemme på virksomheden. Begge firmaer lå på samme adresse. De benyttede også samme bogholderi. Bogholderen stod for den daglige bogføring, og revisoren lavede regnskab. Han blev gjort bekendt med, at ToldSkat under kontrolbesøg hos H1 Transport A/S, fandt det ikke angivne momsbeløb. Han mener ikke, at han fik noget at vide om det ikke angivne beløb i forbindelse med, at regnskabet kom fra revisor. Han husker det ikke. Beløbet er efterfølgende betalt, men først efter kontrolbesøget i 2002. Tiltalte brugte ikke megen tid på virksomheden H1 Transport ApS. 95% af hans tid gik med H2 Handel ApS. H1 Transport ApS mistede et stort beløb lige efter starten af virksomheden, da en stor kunde gik konkurs. Tiltalte er enig i momsbeløbets størrelse, som forholdet vedrører. Han erindrer ikke at have set en efterangivelse fra revisoren i 2001 på det ikke angivne beløb vedrørende H1 Transport A/S. Han var ikke direktør i dette firma og har aldrig været det. Han skulle udelukkende købe og sælge biler. Vognmandskørsel blev drevet af T1. Bogholderen åbnede posten og forestod bogføringen. Han blandede sig ikke. Han underskrev anmeldelserne til ToldSkat som daglig leder, men det var for nemheds skyld, da T1 for det meste ikke var hjemme. Han fik det til underskrift samtidig med bilagene til H2 Handel ApS. Han fik ikke løn fra H1 Transport A/S. Han har aldrig tidligere haft problemer med moms. Det var efter kontrolbesøget hos H2 Handel ApS, at ToldSkat tog bilagene med fra H1 Transport A/S. Firmaet blev tvangsopløst i 2004. Vognmandstilladelsen var ikke længere gældende.

V.1 har som vidne forklaret, at hun var ansat i H2 Handel ApS og H1 Transport A/S fra september 2000 til 30. april 2002. Hun har en almindelig allround kontoruddannelse. Hun kom fra en stilling som sekretær .... Hun havde ikke særlig erfaring med bogholderi. Hun er udlært hos militæret. Hun talte med T2 før hun blev ansat. Hun erindrer ikke, at hun snakkede med hans revisor før ansættelsen. Hendes opgaver bestod i bogholderi og almindelig kontorarbejde. Hun forestod den almindelig bogføring på egen hånd. Ved problemer henvendte hun sig til T2 eller revisoren. Hun husker ikke, om der var konkrete problemer. Hun husker heller ikke, om hun havde problemer med at føre regnskabet eller om hun bad om hjælp. T2 var dagligt på kontoret. T1 var der kun engang i mellem, og han var for det meste ude at køre. Hun lavede momsangivelserne hvert kvartal, og T2 underskrev dem.

