Dato for udgivelse
01 Aug 2006 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jun 2006 10:20
SKM-nummer
SKM2006.492.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-073510
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tonnageskatteordningen, bindingsperiode, ejerandele, strategisk og forretningsmæssig drift
Resumé
Der spørges om, A A/S kan omfattes af tonnageskatteordning, hvis aktieselskabet køber andele i skibe, som drives af et tysk rederi. Der svares nej. Dette begrundes med, at skibene ikke kan anses som drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark ud fra en samlet konkret bedømmelse af de foreliggende oplysninger.
Reference(r)
Tonnageskatteloven § 6

Spørgsmål

Om A A/S, kan omfattes af den danske tonnageskatteordning, hvis selskabet køber ejerandele i skibe, som drives af et tysk rederi, som er omfattet af sit lands tonnageskatteordning?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S driver skibsmæglervirksomhed. Det fremgår af anmodningen, at A A/S gennem en årrække har ejet 2 andele i et par tyske kommanditselskaber med drift af hvert sit skib.

Det ene af de to de tyske kommanditselskaber er med virkning fra 2002 overgået fra beskatning af overskud opgjort efter almindelige driftsøkonomiske principper til at betale tonnageskat i stedet for.

A A/S har i sin selvangivelse vedrørende resultatandelene foretaget skattemæssige afskrivninger efter reglerne i afskrivningsloven.

Vedrørende spørgsmålet har repræsentanten anført følgende

Selskabets repræsentant har anført, at der er stor forskel på beskatningen af andelen, når denne beskattes i Tyskland, og når den tilsvarende andel beskattes i Danmark. For at opnå en ensartet beskatning af andelen ønsker A A/S også at overgå til den danske tonnageskatteordning.

Forespørgerens repræsentant har oplyst, at der ikke udføres egentlige ledelsesmæssige opgaver her i landet, men alene befragtning, havneafregninger, lastning, losning og olieindkøb samt andre rejsebundne omkostninger. Det tyske rederi har også sin hovedledelse i Tyskland.

Endvidere har forespørgerens repræsentant oplyst, at bemanding og teknisk drift af skibene udføres af det tyske rederi. Om skibene er der oplyst, at de opfylder kravene i den danske tonnageskattelov med hensyn til skibets tonnagestørrelse, og at de er beskæftiget med erhvervsmæssig virksomhed med transport af gods.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at A A/S ikke kan omfattes af den danske tonnageskatteordning, idet selskabet ikke opfylder kravet om, at skibene bliver drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark jf. tonnageskattelovens § 6 (nugældende lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 og oprindelig lov nr. 264 af 8. maj 2002).

SKAT forudsætter, at skibene opfylder betingelserne i den danske tonnageskattelov med hensyn til skibets tonnagestørrelse, og at de er beskæftiget med erhvervsmæssig virksomhed med transport af gods til søs mellem forskellige destinationer.

Efter tonnageskattelovens § 1 kan ordningen kun anvendes af selskaber, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1. Der er efter tonnageskatteloven mulighed for, at rederiselskaber, der ejer andele i skibe kan indgå i tonnageskatteordningen efter lovens § 3, stk. 3, forudsætningsvis.

Det fremgår ligeledes af lovens forarbejder i bemærkningerne til L92 under punktet til de almindelige bemærkninger, at et rederi kan indgå i tonnageskatteordningen ved at eje andele i skibe:

"2.3. Skibe ejet eller lejet af flere rederier.

Det foreslås, at det i tilfælde, hvor skibe m.v. ejes eller lejes af flere rederier (interessentskaber), gøres muligt for det enkelte rederi at indgå i tonnageskatteordningen med sin andel af det eller de pågældende skibe m.v. Der er intet krav om, at samtlige interessenter vælger tonnageskatteordningen."

Som følge af ovennævnte kan A A/S som udgangspunkt omfattes af tonnageskatteordningen, idet der spørges om køb af ejerandele i skibe. Der er ikke i loven krav om, at skibet skal være indregistreret i Danmark. Dog er der visse registreringskrav, som skal være opfyldt, og som blev indført ved lov nr. 409 af 1. juni 2005 om gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren.

Imidlertid er det SKATs opfattelse, at skibene ikke opfylder kravet om, at de skal drives strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark. Efter lovens forarbejder i bemærkningerne til L92 fremgår det at:

"Begrebet "strategisk og forretningsmæssig drift" relaterer sig i tonnageskatteordningen alene til driften af skibe, og begrebet bør ikke forveksles med begrebet "ledelsens sæde", som kan være afgørende for, om et selskab er skattepligtigt til Danmark eller ej.

Det må i det konkrete tilfælde afgøres, om betingelsen om strategisk og forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt. De elementer, der vil indgå i bedømmelsen, er for de strategiske funktioners vedkommende bl.a., om rederiets hovedsæde og øverste ledelse er placeret i Danmark, og om strategiske beslutninger tages i Danmark f. eks. beslutninger om indgåelse af store kontrakter, beslutninger om køb og salg af skibe og beslutninger om indgåelse af strategiske alliancer.

Endvidere vil en række elementer på det forretningsmæssige/operationelle plan indgå i bedømmelsen. Det drejer sig f. eks. om tilrettelæggelsen af skibenes sejlplaner, indgåelse af fragtaftaler, proviantering af skibene, bemanding, skibenes rent tekniske drift og vedligeholdelse, tilstedeværelsen af støttefaciliteter i Danmark etc.

Det vil ikke være et krav, at enhver af de ovennævnte funktioner for hvert enkelt skibs vedkommende vil skulle foretages fra Danmark. Kravet vil være, at det enkelte skib i tilstrækkeligt omfang opfylder betingelserne, og at den strategiske og forretningsmæssige drift af flåden som helhed ud fra en samlet vurdering foretages fra Danmark."

SKAT har i denne forbindelse lagt vægt på, at:

  • Der udføres ikke egentlige ledelsesmæssige opgaver i Danmark
  • Bemanding og teknisk drift foretages af det tyske rederi
  • Det tyske rederi har sin hovedledelse i Tyskland
  • De opgaver der vedrører skibene har ikke karakter af egentlig rederivirksomhed, men er almindelige forekommende skibsmæglerfunktioner d.v.s. indgåelse af fragtaftaler m.v.

Væsentlige ledelsesfunktioner vedrørende de ejerandele, der er tilknyttet skibene udføres derfor ikke i Danmark, men de foregår i Tyskland. Efter en samlet konkret bedømmelse af de foreliggende oplysninger, er det SKATs vurdering, at selskabet ikke kan omfattes af tonnageskatteordningen jf. § 6, stk. 1.

Selv om SKAT skulle være kommet frem til, at selskabet kunne omfattes af tonnageskatteloven, ville det ikke kunne blive beskattet efter denne lov. Det er ikke muligt vilkårligt at vælge mellem de to beskatningsformer.

Det er oplyst, at selskabet i forvejen ejer andele svarende til de ejerandele sagen her vedrører. Det fremgår ligeledes af anmodningen, at A A/S har ejet disse andele en årrække. Da selskabet ikke første indkomstår, selskabet havde mulighed for at vælge tonnageskatteordningen har valg tonnagebeskatning, er selskabet bundet af dette fravalg i en periode på 10 år jf. § 2.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Nej" til spørgsmålet.

Skatterådet tiltræder indstillingen med de ovennævnte grunde.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode:

5 år.