Dato for udgivelse
28 mar 2006 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 feb 2006 09:55
SKM-nummer
SKM2006.176.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0813
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Datterselskab, koncernbidrag, skattefrit, udbytte
Resumé

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for et finsk selskab, der indgik i dansk sambeskatning med sit danske moderselskab, skulle koncernbidrag fra selskabets finske datterdatterselskab, som ikke var omfattet af sambeskatningen, anses som skattefrit udbytte og ikke som skattepligtigt tilskud.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2 (dagældende)
Aktieavancebeskatningsloven § 2a

Klagen vedrører opgørelse af sambeskatningsindkomsten. Koncernbidrag modtaget fra et datterselskab, som ikke deltager i sambeskatningen, er anset for et skattepligtigt tilskud.

Landsskatterettens afgørelse

Sambeskatningsindkomst

Koncernbidrag anset for skattepligtigt tilskud med 97.367 EUR

Landsskatteretten nedsætter indkomstopgørelsen med 97.367 EUR.

Sagens oplysninger

A A/S (i det følgende benævnt selskabet) ejer 100 % af aktierne i det finske selskab B Oy. B Oy ejer 100 % af aktierne i C Oy. Både B Oy og C Oy er hjemmehørende i Finland.

Koncernforholdet er etableret ved, at B Oy's 100 %-ejede datterselskab D Oy den 15. april 1996 erhvervede 50 % af aktierne i C Oy. Den 30. december 1999 erhvervede B Oy de resterende 50 % af aktiekapitalen i C Oy, hvorefter B Oy og datterselskabet D Oy fusionerede den 30. juni 2000 med B Oy som det fortsættende selskab.

Det er oplyst, at aktiviteten i C Oy består i import og salg af kemiske produkter og råmaterialer til den finske industri.

B Oy indgår i dansk sambeskatning med selskabet. C Oy indgår ikke i den danske sambeskatning.

I indkomståret 2002 modtog B Oy et koncernbidrag på 97.367 EUR fra C Oy.

C Oy har ved opgørelsen af den finske skattepligtige indkomst fratrukket koncernbidraget, som det har betalt til selskabet.

Ligningscentrets afgørelse

Selskabet er anset for skattepligtig af det modtagne koncernbidrag i medfør af statsskattelovens § 4, idet koncernbidraget ikke er anset for udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, og derfor ikke skattefrit i medfør af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

C Oy kan ikke fradrage udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1. Det er imidlertid konstateret, at C Oy har fratrukket et beløb svarende til koncernbidraget ved opgørelsen af den finske skattepligtige indkomst.

Der er desuden henvist til Ligningsrådets afgørelse offentliggjort i TfS 1995.43 LR, ifølge hvilken et svensk koncernbidrag fra datterselskab til moderselskab ikke blev anset for at have status som skattefrit udbytte efter dagældende selskabsskattelovs § 13, stk. 3, 1. pkt.

Selskabets påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at koncernbidrag modtaget fra selskabets datterselskab C Oy efter danske skatteregler udgør et skattefrit udbytte, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Såfremt et udenlandsk selskab indgår i en dansk sambeskatning, skal det udenlandske datterselskabs indkomst opgøres under anvendelse af danske skatteregler, jf. Told- og skattestyrelsens cirkulære nr. 206 af 17. december 2001 om sambeskatning af selskaber m.v., vilkår 2.2., jf. vilkår 2.7, vedrørende udbytte.

Enhver udlodning fra et datterselskab udgør et udbytte. Der henvises til ordlyden af ligningslovens § 16 A, samt til Skatteretten 2 af Jens Olav Engholm Jacobsen mfl., 3. udgave, p. 353, hvoraf fremgår:

"I almindelighed må indskud og overførsel af midler mellem koncernselskaber for det ydende selskab betragtes som ikke-fradragsberettigede formueudgifter eller udbytteudlodninger.

