Dato for udgivelse
06 jun 2006 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 mar 2006 11:43
SKM-nummer
SKM2006.336.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0181
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Forening, arrangementer, momsfritagelse
Resumé

En forening, der arrangerede musikfestivals, opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for 2003, idet det ikke var dokumenteret, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud var anvendt til almengørende eller på anden måde almennyttige formål.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Henvisning
Momsvejledning 2006-2; Afsnit D.11.18

Klagen skyldes, at foreningens arrangementer ikke er blevet anset for momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Foreningen har siden 1999 arrangeret en 3-4 dages musikfestival, der afholdes en gang om året. Foreningen blev i 1999 stiftet af B, C, D og E, der alle ligeledes udgjorde foreningens bestyrelse. Foreningens formål er i henhold til vedtægterne at optjene midler ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som kan forbedre vilkårene for ungdoms- og amatøridræt i kommunen.

Kunstnerne til musikfestivalen er i perioden 1999-2002 blevet hyret som en samlet pakke gennem F ApS. Foreningen har i denne periode betalt henholdsvis 260.000 kr. ekskl. moms, 686.000 kr. ekskl. moms, 55.000 kr. ekskl. moms og 0 kr. til F ApS. Anparterne i F ApS var ejet af E gennem dennes helejede selskab, G ApS, D og C. På baggrund af fremlagte fakturaer for 2000-2001 er det konstateret, at der er blevet indgået en skriftlig aftale for samarbejdet mellem foreningen og selskabet. Foreningen har ikke været i stand til at fremlægge kopi af denne samarbejdsaftale. F ApS havde i 2001 et underskud på 212.000 kr., og selskabet gik konkurs i 2002.

Den 23. juni 2001 har foreningen afholdt et koncertarrangement med musikgruppen H. Foreningen har oplyst, at arrangementet var planlagt som en medhjælperfest i anledning af foreningens 10 års jubilæum. Deltagelse af andre skyldtes, at dette var en betingelse for at benytte den relevante lokalitet. Foreningen har ikke ansøgt om momsfritagelse for arrangementet, og foreningen har ikke afregnet moms af arrangementet. Der er ikke udarbejdet særskilt regnskab for musikfestivalen 2001 og arrangementet med H, men de samlede udgifter og indtægter er indeholdt i regnskabet for 2001. Foreningens regnskab for 2001 er først indsendt til ToldSkat den 28. maj 2003.

Den 8. marts 2002 har foreningen afholdt et koncertarrangement med I. Regionen har oplyst, at indtægter og udgifter i forbindelse hermed er indeholdt i årsregnskabet for 2002, men ikke udspecificeret særskilt. Repræsentanten har oplyst, at indtægterne og udgifterne ikke er medtaget i årsregnskabet for 2002. Foreningen har efterfølgende opstillet et særskilt regnskab for koncerten med I. Efter det af foreningen oplyste, er der afregnet moms vedrørende dette arrangement.

Den 4. juni 2003 har foreningen forestået salget af drikkevarer ved en koncert med J mfl., der var arrangeret af Kulturregion X. Koncerten blev gennemført på samme sted, som årets  musikfestival blev afholdt, og faciliteterne blev stillet til rådighed af foreningen. Foreningen afgav endvidere en underskudsgaranti til Kulturregion X i forbindelse med arrangementet. Underskuddet blev på 98.898 kr., som musikfestivalen i henhold til regionens oplysninger betalte for adgangen til at sælge drikkevarer ved arrangementet. Foreningen har ikke udarbejdet særskilt regnskab i forbindelse med arrangementet.

Foreningen afholdt i maj 2001 en udgift på 197.500 kr. til etablering af en transformerstation og kabelskab på området, hvor musikfestivalen bliver afholdt. Etableringen er sket på el-selskabet ejendom, og ejendomsretten til de nye installationer er ubestridt tilfaldet el-selskabet. Udgiften har foreningen medtaget i årsregnskabet for 2001, og beløbet derfor fragået i foreningens resultat for 2001.

