Dato for udgivelse
16 mar 2006 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 mar 2005 08:43
SKM-nummer
SKM2006.148.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-1951-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Urigtige angivelser, uregistreret virksomhed , skattesvig, momssvig, forsøg
Resumé

T2 blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven ved for årene 1999 og 2000 med forsæt til unddragelse at have undladt at angive overskud af virksomhed, hvorved der blev unddraget skat og bidrag med i alt hhv. 213.432 kr. og 34.341 kr. T2 blev endvidere tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse at have drevet uregistreret virksomhed i den ophørte virksomheds CVR-nr. i perioden fra 1. januar til 30. juni 2003 og at have undladt at afregne opkrævet moms, hvorved der blev unddraget 42.280 kr. i moms.

T1 blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved med forsæt til unddragelse at have undladt at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen for 2000 var for lav, hvorved der blev unddraget 70.305 kr. i skat, og at have undladt at angive overskud af virksomhed for 2001, hvorved der blev forsøgt unddraget 137.138 kr. i skat. T1 blev endvidere tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse at have afgivet urigtige angivelser for perioden fra 1. januar til 30. juni 2001, hvorved der blev unddraget 125.327 kr. i moms, og ved at drevet samme virksomhed med forsæt til unddragelse i perioden fra 1. juli til 30. september 2001, hvorved der blev forsøgt unddraget 39.117 kr. i moms.

T 1 og T2 blev endelig tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse i fællesskab at have drevet uregistreret virksomhed og at have undladt at afregne opkrævet moms, hvorved der blev unddraget 121.374 kr. i moms fra hver (i alt 242.747 kr.).

Byretten fandt T1 og T2 skyldige efter tiltalen. T1 blev idømt fængsel i 50 dage og en tillægsbøde på 400.000 kr. T2 blev idømt fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 400.000 kr.

Landsretten frifandt T1 forsøgsforholdene, men fandt i øvrigt begge tiltalte skyldige i tiltalen. Straffene blev nedsat således, at T1 blev idømt fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 300.000 kr., og T2 blev idømt fængsel i 50 dage, men tillægsbøden forblev uforandret.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Straffeloven § 21

Henvisning
 

Vestre Landsrets dom af 15. marts 2005, 13. afdeling, S-1951-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T2
(advokat Annagrete Pagter Kristensen)

og

T1
(advokat Jørgen J. B. Carstensen).

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Hanne Fanø (kst.) og Lisbeth Kjærgaard (kst.) med domsmænd

----------

Randers byrets dom af 27. maj 2004 , 4. afdeling, SS 4.00722/04)

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 26. april 2004.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1. T2

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat

a.

for indkomståret 1999 at have undladt ved selvangivelsen at medregne overskud med 92.881 kr., hvilket beløb er halvdelen af overskuddet i malervirksomheden H1, som tiltalte drev i fællesskab med T1, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 39.197 Kr., og

b.

for indkomståret 2000 at have undladt ved selvangivelsen at medregne 336.383 kr., hvilket er halvdelen af overskuddet i samme virksomhed, som tiltalte også i 2000 drev i fællesskab med T1, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 174.235 kr.

2. T2

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag a.

overskuddet af malervirksomheden som nævnt i forhold 1

a.

hvorved det offentlige blev unddraget 7.430 kr. i bidrag til arbejdsmarkedsfonde, og

b.

for indkomståret 2000 at have undladt ved selvangivelsen at medregne overskuddet af malervirksomheden som nævnt i forhold 1b, hvorved det offentlige blev unddraget 26.911 kr. i bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

3. T1

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 2000 at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen om skatteansættelsen at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelsen var 128.656 kr. for lav på grund af overskud dels i malervirksomheden H2 Malerforretning, som tiltalte drev alene, og dels i malervirksomheden H1, som tiltalte drev i fællesskab med T2, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 70.305 kr.

