Dato for udgivelse
11 Jul 2006 10:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2006 08:31
SKM-nummer
SKM2006.478.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-2424-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Moms, skat, forhøjelse, dokumenteret, fradrag, udlæg, momstilsvar, jagtrejse, lån, søn.
Resumé

Landsskatteretten havde forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomst i 1998 med kr. 344.698,og forhøjet hans momstilsvar i konsekvens heraf. Forhøjelsen skyldtes beløb, som sagsøgeren havde modtaget fra bygherre, arkitekt og - for kr. 31.600,-'s vedkommende - var indsat på sagsøgerens konto uden nærmere forklaring. Sagsøgeren gjorde gældende, at beløbet ikke var skattepligtigt, idet han - selv om han havde udført virksomhed i eget navn - havde udlignet indtægten ved fradragsberettigede udgifter. Herudover gjorde han gældende, at en del af beløbet var modtaget som dækning for udlæg i forbindelse med en privat jagtrejse, ligesom han gjorde gældende, at beløbet på kr. 31.600,- var tilbagebetaling af et lån ydet til hans søn. Skatteministeriet blev frifundet, idet landsretten ikke fandt det dokumenteret, at sagsøgeren havde afholdt fradragsberettigede udgifter, modtaget beløb til dækning af udlæg, eller at han havde ydet sin søn et lån.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a

Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.A.1.1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.A.2.1.3

Henvisning
Momsvejledningen 2006-2 J.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2006-2 D.2

Parter

A
(advokat Henrik Nehammer)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Christian Andersen).

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Steen Mejer Hansen og Merete Engholm (kst.)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er skattemæssig fradragsret for en række udgifter afholdt af sagsøgeren, A.

Under sagen, der er anlagt den 24. august 2004, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes

  1. at anerkende, at den af sagsøgeren selvangivne indtægt for indkomståret 1998 lægges til grund for sagsøgerens skatteansættelse således, at der ikke sker forhøjelse med 344.672, kr., subsidiært, at den af sagsøgeren for indkomståret 1998 selvangivne indkomst alene forhøjes med et mindre beløb end 344.672 kr. og 
  2. at anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for 1998 ikke forhøjes med 86.168 kr., subsidiært at sagsøgerens momstilsvar for 1998 alene forhøjes med et beløb mindre end 86.168 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Den 25. maj 2004 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse

"...

ToldSkat har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 97.143 kr.

Landsskatteretten nedsætter afgørelsen med 10.975 kr. til 86.168 kr.

Møde mv.

Der har været afholdt forhandling med klageren. Klagerens repræsentant har haft mulighed for at udtale sig på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren har i indkomståret oppebåret indtægt som lønmodtager inden for byggebranchen. Klageren har desuden i perioden 1. januar 1998 -31. december 1998 drevet uregistreret selvstændig virksomhed. Klagerens skattepligtige indkomst er i kendelse 2-3-1919-1304 blevet nedsat fra 388.572 kr. til 344.672 kr.

ToldSkats afgørelse

Klageren har ikke angivet overskud af virksomhed, hverken skattemæssigt eller momsmæssigt.

Fakturaer til G1

Klageren har udstedt 2 fakturaer til G1 på henholdsvis 103.287 kr. og 285.375 kr. vedrørende vedligeholdelse af bygning og elevatorer. Myndighederne har godkendt, at klageren i forbindelse med opgaven har haft udgifter til underentreprenører på i alt 247.047 kr., således at nettooverskuddet udgør 141.575 kr.

Myndighederne har haft 4 fakturaer, som klageren har tilsendt Landsskatteretten, til gennemsyn, og har konstateret, at 3 fakturaer fra malerfirmaet kunne være indeholdt i dennes momsangivelse. Ligeledes er det konstateret, at klageren sandsynligvis har udstedt check på henholdsvis 21.500 kr. og 22.400 kr. til dækning af fakturaerne af 14. december 1997 og 7. maj 1998.

Det er uvist om fakturaen af 29. maj 1998 på 40.000 kr. er betalt. Der er hævet 3 x 40.000 kr. på klagerens konto. De 2 af checkene kan henføres til udgifter. Den sidste hævning kan ikke umiddelbart henføres til fakturaen.

