Dato for udgivelse
03 mar 2006 14:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jun 2005 09:41
SKM-nummer
SKM2006.127.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, S-4035-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Overtrædelse, skattekontrolloven, skattesvig, udeholdt, indtægter, beskatning, Danmark
Resumé

T, der var bosiddende i Spanien, var som faktisk leder af et dansk selskab, tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen for indkomståret 1999, alt hvorved det offentlige blev unddraget 31.481 kr. i skatter. T blev af byretten straffet med en bøde på 30.000 kr.

Også efter bevisførelsen for landsretten fandtes T af de grunde, der er anført i byrettens dom, skyldig efter anklageskriftet. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1

Østre Landsrets dom af 15. juni 2005, 20. afdeling, S-4035-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henrik Krebs, besk.).

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Arne Brandt og Kim Jensen (kst.)

----------

Roskilde byrets dom af 1. marts 2004, 2. afdeling S 2-115/04

Anklageskrift af 12. januar 2004 er modtaget den 13. januar 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven, lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, § 13, stk. 1,

ved som faktisk leder af selskabet "H1 ApS" CVR nr. ... med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen for indkomståret 1999, alt hvorved det offentlige blev unddraget 31.481 kr. i skatter.

Anklagemyndigheders har nedlagt påstand om, at tiltalte bliver idømt en bøde på ikke under 30.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter de afgivne forklaringer finder retten at kunne lægge til grund, at tiltalte i 1999 ikke havde fast ophold i Danmark, men kun i Spanien, og at han var daglig leder i såvel H1 ApS, der havde hjemsted i ... kommune, og var daglig leder af firmaet H2 Services Limited, der havde kontoradresse i Gibraltar, at tiltaltes datter og søn ejede anparterne i H1 ApS, og at to udenlandske advokater ejede firmaet i Gibraltar.

Efter den af tiltalte afgivne forklaring og de fremlagte fakturaer, finder retten at kunne lægge til grund, at tiltalte har været med til at udføre det arbejde, der er nævnt i en faktura nr. 927 af 15. juni 1999, der er udstedt af H2 Services Limsted til H1 ApS, at arbejdet er udført på G1 ejendommen i ..., at tiltalte har været med til at udføre det arbejde, der er nævnt i faktura nr. 950 den 20. september 1999, der er udstedt af samme til samme, at arbejdet er blevet udført på G2, og at tiltalte har været med til at udføre det arbejde, der er nævnt i faktura nr. 0947 den 18. september 1999, der er udstedt af samme til samme, og at arbejdet er udført på G3.

Efter tiltaltes forklaring og de fremlagte bilag kan det endvidere lægges til grund, at tiltaltes selskab, H1 ApS, i henhold til faktura nr. 939 af 15. august 1999 har købt en diamantklinge for 5.000 kr. af H2 Services Limited, at H1 ApS i henhold til faktura nr. 959 den 15. december 1999 har købt to klinger for 10.000 kr. af H2 Services Limited, og at H1 ApS den i henhold til faktura nr. 932 20. juni 1999 har købt to klinger for 10.000 kr. af H2 Services Limited.

Efter tiltaltes forklaring og en fremlagt faktura nr. 2669 af 29. maj 1999 finder retten at kunne lægge til grund, at G4 A/S, er blevet afkrævet en betaling på blandt andet 68.000 kr. for skæring af et gulv hos G1 i følge et tilbud. Det er i alle de fakturaer, der er udstedt af H2 Services Limited anført, at betalinger skal ske til en konto i F1 Banks ... afdeling.

Retten finder at kunne lægge til grund, at formålet med at udstede de 6 fakturaer til et samlet beløb på 98.379 kr., som sagen drejer sig om, har været at føre beløb ud af Danmark, således at tiltalte kunne hæve beløbene og bruge dem til betaling af sine udgifter i forbindelse med hans ophold i Spanien.

Da tiltalte har godkendt selskabets regnskab for 1999 med de pågældende fakturaer som udgifter, og da tiltalte må have været vidende om, at udgifterne ikke kunne medtages, findes han forsætligt at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved selskabets skatteansættelse. Tiltalte har ikke bestridt, at skatten af de 6 fakturabeløb kan beregnes til 31.481 kr.. Tiltalte dømmes herefter efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, til en bøde på 30.000 kr., med en forvandlingsstraf af fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 15. juni 2005, 20. afdeling, S-4035-04

Roskilde Rets 2. afdelings dom af 1. marts 2004 (S 2-115/04) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte, der har nægtet sig skyldig har yderligere forklaret, at selskabet på Gibraltar var ejet af 2 advokater, bosiddende der. Han var direktør. Det pågældende selskab udførte opgaver i hele verden. Selskabet har udført arbejdes for H1 ApS i Danmark. Han bor i dag i Spanien. Selskabet i Gibraltar er ikke længere aktivt. Der var ingen særlig grund til, at H2 Services Limited fakturerede til H1 ApS. Han modtog ikke løn fra nogen af selskaberne. I 1998 ophørte hans skattepligt til Danmark.

V.1 har supplerende forklaret, at hun ikke vidste, at tiltalte var direktør i Gibraltar-selskabet. Hvis det var tilfældet, ville det skærpe kravene til dokumentation.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efteranklageskriftet.

Bødestraffen, der tillige fastsættes i medfør af bekendtgørelse nr. 573 af 5/8 1998, § 13, stk. 1, og forvandlingsstraffen findes passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.