4. T1

skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 21,

ved for indkomståret 2001 at have haft forsæt til ved selvangivelsen at undlade at medregne overskud af den i forhold 3 nævnte malervirksomhed H2 Malerforretning med 328.167 kr. ved indkomstopgørelsen, hvorved det offentlige ville være blevet unddraget skat med 137.138 kr., hvilket mislykkedes på grund af ransagning og sigtelsen inden fristen for indgivelse af selvangivelse.

5. T1 og T2

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og jf. § 47, stk. 1 og 5, og § 52, stk. 2, i bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven

ved med forsæt til at unddrage det offentlige moms for perioden fra 1. juli 1999 til 31. december 2000 i fællesskab at have drevet den registreringspligtige malervirksomhed H1 uden at anmelde virksomheden til registrering, og uagtet den manglende registrering at have opkrævet moms på udstedte fakturaer uden at indsende selvangivelser og afregne den opkrævede moms til ToldSkat, hvorved det offentlige fra hver blev unddraget 121.374 kr. i moms (for hver halvdelen af det i alt unddragne beløb på 242.747 kr.)

6. T1

a.

momslovens § 81, stk. 3 , jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige moms for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2001 for malervirksomheden H2 Malerforretning at have afgivet urigtige afgiftsangivelser, hvorved det offentlige blev unddraget 125.327 kr. i moms.

b.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 21,

ved for perioden 1. juli til 30. september 2001 at have drevet samme virksomhed med forsæt til at unddrage det offentlige moms, hvorved det offentlige ville være blevet unddraget 39.117 kr. moms, hvilket mislykkedes på grund af ransagning og sigtelse inden fristen for angivelse og afregning for kvartalet.

7. (udgår)

8. T2

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og jf. § 47, stk. 1 og 5, og § 52, stk. 6 og 7, i bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven

ved med forsæt til at unddrage det offentlige moms for perioden 1. januar 2003 til 30. juni 2003 at have drevet den registreringspligtige virksomhed H3-Service v/T2, efter at virksomheden var afmeldt pr. 8. juni 2001, og uden på ny at anmelde virksomheden til registrering, og uagtet den manglende registrering at have opkrævet moms på udstedte fakturaer uden at indsende angivelser og afregne den opkrævede moms til ToldSkat, samt ved på de udstedte fakturaer at have anvendt den ophørte virksomheds CVR.nr., hvorved det offentlige blev unddraget 42.280 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, samt at hver af de tiltalte idømmes en tillægsbøde på 400.000 kr.

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1 a og 2 a. Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1 b og 2 b, idet han for så vidt angår forhold 1 b kan erkende ikke at have medregnet 200.000 kr., hvorved det offentlige er unddraget ca. 95.000 kr., og for så vidt angår forhold 2 b kan erkende et beløb på 16.000 kr. Tiltalte har i forhold 5 erkendt sig skyldig i grov uagtsomhed for perioden 19. januar 2000 til 31. december 2000 for så vidt angår et beløb på 98.609 kr. Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 8.

Tiltalte T1 har nægtet sig skyldig i forhold 4 og forhold 6 b og erkendt sig skyldig i forhold 3 og forhold 6 a. Tiltalte har i forhold 5 erkendt sig skyldig i grov uagtsomhed.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af V.1, V.2, ToldSkat, V.3, V.4 og V.5.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1-3

Efter bevisførelsen lægges til grund, at der fra sommeren 1999 er udstedt fakturaer under navnet H1, og at der også under dette navn blev oprettet en konto i et pengeinstitut. Begge de tiltalte havde mulighed for at hæve på kontoen, og det kan også efter bevisførelsen lægges til grund, at begge de tiltalte har udført arbejde, hvor der under navnet H1 er udstedt faktura. Vidnet V.1 har således også forklaret, at han var af den opfattelse, at firmaet blev drevet af begge de tiltalte. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at de tiltalte i fællesskab har drevet malervirksomheden H1, og at tiltalte T2 har været deltager fra indkomståret 1999.

Vedrørende forhold 1 b finder retten, at det undladte beløb skal medtages med 336.383 kr. Der er herved lagt vægt på, at ToldSkats beregninger ikke bestrides. Tiltaltes oplysning om 200.000 kr beror alene på et skøn, som på ingen måde er dokumenteret, hvorfor der ikke findes at kunne lægges vægt herpå.

