Dato for udgivelse
25 aug 2006 14:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 mar 2006 12:49
SKM-nummer
SKM2006.524.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2680-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgiftsloven, udenlandsk, personbil, ejer, bruger, bevis
Resumé

T blev tiltalt for med forsæt til unddragelse ved i perioden fra begyndelsen af marts til den 4. juli 2004 flere gange at have anvendt en tysk indregistreret personbil, som ikke var afgiftsberigtiget til kørsel på offentlig vej i Danmark, selv om han i denne periode havde fast bopæl her i landet, hvorved han unddrog betaling af registreringsafgift med 115.347 kr.

Byretten idømte T fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 55.000 kr. T skulle desuden betale registreringsafgiften på 115.347 kr.

Landsretten fandt det ikke bevist, at T var ejer eller bruger af bilen, hvorfor han ikke var afgiftspligtig. Det fandtes ikke bevist, at T havde forsæt til afgiftsunddragelse, men da T havde anvendt bilen, selv om han var vidende om, at den ikke var afgiftsberigtiget, fandtes han have overtrådt registreringsafgiftsloven § 27, stk. 1, nr. 3. Landsretten stadfæstede dommen, dog med den ændring at T idømmes en bøde på 2.000 kr., og at han blev frifundet for betaling af afgiftsbeløbet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2006, 10. afdeling, S-2680-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod


(advokat Knud Sander).

Afsagt af landsdommerne

Poul Hansen, Elisabeth Mejnertz og Kristian Nøjgaard Madsen (kst.) med domsmænd

----------

Esbjerg Byrets dom af 29. september 2005, 7.986/2005

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

(henført under forhold 3)

2.

færdselslovens § 117, stk. 6

ved tirsdag den 1. juni 2004 ca. kl. 20.10 i ..., at have ført tysk indregistreret personbil, regnr. ..., ad ... i østlig retning, selv om han senest ved Vestre Landsrets dom af 21. april 2004 blev frakendt førerretten for bestandig.

3.

skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 (registreringsafgiftsloven) § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1

ved i perioden fra begyndelsen af marts måned 2004 til den 4. juli 2004, ad flere gange at have anvendt en tysk indregistreret personbil med registreringsnummeret ..., som ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel på offentlig vej i Danmark, selv om han i denne periode havde fast bopæl her i landet, hvorved han unddrog sig betaling af registreringsafgift med 115.347 kr.

4.

(henført under forhold 3)

5. færdselslovens § 117, stk. 6

ved søndag den 4. juli 2004 ca. kl. 18.10 i ..., at have ført tysk registreret personbil, regnr. ..., ad ... i vestlig retning, selv om han ved Vestre Landsrets dom af 21. april 2004 blev frakendt førerretten for bestandig.

Anklageren har påstået tiltalte idømt en ubetinget fængselsstraf på 3 måneders fængsel. Anklageren har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 55.000 kr. svarende til halvdelen af registreringsunddragelsesbeløbet. Endelig har anklageren nedlagt påstand om, at tiltalte til ToldSkat skal betale den unddrage registeringsafgift beregnet til 115.347 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2 og 5 og har nægtet sig skyldig i forhold 3.

Forklaringer

Vedrørende forhold 1

har tiltalte blandt andet forklaret, at han kørte som beskrevet. Han skulle køre bilen fra ... Centret til Texaco på .... Kørslen var ikke livsnødvendig.

Vedrørende forhold 5

har tiltalte blandt andet forklaret, at han kørsel som beskrevet. Han husker ikke, hvorfor han kørte. Kørslen var ikke livsnødvendig.

Vedrørende forhold 3

har tiltalte blandt andet forklaret, at bilens ejer, BK, er hans kammerat. Tiltalte og BK havde i marts måned 2004 talt om, at tiltalte skulle købe bilen. Tiltalte og BK blev aldrig enige om betingelserne for tiltaltes køb af bilen. Tiltalte kørte første gang i bilen den 1. juni 2004. Foreholdt "afhøringsrapport sigtet" af 7. juni 2004, side 2, har tiltalte forklaret, at han ikke har forklaret til politiet, at aftalen om køb var endelig i april måned 2004. Der var ikke udarbejdet en skriftlig aftale vedrørende købet. Tiltalte vidste godt, at der var restgæld i bilen. Tiltalte skulle betale BK for bilen, hvorefter BK skulle indfri restgælden. Tiltalte havde en køber til bilen. Bilen skulle indføres til Danmark, hvor den skulle synes og indregistreres. Tiltalte henvendte sig tre gange til ToldSkat for at få at vide, hvor stor registreringsafgiften på bilen var. Forud for kørslen den 1. juni 2004 har tiltalte ikke benyttet bilen i Danmark. Da tiltalte blev stoppet af politiet den 1. juni 2004, tog politiet bilnøglerne med. Tiltalte hentede ikke selv bilen på politigården. Tiltalte ved ikke hvem, der hentede bilen på politigården. Tiltalte fik først bilen igen den 4. juli 2004, samme dag, hvor han på ny blev standset af politiet. Foreholdt den tidligere nævnte afhøringsrapport har tiltalte forklaret, at han ikke husker, at have forklaret som anført til politiet. Tiltalte har ikke kørt i bilen andre end de to gange, hvor han blev standset af politiet. Han fik ikke sin forklaring til politiet læst op. Afhøringen til politiet fandt sted i en kolonihave på .... Tiltalte har i hele perioden haft bopæl på ....