V.2, ToldSkat har som vidne forklaret, at han var på kontrolbesøg i maj 2002 hos H2 Handel ApS. Det var en ganske almindelig generel kontrol. Han konstaterede ud fra selskabets årsregnskaber, at der for så vidt angår regnskabet for 2000 henstod en skyldig ikke angivet moms på ca. 400.000 kr. De gravede mere i dette, da det var en markant beløb i forhold til virksomhedens regnskab. De gennemgik momsafstemningeme fra revisoren. Afstemningen viste, at selskabet, i forhold til det beløb der var angivet til moms, havde angivet med 400.000 kr. for lidt. Der var udarbejdet en efterangivelse til ToldSkat på beløbet, som blev sendt til selskabet med henblik på direktørens underskrivelse og eftersendelse til ToldSkat. Virksomheden har ved løbende indsendelser i gennem året angivet for lidt i moms. Revisoren har i forbindelse med årsregnskabet opgjort beløbet for hele året. De løbende indberetninger har været forkerte, men han kan ikke sige, hvilke der har været angivet med for meget eller for lidt eller måske korrekt angivet. Revisoren har i revisonsprotokollen angivet fejl og mangler i virksomhedens bogføring. Han talte med selskabets ledelse om bogføringen i virksomheden, og en af grundene til differencen er, at der har været problemer i den daglige bogføring. Det fremgik ved besøget, at det var selskabets opfattelse, at bogholderen ikke havde styr på bogholderiet. Ved telefonisk henvendelse til T2 før besøget, talte de om den skyldige moms, og T2 erkendte at skylde beløbet. Vidnet fandt ikke yderligere fejl ved gennemgangen i virksomheden. Det er udelukkende revisorens opgørelse, der er lagt til grund. Hvis efterangivelsen var blevet sendt, havde der ikke være yderligere at bemærke. Der var også fejl i virksomhedens disfavør, hvor virksomheden havde snydt sig selv, som revisoren havde gjort opmærksom på i sit regnskab. Det fremgår af regnskabet som bilag til selvangivelsen, at der var momsgæld, men selvangivelsen bliver indsendt til skattemyndigheden, og ToldSkat får ikke automatisk disse oplysninger medmindre de selv indkalder regnskaberne. Det er meget almindeligt, at revisor i forbindelse med årsregnskab finder fejl, der efterfølgende bliver anmeldt til ToldSkat. Efterangivelsen blev underskrevet under deres besøg og beløbet er senere indgået. I juli måned 2002 var vidnet på kontrolbesøg hos H1 Transport A/S foranlediget af, at der blev fundet fejl under det tidligere besøg hos H2 Handel ApS. De konstaterede med det samme, at der i regnskabet for 2000 var en skyldig moms på ca. 180.000 kr. Revisor havde i forbindelse med afstemning 2001 fundet yderligere fejl, så momstilsvaret var steget til omkring 400.000 kr. Ved gennemgangen blev beløbet dog nedsat igen. Der var ikke i forbindelse med årsregnskabet udfærdiget efterangivelse til ToldSkat. H1 Transport A/S delte bogholderi med H2. Revisor havde sagt, at man ikke havde været så omhyggelig, da selskabet var i økonomiske vanskeligheder og uden likviditet. Det var opfattelsen, at selskabets dage var talte, hvorfor man ikke havde gjort yderligere ved sagen. Vidnet fandt mange fejl i regnskabet både i firmaet favør og disfavør. De 179.022 kr. er skyldig ikke angivet moms, der fremgik af regnskabet til skattemyndighederne ved udgangen af 2001. Af beløbet vedrører 174.514 kr. ikke angivet momstilsvar pr. 31. december 2000. Det resterende mindre beløb vedrører 2001. Den skyldige ikke angivne moms ved udgangen af 2001 var oprindeligt opgjort til ca. 290.000 kr., men det var specielt for 2001 der var rod i regnskabet. Efter ToldSkats gennemgang blev det samlede tilsvar for de to år reduceret til 179.022 kr. Det er selskabets ledelse og revisor, der skal drage skridt til at efterangive beløbet til ToldSkat. Det skulle være sket i umiddelbar forlængelse af udfærdigelse af årsregnskabet. Det endelige regnskab for 2001 var ikke lavet færdigt på tidspunktet for kontrolbesøget i 2002.

Revisor V.3 har som vidne forklaret, at han har været revisor for H1 Transport A/S siden sommeren 2001. Regnskabet for 1999 var udfærdiget, før han tiltrådte. Han har udfærdiget regnskabet for 2000. Ved udfærdigelsen af regnskabet koncentrerede han sig ikke særligt om fejl i regnskabet. Han havde travlt med at få regnskabet gjort færdig til indsendelse med selvangivelse og til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Han konstaterede, at der var gæld til ToldSkat men han vidste ikke, om den var angivet eller ej. I maj 2002 deltog han i et møde med ToldSkat hvorunder det kom frem. Han lavede regnskabet for 2001 med en del efterreguleringer til bogføringen, og han konstaterede herunder, at der var en del, der ikke var angivet. En del bilag var ikke bogført, fordi bogholderen ikke vidste, hvordan hun skulle gøre. Han lavede en række efterpostering, men inden regnskabet var helt færdig, kom ToldSkat. De fik overdraget efterposteringen og fik at vide, at der var uregelmæssigheder og momsskyld. De fandt sammen frem til det endelig beløb. Han kan ikke udtale sig om, hvilke beløb, der vedrører hvilke år. Ud over ting, der ikke er bogført, ligger der måske uvidenhed til grund for rodet i bogholderiet Der var systematiske fejl på momskontoen, der blev aflæst forkert i kolonnen. Vedrørende H2 Handel ApS var der sket de samme fejl. Han tiltrådte som revisor for H2 i december 2001. 2001-regnskabet var det første, han lavede. Han havde ikke noget at gøre med regnskabet for 1999/2000. Han deltog også i et møde med ToldSkat. Der manglede dog kun efterangivelsen som eneste fejl. Det kunne også være opstået ved bogholderifejl. Vidnet påpegede overfor T2, at bogføringen ikke var korrekt, og de blev enige om, at bogholderen skulle fyres. Vidnet overvåger nu periodevist regnskabet, og den daglige bogføring varetages af T2s ægtefælle.