Foreningen har ved aftale af 20. januar 2000 overdraget retten til at sælge spiselige varer i forbindelse med musikfestivalen 2000-2002 til K. Af aftalen fremgår det, at det årlige beløb for aftalen udgør 350.000 kr., samt at dette beløb skal afregnes, såfremt der den 1. maj er solgt 6.000 billetter eller såfremt der minimum er 10.000 besøgende på festivalen. Såfremt ingen af disse salgstal opnås reduceres beløbet med 25.000 kr. pr. 1.000 besøgende, der er mindre end 10.000.

Foreningen har oplyst, at der i årene 2001 - 2003 er udloddet henholdsvis 285.000 kr., 394.000 kr. og 815.000 kr. til almennyttige foreninger. For 2003 er dog tilbageholdt 400.000 kr. til eventuel betaling af moms.

Hovedparten af foreningens betalinger i forbindelse med afholdelsen af musikarrangementerne foregik ved, at E lagde penge ud på foreningens vegne, hvorefter foreningen indbetalte beløb på E's personlige konto. ToldSkat har konstateret, at E pr. 31. december 2003 havde en gæld til foreningen på 521.341 kr.

Den stedlige skattemyndighed har efter en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale for indkomståret 2001 vurderet, at dette er af en så ringe kvalitet, at det ikke kan lægges til grund for en opgørelse af indkomsten. Skattemyndigheden har herved bl.a. henset til, at der ikke er ført et afstemt kasseregnskab, at indtægter og udgifter ikke er blevet registreret på de korrekte tidspunkter, at der er konstateret udgifter, der ikke er bogført, og indtægter, der ikke er medregnet, samt at der er sket en sammenblanding af foreningens økonomi og E's privatøkonomi.

Regionen har endvidere oplyst, at foreningen i årene 2001-2002 ikke har foretaget udlodninger af overskuddet, idet foreningen reelt har haft underskud de pågældende år. De i regnskaberne anførte udlodninger, er reelt honorarer for udført arbejde mv. Hovedparten af beløbene er udbetalt under arrangementerne eller umiddelbart efter, og ved nogle af kvitteringerne er der vedhæftet en kontrakt eller samarbejdsaftale, der beskriver, hvor mange personer den modtagende forening skal stille med, og hvilket arbejde, der skal udføres, samt hvilket honorar den pågældende forening skal modtage herfor. Der har derfor ikke på udbetalingstidspunktet være opgjort et nøjagtigt overskud for foreningens arrangement, idet bogføringen først er blevet gennemført senere. Der kan derfor ikke være tale om udlodning af overskuddet fra arrangementet.

Af foreningens regnskab for 2003 fremgår det, at årets overskud på 814.536 kr. anvendes til udlodning til foreninger, hensættelse til senere disponering, samt reetablering af egenkapital svarende til de foregående års underskud ved driften af Musikfestivalen.

Regionens afgørelse

Regionen har tilbagekaldt den meddelte momsfritagelse for musikfestivalen 2001, samt afvist at imødekomme foreningens ansøgning om momsfritagelse for musikfestivalen 2002-2003, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er betinget af, at overskuddet anvendes fuldt ud til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt at salget af varer og ydelser sker for arrangørens regning og risiko.

Vedrørende musikfestivalen 2001 har regionen anført, at foreningen ikke kan anses for at have dokumenteret, at hele foreningens overskud fuldt ud er blevet anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Regionen har herved bl.a. lagt vægt på, at foreningen har afholdt udgifter til faste el-installationer på el-leverandørens faste ejendom, at foreningen ikke har ført selvstændigt regnskab for hvert arrangement, at foreningen ikke har foretaget udlodning før afholdelse af efterfølgende arrangementer, at foreningens økonomi og E's privatøkonomi har været sammenblandet, samt at foreningen ikke har ført regnskab i henhold til momslovens regler. Musikfestivalen 2001 har endvidere ikke været afholdt udelukkende for foreningens egen regning og risiko, idet honoraret til flere af foreningens leverandører har været afhængig af antallet af besøgende.