Vedrørende fakturaen på 57.715 kr. af 1. december 1997 fra tømrerfirmaet anføres det, at tømrerfirmaet har været under konkurs siden 4. januar 1995, og firmaet blev endeligt afmeldt i november 1997. Fakturaen ses endvidere ikke at være betalt.

Check fra tegnestue

Klageren har hævet en check på 187.000 kr. udstedt til en tegnestue. Beløbet er anset for udeholdt omsætning.

Faktura til Entreprenør

Klageren har udstedt en faktura til en entreprenør på 125.000 kr. Klagerens gamle CVR-nr. er anvendt. Beløbet er indsat på klagerens konto. Den fremlagte faktura fra murermesteren ses ikke at være betalt.

Indbetalinger på i alt 31.600 kr.

Der er indsat beløb på klagerens forretningskonto på henholdsvis 10.000 kr. og 21.600 kr. som der ikke kan gøres rede for.

ToldSkat har beregnet husstandens privatforbrug. Af denne beregning fremgår det, at klagerens privatforbrug andrager 265.699 kr. Klageren har selvangivet et privatforbrug på 188.699 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har anført, at der ikke har været nogen fortjeneste, hvorfor der heller ikke er noget momstilsvar, samt at en del af forhøjelsen vedrører private midler.

Fakturaer til G1

Vedrørende faktura på 103.287 kr. er det anført, at der ikke har været nogen fortjeneste ved arbejdet, idet der kun er betalt de faktiske udgifter.

Klageren har udført reparationsarbejdet gratis, idet det var hans tidligere arbejdsgiver, som havde stået for arbejdet, og at den nuværende virksomhed, som opkøbte hans tidligere arbejdsgivers virksomhed, ikke ville have noget med arbejdet at gøre.

Vedrørende faktura 285.375 kr. er det anført, at der er betalt 83.900 kr. til en malermester. Der er fremsendt 3 fakturaer fra en malermester, dateret den 29. maj 1998, den 7. maj 1998 og den 14. december 1997, der ifølge teksten vedrører G1. Derudover er der fremsendt en faktura fra et tømrer- og snedkerfirma, dateret den 1. december 1997, der ifølge teksten vedrører G1. Fakturaen lyder på 57.715 kr.

Check fra tegnestue

Det er anført, at beløbet er anvendt til en rejse for en arbejdsbekendt og 4 af hans venner samt klageren. Klageren har fremsendt dokumentation bestående af diverse rejsepapirer, samt en erklæring fra en arbejdsbekendt. Klageren henviser til kontoudtog, der angiver, at diverse beløb er overført til Sydafrika. Klageren har udlagt ca. 112.000 kr. på vegne af arbejdsbekendten og hans venner, idet checken på 187.500 kr. først er hævet i november måned. Klageren kender arbejdsbekendten gennem sit arbejde. Der er ikke tale om et personligt venskab.

Faktura til Entreprenør

Vedrørende faktura på 125.000 kr. er det anført, at klageren overlod arbejdet til en murermester. Betalingen blev dog ordnet således, at klageren fakturerede entreprenøren, hvorefter murermesteren fakturerede klageren for det tilsvarende beløb. Fakturaen fra murermesteren er fremsendt. Der var således ingen fortjeneste. Beløbet er betalt over flere omgange.

Indbetalinger på i alt 31.600 kr.

Klageren har forklaret, at beløbene er tilbagebetaling af et lån, klageren har ydet til sin søn.

På retsmødet blev det anført, at en faktura er dokumentation nok for, at der er afholdt en udgift. Klageren har drevet uregistreret virksomhed uden dog at have tjent på dette.

De ikke godkendte fakturaer skal anerkendes. Der blev henvist til den ene faktura fra et malerfirma, som stadig eksisterer. Vedrørende fakturaen fra tømrervirksomheden, ville repræsentanten fremsende forklaring fra klageren om, hvorledes det er muligt, at han har en faktura fra et firma, som på udstedelsestidspunktet havde været lukket i 3 år.

Klageren har modtaget en check på 187.000 kr. fra en tegnestue. Checken skulle bruges til at dække omkostninger ved en rejse til Afrika for indehaveren af tegnestuen samt dennes ansatte. Klageren har gennem sit kendskab til Afrika og safariture været indehaveren behjælpelig med arrangementet.

