Dato for udgivelse
11 okt 2006 08:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2006 10:46
SKM-nummer
SKM2006.614.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1908-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsfritagelse, lejerettighed, nøglepenge, fast ejendom
Resumé

Det sagsøgende selskab fik medhold i, at selskabets afståelse af sine lejerettigheder i henhold til en uopsigelig erhvervslejekontrakt til tredjemand mod vederlag i form af "nøglepenge" var en momsfritaget transaktion i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, jf. 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra b, idet afståelsen fandtes at være omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom" som fortolket i EF-Domstolens praksis.

Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8
6. Momsdirektivs artikel 13. punkt B litra b
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 D.11.8

Parter

H1 ApS
(advokat Tom Kåri Kristjánsson)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Poul Hansen, Elisabeth Mejnertz og Rune T. Jensen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 23. august 2005, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1 ApS', afståelse af sin lejeret over et lejemål beliggende ..., til en ny lejer mod et vederlag på 150.000 kr. er udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og dermed fritaget for afgift efter momsloven.

Landsskatteretten har den 25. maj 2005 afsagt følgende kendelse

"...

Klagen vedrører den momsmæssige behandling af 150.000 kr. som H1 ApS (herefter benævnt selskabet) modtog som vederlag i forbindelse med afståelsen af et lejemål.

Landsskatterettens afgørelse

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

...

Sagens oplysninger

Selskabet indgik den 1. september 1993 aftale med JN (herefter benævnt udlejer) om leje af et butikslejemål beliggende ....

Selskabet drev butik med salg af fodtøj.

Der fremgår følgende af lejekontrakten

"...

Lejemålet begynder den 1. september 1993 og vedvarer uopsigeligt fra udlejers side - bortset fra misligeholdelsestilfælde - indtil den 1. september 2003, efter hvilket tidspunkt lejemålet kan opsiges af udlejer med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til den 1. i en måned.

Lejemålet kan fra lejers side opsiges med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.

Lejer har ret til afståelse af det lejede til en person eller et selskab, mod hvem udlejer ikke kan fremsætte berettigede indsigelser vedrørende den pågældendes faglige eller økonomiske kvalifikationer.

Afståelsesretten kan udøves i overensstemmelse med reglerne i lejelovens § 74 A, stk. 1, og det fremtidige lejemål må ikke være til gene for ejendommen som sådan eller de øvrige lejere/ejere i ejendommen, jfr. lejelovens § 30, stk. 3."

Udlejer var ikke frivilligt momsregistreret for udlejningen.

Selskabet udnyttede den 30. oktober 1997 afståelsesretten. Den nye lejer betalte 150.000 kr. til selskabet for overtagelse af lejemålet. Den nye lejer ville drive butik med salg af tøj og brugskunst. Lejemålet blev overtaget den 4. november 1997 på uændrede vilkår af den nye lejer.

Selskabet har ikke angivet moms af det modtagne vederlag.

ToldSkat s afgørelse

Regionen har ved afgørelsen efteropkrævet selskabet 37.500 kr. i moms, idet vederlaget for afståelsen af lejemålet er anset som momspligtigt.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at overdragelsen af retten til et butikslejemål med der til hørende beliggenhedsgoodwill ikke kan anses for at være en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8. Overdragelsen er dermed momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1.

Klagerens påstand og dokumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet ikke er momspligtig af det omhandlede vederlag, og at efteropkrævningen derfor skal bortfalde. Det er til støtte herfor gjort gældende, at vederlaget må anses som vederlag for afståelse af en brugsret over fast ejendom, hvorfor vederlaget er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Den nye lejer er indtrådt i den oprindelige lejekontrakt, og der er således ikke tale om genudlejning fra udlejers side, jf. Højesterets dom i UfR 1985.349. Vederlaget udgør et vederlag for afståelsen af brugsretten til den faste ejendom. Det aktiv, som lejeren har solgt, er således retten til at indtræde i en gunstig lejekontrakt på uændrede vilkår. Vederlaget udgør forskellen mellem vilkårene for lejemålet i henhold til lejekontrakten og markedsvilkårene for et tilsvarende lejemål.

