Dato for udgivelse
20 Sep 2006 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Aug 2006 10:39
SKM-nummer
SKM2006.566.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1900-0481
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Nægtet, fradrag, afskrivning, EDB-udstyr
Resumé
En kadet ved Hærens Officersskole fik ikke godkendt fradrag for afskrivning på EDB-udstyr.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, litre a
Ligningsloven § 9, stk. 1
Afskrivningsloven §§ 2, 6 og 11

Klagen vedrører, at en  kadet ved Hærens Officersskole er nægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr.

Landsskatterettens afgørelse

Ligningsmæssige fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for straksafskrivning på EDB-udstyr, selvangivet med 9.995 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

I perioden fra den 16. september 2002 til den 31. maj 2005 var klageren ansat som kadet med henblik på, at gennemgå officersgrunduddannelsen på Hærens Officersskole.

Af ansættelseskontrakten fremgår det, at han var ansat i henhold til overenskomsten mellem Forsvarsministeriet og Hovedorganisationen af officerer i Danmark, og han modtog ferieberettiget løn med cirka 17.000 kr. pr. måned.

Den 3. februar 2003 købte klageren en Fujitsu-Siemens bærbar computer til i alt 9.995 kr. inklusiv moms, og han har selvangivet fradrag for straksafskrivning med dette beløb.

Af brev dateret den 1. januar 2005, fra klageren til skattemyndigheden, fremgår blandt andet:

1: Det har været et krav fra (klagerens) arbejdsgiver (Forsvaret), at (klageren) har anvendt tekstbehandling i f.m. pålagte skriftlige opgaver (...)

2: Computeren er bærbar, dvs. udstyret er blevet anvendt både på arbejdspladsen og i hjemmet.

3: Arbejdsprocedurer er hovedsageligt opgaveskrivning samt forvaltningsopgaver.

4: Disse arbejdsprocedurer udføres dagligt.

5: På arbejdspladsen er der opstillet enkelte stationære computere, som ikke nødvendigvis er tilgængelige (der er ikke opstillet en computer personligt til (klageren); desuden kan (klageren) ikke altid anvende de før omtalte computere uden for arbejdstiden

6: Udstyret anvendes ikke privat, da FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) har indskærpet, at selv den laveste klassifikationsgrad TIL TJENESTEBRUG umuliggør, at man anvender samme computer privat såvel til tjenesten. (...)

Af skatteankenævnets sagsfremstilling fremgår det, at der ikke foreligger en erklæring fra arbejdsgiveren om, at erhvervelse af EDB-udstyr er nødvendig for stillingens varetagelse. Dette fremgår heller ikke af den fremlagte ansættelseskontrakt.

Klageren har fremlagt et bilag med titlen "Hovejsam / Afsnit F: Særlige krav, formalia og eksempler", i relation til udarbejdelse af skriftlige arbejder på officersskolen, hvoraf blandt andet fremgår:

(...) Der skal vælges en sideopsætning, hvor venstremargen er 2,5 cm + 1 cm indbindingsmargen (dvs. i alt 3,5 cm venstremargen), og højremargen 2 cm. Top og bundmargen skal være 2,5 cm. Der skal også anvendes orddeling.

I teksten anvendes skrifttypen Arial, 12 pitch, idet noteapparatet udarbejdes i pitch 10. (...) ...linieafstand på ca. 1,3 - 1,4. (...) ...max 40 linier á ca. 60-65 skrifttegn, (...) Bedømmer foreholder sig ret til at rekvirere elektronisk kopi fra kadetten af det Krigshistoriske projekt ved tvivl om korrekt formalia.

(...)

4. Klassifikation og ophavsret

Opgaverne gives lavest mulige klassifikation, som oftest uklassificeret. Med mindre helt særlige forhold gør sig gældende er højeste klassifikation TIL TJENESTEBRUG, der kun anvendes, hvis afgørende dele af kildematerialet eller dele af bilagene er klassificeret TIL TJENESTEBRUG. (...)

Klageren har oplyst, at computeren blev opbevaret på hans private bopæl, når han ikke havde computeren med på officersskolen.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet skattemyndighedens afgørelse, hvorved der ikke er godkendt fradrag for straksafskrivning på EDB-udstyr med 9.995 kr., samt ikke godkendt fradrag for udgift til selskabsuniform m.v. (Der er ikke nedlagt påstand for Landsskatteretten vedrørende fradrag for selskabsuniform.) Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt ligningslovens § 9, stk. 1, og afskrivningsloven.

