Dato for udgivelse
13 Jan 2006 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2004 15:20
SKM-nummer
SKM2006.30.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1924-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, skat, AM-bidrag, anklageskrift, bødedom
Resumé

T var tiltalt for momssvig, idet han i 2001 forsætligt har indgivet urigtig afgiftsangivelse. T var endvidere tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven, idet han for skatteårene 2000 og 2001 havde opgivet sin indkomst og sit bidragsgrundlag for lavt. Unddragelserne beløb sig til 49.316 kr. i moms samt 230.168 kr. i skat og 40.039 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af moms- og skattekontrolloven og idømte en samlet bøde på 265.000 kr. På grund af en fejl i anklageskriftet lod byretten unddragelsen af arbejdsmarkedsbidrag udgå af tiltalen. Landsretten fandt T skyldig i hele anklageskriftet og idømte en bøde på 290.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk, 3, jf. stk. 1, nr. 1
Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, litra. a

Vestre Landsrets dom af 14. december 2004, 5. afdeling, S-1924-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kristen Trærup).

Afsagt af landsdommerne

Lis Frost, Stig Glent-Madsen og Laila Skov Kunst (kst.)

----------

Grenaa Byrets dom af 28. juni 2004 S 2.202/04

Anklageskrift er modtaget den 27. april 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra 1. april 2001 til 30. juni 2001 til ToldSkat at have afgivet urigtig afgiftsangivelse, idet han udfærdigede to fakturaer med nr. 204 dateret den 28. april 2001 med momsbeløbene 5.479,60 kr. og 54.796,37 kr., hvoraf han bogførte den mindste af disse i sit momsregnskab, hvorved statskassen blev unddraget 49.316 kr. i moms,

2 og 3.

skattekontrollovens § 13, stk 2, jf. stk. 1,

ved til ToldSkat for skatteårene 2000 og 2001 at have opgivet sin indkomst for lavt med henholdsvis 298.159 kr. og 202.331 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter for i alt 230.168 kr. samt 40.039 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 290.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af V1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Ad forhold 1

Det fremgår af sagen, at tiltalte driver erhvervsvirksomhed i det personlige firma H1 Holding med projektarbejde for dengang 2 kunder, heraf G1 Montage A/S. Den 28. april 2001 udstedte han en faktura, nr. 204, til dette selskab for konsulentydelser marts 2001 på 219.185,50 kr. + moms 54.796,37 kr., i alt 273.981,87 kr. Den i sagen fremlagte fakturakopi har ToldSkat rekvireret hos G1 Montage A/S. Ifølge kontoudtog er der på tiltaltes bankkonto den 1. maj 2001 bogført indbetaling 273.981,87 kr. fra G1 Montage A/S, faktura nr. 204.

Tiltalte har forklaret, at han selv førte sit momsregnskab i en kolonnebog, hvor der 28. april er indført faktura nr. 204 med 27.398,10 kr. og "moms ind" 5.479,60 kr.

Ifølge vidneforklaringen kontaktede ToldSkat den 17. januar 2003 telefonisk tiltalte for at aftale kontrolbesøg, efter at ToldSkat havde modtaget henvendelse fra skattevæsenet med tiltaltes regnskab, der var vedlagt en faktura af 28. april 2001, nr. 204, til G1 Montage A/S for konsulentydelser marts 2001 på 21.918,50 kr. + moms 5.479,60 kr., i alt 27.398,10 kr.

Det blev aftalt med tiltalte, at han til ToldSkat skulle aflevere regnskabsmateriale for perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2002, og det gjorde tiltalte den 22. januar 2003, hvor han gjorde opmærksom på, at der var en fejl vedrørende en faktura i 2001.

Tiltalte har forklaret, at han 28. april 2001 udskrev faktura nr. 204 til G1 Montage A/S på 273.981,87 kr., heraf moms 54.796,37 kr. på sin PC og sendte den til kunden. Han glemte at udskrive en fakturakopi til sit eget regnskab. Da han lang tid efter skulle bruge kopien til sit regnskab, rekonstruerede han faktura 204 og begik herunder en tastaturfejl. Han tror umiddelbart, at det er en kommafejl. Han havde fundet fakturabeløbet i kontoudtoget fra banken. Indbetalingen var registreret den 1. maj 2001, og da ekspeditionstiden plejede at være 3 dage, kunne han regne ud, at fakturadatoen var 28. april 2001. Han regnede momsbeløbet ud på en lommeregner.

Han opdagede fejlen, da han skulle lave årsregnskab og sendte materialet til revisor i juni 2002. Han foretog sig ikke noget i den anledning. Selvangivelsen blev modtaget af kommunen den 28. august 2002.

Den 14. november 2002 skrev skatteforvaltningen, at skatteansættelsen for 2001 ændres, efter forgæves at have anmodet tiltalte om at indsende alt regnskabsmateriale.