Kendetegnene ved udlejning af fast ejendom er ifølge EF-Domstolens praksis (jf. bl.a. C-275/01 Sinclair Collis Ltd., præmis 25):

"...

at rettighedshaveren for en aftalt periode og mod vederlag tildeles retten til at råde over en fast ejendom, som om den pågældende var ejer heraf, og at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed."

Ved udlejning overlades retten til at råde over en fast ejendom til lejeren, og lejebetalingen er dermed det vederlag, som lejeren betaler for brugsretten til en fast ejendom. Det vederlag, som en lejer måtte betinge sig af en ny lejer for overdragelse af retten til den faste ejendom, må således også være fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, da dette vederlag tilsvarende udgør betaling for brugsretten til den omhandlede faste ejendom i henhold til lejekontrakten.

Hensynet til sammenhængen i momssystemet må også føre til, at den momsmæssige behandling af nøglepengene er identisk med den momsmæssige behandling af den løbende lejebetaling. Nøglepengene i nærværende sag er således fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, idet lejemålet ikke er registreret for moms efter momslovens § 51, og de løbende lejebetalinger derfor har været fritaget for moms.

Dette bekræftes af EF-Domstolens dom i sagen vedrørende Lubbock Fine, C-63/92, hvor der bl.a. fremgår følgende af præmis 9:

"...

Når en bestemt transaktion, som f.eks. udlejning af fast ejendom, der i øvrigt skulle beskattes på grundlag af den betalte leje, falder ind under anvendelsesområdet for en fritagelse ifølge sjette direktiv, skal en ændring i kontraktforholdet som f.eks. en afståelse af lejemålet mod betaling af en godtgørelse ligeledes betragtes som faldende ind under anvendelsesområdet for denne fritagelse".

Denne præmis er efter sit indhold ikke begrænset til afståelse af et lejemål til udlejeren, men omfatter derimod enhver afståelse af et lejemål.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet afgørelsen stadfæstet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabet har leveret den nye lejer i lejemålet en ydelse ved at lade den nye lejer overtage rettighederne og forpligtelserne i henhold til den indgåede lejekontrakt. Ydelsen er leveret mod vederlag, og er derfor som udgangspunkt momspligtig efter momslovens § 4.

Der fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at følgende ydelser er fritaget for moms:

"Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen."

Der fremgår følgende af præmis 10 i EF-Domstolens afgørelse vedrørende Lubbock- Fine, C-63/92:

"Den forelæggende rets spørgsmål skal derfor besvares med, at udtrykket "udlejning af fast ejendom", der er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), til at definere en fritaget transaktion, dækker det tilfælde, hvor en lejer afstår sit lejemål og tilbageleverer den faste ejendom til den umiddelbare udlejer."

Der fremgår følgende af EF-Domstolens afgørelse vedrørende Cantor Fitzgerald, C-108/99, præmis 2427:

"...

24.

Sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), finder i modsætning til, hvad CFI har gjort gældende, anvendelse på indgåelse af lejemål i ejendomme, men ikke på de transaktioner, der foretages på grundlag heraf eller er accessoriske i forhold hertil, uden at de foretages af ejeren selv.

 

25.

Den udvidende fortolkning, CFI forsvarer, strider således imod Domstolens praksis, hvorefter de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i sjette direktivs artikel 13, navnlig udtrykket "udlejning af fast ejendom", skal fortolkes strengt, da de er undtagelser fra det almindelige princip om, at der opkræves moms af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person. ...

 

26.

Dette resultat anfægtes ikke af den fortolkning, Domstolen har foretaget af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), i den ovennævnte Lubbock Fine-dom.

 

27.