Modtagende selskab er dog skattepligtigt af indskuddet, med mindre der foreligger skattefrie datterselskabsudbytter, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2."

I forbindelse med vurderingen af hvornår der efter dansk ret foreligger et udbytte, er det ikke relevant, om der i udlandet er givet fradrag for udlodningen. Den udenlandske skattemæssige behandling af et udbytte er således kun relevant i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt udbyttet er skattefrit eller skattepligtigt.

Den situation, at det finske datterselskab opnår fradrag for koncernbidraget - og således opnår en mere favorabel skattemæssig position end efter danske regler - er der taget højde for i aktieavancebeskatningslovens § 2 a.

Da B Oy har modtaget et koncernbidrag fra C Oy, og C Oy er et 100 % ejet datterselskab, er enhver udlodning fra C Oy til B Oy efter dansk ret et udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Udbytte modtaget fra selskaber beliggende i udlandet er som udgangspunkt skattefrit, med mindre udbyttet hidrører fra aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 1, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 6 og 7, sammenholdt med selskabsskattelovens § 32, stk. 6, følger, at aktier ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 1, hvis det danske selskab direkte eller indirekte har ejet mindst 25 % af aktiekapitalen eller direkte eller indirekte rådet over mere end 50 % af stemmerne i en sammenhængende periode på 3 år forud for deklareringen af udbyttet eller uafbrudt siden aktiernes erhvervelse. Da B Oy har ejet mindst 25 % af aktiekapitalen i C Oy uafbrudt siden aktiernes erhvervelse, er aktierne i C Oy ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, jf. § 2 a, stk. 6 og 7.

Da B Oy videre opfylder betingelsen om at have ejet mindst 20 % af aktierne i C Oy i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, er udbyttet skattefrit i medfør af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

For så vidt angår afgørelserne TfS 1991.95 LR og TfS 1995.43 LSR, bemærkes, at afgørelserne bekræfter, at koncernbidrag fra et datterselskab anses at udgøre et udbytte. Vedrørende TfS 1995.43 LSR, bemærkes, at den dagældende selskabsskattelovens § 13, stk. 3, siden er ændret, hvorved det ikke længere er relevant at se på, om beskatningen i udlandet af den selskabsindkomst, som danner grundlag for koncernbidraget, adskiller sig væsentligt fra den tilsvarende beskatning her i landet. Det afgørende i nærværende sag er således, om aktierne i C Oy er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a eller ej.

Endvidere bemærkes, at aktieavancebeskatningslovens § 2 a er ophævet med tilbagevirkende kraft.

Endelig er der aldrig i dansk skattepraksis statueret driftstilskud i relation til koncernbidrag modtaget fra et datterselskab.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udenlandske selskaber, der deltager i dansk sambeskatning, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende danske regler, jf. sambeskatningscirkulæret for 2002 (Told- og skattestyrelsens cirkulære nr. 206 af 17. december 2001 om sambeskatning af selskaber m.v.), vilkår 2.2. sammenholdt med vilkårene 2.6 og 2.7.

Både selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og ligningslovens § 16 A, finder derfor anvendelse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i B Oy.

Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer, anparts- eller andelshavere, med undtagelse af fondsaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som skattepligtigt udbytte af aktier, anparter, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Det modtagne koncernbidrag anses derfor som udbytte.

Efter den dagældende regel i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 (lovbekendtgørelse nr. 736 af 28/8 2002), er udbytter fra udenlandske datterselskaber til herværende moderselskaber skattefri, når moderselskabet har ejet mindst 20 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år. Udbyttet skal desuden være udloddet i den periode, hvor moderselskabet har ejet aktierne.

Det er samtidig en betingelse for skattefritagelsen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, at aktierne i det udenlandske datterselskab ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a. 

Da samtlige betingelser på baggrund af sagens oplysninger må anses for opfyldt, er det modtagne koncernbidrag skattefrit, jf. dagældende selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Landsskatteretten nedsætter indkomstopgørelsen med 97.367 EUR.