Tiltalte er af relevans for denne sag tidligere straffet

ved

retten i Esbjergs dom af 9. september 1991 for overtrædelse af blandt andet registreringsbekendgørelsen og vægtafgiftsloven samt færdelslovens § 117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 30 dage.

 

ved

retten i Esbjergs dom af 9. august 1993 for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 53, stk. 1 og § 117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med hæfte i 40 dage. Førerretten frakendt for bestandig.

 

ved

Vestre Landsret ankedom af 10. oktober 1994 for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 50 dage.

 

ved

retten i Esbjergs dom af 23. maj 1995 for overtrædelse af § 117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 60 dage.

 

ved

retten i Esbjergs dom af 31. januar 1996 for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1 og § 117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 4 måneder. Førerretten frakendt for bestandig.

 

ved

retten i Esbjegs dom af 23. november 1999 for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 4 måneder.

 

ved

retten i Esbjergs dom af 19. januar 2001 for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 53, stk. 3 og § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 4 måneder. Førerretten frakendt for bestandig.

 

ved

retten i Esbjergs dom af 22. marts 2002 for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 53, stk. 1 og § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 5 måneder, heraf 3 måneder betinget. Førerretten frakendt for bestandig.

 

ved

Vestre Landsret ankedom af 21. april 2004 for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 53, stk. 1 og § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 3 måneder. Førrerretten frakendt for bestandig.

Anklageren har endvidere anført, at tiltalte er straffet for overtrædelse af færdselslovens §117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a, den 20. oktober 1981, den 20. januar 1982 og ved retten i Esbjergs dom af 17. marts 1986 for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1 og §117, stk. 5, senere § 117, stk. 6, nu § 117 a med fængsel i 4 måneder. Førerretten frakendt for bestandig.

Der har for de 3 sidstnævnte domme ingen særakt været på sagen.

Anklageren har henvist til, at de tre afgørelser er refereret i Esbjerg rets dom af 9. september 1991.

Rettens begrundelse og resultat

Efter tiltaltes erkendelse, som stemmer med det i sagen i øvrigt oplyste, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2 og 5.

Vedrørende forhold 3 kan det efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at han havde bopæl i Danmark. Efter tiltaltes forklaring kan det videre lægges til grund, at han kørte i den tysk indregistrerede bil den 1. juni 2005 og den 4. juli 2005. Tiltalte har forklaret, at planen var, at han skulle købe bilen af den registrede ejer, BK, men at der aldrig blev indgået en endelig aftale herom. Tiltalte har ikke givet nogen troværdig forklaring for baggrunden for de to nævnte kørsler. Efter det anførte finder retten det bevist, at tiltalte brugte bilen med forsæt til at undgå at betale registreringsafgift. Med disse bemærkninger er tiltalte skyldig i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. færdselslovens § 117 a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 2 (dagældende § 117, stk. 6) og skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1. Det bemærkes, at retten ikke har lagt vægt på de domme, som ikke var i særakten. Pågældende domme har i øvrigt ingen betydning for den forskyldte straf for forhold 2 og 5.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 55.000 kr., svarende til ca. halvdelen af det unddragne beløb.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 20 dage.

Efter resultatet af skyldsspørgsmålet i forhold 3 tages erstatningspåstanden om, at tiltalte til ToldSkat skal betale unddraget registreringsafgift på i alt 115.347 kr. til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 55.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal inden 14 dage til ToldSkat betale 115.347 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2006, 10. afdeling, S-2680-05

Retten i Esbjerg har den 29. september 2005 afsagt dom i 1. instans (7.986/2005).

Tiltalte T har påstået frifindelse for så vidt angår forhold 3 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har principalt påstået dommen ophævet og sagen hjemvist til byretten med henblik på fornyet behandling under medvirken af domsmænd. Subsidiært har anklagemyndigheden påstået stadfæstelse.

Tiltalte har over for påstanden om ophævelse af dommen og hjemvisning nedlagt påstand om, at dommen ikke ophæves, men at sagen realitetsbehandles af landsretten.

Anklageren har oplyst, at anklageren i byretten nedlagde påstand om, at straffen for forhold 3 isoleret set alene skulle være bøde.