Domstolen har i Lubbock Fine-dommen fastslået, at begrebet "udlejning af fast ejendom", der er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), dækker det tilfælde, at en lejer giver afkald på sit lejemål og lader rådigheden over den faste ejendom gå tilbage til den, han har afledt sin ret fra.

Den nævnte dom blev imidlertid afsagt i en sag vedrørende en lejer, som havde ladet rådigheden over den lejede ejendom gå tilbage til ejeren og derfor i afgiftsmæssigt henseende havde tilbageoverdraget brugsretten til ejendommen ved at give afkald på den. Dette var grunden til, at Domstolen i dommens præmis 9 og 12 fandt, at lejerens afkald på ejerens tjenesteydelse, hvilket er en ændring i lejekontrakten, skal fritages, når den pågældende ydelse selv er fritaget."

Landsskatteretten bemærker, at sagen C-63/92, Lubbock Fine, alene vedrører den situation hvor en lejer afstår sit lejemål til den umiddelbare udlejer, og dermed lader rådigheden over lejemålet gå tilbage til den, som han har afledt sin ret fra.

Under hensyn til de citerede præmisser i dommen C-108/99 kan afståelse af et lejemål fra lejer til en ny lejer mod vederlag ikke anses som omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. En sådan afståelse må således anses som accessorisk i forhold til selve lejeaftalen, og er dermed ikke omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Det er derfor med rette, at selskabet er anset for momspligtig af det omhandlede vederlag, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Påstande

H1 ApS har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at H1 ApS' afgiftstilsvar efter momsloven for perioden fra den 1. juli 1997 til den 30. september 1997 skal nedsættes med 37.500 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Supplerende sagsfremstilling

Lejekontrakten pr. 1. september 1993 mellem JN og H1 ApS indeholder bl.a. følgende vilkår:

"...

4.

Lejen og dens betaling

Den årlige leje er i perioden fra 1/9 1993 til 31/8 1994 aftalt til kr. 102.000,00.

...

Den årlige leje er fra 1/10 1996 genstand for regulering i opadgående retning med 3 % årligt af den til enhver tid gældende leje.

...

Lejereguleringseksempel

...

1/10 1997 - 1/10 1998                

kr.

 133.673,40

...

Til sikkerhed for lejers opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne lejekontrakts bestemmelser stiller H1 ApS en ubetinget bankgaranti på anfordringsvilkår stor kr. 50.000,00

...

Den ovenfor aftalte leje er uden moms. Såfremt udlejer senere ønsker at lade sig momsregistrere vedrørende lejemålet, tillægges lejen moms.

...

11.

Tinglysning

Denne lejekontrakt begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed ... for såvidt angår bestemmelsen i pkt. 2 om uopsigelighed.

..."

Ved købekontrakt af 30. oktober 1997 afstod H1 ApS lejemålet til DV. Af købekontrakten fremgår bl.a.:

"...

§ 2. Overdragelsens omfang

Handlen omfatter afståelse af lejemålet beliggende ... incl. den indretning af lokalerne som sælger har bekostet.

...

§ 7. Købesummens fordeling

Fordeling af er aftalt til

Nøglepenge                                                                          

kr.

150.000,00

Inventar mv.

kr.

10.000,00

Købesum i alt

kr.

160.000,00

..."

H1 ApS har betalt moms af de 10.000 kr. for inventar mv.

Samtidig med indgåelsen af købekontrakten blev der udfærdiget et tillæg til lejekontrakten, underskrevet af H1 ApS, DV og JN. Af tillægget fremgår, at lejemålet pr. 4. november 1997 overdrages til DV. Det fremgår endvidere bl.a.:

"...

