Dato for udgivelse
07 Jul 2006 10:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Jun 2006 09:44
SKM-nummer
SKM2006.470.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1918-1405
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fradrag, rejseudgifter
Resumé

En studerende på Danmarks Journalisthøjskole, der var i lønnet praktik som journalist, fik godkendt fradrag for rejseudgifter til kost og logi.

Reference(r)
Ligningsloven § 9
Ligningsloven § 9A
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a.

Klagen vedrører fradrag for rejseudgifter ved ansættelse på en TV-station. Spørgsmål om sædvanlig bopæl, herunder om bopælspligt ved arbejdsstedet.

Landsskatterettens afgørelse

Ligningsmæssige fradrag

Rejseudgifter

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter til kost og logi, opgjort til 72.562 kr., jf. ligningslovens § 9A.

Landsskatteretten godkender fradrag for rejseudgifter til kost og logi med 77.262 kr. fratrukket bundfradrag på 4.700 kr. (2003), i alt: 72.562 kr.

Sagens oplysninger

Siden den 15. juli 2001 har klageren sammen med sin samlever haft folkeregisteradresse og bopæl på adressen X. Klageren studerede til journalist på Danmarks Journalisthøjskole, og var i perioden 1. august 2002 til 31. januar 2004, i alt 18 måneder, i lønnet praktik som journalist hos B. Afstanden mellem bopælen og arbejdsstedet er 286 km tur/retur og med en samlet transporttid i bil på 3 timer og 6 minutter. I hele praktikperioden lejede klageren et værelse i Y. Værelset lå cirka 20 km fra B.

Af klagerens ansættelseskontrakt fremgår blandt andet:

"1. Praktikperiode: Fra den 1. august 2002 til den 31. januar 2004, på hvilket tidspunkt praktikanttjenesten udløber uden yderligere varsel.

(...)

3. Bopælspligt: Det er en betingelse, at praktikanten har fast bopæl med folkeregisteradresse i Amtet.

4. Lønforhold: (...) Arbejdstidens placering, honorering for arbejde på ubekvemme tider og lignende følger overenskomsten mellem B og Dansk Journalistforbund. (...)"

Af klagerens vagtplan fremgår det, at han har arbejdet cirka 37 timer pr. uge i gennemsnit, herunder i visse weekends.

For indkomståret 2003 har klageren opgjort sit fradrag på baggrund af 195 rejsedage til i alt 72.562 kr., dog selvangivet med 73.115 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter til kost og logi, jf. ligningslovens § 9A. Nævnet har anset afstanden og transporttiden mellem bopælen i X og det midlertidige arbejdssted i Z for at muliggøre overnatning på den sædvanlige bopæl. Der henvises blandt andet til Landsskatterettens kendelse á 21. februar 2005, hvor en transporttid på 1 time og 35 minutter ikke ansås for at afskære overnatning på den sædvanlige bopæl. Det fremgår desuden af kendelsen, at det ikke kan tillægges afgørende vægt, at klageren ikke er i besiddelse af en bil. Derudover bemærkes det, at den fastsatte bopælspligt i klagerens ansættelseskontrakt ikke medfører, at der kan godkendes fradrag, da overnatningen således er begrundet i arbejdsmæssige forhold, og ikke i afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted.

Efter en samlet vurdering af afstanden og transporttiden, samt klagerens arbejdstider, anses han ikke for at opfylde betingelser for, at kunne foretage fradrag for rejseudgifter. Det forhold, at klageren ved henvendelse til skattemyndigheden har fået oplyst, at han kunne foretage fradrag for udgifter til kost og logi, kan i henhold til praksis ikke medføre en anden bedømmelse, jf. for eksempel Vestre Landsrets dom af 23. oktober 2001, offentliggjort som SKM2001.616.VLR (www.skat.dk).

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for rejseudgifter med 77.262 kr. fratrukket bundfradrag på 4.700 kr., i alt 72.562 kr. Fradraget var oprindeligt selvangivet med i alt 73.115 kr. Klageren har opgjort sit fradrag således:

For perioden 1. januar til 31. juli 2003

116 dage x (387 kr. (kost) + 166 kr. (logi)):

For perioden 1. august til 31. december 2003

79 dage x 166 kr. (logi):

Fratrukket bundfradrag på 4.700 kr. (2003):

i alt fradrag:

64.148 kr.

+ 13.114 kr.

77.262 kr.

- 4.700 kr.

72.562 kr.

Det fremgår, at der kun er foretaget fradrag for kost i de første 12 måneder af det midlertidige ansættelsesforhold, fra den 1. august 2002 til og med den 31. juli 2003, og dermed kun for de første 7 måneder af indkomståret 2003.

Det fremgår i øvrigt af klagerens ansættelseskontrakt, at han skal tage ophold i amtsregionen og at ansættelsen er af midlertidig karakter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, jf. ligningslovens § 9A, men udbetaling af godtgørelse ikke er sket, kan en lønmodtager foretage fradrag for sine udgifter i den skattepligtige indkomst, jf. stk. 7. Fradraget kan foretages enten med de angivne standardsatser efter stk. 2 og stk. 3, eller med de faktiske udgifter. Lønmodtageres fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde, foretages efter ligningslovens § 9, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Fradrag med standardsatsen for rejseudgifter til kost kan kun foretages for de første 12 måneder på et midlertidigt arbejdssted, men denne begrænsning finder ikke anvendelse ved fradrag for rejseudgifter til logi, jf. ligningslovens § 9A, stk. 5.

Det er en betingelse for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, og dermed også for fradrag for rejseudgifter, at lønmodtageren kan anses for at være på rejse. En lønmodtager anses for at være på rejse:

1) når lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, eller

2) når arbejdsgiveren midlertidigt udsender lønmodtageren til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Således som sagen foreligger oplyst, anses klageren for at have været på rejse i den pågældende periode, jf. Østre Landsret dom af 23. november 2005, offentliggjort som SKM2005.492.ØLR (www.skat.dk). Der er herved lagt vægt på afstanden mellem bopælen og arbejdsstedet på 286 km tur/retur og med en samlet transporttid i bil på 3 timer og 6 minutter, samt den dokumenterede rådighedsforpligtelse, som er begrundet i arbejdsmæssige forhold. Der er i øvrigt lagt vægt på, at det fremgår af klagerens ansættelseskontrakt m.v., at der er tale om en midlertidig ansættelse.

Der anses ikke at foreligge grundlag for at tilsidesætte klagerens egen opgørelse af fradraget, og Landsskatteretten godkender derfor fradrag for rejseudgifter til kost og logi i overensstemmelse hermed, således at fradraget udgør 77.262 kr. fratrukket bundfradrag, ligningslovens § 9, på 4.700 kr. (2003), i alt 72.562 kr.