Dato for udgivelse
14 Jun 2006 09:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Oct 2005 13:38
SKM-nummer
SKM2006.390.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-0440-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, særlig, grov, karakter, uregistreret, virksomhed, ikke-indeholdelse, A-skat, sort, arbejde, strafudmåling
Resumé

T blev tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter og overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved med forsæt til unddragelse i sine selvangivelser for 1997 og 2000 at have angivet sin personlige indkomst og dermed bidragsgrundlaget for lavt, hvorved der blev unddraget 520.334 kr. i skatter og 88.473 kr. i bidrag. T blev endvidere tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse at have drevet uregistreret virksomhed og udskrevet fakturaer med moms i perioden fra den 26. maj 1997 til den 2. september 2002, hvorved der blev unddraget 497.484. kr. i moms.

Endelig blev T tiltalt for overtrædelse af kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven ved med forsæt til unddragelse at have udbetalt A-indkomst uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i perioden fra den 1. juni 1997 til den 30. september 2002, hvorved der blev unddraget hhv. 342.792 kr. og 49.680 kr. i skatter og bidrag.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.475.000 kr. T blev tillige dømt til at betale 1.498.763 kr. til Toldskat.

Landsretten stadfæstede dommen, dog med den ændring at tillægsbøden blev fastsat til 1.100.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 14. oktober 2005, 5. afdeling, S-0440-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ole Schmidt)

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Lis Frost og Judy Jakobsen (kst.) med domsmænd

----------

Århus Byrets dom af 13. januar 2005, 13. afdeling, SS 13.5394/2004

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, (lovbkg. nr. 726 af 13. august 200I), skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1997 og 2000 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet sin personlige indkomst for lavt med henholdsvis 53.140 kr. og 935.805 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 520.334 kr. i skatter.

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, (lovbkg. nr. 694 af 20. august 2002),

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1997og 2000 med forsæt til at unddrage staten bidrag at have selvangivet bidragsgrundlaget for lavt med henholdsvis 53.140,- kr. og 935.805 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 88.473,- kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6, 1. pkt., (lovbkg. nr. 703 af 8. august 2003),

ved som indehaver af selvstændig momspligtig virksomhed med forsæt til at unddrage statskassen moms ikke at have anmeldt virksomheden til registrering ved de statslige told- og skattemyndigheder, og således for perioden 26. maj 1997 til 2. september 2002 at have drevet uregistreret virksomhed og desuagtet udskrevet fakturaer med moms, hvorved det offentlige blev unddraget 497.484 kr. i moms.

4.

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, (lovbkg. nr. 678 af 12. august 2002),

ved som indehaver af en virksomhed med forsæt til at unddrage det offentlige skat i perioden 1. juni 1997 til 30. september 2002 at have udbetalt A-indkomst uden indeholdelse af A-skat, hvorved det offentlige blev unddraget 342.792 kr. i A-skatter.

5.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, (lovbkg. nr- 694 af 20. august 2002),

ved som indehaver af en virksomhed med forsæt til at unddrage staten bidrag i perioden 1. juni 1997 til 30. september 2002 at have udbetalt bidragspligtig A-indkomst uden at indeholde arbejdsmarkedsbidrag, hvorved det offentlige blev unddraget 49.680 kr. i bidrag.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922.

Tiltalte har forklaret i overensstemmelse med tiltalen.

Erstatningskrav

Et anerkendt erstatningskrav tages til følge som nedenfor bestemt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltaltes forklaring og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, har bestyrket den tilståelse, som tiltalte har afgivet. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, (lovbkg. nr. 726 af 13. august 200I), arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b, (lovbkg. nr. 694 af 20. august 2002), momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6, 1. pkt., (lovbkg. nr. 703 af 8. august 2003), og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, (Iovbkg. nr. 678 af 12. august 2002. Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på unddragelsernes omfang, og på det forhold, at tiltalte helt konsekvent undlod at indberette opkrævet moms, og endvidere systematisk baserede virksomheden på ikke-oplyst egenindtægt og ansattes sorte arbejde.

Efter straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 1.475.400 kr.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal endvidere betale en bøde på 1.475.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Inden 14 dage skal tiltalte betale 1.498.763 kr. til ToldSkat

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. oktober 2005, 5. afdeling, S-0440-05

Retten i Århus, 13. afdeling, har den 13. januar 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 13.5394/2004).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, herunder således at forhold 1 ikke henføres under straffelovens § 289, og at frihedsstraffen gøres helt eller delvist betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen og formildelse af bødestraffen, således at bøden nedsættes til 100.000 kr. [1.100.000 kr.red]

Tiltalte har tilsluttet sig, at tillægsbøden udmåles til 1.100.000 kr.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter karakteren af forhold 1, herunder størrelsen af den skete unddragelse, er forholdet med rette henført under straffelovens § 289.

Straffen fastsættes herefter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og litra b, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. punktum, og § 52, stk. 6, 1. punktum (på gerningstidspunktet § 52, stk. 3, 1. punktum) og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at frihedsstraffen er udmålt til fængsel i 1 år.

Efter forholdenes karakter er der ikke forløbet uforholdsmæssig lang tid med behandling af sagen, og der er heller ikke i øvrigt grundlag for at gøre straffen betinget.

Tillægsbøden nedsættes til 1.100.000 kr. Forvandlingsstraffen er fortsat fængsel i 60 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden nedsættes til 1.100.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.