Den 29. november 2002 skrev tiltalte til skatteforvaltningen, at faktura 204 af 28. april 2001 var udstedt 2 gange, "hvor jeg fejlagtigt har troet, at differencen har kunnet medtages i årsregnskabet 02. Jeg har meddelt ToldSkat, at der skal afregnes 49.317 kr."

Ad forhold 2 og 3

Tiltalte har forklaret, at han sammen med en kompagnon indtil 1998 drev virksomheden HX I/S. Ved ophøret var der en gæld til kreditorer på 600-700.000 kr. Kreditorerne "gik efter" tiltalte, og han har betalt 457.588,24 kr. i perioden 1998 - 2001. Da han skrev selvangivelse for 2000, som blev indgivet 5. juli 2001, fratrak han de betalinger, han indtil da havde foretaget ifølge de kvitterede fakturaer. Han kan ikke specifikt redegøre for fradraget på 358.359 kr., som han sammentalte på en kladde eller kopi af selvangivelsen, som han ikke nu kan finde. Han troede, at han kunne fradrage betalingerne fuldt ud, efterhånden som han fik betalt. Det var først, da han antog revisor i 2002, og denne 1. juli 2002 skrev en regnskabskorrektion til skattevæsenet, at han blev klar over, at kun halvdelen af betalingerne kunne fradrages, fordi de var to ejere af interessentskabet. Han har 23. december 2003 afleveret en del bilag til politiet. Han har forklaret, at han senere har fundet flere.

Det er oplyst, at de til politiet afleverede bilag er optalt til 61.047 kr. som muligvis betalt i 2000 og 204.437 kr. som muligvis betalt i 1999. Skattevæsenet har ikke godkendt fradraget i selvangivelsen for 2000, og i revisorens regnskabskorrektion nævnes ikke udgifter vedrørende HX I/S.

Procedure

Anklageren har til støtte for sin påstand vedr. forhold 1 anført, at tiltaltes forklaring om datoen på den rekonstruerede lille faktura 204 er påfaldende ud fra kontoudtoget, at beløbene i den lille faktura ikke er præcis de samme tal, som i den store faktura, hvorfor forklaringen om kommafejl ikke uden videre kan passe, og at det også er påfaldende, at tiltalte, da han opdagede fejlen, ikke straks gav besked til myndighederne. Udstedelsen af den lille faktura til regnskabet må derfor være sket med forsæt til momsunddragelse.

Vedr. forhold 2/3 er anført, at de af tiltalte omtalte betalinger skattemæssigt hører til i de år, de er pådraget, og det vides ikke, om de er medtaget i regnskaberne for HX I/S i 1998 og tidligere, da interessentskabet ikke har indgivet selvangivelse. Det burde tiltalte have vidst, og han burde også have vidst, at han ikke kunne fradrage mere end halvdelen af betalingerne i sine egen selvangivelser, da der i interessentskabet var 2 ansvarlige. Tiltalte har ikke dokumenteret, at de hævdede beløb er betalt i 2000. Tiltalte valgte efter sin forklaring selv at føre regnskab for 2000, og undlod at søge sagkyndig hjælp. For 2001 skyldes den for lave selvangivne indkomst, at han anvendte den lille faktura 204. Disse forhold må tilskrives tiltalte som groft uagtsomt. Bødepåstanden er herefter beregnet som 65.000 kr. vedr. momsloven, 200.000 kr. ved skattekontrolloven og - 25.000 kr. vedr. arbejdsmarkedsfondsloven.

Tiltalte har påstået frifindelse og har henvist til sin forklaring. Han har anført, at han dengang ikke have styr på regnskaberne og ikke kendte reglerne, samt at han i den periode var meget presset af kreditorer. Redegørelserne fra ToldSkat viser også, at der var uorden i regnskaberne. Han gjorde opmærksom på fejlene, da han opdagede dem, og han har ikke foretaget sig noget overlagt for at unddrage sig moms- og skattebetaling.

Rettens begrundelse og resultat

Det bemærkes, at anklageren efter bevisførelsen anmodede om tilladelse til at berigtige tiltalen i forhold 2/3 ved efter citeringen af skattekontrolloven at indføre: "og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, pkt. a".

Da denne lov, ikke har været påberåbt i tiltalen, har retten ikke tilladt denne udvidelse af tiltalen.

Ordene i tiltalens forhold 2. og 3. "samt 40.039 kr. i arbejdsmarkedsbidrag" må derfor udgå af tiltalen og dermed også af bødekravet.

Ad forhold 1

Tiltaltes forklaring om kommafejl ved rekonstruktion af faktura 204 og anvendelsen af den lille faktura i momsregnskabet tilsidesættes som utroværdig. Der er herved lagt vægt på, at tallene i de angivne beløb ikke er helt ens og navnlig, at der er tale om et så stort faktura- og momsbeløb, at det i tiltaltes indtægtssituation og regnskabsførelse måtte have stået ham klart, at der var en fejl. Hertil kommer, at han ikke gjorde opmærksom på "fejlen", da han efter sin forklaring opdagede denne, men først fremkom med forklaringen om rekonstruktion og "fejl", da han blev afkrævet bilagsmateriale.

Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalens forhold 1 for forsætlig momsunddragelse.

Ad forhold 2

Det fremgår af tiltaltes forklaring, at han nu er klar over, at der var fejl i indkomstangivelserne. Han har i forklaringen henført disse til uorden i regnskabsførelsen og manglende kendskab til reglerne. Han har ikke dokumenteret grundlag for de angivne fradrag.

Han har i en årrække drevet erhvervsvirksomhed, og det drejer sig om ret betydelige beløb.

Det må derfor - som tiltalen er rejst og bødepåstanden nedlagt - tilregnes ham som groft uagtsomt, at han ikke har sikret sig tilstrækkelig orden og sagkundskab i regnskabsførelsen og skatteangivelsen. Tiltalte er derfor skyldig i tiltalen for overtrædelse af skattekontrolloven.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1 til en bøde på 265.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

T hi kendes for ret

Tiltalte T straffes med en bøde på 265.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. december 2004, 5. afdeling, S-1924-04

Retten i Grenaa, har den 28. juni 2004 afsagt dom i 1. instans (S 2.202/04).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der i forhold 1 før "for perioden fra.." indføjes "med forsæt til afgiftsunddragelse", og således at "ved" i forhold 2 og 3 udgår, og i stedet indføjes "og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a, ved groft uagtsomt".

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V2.

Tiltalte har om forhold 1 supplerende forklaret, at G1 Montage var en stor kunde. Den lille faktura 204 er udarbejdet i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Han havde glemt at tage en kopi af fakturaen. Han rekonstruerede fakturaen - muligvis efter kontoudtoget. Han mener, at han på det pågældende tidspunkt indberettede moms i august 2001, og den lille faktura er formentlig udarbejdet i begyndelsen af august. Han var på daværende tidspunkt meget presset af kreditorer, og der var derfor en række ting, han ikke nærmere hæftede sig ved. Han blev selv opmærksom på fejlen i sommeren 2002, da han samlede materialet til skattemyndighederne. Han fik ikke meddelelse fra G1 Montage om, at de havde indsendt fakturaen til myndighederne.

Tiltalte har om forhold 2 og 3 supplerende forklaret, at HX I/S eksisterede i perioden fra 1992 til 1998. Han har ikke haft råd til at få professionel bistand til at udarbejde selvangivelser, og han lavede dem derfor selv. Det var først i juni 2002, han kontaktede en revisor. Han var ikke klar over, at han kun kunne foretage fradrag for halvdelen, når der var tale om et interessentskab. Da han arbejdede sammen med NL, var det hans kompagnon, der varetog de regnskabsmæssige opgaver. I 1998 forsvandt NL fra selskabet, og han skulle derfor selv sørge både for drift og regnskaber mv. Han har foretaget en opstilling over indbetalingerne til kreditorerne i interessentskabet. I selvangivelsen for 2000 fratrak han 358.359 kr., fordi han havde betalt dette beløb. Han er uddannet maskinmester, og han har ingen regnskabsmæssig indsigt. Han arbejder i dag som faglærer på en teknisk skole. Han har betalt det meste af ekstraskatten fra 2000 og 2001. Han mangler dog fortsat ca. 50.000 kr.

V1 har supplerende forklaret, at han ikke før sagen havde været i kontakt med tiltalte.

Registreret revisor V2 har forklaret, at han tidligere udarbejdede de almindelige driftsregnskaber for HX I/S. Det sidste regnskab, der blev udarbejdet som et udkast, var for 1998. Det blev dog ikke indsendt i forbindelse med selvangivelserne, da det ikke blev godkendt af interessenterne. Udkastet blev udarbejdet i november 1999. Regnskabet udviste et mindre overskud. Et underskud i et interessentskab kan som udgangspunkt fremføres. Han fik ikke noget at vide om, at virksomheden var ophørt. I december 2001 afleverede tiltalte et ringbind, der nærmere dokumenterede de krav, der var rejst mod interessentskabet. I juli eller august 2002 anmodede vidnet skattemyndighederne om at ændre selvangivelserne for 1998, da der ikke var foretaget fradrag for ca. 137.000 kr. for hver af de to kompagnoner. På grund af forældelse var det ikke muligt at genoptage behandlingen af tiltaltes indkomstforhold i 1998. I august 2002 fik man medhold i, at der for tiltaltes vedkommende kunne ske et yderligere fradrag på 137.000 kr. for 1999. For 2000 havde tiltalte glemt at medtage nogle fradrag for omkostninger. Vidnet havde ingen opgaver i forbindelse med tiltaltes regnskaber og selvangivelse for 2001.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Forhold 2 og 3

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, som sket.

Med samme begrundelse finder landsretten, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a, som beskrevet i tiltalen.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand til en bøde på 290.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bøden forhøjes til 290.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.