 -

at bestemmelsen under afsnit 3 - lejemålets begyndelse og ophør - første afsnit ændres, således at udlejer tidligst kan opsige lejer pr. 31.10.2007,

 
 -

at lejen pr. overtagelsesdagen jf. afsnit 4 - lejen og dens betaling - udgør kr. 133.673,40 excl. moms og forbrug,

 
 -

at DV stiller ubetinget bankgaranti på anfordringsvilkår på kr. 50.000,-. Den af sælger stillede bankgaranti skal frigives i forbindelse med betaling af lejen for december 1997,

..."

Ud over nogle andre ændringer skulle lejekontraktens vilkår i øvrigt være uændrede.

Procedure

H1 ApS har til støtte for sin påstand gjort gældende, at overdragelsen af lejemålet er fritaget for afgift i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. H1 ApS har nærmere anført, at lejeaftalen fra 1993 mellem JN og H1 ApS er udlejning af fast ejendom og dermed omfattet af bestemmelsen. Ved aftalen om overdragelsen af lejemålet fra H1 ApS til DV afstod H1 ApS sin brugsret til lejemålet og modtog nøglepenge for afståelsen. Selv om H1 ApS ikke indtrådte som udlejer i forhold til DV, er der ved afståelsen af lejerettighederne mod betaling af nøglepengene tale om en ydelse, der er således forbundet med udlejningen, at nøglepengene er fritaget for moms, idet der med nøglepengene betales særskilt for selve tildelingen af brugsretten. Nøglepengene er hermed en del af udlejningstransaktionen. Den brugsret, der overdrages, er overladt H1 ApS fra udlejeren, og H1 ApS har rådet over den. Nøglepengene er derfor en del af lejebetalingen og som sådan omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, implementerer fritagelsesbestemmelsen i EØF's sjette momsdirektivs artikel 13, B, litra b, og bestemmelsen må derfor fortolkes på samme måde, som EF-Domstolen har fortolket direktivets artikel 13, B, litra b. Af EF-Domstolens dom i C-275/O1, Sinclair Collis, præmis 22, fremgår, at fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er selvstændige fællesskabsretlige begreber, og at der derfor skal foretages en definition af dem på fællesskabsplan. Begrebet "udlejning" skal således fortolkes ens i alle medlemsstater.

Ved EF-Domstolens fortolkning af det fælleskabsretlige begreb "udlejning" tillægges det betydning, at tildelingen af brugsretten mod vederlag er kernen i udlejningsbegrebet. Dette fremgår bl.a. af præmis 25 i Sinclair Collis-dommen.

Det fremgår af samme doms præmis 26, at der ved vurderingen af, om en transaktion er afgiftspligtig, skal tages hensyn til samtlige omstændigheder ved transaktionen, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne. I den foreliggende sag er H1 ApS' transaktion kendetegnet ved, at der sker en overdragelse af lejemålet, altså brugsretten, til den nye lejer. I erhverslejelovens kap. 10 anvendes "Brugsrettens overgang til andre" som overskrift til reglerne om både fremleje af lejemål og afståelsesretten, jf. §§54 og 55. Den nye lejers motiver til at betale nøglepenge er uden betydning for vurderingen af, om transaktionen er afgiftspligtig.

H1 ApS har videre anført, at EF-Domstolens praksis støtter selskabets synspunkt. H1 ApS har henvist til EF-Domstolens dom i sag C-63/92, Lubbock Fine Co, hvor der var tale om, at brugsretten blev overdraget tilbage til udlejeren. I dommens præmis 9 hedder det:

"Når en bestemt transaktion, som f.eks. udlejning af fast ejendom, der i øvrigt skulle beskattes på grundlag af den betalte leje, falder ind under anvendelsesområdet for en fritagelse ifølge sjette direktiv, skal en ændring i kontraktforholdet som f.eks. en afståelse af lejemålet mod betaling af en godtgørelse ligeledes betragtes som faldende ind under anvendelsesområdet for denne fritagelse."

