Dato for udgivelse
08 aug 2006 11:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 jul 2006 10:17
SKM-nummer
SKM2006.494.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-0188-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier, næring, lagerprincippet, tabsbegrænsning, skattefrit, udbytte
Resumé

Bank, der havde valgt at opgøre fortjeneste og tab på næringsaktier efter lagerprincippet, var forpligtet til at modregne skattefri udbytte i det årlige tab efter Abl. § 3, stk. 3, jf. § 6, stk. 6

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 3, stk. 2, 2. pkt. (dagældende)
Aktieavancebeskatningsloven § 3, stk. 3 (dagældende)
Aktieavancebeskatningsloven § 6, stk. 6 (dagældende)

Bekendtgørelse nr. 868 af 10. november 1993 (dagældende)

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-3 S.G.8.2

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten)

mod F1-Bank A/S
(Advokat Kurt Siggaard).

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Karen Foldager og Eva Skov (kst.)

Påstande

Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, F1-Bank A/S, skal anerkende, at bankens kurstab på aktier i G1 Holding A/S i 1998 efter aktieavancebeskatningslovens § 6, jf. § 3, skal reduceres med skattefrit aktieudbytte på 1.943.422 kr.

F1-Bank har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om den skattemæssige beregning af tab på aktier opgjort efter lagerprincippet.

Landsskatteretten afsagde den 5. november 2004 en kendelse vedrørende en række skattemæssige reguleringer af F1-Banks indkomstansættelse for 1998. I kendelsen, der blandt andet angik beregning af avance på aktier, hedder det herom:

"...

Begrænsning af fradrag for kurstab på aktier i G1 Holding A/S

Sagens oplysninger

Banken anvender lagerprincippet ved opgørelsen af tab og gevinst ved de aktier, der er omfattet af selskabets beholdning af næringsaktier.

Banken ejede i 1998 bl.a. 40% af aktiekapitalen i G1 Holding A/S, hvis eneste aktiv er aktier i det børsnoterede selskab G1 A/S. I forbindelse med ansættelsen af selskabets indkomst for 1998 er der opnået enighed mellem selskabet og Told- og Skattestyrelsen om at regulere ansættelsen vedrørende værdien af disse aktier, således at ansættelsen nedsættes med 74.273.122 kr., idet selskabet havde selvangivet værdien af aktierne pr. 31.12.1998 med 157.553.720 kr., og der er nu opnået enighed om at værdien pr. 31.12.1998 bør sættes til 83.280.598 kr.

Banken modtog udbytte fra G1 Holding A/S med 1.943.422 kr. i 1998, hvilket var skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, da selskabet ejede mere end 25% af aktiekapitalen.

Told- og Skattestyrelsens afgørelse

Told- og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at der skal ske en regulering af det fradragsberettigede kurstab opgjort efter lagerprincippet med det skattefri udbytte efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6. Ved opgørelse af kursreguleringer af aktier efter lagerprincippet skal der således hvert år ses på det samlede tab på aktierne sammenholdt med de samlede skattefri udbytter på aktierne. Såfremt der er fratrukket kurstab akkumuleret fra anskaffelse til et givet år, og der samtidig er modtaget udbytter, som er skattefrie efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, skal kurstabet nedsættes med udbyttet. Såfremt der efterfølgende konstateres en akkumuleret kursgevinst, skal eventuelle kurstabsbegrænsninger med skattefri udbytte tilbageføres.

Der er hjemmel til løbende fradragsbegrænsning af kurstab med modtaget skattefri udbytter i aktieavancebeskatningslovens dagældende § 6, stk. 6, uanset at denne bestemmelse positivt nævner "afståelse". Såfremt fradragsbegrænsningen alene skulle foretages ved afståelsen af aktien, er der ikke grund til i lovgivningen at have indført aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 3.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at kurstabet på aktierne i G1 Holding A/S ikke skal begrænses med det modtagne udbytte.

Det er til støtte herfor gjort gældende, at der ikke er hjemmel til løbende at begrænse kurstab på de omhandlede aktier, opgjort efter lagerprincippet. Der kan alene ske tabsbegrænsning på realisationstidspunktet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, der forudsætter afståelse af aktierne i forbindelse med tabsbegrænsning.

Repræsentanten har videre bl.a. anført, at man ikke er uenig i, at der logisk bør ske begrænsning af kurstabet opgjort efter lagerprincippet, men lovmæssigt synes der ikke at være grundlag for reguleringen. En sådan må i stedet afvente det faktiske salg af aktierne. På dette tidspunkt sker der så reduktion af det konstaterede tab med maksimalt det akkumulerede skattefrie udbytte.

Aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 3 (nugældende stk. 5) er indsat for at sikre det lovmæssige grundlag for modregning af skattefrit udbytte, idet aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, efter sit eget indhold ikke omfatter næringsaktier. Det bemærkes samtidig, at bestemmelsen i § 3, stk. 5, ikke særskilt tager stilling til modregningen i forhold til lagerprincippet, men alene henviser til, at tabsbegrænsningsreglen finder anvendelse. Jf. L 140 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., som blev vedtaget den 4.6.1981, fremgår af § 3, stk. 3, at tabsbegrænsningsreglen i § 5, stk. 5, skal finde tilsvarende anvendelse. Aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 2, hjemler ret til at fratrække urealiseret tab på beholdningen af aktier, hvilket indebærer, at der er tale om en nettoopgørelse, hvorimod tabsbegrænsningsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 5, stk. 5, forudsætter tabsopgørelse ved realisation.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Aktieavancebeskatningslovens dagældende § 6, stk. 6, 1. pkt. har følgende ordlyd:

"For selskaber m.v. kan tab ved afståelse af aktier kun fradrages i det omfang, tabet overstiger udbytter af de pågældende aktier, som selskabet m.v. har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 13, stk. 3, samt fondsbeskatningslovens § 10."

Af aktieavancebeskatningslovens § 3 fremgår det bl.a., at fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst, samt at den skattepligtige kan vælge at anvende lagerprincippet, og at bestemmelsen i § 6, stk. 6-8 finder tilsvarende anvendelse.

Efter ordlyden af § 6, stk. 6, skal der ske begrænsning af tabet ved afståelse af aktier, og der kan derfor ikke anses at være tilstrækkelig hjemmel i bestemmelsen til at antage, at den også finder anvendelse ved opgørelse af tab eller gevinst på aktier efter lagerprincippet, når der ikke er sket en egentlig afståelse af de aktier, som har givet skattefrit udbytte efter reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og §13, stk. 3, samt fondsbeskatningslovens § 10. Ansættelsen nedsættes derfor med 1.943.422 kr. på dette punkt.

..."

Sagen er anlagt den 22. januar 2005.

I stævningen har Skatteministeriet opgjort de konkrete skattemæssige konsekvenser for F1-Bank af skattemyndighedernes fortolkning af aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af avance, når lagerprincippet anvendes, således:

"...

År

Tilgang
værdi

Bogført værdi
ultimo

Selvangivet
kursregule-
ring

Akkumulere-
de kursregu-
leringer

Modtaget skattefrit
udbytte, som skal
reguleres i fradrag
for kurstab

1994 tilgang

89.345.394

44.869.577

-44.475.817

-44.475.817

 

nom.34.540.300

         
         

1995

 

17.806.474

-27.063.103

-71.538.920

 

1996

 

35.866.525

18.060.047

-53.478.873

 

1997 tilgang

89.875.514

105.682.600

-20.059.439

-73.538.312

 

nom.77.150.600

         
         

1998

 

83.280.598

-22.402.056

-95.940.368

1.943.422

1999

 

112.981.265

29.700.667

-66.239.701

 

2000

 

187.924.017

74.942.752

8.703.051

-1.943.422

..."

Det hedder herefter i stævningen

"...

Som følge af, at der akkumuleret er fratrukket kurstab til og med 1998, hvor der modtages et skattefrit udbytte, skal årets kurstab nedsættes med udbyttet, svarende til kr. 1.943.422,-.

Da der i indkomståret 2000 akkumuleret set over ejerperioden er en kursgevinst, skal den begrænsning, som er foretaget i 1998, tilbageføres ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2000.

..."

Procedure

Skatteministeriet har gjort gældende, at der ved opgørelsen efter lagerprincippet af F1-Banks tab på næringsaktier skal ske fradrag for skattefri udbytter af de pågældende aktier. Opgørelsen i 1998 skulle ske efter dagældende aktieavancebeskatningslovs § 3. F1-Bank valgte frem for at afvente aktiernes afståelse at opgøre fortjeneste eller tab løbende efter lagerprincippet, jf. § 3, stk. 2, 2. pkt. Valget af lagerprincippet må anses for en afståelse omfattet af § 3, stk. 3, jf. § 6, stk. 6. Henvisningen i § 3, stk. 3, til blandt andet § 6, stk. 6, angår "de her omhandlede aktier" det vil sige alle næringsaktier uanset opgørelsesmetode. Denne fortolkning stemmer med lovens formål og reale grunde. Det korrekte resultat opnås ved løbende at opgøre de akkumulerede kursreguleringer og her korrigere for de modtagne skattefri udbytter, når opgørelsen udviser et skattemæssigt tab, og tilbageregulere tab, der tidligere har været begrænset, når de akkumulerede kursreguleringer udviser en skattemæssig gevinst. Ved at anvende denne selvregulerende metode undgår man samtidig at skulle genoptage tidligere indkomstår. Hjemmelen til at foretage en tilbageførsel findes i selve kravet i § 3, stk. 3, om at § 6, stk. 6, skal finde tilsvarende anvendelse på næringsaktier.

