Dato for udgivelse
18 apr 2006 13:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 mar 2006 12:22
SKM-nummer
SKM2006.249.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1693-0068
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Told
Emneord
Told, indførsel, varer, Tyrkiet
Resumé

Klageren kunne ikke opnå præferencetoldbehandling for 4 indfortoldninger af tekstiler fra Tyrkiet, idet de tyrkiske myndigheder i et tilfælde havde afgivet et negativt verifikationssvar, og i 3 tilfælde slet ikke havde besvaret de danske toldmyndigheders henvendelse. Endvidere kunne det forhold, at klagerens tyrkiske leverandør var gået konkurs ikke anses for at være en ekstraordinær omstændighed. De danske toldmyndigheder var derfor berettiget til at afvise præferencetoldbehandling.

Reference(r)
Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiets afgørelse nr. 1/2001 af 28. marts 2001 artikel 6 samt artikel 15, stk. 5 og 6.

Klagen skyldes, at regionen har efteropkrævet i alt 43.823 kr. i told og 10.956 kr. i importmoms for klagerens indførsel af varer fra Tyrkiet, idet klageren ikke har kunnet dokumentere, at betingelserne for præferencetoldbehandling har været opfyldte. 

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klageren er en virksomhed, der driver engroshandel med beklædningsvarer. Klageren har i 4 tilfælde importeret tekstiler fra Tyrkiet. Varerne er alle angivet under præferenceordningen og til fri omsætning og frit forbrug. Herved kunne der ved varernes indførsel til Danmark ske præferencetoldbehandling til en tarifmæssig toldsats på 0 %. 

Regionen har anmodet klageren om at fremlægge fortoldningsangivelser med tilhørende bilag i de 4 indfortoldninger som dokumentation for, at præferencebetingelserne har været opfyldte. 

Klageren har fremlagt et A.TR.-certifikat nr. C1 som dokumentation i en af disse 4 indfortoldninger. Certifikatet har været sendt til verifikation hos de tyrkiske toldmyndigheder, der ved skrivelse modtaget den 7. juli 2003 har svaret de danske toldmyndigheder følgende:

"(...)

Subject: Posterior Control of Movement Certificate A. TR No C1.

                     

Dear Sir,

According to your request, we have checked the movement certificate A. TR No C1. During the verification process, we could not reach the exporter firm in the address so we could not provide the documents required.

Therefore, we can not verify the correctness and authenticity of the A. TR Movement Certificate in question.

(...)"

Klageren har endvidere fremlagt 3 A.TR.-certifikater nr. C2, nr. C3 og nr. C4 for de resterende 3 indfortoldninger. Disse certifikater har ligeledes været sendt til verifikation den 23. marts 2005 hos de tyrkiske toldmyndigheder, der ikke har besvaret henvendelsen.     

ToldSkats afgørelse

Regionen har efteropkrævet 43.823 kr. i told og 10.956 i importmoms.

For de omhandlede indfortoldninger, hvor klageren har fremlagt et A.TR.-certifikat, har de tyrkiske toldmyndigheder afgivet et negativt verifikationssvar og i 3 tilfælde slet ikke svaret. De fremlagte certifikater kan derfor ikke tjene som dokumentation for, at varerne opfylder præferencebetingelserne.  

Den omstændighed, at den tyrkiske leverandør er gået konkurs, gør ikke, at der foreligger "ekstraordinære omstændigheder" efter artikel 15, stk. 6, i handelsaftalen mellem EU og Tyrkiet, som medfører, at de danske toldmyndigheder ikke kan afslå indrømmelse af præferencetoldbehandling.   

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at der ikke skal ske efteropkrævning af told og moms for de 4 omhandlede indfortoldninger.

Behørig dokumentation for, at varerne kunne indføres under præferenceordningen, forelå på indførselstidspunktet.

Endvidere har der foreligget "ekstraordinære omstændigheder", idet klagerens tyrkiske leverandør er gået konkurs. Betingelserne i aftalen mellem EU og Tyrkiet artikel 15, stk. 6, har derfor været til stede, hvorfor regionens afvisning af præferencetoldbehandling er sket med urette.       

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af Afgørelse nr. 1/2001 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet den 28. marts 2001 om ændring af afgørelse nr. 1/96 om gennemførelsesbestemmelser til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet artikel 5, fremgår følgende:

"Beviset for, at de nødvendige betingelser for anvendelse af bestemmelserne om fri omsætning for industrivarer mellem Fællesskabet og Tyrkiet er opfyldt, består i den dokumentation, som efter anmodning fra eksportøren udstedes af toldmyndighederne i Tyrkiet eller i en medlemsstat, jf. dog artikel 11."  

Af Afgørelsens artikel 6, fremgår følgende:

"1. Den i artikel 5 omhandlede dokumentation består i et varecertifikat A.TR.(…)."

Af Afgørelsens artikel 15, fremgår følgende:

"1. Efterfølgende kontrol af varecertifikat A.TR. foretages ved stikprøver, eller når toldmyndighederne i indførselslandet har begrundet tvivl om varecertifikaternes ægthed, de pågældende varers status eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i grundafgørelsen eller denne afgørelse.

2. Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1 sender toldmyndigheder i indførselslandet varecertifikat A.TR. til toldmyndigheder i udførselslandet og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, eller en kopi af disse dokumenter, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Til støtte for kontrollen stiller toldmyndighederne alle de nødvendige dokumenter og indsamlede oplysninger til rådighed, som peger i retning af, at oplysningerne på varecertifikatet A.TR. er urigtige. 

3. Kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i udførselslandet. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis toldmyndighederne i indførselslandet træffer afgørelse om at suspendere den behandling af de pågældende varer, der er fastsat i grundafgørelsen, mens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren, forudsat at der træffes de sikkerhedsforholdsregler, de måtte finde nødvendige.  

5. De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes om resultaterne af denne kontrol inden ti måneder. Det skal af disse resultater klart fremgå, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer var i fri omsætning i Fællesskabet eller i Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i grundafgørelsen og denne afgørelse. 

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå det pågældende dokuments ægthed eller varens virkelige status, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme den behandling, der er fastsat i grundafgørelsen, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder."

For så vidt angår de 4 omhandlede indfortoldninger har klageren fremlagt A.TR.-certifikater, som har været sendt til verifikation hos de tyrkiske myndigheder. Disse myndigheder har i et tilfælde afgivet et negativt svar og i 3 andre tilfælde slet ikke svaret indenfor 10 måneders fristen efter Afgørelse nr. 1/2001, artikel 15, stk. 5. De danske toldmyndigheder har som følge heraf været berettiget til at afvise præferencetoldbehandling, jævnfør Afgørelse nr. 1/2001, artikel 15, stk. 6, medmindre der har foreligget ekstraordinære omstændigheder.

Det forhold, at klagerens tyrkiske leverandør er gået konkurs, kan ikke anses som en sådan ekstraordinær omstændighed. Der er således tale om et forhold, som ligger indenfor den sædvanlige erhvervsrisiko. En professionel erhvervsdrivende må selv træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå at komme i en sådan situation.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.