Dato for udgivelse
11 Apr 2006 16:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2006 14:09
SKM-nummer
SKM2006.237.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1880-1089
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udgifter, kursus, supervision
Resumé

En violinist fik ikke godkendt fradrag for udgifter til kurset Alexanderteknik og til supervision.

Reference(r)
Ligningsloven § 9
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litre a.

Klagen vedrører udgifter til et kursus i Alexander-teknik og til supervision.

Landsskatterettens afgørelse

Ligningsmæssige fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til kurset Alexanderteknik.

Klageren har selvangivet fradrag med 6.300 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til supervision.

Klageren har selvangivet fradrag med 16.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren blev i slutningen af 1960'erne færdiguddannet som violinist fra konservatoriet. Hun blev herefter videreuddannet i to år i Warszawa. I starten af 1970'erne gennemførte hun solistklasse og havde debutkoncert. Hun har siden undervist børn og voksne på skoler, musikskoler, højskoler og konservatorier. Som selvlært komponist har hun siden 1972 modtaget flere priser, stipendier og legater og udført bestillingsarbejde.

Kursus i F. M. Alexanderteknik
Hun deltog i 2000 i kurset F. M. Alexanderteknik. Udgiften til kurset udgjorde 6.300 kr. Af en folder fra underviser B fremgår blandt andet følgende:

"Dårlige vaner.
Der er mange situationer, hvor vi naturligt hænger med hovedet og/eller reagerer ved at stivne i musklerne. F.eks. når vi er trætte, kede af det, stressede eller når noget gør ondt. Normalt vil reflekserne sørge for, at et hængende hoved kommer op igen og stivnede muskler slapper af. Men hvis den forandrede situation er vedvarende, begynder de kronisk stive og/eller slappe muskler at føles rigtige - vi har vænnet os til dem. Det skyldes, at sansenerverne kun rapporterer fra en muskel, der skiftevis spænder og slapper af - er i bevægelse - med andre ord. Er en muskel kronisk forkortet, får hjernen ingen beskeder om forandring og tror alt er i orden!

Vi reagerer først, når den krummer ryg og de stive skuldre begynder at gøre ondt!

Når krop og sind er fastlåst - forstyrrer vi hovedets førnævnte ledefunktion og den kinæstetiske sans. Det går ud over vores holdning og friheden i vores bevægelser.

Bryd den onde cirkel.
I en alexandertime modtager eleven undervisning, der frigør hoved, hals og ryg relationen og får hovedet til at balancere frit på rygsøjlen. Det betyder, at reflekserne (igen) virker  efter hensigten. Eleven bliver desuden gjort opmærksom på dårlige vaner, der medfører, at hans reflekser forstyrres. Den dårlige brug må bevidstgøres for at kunne stoppes.

Vedligehold en god kropsbrug.
F.M. Alexanderteknik kan bruges forebyggende af mennesker, der fungerer godt og gerne vil blive ved et det. Teknikken er også god, hvis man ønsker at forbedre præstationer f.eks. inden for idræt eller kunst. F.M. Alexander Teknik benytte af kunstnere, der har brug for virtuose færdigheder og for at fungere optimalt i en stresset opførelsessituation.

Praktiske oplysninger om undervisningen.
Undervisningen gives i individuelle lektioner. Varighed 30-45 minutter. Eleven bliver både vejledt verbalt og ved lærerens hænder, der varsomt stimulerer og frigør. Elevens tanker er aktivt med i processen.

Det nødvendige antal lektioner afhænger af den enkelte elev og dennes evt. problemer og forventninger. Et intensivt forløb i starten giver det største udbytte.

Hvad er F.M. Alexanderteknik?
F.M. Alexanderteknik er et redskab til at genfinde en bedre balance, og friere bevægelser! Ved øget opmærksomhed omkring brugen af sig selv, især vedrørende hoved, hals og ryg, lærer eleven at stoppe ubevidste og uhensigtsmæssige vaner, således at kroppens oprindelige funktion kan genoprettes."