F1-Bank har gjort gældende, at den opgørelsesmetode (lagerprincippet), som fremgår af § 3, stk. 2, 2. pkt., efter sit eget indhold forudsætter, at aktierne ikke er afstået. Lagerprincippet skal ikke anses for en anteciperet afståelse. Det er i strid med § 6, stk. 6, 1. pkt., der efter sin ordlyd alene angår afståelse, at foretage løbende modregning med eventuelle skattefri udbytter i tab, der opgøres efter lagerprincippet. En sådan uhjemlet, løbende modregning af skattefri aktieudbytter i urealiserede tab medfører risiko for en særlig indirekte beskatning af skattefri datterselskabsudbytter ved anvendelse af lagerprincippet. Dette resultat er uforeneligt med såvel ordlyd som grundprincippet i § 6, stk. 6. Den omstændighed, at løbende modregning ikke sker, stiller ikke nødvendigvis et selskab, der anvender lagerprincippet, gunstigere ved tabsopgørelsen end et selskab, der anvender realisationsprincippet. Skatteministeriets fortolkning stemmer derfor ikke bedre med lovens formål og fører til tilfældige resultater. Fortolkningen er uforenelig med det skærpede legalitetskrav i grundlovens § 43. § 3, stk. 2, 2. pkt., hjemler ret til at fratrække urealiserede tab på beholdningen af aktier, hvilket indebærer, at der er tale om en nettoopgørelse, hvorimod § 6, stk. 6, forudsætter tabsopgørelse ved realisation, jf. ordene:"...tabet overstiger udbytter af de pågældende aktier...". Der er ikke hjemmel til den såkaldte selvregulerende metode, som Skatteministeriet vil anvende.

Landsrettens begrundelse og resultat

Aktieavancebeskatningslovens § 3 angår den skattemæssige virkning af fortjeneste og tab ved afståelse af aktier, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næring. Opgørelsen af sådan fortjeneste eller sådant tab kan efter dagældende § 3, stk. 2, ske på to måder, idet en skattepligtig, der har erhvervet aktierne som led i sin næring, som det fremgår af § 3, stk. 2, 2. pkt., har en særlig adgang til som alternativ til opgørelse af fortjeneste eller tab med udgangspunkt i afståelsessummen (realisationsprincippet) at vælge at medregne urealiseret fortjeneste eller tab på beholdningen af aktier til den skattepligtige indkomst (lagerprincippet). Efter ordlyden af dagældende § 3, stk. 3, angår denne henvisningsbestemmelse "de her omhandlede aktier", det vil sige alle aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej. Aktieavancebeskatningsloven angår i det hele beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. Det er derfor uden særlig betydning for fortolkningen af henvisningen i § 3, stk. 3, at ordet afståelse anvendes i dagældende § 6, stk. 6. En naturlig forståelse af henvisningen i § 3, stk. 3, jf. § 6, stk. 6, er herefter, at modregning med skattefri udbytter skal ske, hver gang opgørelse af tab på næringsaktier foretages, uanset opgørelsesmetoden. Denne fortolkning er i overensstemmelse med, hvad der er lagt til grund ved bekendtgørelse nr. 868 af 10. november 1993 om opgørelse af begrænsning af tab på næringsaktier, og der er ikke i hidtidig administrativ praksis anlagt en anden fortolkning.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets påstand til følge.

F1-Bank skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 58.050 kr. Beløbet dækker 4.000 kr. til retsafgift, 50.000 kr. til Skatteministeriets udgifter til advokatbistand og 4.050 kr. til ekstrakt og materialesamling.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, F1-Bank, skal anerkende, at bankens kurstab på aktier i G1 Holding A/S i 1998 efter aktieavancebeskatningslovens § 6, jf. § 3, skal reduceres med skattefrit aktieudbytte på 1.943.422 kr.

F1-Bank skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 58.050 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage.