Dato for udgivelse
03 Apr 2006 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Mar 2006 09:59
SKM-nummer
SKM2006.190.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
362/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fiktiv, udgifter, suspension, ansættelsesfrist, grov uagtsomhed
Resumé

En skatteyder, ansat i en kommunal skatteforvaltning, fandtes ikke at være berettiget til fradrag for udgifter til husleje og køb af inventar i en virksomhed, han drev ved siden af sit sædvanlige ansættelsesforhold.

Landsretten lagde til grund, at den af skatteyderen fremlagte dokumentation for huslejebetaling var fiktiv. Tilsvarende gjaldt bilagene vedrørende anskaffelse af forskelligt kontorinventar, hvor landsretten lagde til grund, at det var købt af en ikke etableret virksomhed, henholdsvis et for længst opløst selskab.

Fradragene var oprindeligt blevet godkendt på den foreliggende dokumentation. Skattemyndighederne kom først senere i besiddelse af oplysninger, der gav anledning til at betvivle bilagenes rigtighed.

Landsretten fandt, at skatteyderen havde afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af væsentlig betydning for den ligningsmæssige behandling af sagen og fandt, at dette, når endvidere hensås til hans stilling og uddannelsesmæssige baggrund, måtte tilregnes ham som i hvert fald groft uagtsomt. Ansættelsesfristen ansås derfor for suspenderet indtil det tidspunkt, hvor skattemyndighederne fik oplysninger, der gjorde dem i stand til at træffe en korrekt skatteansættelse. Den omstændighed, at der ikke var rejst straffesag mod skatteyderen eller foretaget indberetning om forholdene til ToldSkat, fandtes at være uden betydning.

Landsretten frifandt Skatteministeriet, og Højesteret stadfæstede dommen i henhold til landsrettens grunde.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 35, stk. 4 (dagældende)

Henvisning
Processuelle regler 2006-1 G.3.2.2.2

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen og Marianne Højgaard Pedersen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 24. afdeling den 5. august 2004.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.