For landsretten har anklagemyndigheden dokumenteret Esbjerg rets dom af 17. marts 1986 for kørsel i frakendelsestiden.

Det fremgår af politirapport af 12. juli 2004, at BK samme dag rettede telefonisk henvendelse til politiet og oplyste, at bilen hele tiden har tilhørt ham, som angivet i bilens tyske registreringsattest. Af politirapport af 30. juli 2004 fremgår, at BK fik bilnøglen, registreringsattesten og bilen udleveret.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han som tidligere forklaret ikke kunne få at vide, hvor stor afgiften var. Han havde forud for den første kørsel set bilen i Tyskland. Han mener, at BK afleverede bilen til ham den 1. juni 2004. De blev ikke helt enige om handelsvilkårene. Det var hans mening at køre ned til Hydro Texaco for at få bilen fotograferet til brug for fastsættelse af afgiftsbeløbet. Første gang han blev stoppet i bilen, beholdt han bilnøglerne og afleverede dem efterfølgende til BK, som hentede bilen på det sted, hvor tiltalte var blevet standset af politiet. Anden gang han blev standset i bilen, var BK kommet ud til hans bopæl med bilen. Tiltalte fotograferede bilen, medens den stod på hans bopæl. BK besøgte en veninde, som boede i blokken ved siden af hans bopæl. Tiltalte kan ikke huske grunden til, at han kørte i bilen den 4. juli 2005. Politiet tog bilnøglerne fra ham. Foreholdt sin forklaring i politirapport af 7. juli 2004, ekstraktens side 55, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske at have forklaret til politiet, at han i april 2004 havde aftalt med BK, at han endeligt overtog bilen. Tiltalte har fastholdt, at vilkårene for handelen ikke var endeligt aftalt.

Anbringende

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at byrettens dom må forstås således, at tiltalte har haft rådighed over bilen i en længere periode. Anklagemyndigheden har endvidere gjort gældende, at tiltalte har været ejer eller fast bruger af bilen.

Tiltalte har gjort gældende, at byretten alene har lagt til grund, at han har kørt i bilen to gange, og at der ikke er grundlag for at anse ham som ejer eller fast bruger af bilen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 3

Da anklagemyndigheden har tilkendegivet, at anklagemyndighedens strafpåstand i byretten vedrørende forhold 3 alene var bøde, har byretten ikke begået en fejl ved at behandle sagen uden medvirken af domsmænd. Der er derfor ikke grundlag for at ophæve byrettens dom.

Byrettens dom må forstås således, at tiltalte er fundet skyldig i at have kørt bilen to gange, henholdsvis den 1. juni og den 4. juli 2004. Da anklagemyndigheden ikke i ankemeddelelsen har påstået domfældelse i videre omfang end sket i byretten, kan landsretten ikke ændre byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet til skade for tiltalte.

Byretten har ikke udtrykkeligt taget stilling til, om tiltalte var ejer eller bruger af bilen, jf. den dagældende § 7 i bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og mærkning af motorkøretøjer med den virkning, at afgiftspligten i medfør af registreringsafgiftslovens § 19, stk. 3, påhviler ham. Efter bevisførelsen er der ikke mod tiltaltes benægtelse heraf grundlag for at fastslå, at han var ejer af bilen. Efter det bevisresultat, der følger af byrettens dom, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte var bruger af bilen. Afgiftspligten påhviler derfor ikke tiltalte.

Da tiltalte har anvendt bilen, uden at denne var afgiftsberigtiget, hvilket han var vidende om, har han overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, men det er under de anførte omstændigheder ikke bevist, at tiltalte havde forsæt til afgiftsunddragelse, jf. § 27, stk. 3. Tiltalte findes derfor alene skyldig i forhold 3 i det foran angivne omfang.

Straffens fastsættelse

Efter dagældende praksis var der gentagelsesvirkning med hensyn til straffen for domme for kørsel i frakendelsestiden i 5 år fra endelig dom. De kørsler i frakendelsestiden, tiltalte blev fundet skyldig i ved Esbjerg rets dom af 9. september 1991, fandt sted den 18. maj 1990 og senere. Da dommen fra 17. marts 1986 derfor har gentagelsesvirkning, er der nu tale om to 11. gangs kørsler i frakendelsestiden.

Herefter straffes tiltalte for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 6, jf. nu § 117 a, stk. 2, nr. 1 og 2, med fængsel i 3 måneder, og for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf. straffelovens § 88, stk. 2, med en bøde på 2.000 kr. Forvandlingsstraffen er fastsat neden for.

De juridiske dommere frifinder efter resultatet af skyldsspørgsmålet i forhold 3 tiltalte for påstanden om betaling af afgiftsbeløbet.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder og en bøde på 2.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte frifindes for påstanden om betaling af afgiftsbeløbet.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.