Vedrørende forhold 3 har tiltalte T1 erkendt at han har udført arbejde uden at underrette skattemyndighederne om indtjeningen, og at han herved har unddraget det offentlige skat med det i anklageskriftet anførte beløb.

Som følge heraf finder retten det bevist, at tiltalte T2 er skyldig i forhold 1 a og b og 2 a og b, og at tiltalte T1 er skyldig i forhold 3.

Ad forhold 4 og 6 b

Efter bevisførelsen kan lægges til grund, at der i forbindelse med ransagningen alene blev forefundet ganske lidt materiale og slet ikke tilstrækkeligt til at udarbejde regnskab. På baggrund af de manglende regnskaber for de tidligere år og sammenholdt med, at tiltaltes henvendelse til revisor ikke på nogen måde er fulgt op, finder retten det bevist, at tiltalte har haft forsæt til at undlade at medregne overskud i 2001, ligesom det er bevist, at tiltalte har haft forsæt til unddrage det offentlige moms. Herefter, og idet de af ToldSkat foretagne beregninger ikke bestrides, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i begge forhold.

Ad forhold 5

Begge de tiltalte har erkendt sig skyldige i grov uagtsomhed.

Efter bevisførelsen lægges til grund, at der mellem de tiltalte var en aftale om at drive et firma sammen. I en sådan situation må der påhvile begge de tiltalte et skærpet forpligtelse til at være opmærksom på og sørge for, at moms blev indbetalt. Der er ikke nogen dokumentation for en endelig aftale mellem de tiltalte om, at forpligtelsen til at indbetale moms påhvilede den ene. Der er tale om manglende indbetaling af moms over ca. 1½ år og retten finder det ubetænkeligt at anse det for bevist, at begge de tiltalte er skyldige efter tiltalen.

Ad forhold 6 a

Efter tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste er det bevist, at tiltalte er skyldig.

Ad forhold 8

Efter tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T1 til fængsel i 50 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jr. straffelovens 21, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og jf. § 47, stk. 1 og 5, og § 52, stk. 6, i bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven samt momslovens § 81, stk. 3, jr. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T2 til fængsel i 60 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og jf. § 47, stk. 1 og 5, og § 52, stk. 6 og 7, i bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal betale de dem påhvilende sagsomkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 15. marts 2005, 13. afdeling, S-1951-04

Retten i Randers, 4. afdeling, har den 27. maj 2004 afsagt dom i 1. instans (SS 4.00722/04).

Tiltalte T2 har påstået delvis frifindelse og i øvrigt formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Han har erkendt sig skyldig i samme omfang som for byretten.

Tiltalte T1 har påstået delvis frifindelse og i øvrigt formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Han har erkendt sig skyldig i samme omfang som for byretten.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffene.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at det unddragne beløb i forhold 5 rettelig er 121.874 kr. for hver af de tiltalte.

Tiltalte T1 blev ved Vestre Landsrets ankedom af 26. maj 2004 idømt fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 244.

Tiltalte T2 blev ved dom afsagt den 14. april 2004 idømt en bøde og betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselsloven.