Tiltalte T1 er ikke tidligere straffet.

Tiltalte T2 er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at V.1 var ansat som bogholder i H1 Transport A/S og KBL Handel ApS, og hun udfyldte virksomhedernes løbende momsangivelser. Det lægges endvidere til grund, at momsangivelserne var urigtige for H2 Handel ApS i 1999 og 2000 og for H1 Transport A/S i 2000 og 2001 på grund af fejl i bogføringen. Det er ubestridt, at det offentlige herved blev unddraget de beløb, der fremgår af den rejste tiltale. Efterangivelser vedrørende den manglende momsafregning er først indgivet i forbindelse med skattemyndighedernes kontrolbesøg i virksomhederne i 2002. De tiltalte kan derfor ikke anses for selvanmeldere.

Tiltalte T1 var direktør og ansvarlig leder i H1 Transport A/S, og han havde herved pligt til at sikre sig, at virksomhedens momsangivelser var korrekte. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte ikke foretog instruktion af bogholderen eller kontrol af hendes arbejde, herunder vedrørende momsangivelserne, og han sikrede sig ikke på anden måde, at angivelserne var korrekte.

Tiltalte T2 var direktør og ansvarlig leder i H2 Handel ApS. Det lægges endvidere til grund, at han tillige deltog i den daglige ledelse af H1 Transport A/S, idet han bl.a. underskrev virksomhedens momsangivelser. Efter tiltaltes egen forklaring foretog han ingen kontrol af de tal, der var anført i momsangivelserne for begge virksomheder, før han underskrev dem. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte ikke på anden måde sikrede sig, at de pågældende tal var korrekte.

På denne baggrund, og henset til at der er tale om ikke ubetydelige afvigelser i de angivne tal i forhold til de korrekte, finder retten, at de, urigtige momsangivelser må tilregnes begge de tiltalte som groft uagtsomt.

De tiltalte er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til en bøde på 30.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Straffen fastsættes for tiltalte T2 til en bøde på 200.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Ved straffastsættelsen har retten fraveget de sædvanlige bødetakster særligt under hensyn til, at momsangivelserne blevet bragt i orden i forbindelse med eller umiddelbart efter skattemyndighedernes kontrolbesøg. Der er endvidere taget hensyn til, at de efteropkrævede momsbeløb efter det oplyste er betalt og til sagens forløb efter afslutningen af den administrative behandling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal betale en bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte T2 skal betale en bøde på 200.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

De tiltalte skal betale de sagsomkostninger, der vedrører dem.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. august 2005, 11. afdeling, S-0952-05

Retten i Kjellerup har den 18. marts 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 444/2004).

Tiltalte T2 har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af T1.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret, at han sammen med statsaut. revisor SF fra R1-Revision havde V.1 til ansættelsessamtale. Han har ikke selv forstand på bogholderi, computere og den slags. Da han fik revisorens efterangivelse af 6. juli 2001, blev han klar over, at der var noget galt. Han kan ikke huske, at der har været et kontrolbesøg i juni 2000.

T1 kiggede regningerne efter i H1 Transport A/S. Der var ingen af dem, der var bekendt med, at der var rod i regnskaberne. Han kan ikke huske, at revisoren også i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 1999 havde gjort opmærksom på momsproblemer, sådan som det fremgår af ToldSkats notat af 29. juli 2002. De skiftede revisor for at få sagen undersøgt af den nye revisor. De fyrede også bogholderen. Det var nok i maj 2002. Han har i tidens løb skrevet under på en række momsangivelser, men han har ikke forstand på regnskaber. Efter hans opfattelse var T1 daglig leder af H1 Transport A/S. Han selv har skrevet momsangivelserne under for nemheds skyld. Dette selskab drev vognmandsvirksomhed. Hans egen rolle var derfor underordnet, for han skulle jo kun købe og sælge de biler, virksomheden anvendte. Der var højst 10 transaktioner af denne art om året, og han havde kun få daglige posteringer. Selskabernes selvangivelser er rettidigt indsendt. Det fremgik heraf, at der var momsgæld. Han kunne slet ikke forstå, at de kunne komme til at skylde så mange penge. Derfor ville han have en ny revisor. Han burde nok have indsendt den efterangivelse, revisor SF havde udarbejdet. Det kom bag på ham, at revisor V.3 ikke koncentrerede sig særligt om fejl i regnskabet for H1 Transport A/S, sådan som revisoren forklarede i byretten. Revisoren antydede, at det ville blive svært at få selskabet til at overleve. De havde imidlertid ikke opgivet at få H1 Transport A/S til at køre trods det store tab til en enkelt kunde, der gik konkurs. I så fald ville de vel heller ikke have betalt den skyldige moms. Hans løn i dag er ca. 200.000 kr. årligt.