Fakturaen til entreprenøren skyldes, at klageren ikke selv kunne overskue arbejdet, hvorfor det blev videregivet til en anden. Dog var det aftalt sådan, at klageren fakturerede kunden, hvorefter underentreprenøren fakturerede klageren. Underentreprenøren er gået konkurs, men klageren vil forsøge at opspore ham for at få bekræftet, at fakturaen er blevet betalt af klageren.

De øvrige beløb, som er indgået på klagerens konto, er tilbagebetaling på et lån til sønnen, som denne havde fået i forbindelse med et husbyggeri.

Klagerens privatforbrug er ifølge årsopgørelserne beregnet til 188.699 kr. Ifølge ToldSkat udgør privatforbruget 270.888 kr. Hvis man tager de ikke godkendte fakturaer og sønnens indbetaling af 10.000 kr., så er der kun en difference på 5.600 kr., hvilket understøtter klagerens forklaring.

Der er tale om en skattesag og ikke en ansvarssag, og der er fremlagt dokumentation for udgifterne. Bl.a. er der en check på 43.811 kr. til South African Airways. Klageren har ikke tjent en krone på den uregistrerede virksomhed.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten finder det sandsynliggjort, at klageren har haft yderligere udgifter på 43.900 kr., hvorfor den påklagede forhøjelse nedsættes med 10.975 kr.

..."

Forklaringer

Under sagen er der afgivet forklaring af sagsøgeren, A, og vidneforklaringer af SF, LP og BB.

A har forklaret, at han er ingeniør og har arbejdet i byggebranchen i mange år dels som selvstændig, dels som ansat i forskellige entreprenørfirmaer, blandt andre G2 og G3-Byg. Han har forestået forskellige byggearbejder. Han har således blandt andet forestået ombygningen af ejendommen G1. Da der skulle udbedres mangler og laves ekstraarbejder efter ombygningen, rettede man henvendelse til ham, selv om han da var ansat i et andet entreprenørfirma. Da dette firma ikke ville påtage sig opgaverne, påtog han sig personligt at foranledige, at disse blev udført. Han opnåede ingen fortjeneste herved, men gjorde det, fordi han regnede med, at hans nye arbejdsgiver så fremtidigt kunne få arbejdsopgaver fra ....

Han har i forbindelse med ovennævnte arbejde blandt andet betalt SF et beløb på 40.000 kr. for malerarbejde. Han betalte beløbet med en check. Han undlod efter anmodning fra SF at skrive modtager på, idet checken skulle overdrages til en person, som SF skyldte penge. De kom personligt og hentede checken.

Han bad NM om at reparere nogle træpersienner. Regningen herfor var på 57.715 kr. Han modtog en regning, før arbejdet var færdigt. Han betalte beløbet over flere gange i løbet af 1998. NM kom personligt og hentede pengene hos ham. Han har ikke tænkt over, at regningen var udstedt af et anpartsselskab. Han er ikke senere blevet bedt om at betale beløbet igen. Han har efterfølgende fået at vide, at NM er død.

I 1996 havde han været på safarijagt i Afrika sammen med LP. De ville gerne på en tur igen. De var i alt 6 personer, som var blevet enige om at tage sammen af sted. De sparede løbende op til turen ved indbetalinger til PC, som var en af deltagerne, og som skulle stå for at arrangere turen. Han kendte PC, der var arkitekt, gennem sit arbejde. De betalte hver ca. 30.000 kr. til PC. I august 1998 rettede PC henvendelse til ham og fortalte, at han havde brugt pengene i sin virksomhed. PC havde forventet, at han havde fået betaling for arbejde udført for G4 Tegnestue på et tidligere tidspunkt, men det havde trukket ud. Da alle imidlertid forventede at komme af sted, indvilligede han i at hjælpe PC ved at lægge penge ud. Han betalte herefter alle udgifter vedrørende turen - billetter, ophold, billeje, indkøb af jagtudstyr i G5 m.m. Han skulle så modtage det beløb, som PC havde til gode hos G4 Tegnestue. Han havde spurgt G4, hvornår beløbet ville blive udbetalt. Han hentede beløbet, 187.500 kr., der blev betalt med check, sammen med PC. Revisoren har opgjort det beløb, der er brugt på turen til Afrika, jf. det fremlagte bilag, ved at foretage en tilbageregning ud fra beløbet på 187.500 kr. PC døde for ca. 1½ år siden.