Vedrørende musikfestivalen 2002 har regionen ligeledes anført, at foreningen ikke kan anses for at have dokumenteret, at hele foreningens overskud fuldt ud er blevet anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Regionen har herved bl.a. lagt vægt på, at foreningen ikke har ført selvstændigt regnskab for hvert arrangement, at foreningen ikke har foretaget udlodning før afholdelse af efterfølgende arrangementer, at foreningens økonomi og E's privatøkonomi har været sammenblandet, samt at foreningen ikke har ført regnskab i henhold til momslovens regler. Musikfestivalen 2002 har endvidere ikke været afholdt udelukkende for foreningens egen regning og risiko, idet honoraret til flere af foreningens leverandører har været afhængig af antallet af besøgende.

Vedrørende musikfestivalen 2003 har regionen anført, at foreningen ikke kan anses for at have dokumenteret, at hele foreningens overskud fuldt ud er blevet anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Regionen har herved bl.a. lagt vægt på, at foreningen ikke har ført selvstændigt regnskab for hvert arrangement, at foreningen ikke har foretaget udlodning før afholdelse af efterfølgende arrangementer, samt at foreningens økonomi og E's privatøkonomi har været sammenblandet, hvilket bl.a. illustreres af, at E havde en gæld på 521.341 kr. til foreningen pr. 31. december 2003.

Klagerens påstand og argumenter

Foreningens repræsentant har fremsat påstand om, at der ikke er grundlag for, at tilbagekalde den meddelte momsfritagelse for musikfestivalen 2001, samt at afvise at imødekomme foreningens ansøgning om momsfritagelse for musikfestivalen 2002-2003, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Indledningsvis har repræsentanten bemærket, at der skal foretages en individuel vurdering af, hvorvidt foreningen opfylder betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for hvert af arrangementerne. En underkendelse af arrangementet for 2001 kan således ikke i sig selv føre til, at betingelserne for momsfritagelse i de efterfølgende år ikke er opfyldt. Repræsentanten har videre anført, at foreningen ikke i kraft af antallet af arrangementer kan anses for at drive momspligtig virksomhed, idet foreningens eneste væsentlige aktivitet hvert år har været musikfestivalen.

Det er anført, at der i praksis har været usikkerhed om, hvorledes momsfritagelsesbestemmelsen skal fortolkes i relation til koncertarrangementer. Denne usikkerhed bør ikke komme foreningen til skade.

Vedrørende musikfestivalen 2001 har repræsentanten anført, at afholdelsen af udgiften til etablering af transformerstation mv. skete for at sikre en stabil elektricitetsforsyning i forbindelse med afholdelse af musikfestivalen. Repræsentanten har endvidere oplyst, at årsagen til, at F ApS i 2001 modtog et mindre honorar end tidligere var, at man i 2001 havde foretaget en række ændringer i festivalkonceptet.

Regnskabet for 2001 blev først afleveret i 2003, hvilket skyldtes den omstændighed, at et erstatningskrav var under overvejelse, idet stormen i 2001 havde medført en del ødelæggelse af festivalpladsen. Dette ændrer imidlertid ikke på, at udlodningen af årets overskud i øvrigt skete i overensstemmelse med den udstedte tilladelse.

For så vidt angår musikfestivalen 2002 har repræsentanten bemærket, at F ApS ikke modtog honorar for dets bistand med tilrettelæggelse og gennemførelse af festivalen, idet man på dette tidspunkt havde indgået en favorabel aftale med L, og man forventede at synergieffekten kunne opnå betydelige besparelser på udgiften til køb af musik. Repræsentanten har endvidere bemærket, at overskuddet vedrørende koncerten med I alene var på 1.710 kr., hvorfor foreningen valgte at udeholde dette fra Musikfestivalen 2002, og udlodde overskuddet til Y Håndbold.