H1 ApS har videre henvist til sag C-108/99, Cantor Fitzgerald, som vedrørte den situation, at en ny lejer, Cantor Fitzgerald, modtog et vederlag for at overtage et lejemål. Domstolen fandt ikke, at undtagelsen kunne anvendes i den situation. Domstolen konstaterede således i præmis 21:

"Udlejning af fast ejendom i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b)'s forstand består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje og for en aftalt periode overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra..."

og i præmis 24:

"...

artikel 13, punkt B, litra b), finder i modsætning til hvad CFI har gjort gældende, anvendelse på indgåelse af lejemål i ejendomme, men ikke på de transaktioner, der foretages på grundlag heraf eller er accessoriske i forhold hertil, uden at de foretages af ejeren selv."

H1 ApS har i denne forbindelse gjort gældende, at udtrykket "ejeren" i præmis 24 ikke skal forstås bogstaveligt, men er konkret defineret i dommens præmis 6, og at en lejer, der råder over retten, herunder til at afstå retten, som i Lubbock Fine-sagen, kan være omfattet af ordet "ejer", som det er anvendt i dommens præmis 24.

H1 ApS har videre anført, at Domstolen uden at gøre bemærkninger derom, i flere sager har været bekendt med andre staters gennemførelsesbestemmelser, der fritager afståelser af lejerettigheder fra afgiftspligten.

Det drejer sig om sagerne C-255/02, Halifax, og C-284/03, Temco, der vedrører henholdsvis engelsk og belgisk lovgivning. I sag 173/88 - Skatteministeriet mod ... - har Domstolen fastslået, at medlemsstaterne ikke er berettigede til at fritage for moms i videre omfang end hjemlet i artikel 13, B, litra b. Det måtte derfor forventes, at Domstolen i C-284/03, Temco, havde gjort en bemærkning om det, hvis den havde fundet, at den belgiske bestemmelse fritog i videre omfang end hjemlet ved artikel 13, B, litra b.

H1 ApS har endelig henvist til, at princippet om momsens neutralitet er til hinder for, at identiske ydelser som udlejningen fra ejer til lejer, eller som her fra lejer til ny lejer, behandles afgiftsmæssigt forskelligt.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at det vederlag, som H1 ApS har oppebåret fra DV for afståelse af lejemålet, er momspligtigt i medfør af momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., idet det ikke er omfattet af undtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Skatteministeriet har anført, at der ikke er tale om en udlejningskontrakt, men om et accessorium til lejekontrakten. Som begrebet "tjenesteydelse" er anvendt i EØFs sjette momsdirektiv artikel 6, kan realydelsen i denne sag mest karakteristisk betegnes sådan, at H1 ApS har tålt en afståelse, frem for at H1 ApS har overladt en brugsret. Sagen omhandler spørgsmålet om afgiftspligt af et vederlag for at bringe H1 ApS's lejeret til ophør, hvorefter H1 ApS er helt frigjort i forhold til udlejeren. Hermed adskiller situationen sig også fra fremleje.

Skatteministeriet har videre anført, at det ikke er relevant for sagen, hvordan andre medlemsstater fortolker direktivets artikel 13, og at de domme, som H1 ApS har påberåbt sig, ikke kan anføres til støtte for en fritagelse. I sagen Skatteministeriet mod ..., var der således tale om, at den samme person udlejede sammensatte ydelser, accessorier til lejeaftalen. Dommen er af denne grund ikke relevant. I Lubbock Fine sagen er det i generaladvokatens forslag til afgørelse i præmis 47 anført, at der ved afståelse er tale om afkald på brugsretten mod vederlag. Resultatet - fritagelse for moms - skyldtes hensynet til momsens neutralitet, jf. præmis 55, i en tilbagetagelsessituation. Dommen er derfor ikke relevant for denne sag. Sagen vedrørende Cantor Fitzgerald vedrører en anden situation end den, der omhandles i denne sag, og der er ikke grundlag for at slutte modsætningsvis til den foreliggende sag.