Forklaringer

De tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.6.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret, at han ikke kan forstå, at kun hans navn er anført på kontoudtoget af 24. november 1999. Forevist fuldmagt af 6. august 1999 har han forklaret, at han gav T1 fuldmagt bl.a. til at få et hævekort. Forevist faktura af 14. september 1999 til V.1 har han forklaret, at de fik lavet fortrykte indbetalingskort til "H1 ved T2". Det var ikke ham, der udsendte fakturaen. Forevist opsigelse af 10. oktober 2000 til ham selv har han forklaret, at han ikke husker, hvem der bestilte stemplet med navnet "H1". Både hans og T1s telefonnumre stod på brevet. Forevist faktura af 22. juli 1999 har han forklaret, at det er hans gamle SE nr., der stod på fakturaen. Han har ikke lavet fakturaer. Han har ikke set tilbudet sendt til V.1 forud for denne sag. Han har heller ikke set fakturaen til V.1 før sagen. Han så i det hele taget ikke de fakturaer, som T1 lavede. I 1999 fik de en aftale med en leverandør, ..., om levering til brug for arbejdet for G1. V.6 leverede hertil i 2000. Han har besøgt V.6 også i 1999, men først i 2000 har han præsenteret sig som T1s partner. Han kender ikke noget til køb af materialer i september 1999. Den løn, han fik for at arbejde for T1 i 1999, blev der ikke betalt skat af. Han er ordblind, og han har gået i skole i 6 år. I hans tidligere firmaer lavede bl.a. hans hustru regnskaberne. Han er fortsat arbejdsløs.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret, at han et halvt år efter starten af det fælles firma talte med T2 om moms og regnskaber, og han gav T2 adressen på et revisionsfirma i .... De udarbejdede fakturaer i fællesskab. På fakturaen til V.1 stod hans SE nr. I sommeren 2000 fandt han ud af, at T2s firma ikke eksisterede. Han stod for løn og fakturering, T2 for resten. Det var i 1999 forskelligt, hvem der sendte fakturaerne ud. Fakturaerne skulle først godkendes af T2. Det var T2, der fik kontoudtogene; det var jo hans konto. Han har ikke sikret sig, at der blev lavet regnskaber og betalt moms og har ikke fulgt op på, om T2 rettede henvendelse til revisoren i .... Efter ransagningen i september 2001 ringede han til ToldSkat ved PL og bad om at få de bilag, der vedrørte 2001, for at lave momsregnskab, idet han da var blevet ansat i sin hustrus malerfirma, hvor de kunne slutte de påbegyndte projekter.

V.1 har supplerende forklaret, at det ved samtalen med de tiltalte var tydeligt, at kontoen skulle oprettes i et selskabs navn. Aftalen om at male lejligheden på ... blev indgået på det første møde, hvor de tiltalte begge var til stede. Han tør ikke sige, om han så T2 male inde i lejligheden eller udenfor. Da han fik tilbudet af 11. august 1999, ringede han til T1 og afgav sin accept.

V.6 har forklaret, at begge de tiltalte var indehavere af H1. Han havde haft kontakt med T1, der havde oplyst, at han havde oprettet et fælles firma med T2. Han havde et møde med dem begge, hvor de talte om at oprette et selskab. De fleste materialer blev leveret til G1. Det er ikke givet, at der på alle fakturaer angående G1 stod anført "G1".

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte i forhold 1, 2, 3, 5, 6a og 8 er fundet skyldige som sket, dog at momsunddragelsen i forhold 5 udgør 121.874 kr. for hver af de tiltalte.

Forholdene 4 og 6b er forsøgsforhold. Der er imidlertid ikke i tiltalen beskrevet handlinger, jf. straffelovens § 21, der sigter mod udførelse af forsøgene på henholdsvis skatteunddragelse og momsunddragelse. Fristerne for indgivelse af selvangivelse og momsangivelse var ikke udløbet.

Under de foreliggende omstændigheder er der ikke grundlag for domfældelse i forhold 4 og 6b, og tiltalte T1 frifindes derfor i disse forhold.

For begge de tiltalte citeres straffelovens § 89.

5 voterende stemmer for at fastsætte T2s frihedsstraf til fængsel i 50 dage. 1 voterende stemmer for at stadfæste byrettens udmåling af denne frihedsstraf. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Der har været enighed om at nedsætte frihedsstraffen for T1 til fængsel i 40 dage.

Efter forholdenes karakter, og da heller ikke sagens tidsmæssige forløb taler for betingede frihedsstraffe, tiltrædes det, at frihedsstraffene skal være ubetingede.

T2s tillægsbøde er passende fastsat.

T1s tillægsbøde nedsættes til 300.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at frihedsstraffen for tiltalte T2 nedsættes til fængsel i 50 dage, og frihedsstraffen for tiltalte T1 til fængsel i 40 dage. T1s tillægsbøde nedsættes til 300.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.