EDB-udstyret er anset for at være anskaffet af private hensyn, samt at have forbindelse til sikring af en fremtidig indkomsterhvervelse, og ikke den løbende indkomst. Der er herved lagt vægt på oplysningerne om udstyrets faktiske anvendelse sammenholdt med klagerens erhvervsmæssige forhold. Endvidere er det ikke dokumenteret, at anskaffelsen af udstyret har været et krav fra arbejdsgiverens side, hvortil bemærkes, at der ikke er fremsendt en erklæring fra arbejdsgiveren om, at udstyret har været nødvendigt for stillingens varetagelse og at udstyret ikke har måttet anvendes privat.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for afskrivning på EDB-udstyr med 9.995 kr. (Der er ikke nedlagt påstand vedrørende udgift til selskabsuniform.)

Der er fremlagt en række bilag, hvori der er en beskrivelse af klagerens uddannelsesplan og af faget krigshistorie, herunder at der skal udarbejdes en projektopgave, hvortil anvendelse af computer er nødvendig. Det samme gør sig gældende for en række andre fag, blandt andet statskundskab. Anskaffelse af en computer var således nødvendig for varetagelse af stillingen.

Klageren var i øvrigt ansat som kadet på en korttidskontrakt, hvilket vil sige, at kontrakten som sergent blev ophævet ved indtræden på Hærens Officersskole. Hvis klageren ikke gennemførte grunduddannelsen på officersskolen, ville han således være uden ansættelse, hvorfor selve gennemførelsen af uddannelsen var nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Der var ikke tale om en SU-berettiget uddannelse under Undervisningsministeriet, men klageren var i stedet ansat i Forsvaret under Forsvarsministeriet, og han modtog ferieberettiget løn under uddannelsen. Hans bopælsstatus i B var desuden betinget af ansættelse i Forsvaret. Derudover bemærkes det, at både skattemyndigheden i C og D har givet fradrag for EDB-udstyr i tilsvarende sager vedrørende klagerens kollegaer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Lønmodtagere kan fradrag udgifter, der afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang udgifterne overstiger et grundbeløb, der for indkomståret 2000 udgør 4.300 kr., jf. statsskattelovens § 6, litra a, og ligningslovens § 9, stk. 1.

Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i afskrivningsloven, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, jf. afskrivningslovens § 2, stk. 1. Driftsmidler, som en skattepligtig benytter både til erhvervsmæssige og private formål, skal afskrives særskilt for hvert enkelt driftsmiddel, jf. § 11, stk. 1. Der kan alene foretages fradrag for den erhvervsmæssigt anvendte del. Udgør anskaffelsessummen, eller er den inden afskrivning nedbragt til et beløb på 10.500 kr. (2003) eller derunder, kan det beløb, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst, jf. § 6 og § 11, stk. 3.

Efter en konkret vurdering anses Hærens Officersskole for at være et indtægtsgivende arbejdssted for klageren. Der henvises blandt andet til Landsskatterettens kendelse af 20. december 1971, offentliggjort i Meddelelser fra Landsskatteretten LSRM.1972.60, samt til Landsskatterettens kendelse af 31. oktober 1999, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og afgifter TfS1998.91.LSR og told- og skattestyrelsens kommentar til kendelsen i TfS1998.464.

Det fremgår ikke af klagerens ansættelsesforhold eller lignende, at han skal anskaffe og anvende en computer til brug for sin uddannelse på officersskolen, men det fremgår af skolens retningslinier, at klageren skal anvende tekstbehandling ved udarbejdelse af skriftlige opgaver. Henset til, at skolen stiller EDB-faciliteter til rådighed for eleverne, samt at klageren ikke har dokumenteret forhold der godtgør, at uddannelsesforløbet har en nærmere erhvervsmæssig sammenhæng med anskaffelsen og den faktiske anvendelse af computeren, anses der konkret ikke at være tale om et erhvervsmæssigt benyttet driftsmiddel, som er anvendt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. På denne baggrund kan der ikke foretages fradrag for udgiften til computeren.

Hvad angår de lignende sager vedrørende klagerens kolleger, hvor der er indrømmet fradrag for udgifter til EDB-udstyr, bemærker Landsskatteretten, at udgangspunktet er, at der ikke kan støttes ret på en - eventuelt forkert - praksis, der hidrører fra en anden ligningsmyndighed, jf. Højesterets dom af 20. juni 1995, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995.483.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.