Skatteministeriet har endelig anført, at der ikke er risiko for, at sammenhængen i afgiftsystemet brydes ved, at H1 ApS pålægges moms, idet det ikke berører udlejningsaftalen, at H1 ApS pålægges moms.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af lejekontrakten fra 1993 mellem JN og H1 ApS fremgår, at lejeretten var uopsigelig fra udlejers side til den 1. september 2003, og at H1 ApS havde ret til at afstå det lejede til en 3. person eller selskab. H1 ApS var herefter den eneste, der i lejeperioden var berettiget til at råde over brugsretten til ejendommen, herunder ved afståelse af lejeretten. Vederlaget på 150.000 kr., som DV ved købekontrakten af 30. oktober 1997 forpligtede sig til at betale til H1 ApS, er modydelsen for afståelse af H1 ApS' lejeret.

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, er bl.a. "udlejning og bortforpagtning af fast ejendom" fritaget fra afgiftspligten efter momslovens § 4, stk. 1. Ordlyden af § 13, stk. 1, nr. 8, svarer til artikel 13, punkt B, litra b, i EØF-direktiv nr. 388/1977 (sjette momsdirektiv), hvorefter "bortforpagtning og udlejning af fast ejendom" skal fritages for afgiftspligt.

I EF-Domstolens præmis 22 i C-275/01, Sinclair Collis Ltd, er det fastslået, at fritagelserne i sjette momsdirektivs artikel 13 er selvstændige fællesskabsretlige begreber. Udlejning af fast ejendom er således et fællesskabsretligt begreb i afgiftsmæssig henseende. Af samme doms præmis 25 fremgår, at det følger af fast retspraksis, at det grundlæggende kendetegn ved dette begreb er tildeling af råderetten over den faste ejendom for en aftalt periode og mod vederlag.

EF-Domstolen har i sagen C-63/92, Lubbock Fine, afgjort, at begrebet "udlejning af fast ejendom" i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b, også dækker det tilfælde, hvor en lejer afstår sin lejeret og tilbageleverer den faste ejendom til den umiddelbare ejer, jf. dommens præmis 10.

EF-Domstolens afgørelse i C-108/99, Cantor Fitzgerald, angår spørgsmålet om afgiftsfritagelse for et vederlag, som en lejer betalte en ny lejer for at overtage lejerens forpligtelser i forhold til udlejeren. Domstolen besvarede det præjudicielle spørgsmål herom således i præmis 34:

"Det præjudicielle spørgsmål må derfor besvares således, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), ikke fritager en tjenesteydelse, som en person, der ikke har rettigheder over en given fast ejendom, udfører ved at acceptere at overtage et lejemål i ejendommen fra lejeren mod vederlag".

Af dommen fremgår videre, at udtrykket "udlejning af fast ejendom" i direktivets artikel 13, punkt B, litra b, skal fortolkes strengt, men Domstolen tog ikke afstand fra High Courts og den britiske regerings tilkendegivelser om, at afståelsesvederlag var fritaget for moms efter engelsk national lovgivning.

På denne baggrund finder landsretten, at H1 ApS' afståelse af lejerettighederne i afgiftsmæssig henseende udgør udlejning af fast ejendom, således som begrebet er defineret af EF-Domstolen. Vederlaget er således fritaget for pligten til at svare moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og H1 ApS' momstilsvar for juli kvartal 1997 skal derfor, som påstået af H1 ApS, nedsættes med 37.500 kr.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger til H1 ApS med 16.000 kr. Beløbet dækker 1.500 kr. til ekstrakt, 3.160 kr. til materialesamling, 500 kr. til retsafgift og et passende beløb til udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens karakter og udfald samt sagens værdi.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren, H1 ApS', afgiftstilsvar efter momsloven for perioden fra den 1. juli 1997 til den 30. september 1997 skal nedsættes med 37.500 kr.

Sagsøgte skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgeren med 16.000 kr.