Vedrørende musikfestivalen 2001-2002 har K ikke påtaget sig nogen risiko i kraft af den indgåede kontrakt. Klausulen i kontrakten er indført efter krav fra K, hvis omsætning ved salg af madvarer var direkte afhængig af antallet af besøgende på festivalen. Derved var det i realiteten foreningen, der overtog en del af risikoen fra en af leverandørerne, hvilket reglerne om velgørende arrangementer ikke er til hinder for.

Vedrørende 2003 er det anført, at det af et brev fra regionen af 19. april 2004 fremgår, at der er mulighed for dækning af underskud fra tidligere år, men ikke for at opspare dækning af fremtidige underskud. Såfremt overskudsanvendelsen til dækning af tidligere underskud medfører at betingelsen for momsfritagelse ikke kan anses for opfyldt, er der tale om en praksisændring der alene kan ske med fremadrettet virkning.

For alle årene har repræsentanten understreget, at der ikke skete nogen sammenblanding af E's private økonomi og foreningens økonomi. E har alene afholdt udlæg til indkøb af musik, brændstof, forplejning, indkøb i byggemarked o.lign.

SKAT Hovedcentrets udtalelse

Hovedcentret har indstillet, at afgørelsen stadfæstes. Hovedcentret har herved bemærket, at EF-domstolen i bl.a. C-2/95 (SDC) har udtalt, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i sjette direktiv, artikel 13, skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en momspligtig person.

Arrangementsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er en implementering af sjette direktivs artikel 13, punkt A, litra o). Ifølge direktivbestemmelsen kan medlemsstaterne indføre enhver nødvendig begrænsning.

Det påhviler den virksomhed, der påberåber sig en fritagelse, at godtgøre, at betingelserne for at meddele fritagelsen er opfyldt. Foreningen har ikke på det foreliggende grundlag godtgjort, at betingelserne er opfyldt, herunder betingelsen om overskuddets anvendelse. Hovedcentret har herved henset til måden, hvorpå de økonomiske transaktioner er foregået og til, at det er så ufuldstændigt og uklart, for hvis regning og risiko arrangementerne er afholdt, at det må anses for godtgjort, at arrangementerne ikke er afholdt alene for foreningens regning og risiko.

Det må endvidere anses for en rimelig betingelse for meddelelse af fritagelse at forlange, at der foreligger et klart regnskabsgrundlag som dokumentation for blandt andet overskuddets anvendelse, hvilket også er fast praksis.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er følgende varer og ydelser fritaget for moms:

"Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse."

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af musikfestivalen 2001. Foreningen har ikke dokumenteret, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud er anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der herved bl.a. henset til, at skattemyndigheden har tilsidesat foreningens regnskabsgrundlag, idet regnskabsgrundlaget var behæftet med så væsentlige fejl og mangler, at det ikke kunne danne grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, at der ikke er udarbejdet selvstændige regnskaber for hvert enkelt arrangement, samt at foreningen har ydet en gave til leverandøren af elektricitet ved at afholde udgiften til etablering af ny transformerstation på leverandørens ejendom. Foreningen opfylder heller ikke betingelsen om, at levering af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Der er herved henset til, at foreningen efter en samlet vurdering ikke kan anses for at have betalt fuldt vederlag til F ApS.

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af musikfestivalen 2002. Foreningen har ikke dokumenteret, at levering af varer og ydelser er sket for arrangørens regning og risiko. Der er herved henset til, at foreningen efter en samlet vurdering ikke kan anses for at have betalt fuldt vederlag til F ApS.

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af musikfestivalen 2003. Foreningen har ikke dokumenteret, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud er anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der herved bl.a. henset til, at der ikke er udarbejdet selvstændige regnskaber for hvert enkelt arrangement.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.