Dato for udgivelse
06 Jun 2006 12:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2006 11:48
SKM-nummer
SKM2006.347.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1809-0179
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivning, indretning, lejede, lokaler
Resumé

Afskrivning på indretning af lejede lokaler anvendt til høreklinik kunne ikke foretages, idet aktiviteten ansås for omfattet af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 6, - anden sygdomsbehandling.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 14, stk. 2, nr. 6.

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt afskrivning på indretning af lejede lokaler, da aktiviteten anses for omfattet af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 6 - anden sygdomsbehandling.

Landsskatterettens afgørelse

Ligningsmyndigheden har ikke godkendt afskrivning på indretning af lejede lokaler.

Klageren har afskrevet med 59.353 kr. i 2002 og 92.118 kr. i 2003.

Landsskatteretten stadfæster ligningsmyndighedens afgørelse.

Sagens oplysninger

A ApS er en privat høreklinik. Aktiviteten i en privat høreklinik består i salg af høreapparater og audiologiske ydelser m.v. - Aktiviteten kan sidestilles med den aktivitet, der foregår i offentlige høreklinikker. - Salget sker til hovedanpartshaverens ægtefælles øre- næse og halslægepraksis.

Høreklinikken er DELTA-godkendt, hvilket vil sige, at den må sælge hørerapparater med tilskud fra det offentlige.

Efter selskabets hjemmeside er hovedanpartshaveren daglig leder og hovedanpartshaverens ægtefælle lægelig ansvarlig.

Selskabet bor til leje i en ejendom som ejes af hovedanpartshaverens ægtefælle.

Selskabet har lejet 1/3 af ejendommen, de sidste 2/3 af ejendommen anvendes til hovedanpartshaverens ægtefælles øre- næse og halslægepraksis samt et privat kirurgisk hospital, som ligeledes ledes af hovedanpartshaveren samt dennes ægtefælle.

Ejendommen er på 500 kvadratmeter, hvoraf høreklinikken anvender 78 kvadratmeter samt 1/3 af fællesarealerne på 255 kvadratmeter.

Selskabet har afholdt udgifter til indretning af lejede lokaler på 296.766 kr. i 2002 og 163.827 kr. i 2003. Disse er i indkomståret afskrevet med 20%. Der er enighed om, at hvis aktiviteten kan anses som afskrivningsberettiget skal afskrivningerne efter afskrivningslovens § 39, stk. 2 sættes til 5%.

Ligningsmyndighedens afgørelse

SkatteCentret har ikke godkendt afskrivning på indretning af lejede lokaler.

SkatteCentret har anført følgende under sine vurderinger og begrundelser:

"Efter afskrivningslovens § 14 stk. 2 nr. 6 kan der ikke foretages afskrivning på bygninger der anvendes til hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling.

Efter skattecentrets opfattelse ses aktiviteten i en høreklinik, at være primært høreapparatbehandling af patienter der har fået en henvisning fra en speciallæge. Denne høreapparatbehandling består i levering og tilpasning af høreapparatet, Der medfører en afhjælpning af en hørelidelse.

Efter skattecentrets opfattelse, må behandling af en hørelidelse komme ind under bestemmelsen om anden sygdomsbehandling, uanset om en nedsat funktionsduelighed efter en streng sygdomsmæssig betragtning ikke kan anses som en sygdom, så må behandlingen anses som en forebyggende sygdomsbehandling der skal hindre evt. senere psykosociale lidelser hos den hørehæmmede, som følge af den nedsatte hørelse. Forebyggende sygdomsbehandlinger er også efter skattecentrets opfattelse omfattet af begrebet anden sygdomsbehandling i afskrivningslovens § 14 stk. 2 nr. 6.

Efter § 2 i bekendtgørelse om godkendelse af private leverandører af hørerapparater, skal der føres patientjournaler for hver enkel person, som skal opbevares i 5 år.

Vi er opmærksom på, at der kan ske behandling af patienter uden lægehenvisning, men dette må under hensyn til, at der ikke opnås tilskud, være i de få situationer hvor der er sket en teknologisk udvikling, som patienten ønsker, at gøre brug af inden der er gået 4 år, og hvor patientens hørelidelse er klart klarlagt af en speciallæge i forvejen.

Ud fra ovennævnte skal der altså ske en dokumenteret behandling af en patient.

Efter afskrivningslovens § 14 stk. 2 nr. 6 kan der ikke ske afskrivning i virksomheder der beskæftiger sig med anden sygdomsbehandling, med baggrund i ovennævnte finder vi, at aktiviteten må betragtes som anden sygdomsbehandling, der sker således behandling af patienter der for langt den overvejende del er henvist fra speciallæger til viderebehandling hos en høreklinik, patienten kan så vælge om denne behandling skal ske hos en offentlig eller privat høreklinik.

Begrebet anden sygdomsbehandling er ikke udtømmende beskrevet i lovens forarbejder (lovforslag 102,97/98 2. samling, der står bl.a. "Det er dog i den foreslåede bestemmelse tilføjet, at der ej heller kan afskrives på bygninger, der anvendes til anden virksomhed med sygdomsbehandling. Der vil eksempelvis således ikke kunne afskrives på klinikker for kiropraktik.

Vi finder ikke, at en aktivitet som høreklinik, kan sidestilles med en detailforretning, som en brilleforretning, da der sker en systematisk og dokumenteret behandling af kunder, der er visiteret til viderebehandling fra en speciallæge. At speciellægen ikke kan henvise til hvilken høreklinik, patienten skal anvende, kan ikke have betydning for vurdering af om det er sygdomsbehandling der foretages i en høreklinik.

Da selskabet lejer lejemålet af en person omfattet af personkredsen i afskrivningslovens § 39 stk. 2, kan der ikke afskrives på indretning af lejede lokaler med en større procent end hvis det var ejeren af ejendommen der drev virksomheden, da skattecentret er af den opfattelse at aktiviteten er omfattet af afskrivningslovens § 14 stk. 2 nr. 6, kan der således ikke ske skattemæssige afskrivninger på indretning af lejede lokaler.

Det skal bemærkes, at der heller ikke kan ske fradrag i forbindelse med fraflytning af lejemålet.

Subsidiær afgørelse:

Selskabet har afholdt udgifter til indretning af lejede lokaler på kr. 296.766 i 2002 og 163.827 (her i skal evt. fragå afholdte udgifter på kr. 46.393 til Solvarmeanlæg, se nedenfor) Disse er i indkomståret afskrevet med 20%. Der er enighed om, at hvis aktiviteten kan anses som afskrivningsberettiget skal afskrivningerne efter afskrivningslovens § 39 stk. 2 sættes til 5%.

Afskrivningerne skal nedsætte fra 92.118 til kr. 23.030 (heri skal evt. fragå 5% af 46.393 til Solvarmeanlæg, se nedenfor)."

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at der godkendes afskrivning på indretning af lejede lokaler med 14.838 kr. i 2002 og 23.030 kr. i 2003.

Der er anført følgende begrundelse i klagen:

"Klagen vedrører ej godkendte afskrivninger på indretning af lejede lokaler, idet det er min opfattelse, at aktiviteten i A ikke kan anses som anden sygdomsbehandling i afskrivningslovens § 14 stk. 2 nr. 6, hvorfor der kan afskrives efter reglerne i afskrivningslovens § 39 stk. 2 og § 17 stk. 1.

Ud over det i sagen beroende korrespondance kan yderligere oplyses, at der i A er ansat uddannede audiologiassistenter til varetagelse af klinikkens aktiviteter og der er ingen ansatte ørelæger. At der ud fra en kvalitetsmæssig signalværdi på klinikkens hjemmeside er anført tilknytning fra speciallæge medfører efter min opfattelse ikke, at der er tale om egentlig sygdomsbehandling. Selve undersøgelsen af speciallægen sker derfor ikke i klinikken eller i dennes regi.

Det skal fortsat anføres, at der ikke stilles krav om journalføring, men alene en form for dokumentation af at udbedringen af skavanken virker således, som også en optiker naturligvis gør.

Det anføres fejlagtigt af SkatteCentret, at der skulle være tale om høreapparatbehandling, idet der på klinikken alene er tale om identisk aktivitet tilsvarende hos en brilleoptiker. Der sker derfor ikke behandling af én hørelidelse og ej heller en sygdomsforebyggende behandling, men der sker en udbedring af en opstået skavank som tillige er tilfældet når man får briller hos en optiker. Jeg skal dog ikke kunne udtale mig om evt. senere psykosociale lidelser kan forekomme hos personer med enten nedsat hørelse eller nedsat syn.

Et hospital som foretager operationer for nedsat hørelse eller syn, foretager sygdomsbehandling. Men undersøgelse af behovet for og tilpasning af et hjælpeinstrument i form af høreapparat eller briller er alene en udbedring af en opstået skavank.

Det fremgår endvidere af det offentlige brancheregister (www.branche.cvr.dk), at A falder ind under branchekode 33 omfattende Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. Denne gruppe omfatter også installation og reparation af sådant udstyr, herunder briller og høreapparater."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Afskrivning kan ikke foretages på bygninger, der anvendes til hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling. Dette fremgår af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 6.

Landsskatteretten kan tilslutte sig ligningsmyndighedens afgørelse, hvorefter der ikke er godkendt afskrivning på indretning af lejede lokaler, da selskabets aktivitet anses for omfattet af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 6 - anden sygdomsbehandling.

Landsskatteretten har herved særlig henset til, at der sker behandling af patienter, der for langt den overvejende del er henvist fra speciallæger til viderebehandling hos en høreklinik.

Landsskatteretten stadfæster ligningsmyndighedens afgørelse.