T1 har forklaret, at arbejdsfordelingen i H1 Transport A/S var sådan, som han har forklaret i byretten. Han skulle sørge for at skaffe kørsler og følge op på afregningerne. T2 og bogholderen sørgede for papirarbejdet i forbindelse med den daglige drift. T2s rolle var i øvrigt at købe og sælge lastbilerne. På et tidspunkt vist nok i 2001 - var de til et møde med revisoren, der forklarede, at de skyldte et stort beløb i moms. Efterfølgende viste det sig, at bogholderen havde kludret i det. De fik en afdragsordning med ToldSkat. Han førte ikke kontrol med bogføringen, og han og T2 havde ingen aftaler om, hvem der skulle tage sig af moms og lignende.

V.1 har supplerende forklaret, at hun var til ansættelsessamtale med T2. Der var muligvis også en revisor til stede. Hun havde også under sin ansættelse i forsvaret varetaget bogføringsopgaver. Den tidligere bogholder satte hende ind i arbejdet. Hun udfærdigede momsangivelserne, og T2 skrev bagefter under for begge selskabers vedkommende. T1 var jo ikke meget i firmaet. Hun og T2 talte løbende om angivelserne, men hun husker ikke i dag detaljerne. Hun fik på et tidspunkt af revisor at vide, at han under udarbejdelsen af årsregnskabet for 2000 havde udarbejdet en efterangivelse, men hun erindrer ikke at have set selve efterangivelsen. Hun blev opsagt på grund af arbejdsmangel.

V.2 har supplerende forklaret, at han talte med T2 og revisoren under kontrolbesøget hos H2 Handel ApS i.maj 2002. Den skyldige moms fremgik af de indsendte regnskaber for 1999 og 2000. I forbindelse med, at han telefonisk aftalte sit kontrolbesøg, havde T2 erkendt forholdene. Også ved kontrolbesøget i juli 2002 talte han med T2. Han havde det indtryk, at T2 var den daglige leder af H1 Transport A/S. På det tidspunkt havde revisoren lavet regnskab for 2001, og han talte med revisoren om det. Han deltog ikke i det udbetalingseftersyn, der fandt sted i 2000. Et udbetalingseftersyn drejer sig alene om at konstatere, om der er grundlag for et negativt momstilsvar som angivet af virksomheden. I H2 Handel ApS var fejlene stort set alle i virksomhedens favør. I H1 Transport A/S gik fejlene begge veje.

V.3 har supplerende forklaret, at han lavede regnskabet for 2001 for H2 Handel ApS. Der var fejl i momsangivelserne også i dette regnskabsår. Det var forholdsvis nemt at konstatere, at den anførte skyldige moms i 2000-regnskabet ikke var angivet. Han blev betænkelig ved bogholderens arbejdsmetoder. Der var tale om systematiske fejl. Det var muligvis ikke nemt for en ikke bogholderikyndig at konstatere. Han lavede også 2000-regnskabet for H1 Transport A/S. Dette selskab var tæt på tvangsopløsning og under afvikling. Der kom alligevel nogle aktiviteter, og der skulle derfor udarbejdes et regnskab. Der var mange eksempler på rod i bogføringen, og bogholderen havde ikke kunnet finde ud af det.

Landsrettens begrundelse og resultat

Trods modtagelsen af statsaut. revisor SFs korrekte efterangivelse af 6. juli 2001 undlod tiltalte før ToldSkats kontrolbesøg i maj 2002 at efterangive den skyldige moms. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte i forhold 1 er skyldig i grov uagtsom overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Efter de forklaringer, som er afgivet, lægger landsretten til grund, at tiltalte har fungeret som daglig administrativ leder af H1 Transport A/S.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det herefter ligeledes, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 2.

Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at forhøje bøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.