Da hans søn BB var ved at sætte sit hus i stand, foretog han forskellige indkøb til brug herfor, da han kunne købe til mere fordelagtige priser. BB har senere tilbagebetalt, hvad han har lagt ud, og beløbet på i alt 31.600 kr. er således betalt af BB.

Entreprenør KR havde rettet henvendelse til ham angående noget arbejde. Han ønskede imidlertid ikke at have noget med det at gøre og henviste derfor KR til Murerentreprenør & handelsselskab G6, som han kendte. G6 udførte arbejdet, men ville imidlertid ikke sende en regning direkte til KR. Han gik derfor ind som mellemmand og udstedte en regning til KR. Det er korrekt, at han ikke var momsregistreret på det tidspunkt. Han brugte PCs forretningsadresse på regningen, da han ikke længere selv havde en forretningsadresse. Han har efterfølgende betalt et beløb på ca. 127.000 kr. til Murerentreprenør & handelsselskab G6. Han betalte ikke beløbet straks, da han var i pengenød.

SF har forklaret, at han har udført malerarbejde for sagsøgeren svarende til de beløb, der er faktureret for og har modtaget betaling herfor. Et beløb på 40.000 kr. er modtaget på check uden angivelse af modtager, da vidnet skyldte en leverandør - MB - for tryksager, således at checken skulle overdrages til denne.

LP har forklaret, at de var nogle stykker, der tog på jagt sammen. De indbetalte løbende ca. 30.000 - 35.000 kr. til PC. Da de var i Afrika, fandt de ud af, at det var sagsøgeren, der havde lagt ud for turen, fordi PC havde økonomiske problemer.

BB har forklaret, at sagsøgeren er hans far. Han var med på turen til Afrika. De havde indbetalt et månedligt beløb til PC, som skulle arrangere turen. Han havde indbetalt et beløb på ca. 30.000 kr. Han afholdt ingen udgifter i Afrika.

Hans far indkøbte diverse materialer for ham til brug for ombygning af hans hus - et beløb på i alt 31.600 kr. Da han fik omprioriteret, betalte han de udlagte beløb tilbage til sagsøgeren.

Procedurer

Sagsøgeren har gjort gældende, at han ikke har opnået nogen skattepligtig fortjeneste. Sagsøgte har med urette nægtet at anerkende de udgifter, som sagsøgeren har afholdt. Betalingen på 187.500 kr. vedrører alene private formål. Sagsøgeren har ført tilstrækkeligt bevis for, at han har ydet lån som påstået. Han har ikke fået nogen skattepligtig fortjeneste ved at modtage checken på 125.000 kr., idet beløbet udlignes af den tilsvarende udgift, som sagsøgeren har afholdt.

Sagsøgte har gjort gældende, at det er ubestridt, at sagsøgeren i 1998 har modtaget de beløb, der nævnes i Landsskatterettens kendelse. Det bestrides derimod, at beløbene er udlignet ved betaling af fakturaer, betaling af udgifter i forbindelse med en privat ferierejse, og at der er tale om tilbagebetaling af lån ydet til sagsøgerens søn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at han har betalt fakturaer på henholdsvis 57.715,50 kr. udstedt af Tømrer-Snedkerfirmaet G7 ApS, 40.000 kr. fra Malerfirmaet SF og 127.875 kr. fra Murer-entreprenør & handelsselskab G6.

Sagsøgeren har heller ikke godtgjort, at beløbet 187.500 kr. dækker hans udlæg. Beløbet er skattepligtig indtægt for ham.

Endelig har sagsøgeren ikke bevist, at han har ydet sin søn et lån på 31.600 kr. Sagsøgerens modtagelse af beløbet er skattepligtig indtægt for ham.

Herefter må momstilsvaret forhøjes som sket ved Landsskatterettens afgørelse.

Sagsøgtes påstand tages til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 betaler sagsøgeren, A, 40.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.