Klageren har selvangivet fradrag for udgifterne til kurset.

Supervision
Klageren har med regelmæssige mellemrum modtaget supervision af klinisk psykolog C. Udgifterne til supervision udgjorde i alt 16.000 kr. i 2000. C har i en erklæring af 11. januar 2002 oplyst følgende om supervisionen.

"På anmodning kan jeg oplyse, at A med regelmæssige mellemrum har modtaget supervision af mig, med henblik på den pædagogiske/psykologiske faktor for vedligeholdelse af kreativiteten inden for undervisning og skabende musikalsk virksomhed."

Skatteankenævnets afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne til deltagelse i kurset F. M. Alexanderteknik og udgifterne til supervision.

Udgifterne til kurset og til supervisionen er led i en personlig udvikling, og udgifterne kan ikke anses for afholdt - og have udtømt deres virkning - i en afgrænset periode. Udgifterne anses for afholdt med henblik på virkning over en længere periode, herunder for at skabe grundlag for en fremtidig indtægtskilde.

Vedligeholdelse af kroppen - såvel fysisk som psykisk - betragtes som private omkostninger, der er den skattepligtige indkomst uvedkommende.

Selv om udgifterne indirekte kan have betydning for indkomsterhvervelsen, anses de at vedrøre selve indkomstgrundlaget.

Klageren kan ikke støtte ret på en ikke offentliggjort kendelse.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at de selvangivne fradrag godkendes.

Det er første gang skatteforvaltningen har nægtet fradrag for dette kursus.

Det anerkendes generelt, at der er fradrag for udgifter, der er afholdt for at forebygge erhvervs- eller arbejdsskader.

Teknikkerne i kurset relaterer sig alene til klagerens erhverv som violinist og undervisningen af elever.

Der er henvist til Landsskatterettens kendelser af 15. december 2000 og 7. juli 1998. I disse kendelser godkendte Landsskatteretten fradrag for lignende kurser. Kurserne blev anset for ajourføring. Landsskatteretten har godkendt fradrag for en hornists og en operasangers fradrag for psykologkonsultationer imod præstationsangst.

Der er henvist til Ligningsrådets bindende forhåndsbeskeder i SKM2001.252.LR (TfS 2001.602), SKM2001.254.LR (TfS 2001.603) og SKM2001.253.LR (TfS 2001.605) vedrørende arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Lønmodtagere kan fradrage udgifter, som afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang, udgifterne overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. (4.300 kr. i 2000). Det fremgår af ligningslovens § 9 og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Kursus i Alexanderteknik
Udgifter til kurser kan fradrages, når der er tale om kurser, der har til formål at ajourføre og vedligeholde klagerens tidligere erhvervede uddannelse og viden. Der kan således ikke godkendes fradrag for udgifter til etablering, herunder uddannelse og videreuddannelse eller kurser af privat karakter. Det er endvidere en forudsætning for fradrag, at afholdelsen af udgiften har haft en direkte og konkret tilknytning til indkomsterhvervelsen. 

Kurset i Alexander-teknik retter sig ikke specielt mod musikere, men generelt mod personer, der ønsker at ændre deres kropsholdning og vaner. Der foreligger ikke en tilstrækkelig direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse i kurset og hendes arbejde som violinist. Kurset anses derfor for at være af privat karakter.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.

Supervision
Efter praksis godkendes der fradrag for supervision, hvis supervisionen har en direkte og konkret tilknytning til indkomsterhvervelsen.

Det fremgår af erklæringen fra C, at formålet med supervisionen er vedligeholdelse af kreativiteten inden for undervisning og skabende musikalsk virksomhed. Det må lægges til grund, at supervisionen har karakter af generel inspiration. Der foreligger derfor ikke en direkte og konkret sammenhæng med indkomsterhvervelsen. Udgifterne til supervision kan derfor ikke fradrages.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.